Nieuws

Volg Bastienne op Twitter

Reactie Bastienne Prins op het coalitieakkoord 30-05-2018

Mijnheer de voorzitter,                                                                                                          

Allereerst wil ik de vier partijen PvdA/GL, D66, WeWa en de VVD feliciteren met hun coalitie en het coalitieakkoord.
Ik stel me voor dat toen het akkoord klaar was er geproost is en gejuicht: Hoera,winkels open op zondag!

Want de  zondagsopening van winkels lijkt de belangrijkste aanleiding voor de vier om met elkaar de besprekingen te beginnen.  Het CDA had daar graag over meegepraat, want zoals bekend, heeft het CDA een genuanceerd standpunt over dit  onderwerp. Maar nogmaals van harte met het feit dat het gelukt is het gevieren eens te worden.
Het CDA is blij dat voor een groot deel het huidige beleid gecontinueerd wordt. Een flink aantal keren komen we in het akkoord woorden tegen als voortzetten, continueren, doorgaan en handhaven.
De vorige coalitie had blijkbaar ‘oude wijn’ voor handen en in deze context staat oud voor goed. Ik ben benieuwd naar de verpakking. Wordt het oude wijn in nieuwe zakken of …? We gaan het zien.

Een aantal punten uit het akkoord komt het CDA zeer bekend voor, want die stonden ook in ons verkiezingsprogramma:
·        Regels en procedures vereenvoudigen
·        Fiets(snelwegen)netwerk
·        Verkeersveiligheid verbeteren
·        Continuering van en aanvullingen op Waddinxveen dát werkt
·        Aandacht voor voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld en andere prioriteiten op het gebied van veiligheid
·        Burgerparticipatie.

Uiteraard  juichen we dit van harte toe.
Er staan ook zaken in het akkoord waar het CDA vragen bij heeft:
1. Zo min mogelijk in beslotenheid vergaderen. Wat betekent dat precies? Geen besloten collegevergaderingen meer?
2. Onderzoek moet uitwijzen of renovatie of nieuwbouw van sporthal De Dreef wenselijk is. Wordt hier bedoeld een keuze uit deze twee varianten of is er nog een andere variant mogelijk?
3. Willen meedenken over oplossing voor verkeersproblematiek Boskoop die ook voor Waddinxveen van belang is, maar een nieuwe oeververbinding over of onder de Gouwe is onbespreekbaar, net als een weg door het Gouwebos of Voorofsche polder of omgeving. Welke soort oplossing heeft de coalitie in gedachten?
4. 4 wethouders, allemaal 100%, dat is een toename ten opzichte van de huidige omvang en een zeer fors verschil met het vooraf in het lijsttrekkeroverleg besproken aantal van 3 wethouders. Het CDA mist een reden hiervoor.
5. D66 heeft een wethouder van buiten aangetrokken. Was dat niet de partij die 4 jaar geleden het CDA aanviel op het aantrekken van een wethouder van buiten? Waarom is men nu overstag gegaan?

Er wordt straks voor een jaar ontheffing gevraagd voor verhuisplicht naar Waddinxveen. Is mevrouw Van de Wal überhaupt van plan in Waddinxveen te komen wonen?
Het coalitieakkoord doet me denken aan een kostbare wijn, een Bordeaux grand crue classé.  Het bevat nl. bevat een aantal dure ingrediënten.

Ik noem er een aantal:
·        Vernieuwing bestuurscultuur en betere communicatie met inwoners
·        4 fulltime wethouders
·        Uitbreiding van plannen voor de jeugd
·        Extra sociale huurwoningen
·        Vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur
·        Geactualiseerd integraal (sport)accommodatieplan
·        Indien blijkt uit de veiligheidsanalyse: camerabewaking
·        Dierendal. M.n. deze  vindt het CDA opmerkelijk. Dit is nl de enige organisatie die specifiek genoemd wordt om extra financiële middelen voor vrij te maken. Waarom? 
Waar worden die dure ingrediënten van betaald?

