Nieuws

Biomassa niet welkom in Waddinxveen

“Het CDA heeft gestemd voor de aanleg van de biomassacentrale” wordt in Waddinxveen gezegd en geschreven. En ja, het klopt dat het CDA heeft ingestemd met het raadsvoorstel afgelopen juni. Maar we zijn niet voor één biomassacentrale, en al zeker niet voor twee en (tot onze verrassing) zelfs drie biomassacentrales langs de woonkernen van Waddinxveen! Hoe zit dat precies? Het CDA staat volledig achter de duurzaamheidsverplichting die Waddinxveen is aangegaan. Daarom heeft het CDA op 20 april 2016 ingestemd met de Duurzaamheidsvisie 2015-2025. In deze visie is als doelstelling (7) opgenomen dat Waddinxveen voldoende biomassa produceert voor duurzame energieproductie. Om hieraan invulling te geven, is in het uitvoeringsprogramma van april 2016 aangegeven dat het aanplanten van groen dat oogstbaar is voor bio-energieproducten, gestimuleerd moet worden. Het stimuleren van private partijen voor het realiseren van biomassacentrales in Waddinxveen is niet aan de orde. Op 24 augustus 2016 is de Raad voor het eerst geïnformeerd over de mogelijke aanleg van één biomassacentrale op het terrein van de WAGRO langs de Tweede Bloksweg. Ter kennisgeving is meegegeven dat de Omgevingsdienst Midden-Holland namens de provincie Zuid-Holland het voornemen had om de benodigde vergunning te verlenen. Voor de aanleg van de biomassacentrale moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. De Raad is gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gedurende zes weken ter inzage te laten leggen. Op 7 september 2016 is dit verzoek als hamerstuk afgedaan. Op 12 april 2017 werd het CDA onaangenaam verrast door de aankondiging van een tweede biomassacentrale aan de Zesde Tochtweg 9, waarvoor op 21 maart 2016 al een omgevings-vergunning was verleend. Deze installatie paste binnen het bestemmingsplan en daarom was instemming door de Raad niet aan de orde. Het CDA heeft zich toen kritisch uitgelaten over benodigde 60.000 ton schone biobrandstof, de toenemende verkeerdrukte van zo’n 1.200 vrachtwagens per jaar, maar met name over de enorme subsidie die met de aanleg van deze biomassacentrales gepaard gaat! Bovendien is, tot de dag van vandaag, nog geen duidelijkheid over het warmtenet waarop de biomassacentrale aangesloten gaat worden. En hebben we nog niet eens over uitstoot van fijnstof, CO2 en geuremissie! Het CDA heeft daarom tegen het raadsvoorstel gestemd voor het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen. Ook D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/Groenlinks hebben toen niet ingestemd met het raadsvoorstel. Wagro is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Op 29 mei 2018 heeft de Raad van State gesteld dat het niet verlenen van de verklaring van geen bedenkingen (en daarmee het afwijzen van de omgevingsvergunning) op een onjuiste motivatie is gebaseerd. Bovendien heeft de Raad van State de gemeenteraad van Waddinxveen opgedragen een nieuwe motivatie te leveren voor het niet verlenen van de gevraagde verklaring op basis van ruimtelijke argumenten. Het CDA blijft vasthouden aan de eerder aangevoerde argumentatie die in april 2017 zorgvuldig is afgewogen. Gezien de uitspraak heeft het CDA geconcludeerd dat voor een inhoudelijk ongewijzigde aanvraag geen nieuwe ruimtelijke bezwaren aangedragen kunnen worden. Het CDA heeft daarom noodgedwongen ingestemd met het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen. Duidelijk mag zijn dat de biomassacentrales voor het CDA niet welkom zijn in Waddinxveen! We zullen de toekomstige ontwikkelingen rondom de biomassacentrales kritisch volgen en, waar nodig, het College hierover bevragen.

Burgemeesters van Zuidplas en Waddinxveen blij met uitbreiding van politieteam 

Burgemeesters Gert-Jan Kats (Zuidplas) en Evert Jan Nieuwenhuis (Waddinxveen) zijn blij met de uitbreiding van de formatie van het politieteam Waddinxveen - Zuidplas. De uitbreiding bestaat uit 11 fulltime medewerkers (FTE), waarvan 5 wijkagenten.

Met deze extra wijkagenten wordt de landelijke norm van ‘1 wijkagent op de 5.000 inwoners per gemeente’ gehaald. Burgemeester Kats: “Sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013 heb ik samen met de burgemeesters van Waddinxveen blijvende aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie. En daarmee dus ook voor het aantal wijkagenten en wel volgens de geldende norm. Die is nu eindelijk op de juiste kracht gekomen.”

Politieteam Waddinxveen - Zuidplas
Het politieteam Waddinxveen – Zuidplas maakt onderdeel uit van de politie-eenheid Den Haag en bestrijkt het werkgebied van de gemeente Zuidplas en de gemeente Waddinxveen. Ook voor dit team wordt de formatie in het Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 (RBP) opnieuw bepaald.

Met de herziende formatie en de extra middelen uit het regeerakkoord wordt de politiesterkte verhoogd naar 70 medewerkers (fte) inclusief 13 wijkagenten. Daarnaast is er plaats voor vijf aspiranten (studenten). In de gemeente Zuidplas komt het aantal wijkagenten hierdoor op acht en in de gemeente Waddinxveen op vijf.

Wijkagent: de oren en ogen van de wijk
De wijkagent vervult een belangrijke positie in de wijk en is het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Meer wijkagenten is dan ook iets wat de inwoner gaat merken in het contact met de politie. In de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas wordt er samen met politie, inwoners en andere partners hard gewerkt aan het nog veiliger maken van de woon- en leefomgeving. Verwacht wordt dan ook dat de extra wijkagenten een positieve bijdrage gaan leveren aan de veiligheid in de gemeenten.

