07 februari 2018

Zorgbehoefte thuis goed regelen

Mark van Oostrum: Onder leiding van de Pvda (staatssecretaris Martin Van Rijn) heeft een grote bezuinigingsoperatie op zorg plaatsgevonden, de zogenaamde kanteling of decentralisatie in het sociaal domein. Dat leidde niet alleen tot een aanhoudende, nog immer voortdurende administratieve chaos op het gebied van declareren, maar helaas ook tot forse bezuinigingen op verzorgingstehuizen. Kwetsbare senioren wonen daardoor langer thuis en hebben zorg aan huis nodig. Daar komt nog eens bij dat het door de PvdA ingebrachte verdeelmodel voor de algemene uitkering in het gemeentefonds voor Voorschoten bijzonder negatief uitpakt. Bij de begrotingsbehandeling 2019 heeft Voorschoten daardoor structureel € 250.000,- moeten bijplusssen op de Jeugdhulp, uit eigen lokale middelen. Inmiddels gaat in het sociaal domein in Voorschoten meer dan 18 miljoen euro om, dit is een kwart van onze gemeentebegroting. Het gaat hier dus om hele zware, nieuwe taak van de gemeente.”

Helga Dulfer: “In de afgelopen periode, vanaf 2016, zijn voorbereidingen getroffen om in Voorschoten te komen tot een beleidsplan voor het sociaal domein. In de tussenliggende periode is het beleidsplan tweemaal intensief in de commissie besproken. Hierbij heeft het CDA ervoor gepleit om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te gebruiken als kapstok voor alle beleidsdocumenten die van toepassing in het sociaal domein zodat de bepalingen uit verdrag goed worden verwerkt in ons beleid. 

Het college heeft ons verzoek gelukkig overgenomen. Daarnaast hebben wij er voor gepleit om de raad een stevige, sturende rol in dit beleidsdomein te geven zodat de raad kan blijven sturen op de juiste zorg voor onze inwoners. Het college heeft, mede naar aanleiding hiervan, een monitor geïntroduceerd die aangeeft welke doelen in het sociaal zijn bereikt en, belangrijker nog, waar extra inzet van de gemeente nodig is. Als raad kunnen we zo goed en blijvende bijsturen op de gewenste beleidsdoelen, ook in financiële zin.”

Daarnaast heeft het CDA aandacht gevraagd voor de adequate huisvesting van ouderen in Voorschoten. “Ouderen blijven langer in hun eigen omgeving wonen. Dit betekent dat de huisvesting van senioren in Voorschoten goed geregeld moet zijn. We willen dat senioren die andere huisvesting nodig hebben in verband met een zorgbehoefte, voorrang krijgen bij de toekenning van woningen, zodat zij in hun eigen vertrouwde buurt, omringd door hun naasten, buren en kennissen, op een waardige manier, en goed verzorgd ouder kunnen worden.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.