Het CDA wil nog het volgende opmerken:
·        Het is jammer dat de belangrijke rol van de kerken in Waddinxveen niet genoemd wordt.
·        Bij de paragraaf over milieuregels wordt het huidige college ‘creatieve oplossingen’ verweten om wel naar de letter van de wet maar niet naar de geest van de wet te handelen. Wat wordt hiermee bedoeld
·        De huidige coalitie is achterkamertjespolitiek verweten. Het lijkt erop dat we nu een andere variant krijgen, namelijk huiskamertjespolitiek waarbij een dochter haar vader en een moeder haar dochter vanuit de raad moeten gaan controleren. Het zal een uitdaging voor de betrokken raadsleden/wethouders zijn om huiskamertjespolitiek te voorkomen. We wensen de personen waar  het om gaat wijsheid en inzicht toe. We hebben er vertrouwen in dat het ze gaat lukken!

In tegenstelling tot het gangbare gebruik van het gezegde “ oude wijn in nieuwe zakken doen” spreekt de Bijbel over jonge wijn niet in oude zakken gieten, want dan verspil je de wijn en de zakken. De zakken scheuren nl.  De tekst in Mattheus 9 luidt: “ Maar gaat de nieuwe (jonge) wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden!”
Het CDA ziet daarom uit naar de ‘vertaling’ van de vernieuwende ideeën (jonge wijn) van de nieuwe coalitie in een nieuwe moderne bestuurscultuur (nieuwe zakken).
De evangelist Lucas eindigt de parabel als enige evangelist verrassend met de woorden ‘’maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “ De oude wijn is goed!”  De toekomst zal leren of de opmerking van Lucas ook geldt voor het voorliggende coalitieakkoord.

Voor nu wil het CDA straks samen met jullie, met een goed glas, oude of nieuwe wijn toosten op dit akkoord, de nieuwe coalitie en de nieuwe wethouders.

Periode 2014-2018

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2017

Voorzitter,

De afgelopen dagen heb ik geprobeerd om me te verplaatsen in iemand die helemaal nieuw, van buitenaf, zich stort in het besturen van Waddinxveen. Ik denk daarbij…… aan u. De eerste indrukken zijn positief; de ballonnen bij de deur stralen warmte uit; de rode loper is uitgelegd; er worden felicitaties gewisseld en dan….

‘Wat zal ik aantreffen als ik de gordijnen open doe en de roze wolken eenmaal zijn opgetrokken….’

Nu, ik kan u vertellen dat Waddinxveen er heel gezond en vitaal voorstaat. De programmabegroting ademt dat aan alle kanten! De woningbouwplannen komen tot uitvoering, het aantal uitkeringsgerechtigden loopt terug, het integraal huisvestingsplan krijgt vorm en de bedrijvigheid neemt hand over hand toe. Allemaal zaken die goed zijn voor Waddinxveners. Is er nog wel wat te wensen?

Ja zeker! Waddinxveen zal ook de volgende jaren meedeinen op de golven van economische conjunctuur, bestuurlijke vernieuwingen en visies op zelfredzaamheid van burgers. En daar zullen blijvend keuzes in moeten worden gemaakt. Wat vindt het CDA daarin belangrijk. Ik heb er een paar uitgelicht:

 • Preventie. De afgelopen 5 jaren heeft het CDA zich continu hard gemaakt voor preventieve activiteiten in het sociale, zorg- en welzijnsdomein. Het College heeft een goede start gemaakt met een kadernotitie en uitvoeringsplan. Bij verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties begint zo langzamerhand ook steeds meer notie te komen van de eigen mogelijkheden. Het is belangrijk dat dit in samenwerking tussen gemeente en genoemde partijen verder wordt uitgebouwd.
 • Mobiliteit.  We zijn blij dat er bij de gemeente Alphen aan de Rijn beweging gaat komen in de het denken over oplossingen over de verkeersproblematiek en toekomst van verkeersbewegingen in onze regio. Het is belangrijk dat ons College actief het gesprek zoekt met Alphen en de Provincie om nu echt een strategie hierop te ontwikkelen en deze tot uitvoering te brengen. De kwetsbaarheid van doorstroming in onze regio (ook merkbaar in onze bebouwde kom) neemt de komende jaren alleen maar toe.
 • Duurzame mobiliteit. Ik hoor berichten dat in sommige Nederlandse steden de fietspaden zo overvol zijn dat mensen zelfs voor alternatieven voor de fiets gaan kiezen. Dit luxeprobleem hebben wij nog niet: zat ruimte op het fietspad, maar we zullen wel tijdig maatregelen moeten nemen om de te verwachten toename van druk op de fietspaden voor te zijn. De meest courante fietsroutes om en door Waddinxveen zullen voorbereid moeten zijn op gebruik door zowel snel als langzaam fietsverkeer. De nadruk zou moeten liggen op enige fietssnelroutes tussen Waddinxveen en de ons omringende gemeentes, waarbij de nadruk moet liggen op goede doorstroming.
 • Gouweplein. Ook wij willen graag dat het nieuwe hart van Waddinxveen steeds meer gaat sprankelen. Wij willen niet op de stoel zitten van ASR en investeerder Altera. We hopen wel dat ze zullen meebewegen op de nieuwe trends die een centrum aantrekkelijk maken. Ons College is bij uitstek de partij die regelmatig aandacht moet vragen bij deze 2 grootmachten om het centrum aantrekkelijk te maken, te houden en zelfs de aantrekkingskracht te vergroten.
 • Onderwijs. Het CDA onderschrijft zoals te lezen is in de begroting, dat het Coenecoop College een belangrijke voorziening is voor Waddinxveen.
 • het CDA vindt dat Waddinxveen een blijvend aanbod voor voortgezet onderwijs moet garanderen. We missen in de Programmabegroting een reservering voor de nieuwbouw die binnen nu en een paar jaar aan de orde zal zijn. Moderne huisvesting die aantrekkelijk oogt en past bij de wensen die het onderwijs, toekomstige leerlingen en hun ouders hebben ten aanzien van het Coenecoop College.
 • Duurzaamheid. Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd in het regeerakkoord. Wij willen dat ook Waddinxveen meegaat in de ambities van het rijk. Speciale aandacht moet er gaan naar wat inwoners zelf kunnen doen, zoals het terugdringen van verhard oppervlak of aanschaf van zonnepanelen. De gemeente moet daarbij nog meer gaan faciliteren.
 • Wachttijden zorg. De gemeente heeft de inkoopfunctie van zorg goed op orde. In de inkooprelatie die gemeenten aangaan met zorginstellingen moet sprake zijn van een eerlijke prijs. We hebben er niks aan om onze eigen middelen op orde te hebben, terwijl zorginstellingen structureel interen. Uiteindelijk hebben we onszelf daarmee. Daarom is het belangrijk om in gezamenlijkheid te bezien hoe we kosten kunnen terugdringen en ook Waddinxveners blijvend te interesseren in werken in de zorg of begeleiding.
 • Begraafrechten. Bij de informerende ronde van deze cyclus heeft het CDA o.a. een vraag gesteld over de begraafkosten op Zaterdag (par 1.3.3.3.) het antwoord daarop verbaast ons toch wel. De wethouder vermeldt in zijn antwoord dat er een onderzoek loopt naar de mogelijkheden en gevolgen van een lager tarief op een deel van de zaterdag. Dames en heren dit vinden wij op zijn zachtst gezegd zeer opmerkelijk. Het is namelijk zo dat in de cyclus van juni dit jaar al is toegezegd dat de begraafkosten op Zaterdag in  de middag n.a.v. eerder gedane vragen en moties zou worden aangepast en meegenomen naar deze begrotingscyclus, graag horen wij dan nu ook van de wethouder of hij nu ook uit eigen beweging invulling zal geven aan zijn woorden en uitspraken gedaan in de juni cyclus. dat zien we hier niet terug, of missen wij nu iets? Graag antwoord hierop van de wethouder.
 • Geweld achter de voordeur. Vaak is het prettig om als gemeente hoog te scoren op bepaalde onderwerpen. De relatief hoge score van Waddinxveen in dit opzicht is een groot zorgpunt. Ook in dit opzicht vragen we om aandacht van het College en de mogelijkheden die we hebben tot handhaving en preventie.

Met deze punten doen we natuurlijk niet op en top recht aan deze programmabegroting. Toch hebben we wat accenten willen neerleggen, waarin we ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en daarna aandacht voor zullen vragen. Wij wensen u deze laatste maanden van de Collegeperiode veel wijsheid en Gods Zegen toe!

Bijdrage algemene beschouwingen 2016

In 2015 was Waddinxveen de snelste groeiende gemeente in onze regio. Ook in 2016 zal deze tendens zich ongetwijfeld hebben voortgezet. Wat beweegt mensen om zich te vestigen in Waddinxveen? Is het om de ligging, het woonaanbod, de bereikbaarheid van winkels of….. Wie zal het zeggen. Maar de vraag is wel interessant, want juist mensen van buiten kunnen heel duidelijk maken waarom ze juist voor Waddinxveen kiezen en hopelijk blijven kiezen.