Extra middelen regeerakkoord
In het regeerakkoord heeft het kabinet extra middelen uitgetrokken voor de uitbreiding van de politiesterkte. De extra gelden maken landelijk een uitbreiding van de politiesterkte mogelijk met 1.111 fte, waarvan 957 fte voor de regionale eenheden. Voor de politie-eenheid Den Haag houden de extra middelen in dat er 91 fte extra in de eenheid bijkomt, waarvan 38 fte specifiek bestemd is voor veiligheid in de wijken. Met deze extra wijkagenten wordt de norm 1 wijkagent op de 5.000 inwoners per gemeente gehaald, zo nu ook in Zuidplas en Waddinxveen.

Raadsblog Trix de Kruijff-Los


De verkiezingen zijn achter de rug.
Over de ontwikkelingen die zich erna hebben afgespeeld ga ik het niet
hebben, niet omdat ik niet tegen mijn verlies kan, maar omdat die
ontwikkelingen te onbegrijpelijk zijn om op papier te zetten, en er al
genoeg over is geschreven.

Vaak onbegrijpelijk en onduidelijk voor de samenleving, zo krijg ik vaak de
vraag : “maar werk jij er nog wel dan?”, "en hoe kan dit nou”?, “en heeft
het nog wel zin om de volgende keer te gaan stemmen?”

En dit zijn geen domme mensen, maar mensen die zich niet echt verdiepen in
de politiek, en die inwoners willen wij nu meer gaan betrekken bij de
besluiten die er moeten worden genomen in de toekomst! Met het mooie woord
PARTICIPATIE!

Wij bij het CDA zijn zeker voor die participatie , maar om de omslag goed te
kunnen maken voor de beleving in de samenleving en het politieke speelveld,
is onze slogan “Right to Challenge “ een aanzet om de participatie goed vorm
te geven.

‘Right to Challenge” betekent het recht om uit te dagen, niet alleen maar
mee mogen denken maar zelf iets bedenken wat, volgens hen anders, beter,
slimmer/goedkoper kan en dat voorleggen aan de gemeente!
We willen de zaken gaan omdraaien zodat de inwoners van Waddinxveen ook het
resultaat zien van hun plan en niet alleen een onderdeel uitmaken van een
plan dat is voorgelegd door de gemeente.
Dus het ‘ Recht’ van de samenleving om aan zet te zijn, en dan staat de
‘Overheid’ voor de uitdaging dit recht goed te ondersteunen!!

En dit zou nu zomaar eens kunnen helpen om het voor de inwoners begrijpelijk
en duidelijk te krijgen hoe belangrijk zij zijn voor het politieke speelveld
en ze daar ook een onderdeel van uit mogen en kunnen maken!

Dus niet alleen meepraten met de plannen , maar de plannen bedenken en daar
de gemeente mee mee laten denken en praten. Dat is pas PARTICIPATIE!

Jaarstukken 2016 en tariefsverlaging begraven op zaterdagmiddag

In de afgelopen raadscyclus met haar besluitvormende vergadering van 14 juni jl. is door het CDA een duidelijk statement gemaakt dat ik graag nogmaals onder de aandacht wil brengen omdat het de krant niet gehaald heeft.

Wij hebben in deze vergadering allereerst, net als de overige partijen, het college en ambtelijk circuit gecomplimenteerd met de aanlevering van zeer helder en goed leesbare Jaarstukken 2016.

De door ons ingediende vragen waren ook goed en duidelijk beantwoord, prima dus.

Over het risicomanagement zijn we tevreden en hoopvol gestemd, mede door de aanvullende beantwoording van wethouder De Jong in het besloten vergadergedeelte. Wat we ook waarderen is de toezegging om dit structureel in de jaarstukken op te nemen. Dat is goed voor de transparantie naar de raad en voorkomt hopelijk mogelijke verrassingen in de toekomst.

En nu beste lezer komt het waarom ik dit stukje dan toch ben gaan schrijven:

We zijn bijzonder blij met de aangekondigde maatregelen rond de ontwikkeling voor wat betreft de begraafkosten op zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur.

Zoals u misschien weet hebben wij in februari 2016 de problematiek rond de kosten van begraven op zaterdag aan de orde gesteld. Dit heeft destijds geresulteerd in een artikel in het AD. Vervolgens heeft ons college naar aanleiding van de gestelde vragen hier onderzoek naar gedaan, en dit heeft uiteindelijk geleid tot de recente toezegging van wethouder De Jong om dit aan te passen. De uitwerking daarvan komt binnenkort voorbij in het nieuwe tariefstellingsadvies.

En dit beste lezer bewijst maar weer eens dat je als Waddinxveens raadslid echt iets voor de inwoners kunt betekenen. We zijn vaak bezig vanuit onze vertegenwoordigende en controlerende rol ten aanzien van het college. Gelukkig gaat dat voor het overgrote deel best goed. Het is aan de andere kant ook heel prettig te constateren dat er, wanneer je met goede punten komt en vol houdt ook wordt geluisterd door het huidige college. Dat hoort natuurlijk ook zo te zijn, maar het is ook voor ons zo nu en dan prettig dit concreet te ervaren met een toezegging zoals hierboven genoemd.

Hartelijke groet,

Niek de Boer

CDA Waddinxveen

Veiligheid achter de voordeur

De wereld staat op z'n kop: iedereen heeft het over veiligheid maar wat blijkt? Achter de voordeur is het helemaal niet zo veilig. We kunnen daarover lezen in het pas verschenen Inspectierapport Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

Het CDA heeft over deze problematiek al tijdens de raadsvergadering van november 2015 vragen gesteld. In het AD had toen net een artikel gestaan waarin cijfers over drugsmisbruik en mishandeling in ons dorp werden gepubliceerd, cijfers die door het college werden bevestigd.

We moeten nu constateren dat de recent gepubliceerde cijfers geen verbetering op de genoemde punten laten zien, waaruit blijkt dat onze aandacht hiervoor niet voor niets was! In het pas verschenen rapport 'Veilig Thuis Hollands Midden' lezen we dat Waddinxveen in het derde en vierde kwartaal van 2016 een stijging van 40% van het aantal meldingen door de politie. De inspectie luidt nu echt de noodklok. Binnen een half jaar moet de procedure worden aangescherpt.

