08 juli 2021

Blik op Waddinxveen helder?! (Kaderbrief 2022-2025)

Als je met een schildercursus begint, kan het zijn dat je in de eerste les op pad gestuurd wordt met een lege lijst of leeg passe-partout.  Je krijgt dan de opdracht door de lijst iets te bekijken in de omgeving. Je kan met zo’n lijst of kader bepalen wat je wilt schilderen en hoe je het kadert, want niet alles kan erop, maar er moet wel op wat jij belangrijk vindt. Zo ook met de kaderbrief. Het woord kader zegt het al, niet alles kan erin, er is een afbakening.

De voorliggende kaderbrief is bijzonder, want wat er buiten het kader gebeurt, is door corona, nog geen nieuwe kabinet en gemeenteraadsverkiezingen in 2022 nogal mistig. De kaderbrief is altijd een moment opname net als een schilderij. Het is een blik op de werkelijkheid in context van de tijd en de visie van de schilder. De werkelijkheid wordt even stil- en vastgelegd.

Vanwege de onzekere omgeving buiten het kader is wat op het schilderij te zien is niet vernieuwend. Het schilderij ziet er al een paar jaren bijna hetzelfde uit v.w.b. de onderwerpen, maar ook v.w.b. stijl waarin het geschilderd is. Ik zou de stijl als impressionistisch willen omschrijven, want niet alles is tot in detail geschilderd. Na de bestuurscrisis zijn er een paar onderwerpen aan het schilderij toegevoegd, zoals het voor het CDA heel belangrijke preventieakkoord.

Op het schilderij zien we in een hoekje mensen met grote liefde in hun vrije tijd familieleden verzorgen. Bij sommige van de mantelzorgers zit de jas al te krap, want 71 % van de werkende mantelzorgers voelt zich overbelast (blijkt uit onderzoek van het CNV).  Ook is een aantal mantelzorgers niet of nauwelijks zichtbaar. Op hen valt niet het licht. Dat is voor het CDA een zorg. Wij zullen signalen uit de samenleving hierover proberen op te vangen en er actie op ondernemen.

In een ander hoekje van het schilderij staat een groepje jongeren na corona weer wat onwennig bij elkaar. Aan de gezichten kun je het niet zien, maar er is een flink aantal bij die zich eenzaam voelt of gevoeld heeft tijdens corona. Het CDA zal er, net als in andere jaren, in de komende week tegen de eenzaamheid weer aandacht aan besteden.

Het CDA vindt het verontrustend dat de individualisering verder doorzet, ook in Waddinxveen. Daarom vindt het CDA dat, daar waar mogelijk, verenigingen, kerken en organisaties die activiteiten ontwikkelen om meer samenhang in de Waddinxveense samenleving tot stand te brengen, ondersteund moeten blijven worden.

Op het schilderij is ook de Kroon te zien.  Door de gouden kleur springt hij in het oog. Als je inzoomt op het open raam van het gebouw, zie je een aantal cursisten geconcentreerd aan het schilderen. Ze praten niet veel, maar voelen zich verbonden door wat ze gemeenschappelijk hebben. Ze zijn bezig met l’Art pour l’art, maar ze weten ook dat het goed is voor hun kwaliteit van leven en mentaal welbevinden. In dat licht is het CDA blij dat er in 2022 en 2023 extra geld bij cultuur komt voor het innovatiefonds cultuur en een cultuurmakelaar.

In het midden van het schilderij zie je allemaal woningen, maar veel van hetzelfde. En je kunt het zo zien, het zijn veel grote dure koopwoningen.

Aan vooral sociale woningbouw is schreeuwend te kort. In 2020 is er geen enkele sociale huureengezinswoning opgeleverd, maar er zijn wel tien verkocht.

Daarom dient het CDA samen met de PCW een motie in met de titel Stop verkoop sociale huureengezinswoningenwaarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college

bij de nieuw af te spreken bindende prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland per 1 januari 2022, Woonpartners Midden-Holland zeer dringend te verzoeken om geen sociale huurwoningen meer te verkopen in Waddinxveen

Tussen al die huizen op het schilderij zien we ook wegen en rotondes. Hoewel de fietsers op de rotondes voorrang hebben, lijkt niet elke automobilist dit goed te begrijpen, omdat de signalering niet overal even duidelijk is. En zo zijn er meer onduidelijke verkeerssituaties.