Voor Waddinxveners die hier al generaties wonen is de vraag ‘Waarom Waddinxveen’ wellicht niet zo voor de hand liggend. Toch blijven ook zij er scherp op dat Waddinxveen wel Waddinxveen blijft. Echte Waddinxveners weten dat het dorp een samenstel is uit drie aparte dorpjes begin 19e eeuw. Door over eigen grenzen heen te stappen en samen te bepalen wat belangrijk is, is Waddinxveen geworden tot wat het nu is. Een dorp waarin openheid is naar buiten toe, waar outsiders zich graag vestigen, maar ook een dorp dat prat gaat op de eigen identiteit. Met de uitvoering daarvan zit het wel snor. Koningsdag, 4-mei-viering, sinterklaas en zwarte piet, maar ook nieuwere fenomenen als Wadcultureel hebben een vaste plek op de jaaragenda. De politiek hoeft zich daar inhoudelijk niet mee te bemoeien, als de politiek dit soort zaken maar blijft faciliteren dan doen de inwoners en bedrijven de rest zelf wel. Het CDA vindt dat dit soort traditionele waarden Waddinxveen Waddinxveen maakt en dat dit juist ook aantrekkingskracht uitoefent op nieuwkomers! En ja, dat levert vaak discussies op; over zondagrust, een gemeentehuis en een (nog redelijk) nieuw centrum. Dat geeft wel eens wat gedoe, maar dat hoort in een dorp waar traditie en vernieuwing langs elkaar schuren. En het een is niet persé beter dan het ander.

De leefbaarheid in ons dorp kan soms door ontwikkelingen buiten onze zeggenschap aan waarde inboeten. We leven met steeds meer mensen op een begrensd gebied en dat vraagt om onderling overleg en goede betrekkingen met hogere bestuursorganen en buurtgemeenten. Er is ons veel gelegen aan versterking van die banden om ongewenste ontwikkelingen, zoals die van een Outletcentre in een buurgemeente op waarde te schatten.

We kunnen de vraag Waarom Waddinxveen ook naar andere onderwerpen doortrekken. Want ook op het gebied van zorg en maatschappij willen we onderscheidend zijn.  Het afgelopen jaar is vooral invulling gegeven aan de inkoopfunctie van de gemeente. Hoe zorgen we ervoor dat we de goede contracten aangaan met aanbieders en hoe houden we het betaalbaar? Dit noem ik transitie. Echter, de drie decentralisaties hebben een veel grotere ambitie! Namelijk door het overhevelen van financiën en bevoegdheden naar de gemeenten hebben wij ook de mogelijkheid gekregen om de zorg op een nieuwe, eigentijdse manier te organiseren! Die nieuwe, onorthodoxe manier van organiseren noem ik transformatie. Het aanboren van nieuwe mogelijkheden van zorg bij ondernemingen, maar ook het in toenemende mate gebruik maken van mogelijkheden van familieleden, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Het CDA heeft de afgelopen jaren al gepleit voor meer activiteiten op het gebied van preventie, zodat jongeren en ouderen zo lang en veel mogelijk buiten het zorgcircus blijven. Het CDA wil graag die tendens voortzetten, zodat wordt ingezet op

-een gezonde levensstijl, door een vitaal sportbeleid. Een breed en gezond aanbod van sportverenigingen is daarbij noodzakelijk

-een actieve betrokkenheid van jeugd en jongeren bij sportclubs en andere verenigingen;  waarbij ze mee kunnen doen, maar ook zelf initiatieven kunnen nemen.

-een senior vriendelijke gemeente, waar langer thuiswonen niet leidt tot eenzaamheid en ongezonde situaties. Ook moeten ouderen de mogelijkheid hebben om de laatste jaren van hun leven door te brengen.

Morgen is het de dag van de mantelzorg. Een goede reden om nog eens aandacht te vragen voor het belang van mantelzorgers. Het CDA vindt dat wij hen moeten faciliteren om de verzorging en begeleiding van naasten zo goed mogelijk te kunnen doen, maar vooral: het ook vol te houden,

Wij zijn van mening dat de mantelzorgers de mogelijkheid moeten hebben mee te mogen praten en denken met diegene waar zij liefdevol meestal dagelijks voor zorgen.