Gelukkig erkent nu ook het college de ernst van het probleem. Schamen we ons niet meer voor het benoemen van de problemen, of is het de overlast die men wil aanpakken? Het CDA vindt dat iedereen zich thuis veilig zou moeten voelen, en wil dat er gekeken en geluisterd wordt naar wat die onveiligheid veroorzaakt.

Zouden het misschien drank, drugs, schulden of geestelijk onvermogen zijn, achter die voordeuren? 

Maar dit blijkt nog niet alles te zijn. Zelfs ouderen blijken te worden mishandeld. Tijdens de Algemene Beschouwingen van 2016 hebben we nog gepleit voor een senior vriendelijke gemeente, waar ouderen lang thuis kunnen blijven wonen, zonder dat dit tot eenzaamheid of gevaarlijke situaties leidt. Maar helaas vertelt het rapport ons iets anders.

Het CDA is allereerst van mening dat de ernst van de situatie onder ogen moet worden gezien. Erkenning is het begin van de oplossing. Dan dringen we erop aan dat de organisatie Veilig Thuis zich in gaat spannen voor een oplossing van de geschetste problemen. Voorkomen (preventie) is ten slotte altijd beter dan de aanpak van deze verdrietige gevallen. Het CDA verwacht dat deze cijfers volgend jaar niet zullen terugkeren in welk rapport dan ook.

Trix de Kruijff-Los

Herinrichting stationsgebied

Het CDA heeft zich de laatste jaren, en dus ook in 2016, sterk gemaakt voor een goede bereikbaarheid van Waddinxveen en voor een veilige verkeersdeelname van in het bijzonder de 'zwakkere' verkeersdeelnemers. Maar ook het openbaar vervoer heeft onze aandacht. De spoorfrequentie van Alphen naar Gouda zal worden verdubbeld en 2017 zal het jaar van de gloednieuwe treinstellen en stations worden. Rond die stations zullen ook nieuwe wegen worden aangelegd.

De gemeente had ten behoeve van de herinrichting van het hoofdstationsgebied een prachtig ontwerp laten maken, dat echter bij de presentatie ervan velen deed huiveren. Het 25 jaar geleden aangelegde fietspad zou niet meer passen in de in Waddinxveen overal gehanteerde structuur. Maar was dit fietspad toen niet juist ontstaan na een ernstig fietsongeval met een scholiere?

Het CDA, dat graag de vinger aan de pols houdt als het gaat om invulling geven aan burgerparticipatie, heeft Annemarie Hornes, de scholiere van destijds en dus ervaringsdeskundige bij uitstek, gevraagd de raad toe te spreken. Ze pleitte daarbij niet voor verbétering van de fietsveiligheid, maar om het behoud ervan. Dit verhaal maakte in juli grote indruk.Bij gesprekken met de wethouder bleek dat er nieuwe plannen rond de aanleg in de maak waren. Afgelopen maand werden betrokken raadsleden, omwonenden en natuurlijk Annemarie Hornes verblijd door de presentatie van het nieuwe herinrichtingsplan met: een fietspad.
Het CDA is bijzonder verheugd dat er geluisterd is naar de door ons en Annemarie Hornes' ingebrachte argumenten. Wat nog maar eens het belang van positief meedenken door met goede argumenten eigen wensen te benadrukken laat zien!

Het CDA hoopt dat Annemarie straks ook haar kinderen met een gerust hart naar scholen in andere gedeelten van Waddinxveen zal laten gaan! Een veilige verkeersdeelname die we alle zwakkere weggebruikers van harte gunnen. En daarmee wensen we elkaar een mooi en veilig 2017 toe.

Evalien de Haan
Fractievertegenwoordiger CDA

Bezoek aan SC Antilope

Afspraak vandaag met de voorzitter van Antilope, dhr. Cees van Yperen. Dit was naar aanleiding van zijn bezoek aan de raad waar het onderwerp Vitaal sportbeleid werd besproken en uiteindelijk aangenomen. Cees was getriggerd door het het Vitaal Sportbeleid en vroeg mij of we daar eens over konden praten. Ja uiteraard....graag zelfs!

Ik was eigenlijk best benieuwd waardoor hij getriggerd was. Het bleek dat de voorzitter iets miste in het beleid en dat was dat hij niet voldoende terug kon lezen waaruit de behoefte van de bevolking bestaat. Hij is van mening dat er eerst gekeken moet worden waar deze behoeftes liggen voor er gericht een plan van aanpak kan worden gemaakt wat hem betreft, zodat de plannen en de kwaliteit kunnen blijven gewaarborgd.

En ik moet zeggen daar ben ik het wel mee eens, we moeten niet iets gaan bedenken waar misschien helemaal geen behoefte aan is toch? Dit heeft er ook toe geleid dat antilope ook is aangesloten bij de klankbordgroep en dat is een goede ontwikkeling, omdat Antilope al diverse activiteiten heeft gehad in samenwerking met de gemeente, zoals herintreders in aanraking met de sport te brengen, zodat ze vitaal en met zelfvertrouwen op zoek kunnen gaan naar een baan.

Ik heb ook een beetje een beeld kunnen krijgen van de vereniging, dat met diverse groepen een geheel vormen, er wordt niet alleen hardgelopen of atletiek beoefend , maar ze hebben ook een wandelgroep die bestaat uit nu bijna 80 wandelaars. Ze hebben ook een mooi clubblad en een eigen website waarmee ze naar buiten treden en zoals de voorzitter naar voren bracht, ze zijn zich heel goed bewust dat ze de samenwerking op moeten zoeken, zodat de vereniging in de toekomst vitaal kan blijven. En dat doen ze bijvoorbeeld al met de ateliekvereniging in Boskoop. Daarnaast gaat Cees dan ook naar het sportcafé a.s. donderdag in het zwembad van 17.00 tot 19.00.

Ik moet zeggen ....ik word er blij van! We hebben dus niet voor niets ons vertrouwen uitgesproken over dit Vitaal Sportbeleid. Al met al een fijn en goed bezoek, en heb uitgesproken het prettig te vinden op deze manier elkaar te vinden en we dat in de toekomst moeten blijven doen zodat we goed grip houden op de ontwikkelingen.

