11 februari 2019

Proces rond Moeder Godskerk snel vlot trekken

Het is al een tijd lang stil rond de Moeder Godskerk in Voorschoten, te stil vinden CDA en VVD. In de recente commissie wonen, ruimte en groen (WRG) stelden beide fracties via CDA-raadslid Cees Bremmer, die zijn door ziekte afwezige VVD-collega Bart Lavrijsen verving, in de rondvraag enkele kritische vragen aan het College van burgemeester en wethouders.

Beide fracties hadden al eerder, in september 2018, vragen gesteld over het gebrek aan voortgang bij dit dossier, sinds de sluiting van dit kerkgebouw. Enerzijds is de rooms-katholieke parochie Heilige Augustinus graag bereid mee te werken aan woningbouw op de huidige locatie. En zij heeft geen bezwaar om tot sloop over te gaan. Anderzijds wil de landelijke stichting Cuypersgenootschap dat de Moeder Gods op de gemeentelijke monumentenlijst komt. Deze stichting streeft naar behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19e en 20e eeuw, met als zwaartepunt de periode van na 1940. De Moeder Godskerk dateert uit 1967.

Wethouder Cramwinckel zegde beide fracties september 2018 toe met alle betrokken partijen contact te zoeken en zo mogelijk een versnelling in de situatie te bewerkstelligen. Bart Lavrijsen en Cees Bremmer waren een klein half jaar later dus benieuwd naar de huidige stand van zaken. Zij vinden dat het proces snel moet worden vlot getrokken. Er is grote behoefte aan woningbouw in Voorschoten. En op de plek van de Moeder Godskerk kunnen flink wat (zorg)appartementen komen.

In de recente commissie WRG stelden zij het College de volgende vragen. Welke concrete stappen heeft het College sinds september 2018 nu ondernomen? Heeft het College verder al een principe verzoek tot bestemmingsplanwijziging ontvangen? En hoe staat het met het verzoek van de Cuypersstichting om de kerk aan te wijzen tot gemeentelijk monument? Aanvullend vernemen zij graag nog hoe het staat met het onderhoud van het gebouw dat sinds 2016 niet meer in gebruik is. En mogelijk door gebrekkig onderhoud overlast voor de omgeving kan gaan vormen. Ook vroegen zij of er sprake is van anti-kraak bewoning.

Tot hun teleurstelling konden de tijdig ingediende vragen vanwege ziekte van wethouder Cramwinckel niet beantwoord worden. Het college heeft daarom toegezegd dat de vragen schriftelijk zullen worden beantwoord. De fracties van VVD en CDA zullen de situatie alert blijven volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.