In die lijn vindt het CDA het logisch dat zij mee mogen praten aan de keukentafel. We willen daartoe een motie indienen. Het dictum van de motie luidt:

Motie 1:

Verzoekt het college:

 • Mantelzorgers standaard uit te nodigen bij het keukentafelgesprek;
 • Indien hiervoor belemmeringen zijn deze op te heffen dan wel de mantelzorgers op een andere manier bij het opstellen van het zorgplan te betrekken.

De afschaffing van de WTCG/CER (Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten/Compensatie Eigen Risico) leidt tot kosten stijging voor hulpbehoevenden. Dit speelt met name in situaties waarin onvoldoende mantelzorg verleend kan worden. Voor de minima in onze gemeenten zijn goede regelingen beschikbaar. Het CDA vraagt zich af wat de effecten zijn op de lage middeninkomens; een kwetsbare groep die qua regelingen vaak tussen wal en schip raakt. Onze vraag aan het College in hoeverre deze groep in beeld is en in hoeverre de afschaffing van de bijdrage de hulp aan deze doelgroep ondermijnt.

Waddinxveen is een dorp waar steeds meer zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Om met die laatste te beginnen. Het inzetten van een deel van het surplus op onze begroting voor meer groen in en rond Waddinxveen heeft onze hartelijke steun. Wij hebben van meet af een vergroening van het oud-WSE-terrein bepleit. Deze long is noodzakelijk om Waddinxveen-Noord blijvend lucht te geven. Ook de sterke intensivering van het wegennet aan de west- en zuidkant van Waddinxveen roept om veel groen ter compensatie van overlast en verlies aan recreatie-ruimte. Zonder investering in het groen zullen we op langere termijn vastlopen in onze woon- en werkambities. Immers wonen, werken en recreëeren houden elkaar in evenwicht! De nieuwe omgevingswet gaat ons veel meer mogelijkheden bieden om als Raad sturend op te treden in de inrichting van de ruimte. Wij zien graag dat we hier begin 2017 een goede discussie over kunnen voeren met het College.

De intensievere vormen van wonen en werken kunnen een extra belasting vormen voor onze leefomgeving of milieu. Extra groenzones zijn dan een goede aanzet, maar niet voldoende. Ons leefgedrag zal moeten veranderen om ons de gewenste vernieuwingen te kunnen veroorloven. Het gaat om rentmeesterschap die het afgelopen jaar is vastgelegd in een duurzaamheidsvisie. Enkele jaren geleden nog de hobby van eco-freaks; nu liggen er mogelijkheden bij een veel grotere groep om stappen te nemen in collectieve energievoorzieningsprojecten.  Daarmee is nu de tijd ook gekomen om daar vol mee aan de slag te gaan, ook in Waddinxveen!

Voor het CDA is meer dan ooit de participatie van onze eigen inwoners cruciaal om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van afval, milieu en klimaatbeheersing te kunnen behalen. De gemeente moet hier dan ook vol op blijven inzetten door initiatieven zoals de 100-100-100 acties te blijven ondersteunen. Zonder deze samenwerking redden we het namelijk niet! Daarnaast moet nieuwe initiatieven ontplooid worden om onze gemeente klimaatbestendig te maken met het oog op de klimaatverandering in de 21e eeuw. Te denken valt aan het vergroenen van tuinen om zo overtollig regenwater sneller af te kunnen voeren. Ook hier ligt een mooie samenwerking tussen gemeente en inwoners in het verschiet om de vergroeningsambities van deze coalitie te kunnen realiseren!

Waddinxveen is al vanouds een logistiek knooppunt, met de aanleg van de nieuwe parallelstructuur, de Moordrechtboog en het eerste stuk van de Bentwoudlaan zal deze functie alleen maar versterkt worden. Grotendeels worden deze projecten gerealiseerd door de Provincie en Rijkswaterstaat. Daar hebben wij een goede afstemming mee. De plannen voor de verkeersafwikkeling in het stationsgebied baren ons zorgen. Het CDA vertrouwt er op dat er een breed gedragen oplossing komt voor de verkeersstromen bij het stationsgebied, waarbij zwakkere verkeersdeelnemers niet tot een ons inziens onethisch instrument gedegradeerd worden. Dat wil zeggen: zwakkere verkeersdeelnemers lijken te worden ingezet om snelle verkeersdeelnemers af te remmen. Wij vinden dit onwenselijk.