Trix de Kruijff-Los

Werkconferentie WMO 26 november 2015

Een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd door PSV en WMO raad, met als onderwerp :

Eenzaamheid onder ouderen, met een presentatie van een succes verhaal uit Gouda .

En een presentatie met de titel: Welzijn op recept door Ines van Palet Welzijn.

Dit omdat we verwachten dat het een toenemende problematiek gaat worden.

Dit omdat er meer ouderen thuis zullen blijven wonen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen,zodat het gezamenlijk kan worden opgepakt.

We hebben uitgelegd gekregen welke vormen van eenzaamheid er zijn:

Sociale eenzaamheid/ Emotionele eenzaamheid 

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Door verlies/verlegenheid/ziekte/wantrouwen/te hoge verwachtingen

Het welzijn op recept is zoals kenbaar werd gemaakt al in een vergevorderde ontwikkeling.

Dit zijn de 5 recepten tegen eenzaamheid en daar kan uit worden gekozen wat voor een ieder het beste past.

1. Voor lichaam en geest 

2. Bewegen is goed 

3. Ontmoetingen en ondernemen 

4. Ontwikkelen en ontdekken

5. Smakelijke ontmoetingen

Na dit alles werd gevraagd om een activerende motor, zodat dit alles hier besproken niet bij praten blijft maar omgezet gaat worden in actie! En wat gaan we DOEN met elkaar.

En ook benoemd dat vroegsignalering (preventie) heel belangrijks is.

En  de opbrengst van de werkconferentie is dat er een initiatief groep is samengesteld die komend jaar kennis gaat delen, structuur gaan geven, en gaan kijken  wat wij vinden dat wij met elkaar nodig hebben!

Heb zelf ingebracht dat er gedacht kan worden om niet alleen te kijken naar alleen ouderen maar ook de ruimte geven aan alle leeftijden want eenzaamheid is niet aan leeftijd gebonden, maar dat jongeren eenzame mensen ouderen misschien kunnen steunen en helpen en ouderen de jongeren kunnen ondersteunen met levenswijsheid  b.v.. ,want wanneer ben je eigenlijk oud en tot welke leeftijd ben je jong?

Want als we het probleem eenzaamheid proberen te verminderen is het belangrijk dit in de hele breedte te zien, en het werd als een goede suggestie gezien!

Trix de Kruijff 

Hefbrug veiligheid onzeker: het CDA kiest voor open informatie naar inwoners

Op 21 april dit jaar is door een ontzettend vervelend ongeluk de hefbrug niet meer beschikbaar voor het wegverkeer. De brug is zwaar beschadigd geraakt door een aanvaring.

Je zou denken dat dit HET moment is waarop betrokken en verantwoordelijke overheids-instanties vol aan de slag gaan om naar inwoners/ondernemers en anderzijds belanghebbenden hun toegevoegde waarde in goede samenwerking te bewijzen.

Helaas, zo is het tot nu toe niet gegaan, juridische procedures/ belangen en wie weet wat nog meer maken er een mistig gebeuren van.

Hoe en wat en waardoor komt niet  aan de oppervlakte en het gevolg laat zich raden: Onze achterban: burgers en inwoners raakt het vertrouwen in de politiek kwijt, dat willen wij CDA’ers in Waddinxveen  niet laten doorgaan.

Vanaf 24 april zijn wij  al bezig, gebruikelijke informatie die ons kunnen helpen een goed beeld te vormen van wat er is gebeurd inzichtelijk te krijgen.

Het zeker stellen van de veiligheid voor als straks de brug weer in gebruik wordt genomen heeft onze topprioriteit, verder willen wij net als heel veel andere Waddinxveners/ Ondernemers  weten of de brugbediening invloed heeft gehad op het ongeval en zo ja in hoeverre. Wij willen dat ook weten zodat we kunnen leren en verbeteren naar de toekomst toe.

Deze week is er met brede steun vanuit de Raad (D66/PCW/PvdA Groenlinks) een motie aangenomen, die het college oproept meer werk te maken bij de Provincie Zuid-Holland van informatieverzameling   van gebruikelijke en openbare informatie.

Ook  heeft het CDA deze week informatie ontvangen van de Provinciale Woordvoerder, deze informatie maakt extra duidelijk dat het zeker stellen van de veiligheid voor straks inderdaad de hoogste aandacht verdient. Er is zo blijkt  o.a.  destijds bij de installatie van de gebruikte  bedienings-automatisering GEEN Risico Analyse en Inventarisatie gemaakt door de Provincie.

Zoals u van ons als volksvertegenwoordigers “Nieuwe Stijl” mag verwachten, zullen wij daar waar nodig stevig aan de bel trekken, zodat wij straks met elkaar hopelijk voor lange tijd (zonder ongelukken)  weer gebruik kunnen maken van deze belangrijke verkeersader .

Een hartelijke groet,

Niek de Boer

CDA Waddinxveen

Promen - Bijdrage CDA in raad d.d. 11 februari 2015

Het CDA staat zoals we hebben laten blijken bij de opiniërende raad , positief tegenover dit Raadsbesluit. Dit omdat de informatie die we hebben verkregen door de presentatie van Dhr. Rossel en mijn bezoek en rondleiding bij het bedrijf Promen.

Het positieve is gebaseerd op het feit dat:
Promen beschikt over een netwerk op de arbeidsmarkt die in de huidige moeilijke economische periode waarin wij ons bevinden van essentieel belang is.

Promen beschikt ook over de juiste expertise om mensen in de bijstand met een loonwaarde van 30-80% te helpen re-integreren in een arbeidsleven, met hun talentontwikkelingsbedrijf wat op mij ook een positieve indruk heeft achtergelaten tijdens het bezoek.