Daarom dient het CDA de motie in met de titel Meer verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemerswaarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college

  • bij het oplossen van de knelpunten uit mobiliteitsplan die knelpunten te prioriteren die van belang zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers;
  • in de regio niet alleen verkeersveiligheidsacties, zoals ‘Veilig naar school’ af  te stemmen, maar daar waar mogelijk ook de ‘verkeerssignalering’ (niet zijnde de RVV -borden);
  • bij de diverse invalswegen van Waddinxveen het binnenkomend verkeer duidelijk te maken hoe de voorrang voor fietsers op rotondes geregeld is.

Aan de randen van het schilderij zijn allerlei wegen te zien, een is er al helemaal klaar, de rest is slechts ingetekend. Hierbij verzoekt het CDA het college nogmaals dringend de standpunten van de raad van Waddinxveen t.a.v. de BBG in de BAG in te brengen. Wij hebben de motie reserve BBG mee ondertekend.

Er zijn ook een paar lelijke bruine vlekken op het schilderij. Bij nadere beschouwing zie je dat het om ophoping van afval gaat. Het is een doorn in het oog van de meeste Waddinxveners. Het gros van de inwoners scheidt het afval goed en zet het keurig aan de weg, maar helaas zijn er ook mensen die de regels aan hun laars lappen. Er gaat ingezet worden op verandering van gedrag en die inzet kunnen we niet alleen van het college verwachten. Het CDA roept daarom een ieder op zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen, bij zich zelf te rade gaan en anderen er op aan spreken als zij bijdragen aan deze verrommeling.

Op het schilderij zien we gelukkig ook al iets meer groen dan andere jaren. Werden er aanvankelijk meer bomen gekapt dan bij geplant, door het aannemen van de motie ‘voor elk huishouden een boom’ vergroent  Waddinxveen de komende jaren.

Opvallend op het schilderij is ook een mooie regenboog. Omdat iedereen telt en ook iedereen mee moet tellen, want we willen een inclusieve samenleving in Waddinxveen, ondersteunt het CDA de motie een vlag als symbool van verbondenheid en hoopt dat naast de Regenboogvlag ook andere vlaggen bij het gemeentehuis mogen gaan wapperen. Daarom stelt het CDA nu voor op 25 november op  de ‘internationale dag tegen geweld tegen vrouwen’ hiervoor een vlag te hijsen.

Uiteraard is op het schilderij het gemeentehuis te zien. Daar staat een behoorlijk groep mensen die zich onvoldoende betrokken voelt bij de aanpak van de leefbaarheid van de gemeente. Ze doen trouw hun meldingen in fixi, maar voor hen is vaak niet duidelijk of bijv. een melding afgedaan of opgelost is, of wordt en hoe. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden. Daar is het CDA op tegen. Zo kunnen eventuele anonieme veelmelders nooit aangesproken worden op hun gedrag en kan fixi vervuilen en dat vindt het CDA slecht voor de beeldvorming over de gemeente Waddinxveen. Het CDA roept het college hierbij op fixi regelmatig te evalueren en daar waar mogelijk te verbeteren.

Voor na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wil het CDA graag een schilderij in een iets andere stijl, meer realistisch en met meer oog voor sommige details. We zien graag meer streefwaarden in de begroting en het jaarverslag. Een voorbeeld hiervan is de woningbouw: aantal totaal gebouwde woningen staat er in, maar het CDA wil dat uitgebreid zien met percentages sociaal, midden-huur, vrije sector en koop.

De wethouder deed hierover vorige week een toezegging in de commissie. Daags daarna heb ik met de wethouder hierover contact gehad. Uit een tweetal memo’s (12 nov. 2019 en 4 feb. 2020) blijkt dat toevoegen van indicatoren en streefwaarden aan de raad is, en niet aan het college. Het CDA zal daarom in een komende auditcommissie op dit onderwerp terugkomen.

Het CDA vindt het jaarverslag 2020 een goede weergave van de resultaten in 2020 en is blij met de resultaten, zoals een uitstekend weerstandsvermogen. Het blijkt maar weer dat Waddinxveen een veerkrachtige gemeente is, waarvoor dank aan college en ambtenaren!

Tot slot wenst het CDA het college helder inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt, want het gaat om Welbevinden van Waddinxveners.

Bastienne Prins
Fractievoorzitter CDA Waddinxveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.