Water- en landvervoer strijden bij de oostelijke toegang van het dorp om voorrang, wat tot toenemende ergernis en gevoelens van onmacht leidt. De garantie dat de brug in de spits niet zou openen is helaas verlaten. Het afgelopen jaar heeft de CDA-fractie uitgebreid aandacht gevraagd voor de problemen met de hefbrug. Nu, anderhalf jaar na het echec met de aanvaring hebben we het volgende moeten concluderen dat de Provincie andere prioriteiten stelt dan wij. Waar wij vinden dat de mobiliteit en economie gediend zijn met een grote garantie van verbindingen over de Gouwe; ziet de provincie veel meer in het verder uitbaten van de rivier zelf! Ook daar merken we dat we als gemeente een van de vele belanghebbenden zijn bij de rivier en dat we over een aantal dingen geen beslissingsbevoegdheid hebben. Door de uitbreiding van de containercapaciteit in Alphen en het toenemend belang van de vaarroute Amsterdam-Rotterdam zal de hefbrug de komende jaren steeds vaker het rijdend verkeer over de Gouwe gaan verstoren en daarmee de bedrijvigheid op land.

Het CDA wil het daarom over een andere boeg gooien. Het gaat namelijk niet over het instrument, de brug, maar om het doel. Het doel is dat we willen dat Oost en West van de Gouwe zo optimaal mogelijk verbonden zijn. Daarom willen we dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van ondertunneling van de Gouwe ter hoogte van Waddinxveen of Boskoop. Een wat? Ja, u hoor het goed. Een tunnel! Onze buren hebben hier al eerder over gesproken. Wij vinden dat het zo langzamerhand tijd is om samen met Alphen en de provincie de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Weet wel dat we hiermee een type discussie opstarten die lange tijd neemt en waarmee je eenvoudigweg niet langer kunt wachten. Wij willen daarover een motie indienen. Het dictum daarvan luidt:

MOTIE 2

Verzoekt het college:

 • Een opzet maakt voor een onderzoek naar meerdere oplosvarianten ten aanzien van de verkeersproblematiek over de Gouwe
 • Deze opzet samen maakt met de belangrijkste stakeholders, maar in ieder geval met de gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie Zuid-Holland
 • In deze opzet de wenselijkheid, haalbaarheid en locatie van de oeververbinding betrekt
 • Deze opzet in het voorjaar van 2017 deelt met de Raad van Waddinxveen.

Waddinxveen heeft haar financiële huishouding ook dit jaar weer goed op orde.

Ook de voorliggende begroting is deugdelijk van opbouw. Wel moeten we met elkaar constateren dat onze financiële reserves zijn geslonken in de afgelopen jaren, en ook dat we daardoor in de toekomst beperktere mogelijkheden hebben om tegenvallers op te vangen.

In dit kader is het goed om nu alvast werk te maken van het werken naar die toekomst, de groei van ons Dorp zal niet door blijven gaan, er is een eindigheid van de groei in zicht.

Daar zal ons Gemeente bestuur op in moeten spelen. Zo moeten de risico’s ten aanzien van vastgoed en grondposities moeten verminderen, daarnaast moeten we met de stijging van uitgaven in de sociale sector (overheveling van Rijkstaken in o.a. de zorgsector) het risicobeheer ook hier goed op de rit krijgen.

Eerder dit jaar hebben wij ook aandacht gevraagd voor de commerciële aanpak van onze begraafplaatsen, wij vinden het prettig te constateren dat de prijsstelling in dit gebied met 10% naar beneden is bijgesteld, echter de effecten van overschrijding van bepaalde tijdslimieten kan nog steeds resulteren in pijnlijke situaties, dat vinden wij zorgelijk. Mede vanwege het  ondertussen lopende onderzoek hierin van de wethouder met  betrokken spelers in dit segment wachten wij eerst deze resultaten/uitkomsten af.

Het moge duidelijk zijn dat onze leus ‘Waarom Waddinxveen’ ook op het CDA van toepassing is. Om dat ons dorp het verdient dat er blijvend geïnvesteerd wordt. Daarom Waddinxveen. We wensen College, ambtelijke staf en raadsleden Gods zegen toe bij beleid en uitvoering in de komende periode!

Ik doe het niet meer

Een recalcitrante fractievoorzitter versus de onderzoeksbureaus?