En wat te bedenken van de ervaring die ze hebben met de begeleiding van onze kwetsbare dorpsgenoten die ik daar ben tegen gekomen, waarvan er diverse zijn die met alle goede wil niet in het buiten traject zijn te plaatsen, en zij het beste tot hun recht komen in een vertrouwde omgeving. Waarbij het CDA zijn ogen niet sluit voor het feit dat die omgeving niet altijd een veilig gevoel blijkt te hebben gegeven, dit zal duidelijk worden uit het onderzoeksrapport wat op 2 maart onze kant op zal komen. En we zullen moeten en willen leren van de uitkomst.
En dat als daaruit blijkt dat er door de in verleden doorgevoerde bezuinigen deze situaties zijn ontstaan, is het CDA van mening dat er bezuinigd moet worden waar kan, maar worden geïnvesteerd waar nodig.

Want we zullen ons met zijn allen moeten realiseren dat het sowieso geld gaat kosten, maar dat deze wijzigingen in de begroting moeten gaan zorgen dat het begrotingstekort wordt teruggedrongen tot 1,8 miljoen i.p.v. 5 miljoen in het huidige beleid, zoals Dhr. Rossel in zijn presentatie heeft benoemd.
Partijen kunnen het hier niet mee eens zijn, maar het CDA zou geen goedkoper alternatief weten en ook in de Raad is die niet ter sprake geweest.

Daar we mede-eigenaar zijn van dit bedrijf, is het zaak dit alles nauwgezet in de gaten te houden.

En te kiezen voor de optie die is voorgesteld in het plan, het modulair opbouwen van taken en financiën bij eventuele verschillende opvattingen bij gemeentes. zodra er niet door alle gemeentes wordt mee gedaan. Zodat we daar een goede verdeelsleutel op los kunnen laten, zodat wij als gemeente er niet bij in zullen schieten! En ook een financieel schot om de sociale werkplaats heen, zodat er daar geen vervelende verrassingen gaan voordoen.

Dus voor het CDA is dit dus het meest gunstige perspectief voor de toekomst, en hopen wij dat we allen het vertrouwen in dit ondernemingsplan zullen uitspreken, zodat er een toekomst is voor Promen, en dus ook voor onze kwetsbare dorpsgenoten die alle zekerheden nodig zullen hebben om in al deze veranderingen hun weg te kunnen vinden.

Trix de Kruijff-Los (raadslid)

Rens Dröge (fractievertegenwoordiger)

Preventieparagraaf op aandringen CDA opgenomen in beleidsplan

Tijdens de raadsvergadering waar als onderdeel van de drie decentralisaties het gecombineerde beleidsplan Jeugd en WMO werd behandeld, verdedigde Trix de Kruijff van de CDA fractie met succes een motie voorstel om aan het voorgestelde plan een preventieparagraaf toe te voegen.

Wethouder Nieboer zag aanvankelijk de noodzaak tot een aparte preventieparagraaf niet in, en vroeg zich af of ze wel begreep wat de wensen van het CDA op dit punt konden toevoegen. Met steun van de D66 fractie lukte het Trix de Kruijff haar motie te verdedigen, door te wijzen op de noodzaak van vooroverleg met het maatschappelijk middenveld. Sport en cultuur, eerstelijnszorg en onderwijs kunnen allemaal hun steentje bijdragen om jeugd niet in een afhankelijke positie te laten afglijden. Beter vol in te zetten op preventie, dan later te moeten constateren dat het de gemeente ontbreekt aan geld voor goede zorgverlening. De motie werd met steun van PCW en D66 aangenomen. Binnenkort zullen wethouder Nieboer en CDA raadslid De Kruijff een gesprek over deze paragraaf hebben, die echter pas over enkele maanden aan de beleidsnota kan worden toegevoegd.

Trix de Kruijf en Evalien de Haan
26 oktober 2014

Reactie op gezondheidsnota 2014

Deze gezondheidsnota zal er voor moeten zorgen dat met de op handen zijnde decentralisaties, zo optimaal mogelijk moet worden omgegaan.

En de dwarsverbanden met de organisaties zoals GGD, WMO/AWBZ, Werk en Inkomen zo goed mogelijk worden gebruikt, om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen voor de gezondheid van ons allen, maar vooral voor de jeugd ,ouderen en mensen met een gezondheid achterstand.

-het inzetten van de buurtsportcoaches is een goede zet geweest,waarbij niet alleen de beweging dan ook wel het sociale aspect wordt gestimuleerd en ook gesignaleerd!

-ook het aspect voorlichting, advies, ondersteuning, regelgeving en inrichting van de omgeving blijven een aandachtspunt voor de algemene gezondheid van onze dorpsgenoten.

-Dat de mantelzorgers worden genoemd in deze nota is terecht, want zij moeten zo goed mogelijk worden ondersteund in hun O zo belangrijke taak.

-Wat mij betreft moeten we de komende periode het ouderengezondheidsbeleid scherp in de gaten houden en vooral niet uit het oog verliezen dat zolang mogelijk zelfstandig wonen niet gaat leiden tot ongezonde situaties of vereenzaming.

Waarbij wijkverpleegkundige de erkenning moeten krijgen ,omdat zij een grote signalerende rol gaan vervullen.

Tevens verontrustende cijfers betreft de mishandeling bij meisjes binnen onze gemeente, hierover een opmerking geuit naar onze wethouder en we komen hier zeker op terug.

Er staat naar mijn mening ook weinig in over drugsgebruik bij jongeren!

Voorkomen is ten alle tijden prima, maar hoe gaan we om met reeds verslaafden?

Alcohol geeft meestal zichtbare overlast, maar drugs is een stille overlast met name bij ouders van de verslaafde.

Trix de Kruijff

Raadslid CDA 

Scholenbouw Waddinxveen-Noord

Scholenbouw Waddinxveen-Noord

De huisvesting van de scholen in Waddinxveen-Noord is al jarenlang onderwerp van discussie. Sinds eind 2012 zit er echter beweging in dit dossier en in juni vorig jaar lag er een raadsvoorstel voor vervangende nieuwbouw fase 1. Hierbij zijn twee locaties onderzocht en vergeleken op aspecten als ligging, spreiding, verkeersveiligheid, gymnastiekonderwijs en financiën. Het college had een lichte voorkeur voor locatie 1 (Peter Zuidlaan), de raad maakte middels een amendement en motie unaniem een keuze voor locatie 2 (voormalig WSE-terrein). Deze keuze was voornamelijk gebaseerd op verkeersveiligheidsoverwegingen. In de motie vroeg de raad het college zo spoedig mogelijk een voorstel te doen om het WSE-terrein aan te wijzen als bouwlocatie en ook de extra kosten van de noodzakelijke verkeersvoorzieningen in beeld te brengen.

