03 juni 2021

Houd het vuur in de cultuur (bijdrage Cultuurnota 2020-2024)

"Kunst is niet essentieel (en daarom zo belangrijk)", las ik als titel van een stuk van het filosofisch elftal over heropening van de samenleving in Trouw van 27 mei j.l. Bas Haring zegt in dit artikel dat de betekenis van essentieel zowel noodzakelijk als van wezenlijk belang kan betekenen. Kunst en cultuur kunnen dan in de huidige situatie van corona alsnog essentieel zijn, alleen worden andere zaken als nóg wezenlijker ervaren.

In een beroemde anekdote over Churchill zie je dit idee duidelijk terug. Toen hem werd gevraagd om tijdens de Tweede Wereldoorlog het cultuurbudget terug te schroeven omwille van de inzet van het leger, heeft hij naar verluidt geantwoord: ‘Maar waar vechten we dan voor?’” En dat zei Churchill, een conservatief….

In de voorliggende nota gaat het gelukkig niet over terug schroeven van budgetten en ook voor de komende jaren wil het college vooralsnog niet bezuinigen. Er komt de komende twee jaar zelfs incidenteel geld bij. Het CDA is daar erg tevreden over, want juist nu mogen de culturele sector en het rijke verenigingsleven als gevolg van corona geen blijvende schade oplopen.

Wat vindt het CDA nu van de voorliggende cultuurnota?

Het CDA is blij dat naast de doelstellingen, die maatschappelijke effecten beogen, zoals educatie, participatie en preventie, die wij onderschrijven het ook mag gaan om L’art pour l’art… kunst om de kunst.

Het CDA onderstreept als middenpartij het uitgangspunt dat de gemeente, gezien het belang van cultuur, niet alles aan de  markt wil overlaten, maar ziet ook de risico’s van de complementaire rol die de gemeente wil spelen, m.n. daar waar het gaat om de haalbaarheid van een organisatie om cultureel ondernemer te zijn en zelf de broek op te houden. Toch heeft het CDA er vertrouwen in dat instellingen en organisaties die activiteiten verrichten die van maatschappelijke waarde zijn, met de gemeente goede subsidie afspraken kunnen maken.

Er gebeurt al heel veel op cultureel gebied in Waddinxveen, alleen zijn de bruisende activiteiten te versnipperd en is er te weinig samenhang tussen. Daarom is het goed dat er een cultuurmakelaar ingezet wordt om van al die verschillende culturele thema’s een klinkende compositie te maken.

Het CDA gaat er vanuit dat de positionering van deze makelaar in goed overleg met de culturele en andere organisatie zal plaatsvinden, want het CDA vindt draagvlak onder de betrokken partijen van groot belang, omdat de acties van de cultuurmakelaar alleen dan efficiënt en effectief zullen zijn. Het CDA pleit voor een prominentere rol voor professionele instelleningen zoals de bibliotheek en Vonk bij deze, omdat deze organisaties kennis en de kunde over het culturele landschap in huis hebben.

In het advies van de PAR staat dat gemeente de energie die tijdens het Open Atelier op 2 maart j.l. duidelijk merkbaar was, niet verloren moet gaan.

Het college dient de uitvoering van de cultuurnota dus met een ‘tempo giusto’ te dirigeren om zo het ‘vuur in de cultuur’ te laten branden en het heilig vuur bij de culturele partners niet te doven.

Daarom dient het CDA, samen met D66, een motie in met de titel Maak tempo met uitvoering cultuurnota.

Het dictum luidt:

Verzoekt het college
- tempo te maken met de uitvoering van het de cultuurnota;
- de raad niet alleen in het laatste kwartaal van 2021, maar ook in de tweede helft van 2022 te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering.

Waddinxveen, 2 juni 2021
Bastienne Prins, fractievoorzitter van het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.