Je wilt niet weten hoe vaak ik als raadslid per mail gevraagd wordt om mee te doen aan onderzoeken. Die onderzoeken komen van bureaus met welklinkende en minder-welklinkende namen. Soms een commercieel bureau, dan weer een semi-publieke instelling. ‘Geacht raadslid’, begint het dan, ‘u als volksvertegenwoordiger weet bij uitstek……’. Tja, en dan lees je toch verder wat je ‘bij uitstek’ dan allemaal schijnt te weten. Na deze verleiding word je een lange lijst vragen voorgelegd. En ja, als beloning krijg ik dan ergens in de toekomst de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. ‘Maar nu graag wel even gauw de enquête invullen, alstublieft’.

In het begin was ik wel nieuwsgierig en begon vol goede hoop aan de beantwoording van de vragen. Maar na verloop van tijd viel me steeds meer het centrale thema op van veel van die onderzoeken: burgerparticipatie. Al die commerciële en niet-commerciële bureaus lijken zich zorgen te maken over burgerparticipatie. En ja, achter die bureaus zit altijd wel weer een overheidsinstelling die zich toch druk maakt over de betrokkenheid van burgers bij de samenleving en politiek.

Ja, vind je het gek! De afgelopen twee decennia heeft de schaalvergroting als een virus om zich heen gegrepen. En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen het gevoel hebben steeds minder in te kunnen brengen.  Je ongenoegen uiten bij een politiek dorpsgenoot is heel iets anders dan 10 km moeten reizen en maar hopen dat je de ‘verantwoordelijke voor je boosheid’ krijgt te spreken.

Het CDA heeft steeds gestaan voor kleinschaligheid: dicht bij de burger. CDA Waddinxveen heeft dankzij de goede connecties met CDA Zuid-Holland en de toenmalige CDA-minister Liesbeth Spies een belangrijke bijdrage geleverd aan de blijvende zelfstandigheid van Waddinxveen. Moet ik dan de huidige bestuurselite gaan helpen die een doekje voor het bloeden zoekt voor haar megalomanie?

Nee, ik doe het niet meer. Ik doe het echt niet meer. Ik ga niet meer meewerken aan dit soort onderzoeken. Stuur ze me niet meer! Het uitgangspunt is namelijk verkeerd. We moeten terug naar de menselijke maat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Besteed het onderzoeksgeld daar maar eens aan. Onze buurlanden kennen goede voorbeelden van ‘politiek dichtbij’. Onze fractie zal dat in ieder geval blijven uitdragen in onze Waddinxveense Raad.

Zweder Bergman, 29 mei 2016

Mensenwerk

Eind vorige week legde wethouder Kroes (VVD) zijn werkzaamheden neer. Dat betekent dat er sinds die datum een vacature voor een wethouder bestaat. Veel mensen vragen aan mij: hoe gaat dit nu verder? In deze blog wil ik daar kort op ingaan.

De afgelopen weken is er in de media verschillend bericht over de reden van vertrek van wethouder Kroes. Duidelijk voor mij is dat dit een zaak is tussen de (voormalig) wethouder en de fractie. Ik wil me daar niet over uitspreken en ik realiseer me dat zoiets elke partij kan overkomen. Waar gehakt wordt kunnen spaanders vallen. Het vertrek van de wethouder heeft de VVD-fractie verrast. Het is daarom logisch dat die fractie wat tijd nodig heeft om na te denken over de invulling van de vacature.

Dit roept bij mij de herinnering op aan oktober vorig jaar. Geheel onverwacht werd onze wethouder Martijn Vroom benoemd tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Half verdoofd zaten we de avond na de boodschap al bij elkaar om na te denken over ‘hoe verder’. Omdat we na de verkiezingen van 2014 een prima akkoord gesloten hadden met PCW en VVD was het voor ons heel duidelijk dat we zo spoedig mogelijk de opengevallen plek goed moesten invullen. Dat wil je dan ook zorgvuldig doen. Uiteindelijk heeft dat tot de installatie van onze nieuwe wethouder, Brigitte Leferink, geleid op 20 januari 2016. Zo zie je maar: je bent zo 3 maanden verder vooraleer je een oplossing hebt.

Hoewel de reden bij de VVD nu anders is, zal ook de VVD-fractie een dergelijk traject door moeten. Op dit moment speelt er veel in het gemeentebestuur: we zijn bezig met een nieuw plan voor de scholen, nieuw duurzaamheids- en afvalbeleid, het gemeentehuis en het goed in de hand houden van de gemeentefinanciën! Met zulke dossiers is het alle hens aan dek! We hopen dat de VVD snel met een oplossing komt en wensen onze collega’s veel succes daarbij!