Nu zijn we een jaar verder en ligt er een voorstel waarin het college tegemoetkomt aan het expliciete verzoek van de raad. Er is een uitgebreid verkeersonderzoek rond de beoogde locatie uitgevoerd door Roelofs Advies en Ontwerp, waarbij zowel verkeersknelpunten als mogelijke maatregelen ter oplossing hiervan zijn benoemd. Tevens is hierbij het totale kostenplaatje van de voorgestelde maatregelen bepaald op circa 1,8 miljoen euro, hetgeen door een uitgevoerde second opinion is bevestigd. Dit plaatje komt ook aardig overeen met de raming van een jaar geleden, toen al duidelijk was dat er het nodige moest gebeuren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name de inrit naar het toekomstige schoolterrein vanaf de Willem de Zwijgerlaan is toen als belangrijk aandachtspunt benoemd.

Door het scholenbouwproject kan meteen een bekend knelpunt uit het mobiliteitsplan, het KW-plein, worden aangepakt. In feite gaat het hier dus niet uitsluitend om kosten die direct aan de scholenbouw kunnen worden toegewezen. Er is een breder belang mee gediend en met dit project kunnen meerdere zaken tegelijk worden gerealiseerd. Daarbij moet worden vermeld dat ook rond de Chopinlaan/Peter Zuidlaan behoorlijke verkeersaanpassingen noodzakelijk zijn als de keuze voor deze locatie was gemaakt. Vorig jaar is reeds een bedrag van 350.000 euro opzij gezet voor extra parkeerplaatsen en een Kiss&Ride-zone.

Het kostenverschil tussen beide locaties lijkt wellicht groter dan het feitelijk is. Uit de beschikbare stukken blijkt echter dat voor een betere ontsluiting van het schoolterrein op de locatie Peter Zuidlaan en een verbetering van de verkeersveiligheid in de direct omgeving een vergelijkbaar bedrag gemoeid is als bij het WSE-terrein. Daarbij heeft de raad een jaar geleden unaniem gekozen voor de WSE-locatie omdat deze uiteindelijk veiliger te maken is dan de Peter Zuidlaan.

Bij de WSE-locatie is wel sprake van extra kosten vanwege het bouwrijp maken van het terrein: circa 7,5 ton. Kosten die het gevolg zijn van de keuze voor deze locatie aangezien hier minder voorzieningen aanwezig zijn dan op de Peter Zuidlaan waar reeds scholen staan. Daarnaast zijn er kosten gemoeid met het bouwheerschap van de gemeente en het mogelijk opzetten van een beheerstichting met als voornaamste doel meer grip te hebben op bouw, beheer en exploitatie. Deze kosten zijn overigens niet afhankelijk van de locatiekeuze. Tegenover deze kosten staat echter een interessant financieel voordeel vanwege verrekenbare BTW.

Een belangrijke constatering is dat de kosten in lijn zijn met eerdere ramingen en verwachtingen en, niet onbelangrijk, mede het gevolg zijn van de gemaakte keuzes door de raad in juni 2013. Tot zover de aanloop en feiten rond het voorliggende raadsvoorstel.

De CDA-fractie wil naast de kosten zeker ook de aandacht vestigen op de kansen die er liggen bij de bouw van een nieuw scholencomplex. De kinderen van de betrokken scholen kunnen hierdoor de komende periode profiteren van een leeromgeving die technisch en onderwijskundig is afgestemd op de eisen en mogelijkheden van deze tijd. Tevens biedt het kansen om het voormalige WSE-terrein een mooie nieuwe bestemming te geven, waarbij ook het omliggende groen zoveel mogelijk moet worden betrokken, zodat dit ook een meerwaarde krijgt. Ook kunnen een aantal hiaten in de fietspadenstructuur door dit project worden aangepakt, naast de al eerder genoemde verbetering van de verkeersveiligheid in de bredere omgeving.

Het is begrijpelijk dat een gymzaal direct op het schoolterrein vanuit de scholen gedacht het meest ideale plaatje is. Er blijkt echter voldoende capaciteit voorhanden in nabije bestaande accommodaties: sporthal Groenswaard en mogelijk ook de ruimte van Diana Aerobic. Uit oogpunt van duurzaamheid en kosten lijkt ons onnodige leegstand van sporthal Groenswaard geen wenselijk vooruitzicht en een nieuwe gymzaal kost zomaar 7 ton extra. Ook heeft de raad in 2012 het besluit genomen om het aantal sportaccommodaties te verminderen. Alles bij elkaar genomen is een nieuwe gymzaal voor de CDA-fractie dan ook geen eerste prioriteit. Een voorwaarde voor onze fractie is wel dat bij de verdere uitwerking van het raadsvoorstel de veiligheid van lopende en fietsende kinderen naar sporthal Groenswaard een belangrijk aandachtspunt is. Hiervoor zijn door verkeersdeskundigen reeds aanbevelingen gedaan.

Bij de verdere uitwerking roept de CDA-fractie het college op nauw samen te werken met de betrokken scholen, omwonenden en ondernemers. Dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de verder te maken keuzes en vertraging rond de aanpassing van het bestemmingsplan zoveel mogelijk te voorkomen. Er zal goed moeten worden gekeken naar de noodzaak en exacte invulling van de voorgestelde verkeersaanpassingen. De posities van parkeerplaatsen, Kiss&Ride-zone, fiets- en voetpaden dienen goed op elkaar te worden afgestemd, waarbij doorstroming en veiligheid op een verantwoorde manier in balans zijn. De inrit vanaf de Willem de Zwijgerlaan is het belangrijkste aandachtspunt bij de detaillering van de plannen. Ook vinden wij het belangrijk dat er een ruime groene buffer tussen de flats aan de Willem de Rijkelaan en het schoolterrein wordt gecreëerd. De omwonenden hebben hiervoor gepleit en dit dient naar onze mening serieus te worden genomen.

De verdere uitwerking van de plannen, waarbij de invulling van het terrein en de vormgeving van de schoolgebouwen centraal staan, is een belangrijke volgende fase. Deze is echter pas aan de orde als er nu knopen worden doorgehakt. Het is voor de CDA-fractie van groot belang dat er niet onnodig tijd verloren gaat en dat daadwerkelijk met dit project kan worden gestart. Het heeft al lang genoeg geduurd en onze kinderen verdienen nu echt een moderne huisvesting op een groene en veilige locatie!

Update

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 25 juni jl. het raadsvoorstel unaniem aangenomen. Hiermee is het voormalige WSE-terrein definitief aangewezen als locatie voor het nieuwe scholencomplex en zijn de uitgangspunten en kosten van de verkeersaanpassingen vastgesteld. De CDA-fractie is blij met dit resultaat waardoor de volgende stappen kunnen worden gezet.

Een meerderheid van de raad heeft zich uitgesproken voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een geïntegreerde gymzaal in het nieuwe scholencomplex. Dit punt is middels een amendement en motie unaniem bekrachtigd. Ook de CDA-fractie heeft hier uiteindelijk mee ingestemd. Mocht de realisatie van een gymzaal niet passen binnen het geraamde budget dan dient de situatie opnieuw te worden bekeken.

Het is nu van belang dat de contouren van het plan verder worden uitgewerkt, waarbij goed moet worden samengewerkt met alle belanghebbenden. Zodoende kan er een prachtig scholencomplex ontstaan op een groen terrein, waarbij de verkeersvoorzieningen in de bredere omgeving worden verbeterd!

Jan Flikweert

Fractie 2010-2014

Spreektekst CDA inzake Blok 5

WADDINXVEEN - 22 januari 2014

Een Bruisend cultureel maatschappelijk centrum in Waddinxveen daar gaan we voor! En hopelijk niet alleen het CDA, maar met de gehele raad.

Bij de start van de plannen zou Blok 5 alleen voor de Bibliotheek bestemd zijn. In de loop der tijd is er veel gebeurd in de wereld, de boeken werden digitaal, waardoor onder andere de bibliotheek minder m2 nodig had. De afspraken over de huur voor de gemeente waren gemaakt, dus is men creatief aan de slag gegaan om van een Blok (aan het been) op papier een bruisend hart in het nieuwe Winkelcentrum te creëren.

Er is hard gewerkt, dat mag best gezegd worden. Complimenten voor de manier waarop dit project binnen de gemeente is opgepakt. Ook complimenten voor het enthousiasme van Stichting Vonk en de Bibliotheek. Zij hebben samen een mooi concept voor ons neergezet, waarbij Ontmoeten, Ontdekken en Ontwikkelen de hoofdrol zullen spelen. De begeleidingscommissie heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Onze wethouder, Dorenda Gerts, willen wij complimenteren voor haar doorzettingsvermogen, geestdrift en inzet om dit bruisend hart te voltooien. Wij zijn als raad meegenomen in een proces, waarbij veel vragen, risico’s en grote investeringen van ons gevraagd worden. Dat betekent keuze maken. Wij hopen dan ook dat Blok5 een groot succes zal worden en de inwoners zal verbinden met de culturele en maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, middenstand en ondernemers.

Voorzitter het voorliggende raadsvoorstel geeft aan in te stemmen met variant 1. Het CDA heeft ook deze voorkeur. De financiële risico’s voor een Grand Café behoren niet bij een gemeente te liggen. Goede afspraken en afstemming met ASR hierover zijn essentieel, maar in de informerende raad door wethouder De Jong bevestigd.

Wij gaan ervan uit dat het ter beschikking gestelde krediet van ruim € 1,6 mio voor de inrichting van Blok 5 deugdelijk en nuttig besteed zal worden. Goed ondernemerschap en duidelijke keuzen maken in wat nuttig is en meerwaarde heeft, is belangrijk. Het CDA gaat ervan uit dat met de gevraagde schriftelijke bevestiging van de stg. Vastgoed bibliotheek Waddinxveen over de besteding van de opbrengst van het pand van de bieb het krediet niet volledig gebruikt zal worden.

De jaarlijkse structurele exploitatiebijdrage van € 65.000 vind ook het CDA een groot bedrag. Daarnaast wil het CDA graag Blok 5 een reële kans geven.  Wij hopen dat met de inzet van een goed functionerende beheersstichting en beheerder deze exploitatie positief beïnvloed gaat worden. Wanneer dit gebeurt, zou dat niet alleen betekenen dat wij dan als gemeente minder kosten hoeven bij te dragen, maar dat Blok 5 een geslaagd  bruisend cultureel en maatschappelijk centrum is geworden. En dat hopen wij van harte. et lijkt ons goed om het traject jaarlijks te evalueren.

De kansen en uitdagingen voor alle betrokken partijen liggen er. Volgens mij jeuken de handen en wil men aan de slag. Wij wensen alle betrokkenen hiermee veel succes!

Jeannette Heezen, raadslid

CDA-Statenleden bezoeken Achterofsche polder

Klik op de foto voor grotere weergave

Donderdag 18 april 2013 hebben de  CDA-Statenleden Ellen Verkoelen en Ton van der Stoep een bezoek gebracht aan de agrariërs in de Achterofsche Polder van Waddinxveen.

Zoals u destijds op de website heeft kunnen lezen, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Noord-West, waaronder de Achterofsche Polder valt, vastgesteld. Echter een volgende bestemmingsplanwijziging ligt al op de loer. De gemeente is momenteel in overleg met de Provincie en omliggende gemeente over de Westelijke Randweg, oftewel Bentwoudlaan. Deze Bentwoudlaan zal door de Achterofsche Polder (zuid-noord) gaan lopen. De plannen hiervoor spelen al jaren. De agrariërs in de Polder willen graag hun bedrijfsvoering doorzetten. Bij een doorkruising van hun grondgebied door een weg, zullen zij te maken krijgen met problemen als bereikbaarheid van hun gronden en dus bedrijfsvoering.

In onze, door de gehele raad gesteunde motie (mede ondertekend door PCW en WeWa, ook te vinden op de website) hebben wij het College de opdracht gegeven een uiterste inspanning te doen richting de Provincie Zuid-Holland, om de nadelige gevolgen voor de agrariërs bij een bestemmingsplanwijziging voor aanleg van de Bentwoudlaan zo goed mogelijk te compenseren. Daarnaast hebben wij nadrukkelijk gevraagd ook de mogelijkheid van grondruil met gelijke grondrechten mee te nemen.

Ook onze collega Statenleden hebben wij geïnformeerd over onze motie. Dit was voor Ton van der Stoep en Ellen Verkoelen voldoende reden om ter plekke te komen kijken in de Achterofsche Polder.

Beelden zeggen toch altijd meer dan tekeningen op papier en daarnaast gingen zij graag in gesprek met de betrokken agrariërs. Naast Zweder en ondergetekende was ook een afgevaardigde van LTO, de heer D. Bac, bij dit bezoek aanwezig.

Jeannette Heezen

Het CDA neemt leefbaarheid en burgerinitiatieven serieus

Bron: Jeannette Heezen

Tijdens de besluitvormende raad van 3 oktober heeft het CDA zich door middel van een motie sterk gemaakt voor het “rondje om de Reigerplas”. Deze plas is gelegen in de Oranjewijk. De motie is, mede ondertekend door de PCW, PvdA, WeWa en D66, tijdens de raadsvergadering aangenomen. Klik hier voor de inhoud van de motie.

 Het CDA is blij dat het College in gesprek is met de scouting, hengelsport- en schaatsvereniging over een landelijke schaatsbaan en een gezamenlijke accommodatie op het voormalige trainingsveld van WSE. Een goede samenwerking tussen enthousiaste en levendige verenigingen, een prima initiatief vindt het CDA. Wij hopen dan ook dat alle inwoners deze winter nog van deze schaatsbaan kunnen genieten.

Maar…  de voormalige wedstrijdvelden van WSE liggen er, vanaf januari, verpauperd en verwilderd bij. Bij andere toekomstige bouwlocaties, waarbij de gemeente faciliterend is, spreekt het College de ontwikkelaar aan om te maaien en het terrein niet te laten verpauperen. In dit geval is het terrein van de gemeente, maar wie spreekt de gemeente aan?

Vorig jaar november heeft een grote groep omwonenden handen en ideeën aangereikt bij zowel de gemeente als het wijkplatform om dit gebied leefbaar in te richten. Helaas tot op heden nog zonder resultaat. Volgens de meerjarenprognose van de woningbouw van mei 2012 zal op dit terrein tot 2030 geen bebouwing plaatsvinden. Dat was voor onze fractie voldoende reden dit gebied in juni te bezoeken (zie weblog van 29 juni 2012). Naar aanleiding van dit bezoek en het enthousiasme van een grote groep betrokken omwonenden vindt het CDA dat dit gebied tijdelijk (tot haalbare en definitieve plandatum van bebouwing) opengesteld moet worden.

Met onze motie van 3 oktober 2012 heeft het College de opdracht gekregen om “een openbaar wandelpad te creëren rondom de Reigerplas”. Tijdens de vergadering was de reactie van de wethouder op onze motie om “serieus te bezien” toe te voegen bij deze opdracht. Waarom? Wij nemen als raadsleden het College serieus en wij verwachten ook dat het College ons en onze moties serieus neemt. Zoals ook in het collegeprogramma terug te vinden is, vindt het College, net als het CDA, leefbaarheid en burgerinitiatieven belangrijk. Het CDA is dan ook wel van mening dat wanneer je iets belangrijk vindt, je er wel iets mee moet doen!

En er iets mee doen, betekent niet altijd dat de gemeente dan de kraan met geld openzet. Binnen de beheerplannen staat het onderhoud van de Reigerplas nog op het programma. Hierin zal naar ons idee nog wel enige financiële ruimte zijn. Er bestaat al een pad dat door WSE gebruikt werd, dus spreken we in dit geval niet van enorme grote bedragen. Natuurlijk kost het geld en moeten we kritisch met het geld omgaan, maar dat staat niet in verhouding, en dat vindt gelukkig de meerderheid van onze Waddinxveense raad, tegen de leefbaarheid binnen Waddinxveen.

De volgende stap is dat de voormalige accommodatie van WSE gesloopt dient te worden, alvorens de hekken open kunnen of gedeeltelijk weggehaald worden. Wij hopen dat dit op korte termijn zal gebeuren, zodat, nadat het gras gemaaid is, in ieder geval een “rondje om de Reigerplas gelopen kan worden.

Naast het rondje om de Reigerplas hebben wij het College de opdracht gegeven in overleg te gaan met het wijkplatform, scholen, verenigingen (bijvoorbeeld de volkstuinvereniging) én betrokken omwonenden om over verdere tijdelijke invulling van dit terrein (de wedstrijdvelden) in gesprek te gaan. Op meerdere plekken in Nederland worden braakliggende stukken grond, tijdelijk in bruikleen gegeven aan scholen en omwonenden. Bijvoorbeeld voor de aanleg van moes- en volkstuintjes. Zij kunnen hier dan gewassen verbouwen, eventueel samen met vrijwilligers die verstand hebben van land- en tuinbouw. Deze tuinen zijn niet alleen van praktisch nut, maar hebben dan ook een hele belangrijke sociale functie. Maar er zijn bij de omwonenden nog vele andere ideeën. Wij gaan ervan uit dat middels deze motie weer een stap gezet is naar een prachtige, tijdelijke, recreatieve en educatieve invulling van Sportpark Oranjewijk. En wij hopen dat naast de gemeente en het wijkplatform ook private organisaties zich geroepen voelen om hieraan mee te werken.

Leefbaarheid en burgeriniatieven zijn serieuze thema’s, dat vindt het CDA!

Fractieleden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.