Zweder Bergman, 8 april 2016

Poll zondagsopenstelling

De drie oppositiepartijen Wewa, D66 en PvdA/Groen Links organiseren een poll over de zondagsopenstelling van winkels. Peilen mag natuurlijk altijd, maar het gaat natuurlijk wel om de wijze waarop je zo’n peiling organiseert. Heeft de uitslag zeggingskracht of is deze nietszeggend? Zweder Bergman, Fractievoorzitter van CDA Waddinxveen gaat hier in deze raadsblog op in.

Ja of nee

Vindt u dat de OZB volgend jaar met 10% omlaag mag? Zomaar een interessante vraag voor een peiling onder Waddinxveners. Ik heb wel een verwachting over de uitslag van een dergelijke peiling. Ik gok dat 75% van de deelnemers ‘ja’ stemt. Maar, betekent dit dat we hier de conclusie aan moeten verbinden dat we het dan maar moeten gaan doen?

De partijen Wewa, D66 en PvdA/GroenLinks in Waddinxveen organiseren een dergelijke peiling via RTW. De vraag die zij stellen is: ‘Vindt u dat de winkels in Waddinxveen open mogen zijn?’ In haar raadsblog op de Waddinxvener geeft Kirsten Schippers namens Wewa aan dat het ‘hen een beter beeld geeft over de mening van de Waddinxveense samenleving met betrekking tot de zondagsopenstelling’.  

Er kan vervolgens gestemd worden via de sites van RTW en de Waddinxvener. Op de site van RTW staat bij de peiling ‘RTW heeft niet de intentie met deze poll en representatieve peiling te houden over de voorkeur inzake de zondagswinkelopenstelling onder de inwoners van Waddinxveen…’

De vraag is: word ik nou voor de gek gehouden?

Gevolgen

De poll over de zondagsopenstelling en de fictieve poll over de OZB maken duidelijk dat je zulke thema’s niet even met een ‘ja’ of ‘nee’ afdoet. Tuurlijk: ik ben ook gek op het deelnemen aan polls, maar ben niet altijd van tevoren op de hoogte van de consequenties van een ‘ja’ en ‘nee’. Ik pak even het voorbeeld van de ‘verlaging van de OZB’. Van deze belasting voor huiseigenaren worden veel voorzieningen in de gemeente bekostigd. 10% minder OZB betekent naar schatting ruim een half miljoen minder inkomsten voor de gemeente. Dat heeft direct consequenties voor onderhoud van het groen, subsidies, zorg en noem maar op. Dus het simpel doorvoeren van een  ‘ja’ van een grote meerderheid kan grote consequenties hebben.

Ook de openstelling van winkels op zondag is niet een onderwerpje wat je even als een strootje uit het gemeentelijk beleid trekt. Het heeft consequenties voor kleine ondernemers en ook voor onze samenleving als geheel. Alle partijen in de Waddinxveens gemeenteraad hebben aangegeven dat ze het belang van de Waddinxveense ondernemer hoog in het vaandel hebben. Ook vanuit de oppositie is meermalen aangeven dat meer Waddinxveense (kleine) ondernemers op Gouweplein zeer wenselijk zijn.  Ook alle partijen prijzen zich gelukkig met een zeer actief verenigings- en kerkelijk leven in Waddinxveen. Veel maatschappelijke problemen worden zodoende ondervangen.

Een bredere zondagsopenstelling zal absoluut een groter beslag leggen op de vrije tijd van kleinere ondernemer en de vele vrijwilligers. Immers, aanbod (= meer winkels open) creëert meer vraag. Het is onzin om te stellen dat de kleinere ondernemer de vrijheid heeft om te beslissen of deze wel of niet opengaat op zondag. Bredere zondagsopenstelling zal meer druk leggen op de kleine ondernemer om toch maar open te gaan. Openstelling op zondag zal ook impact hebben op hoeveel tijd we kunnen steken in vrijwilligerswerk en waar en hoe we elkaar ontmoeten. Overigens kan dat ook positieve effecten hebben.

Zondagsopening en politiek?

Het verbaast mij zeer dat een principepartij als PvdA/Groen Links betoogt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de openstelling van winkels op zondag. Ik heb hen daar in de Raadsvergadering van oktober ook op aangesproken. Natuurlijk moeten politieke partijen een visie hebben op hoe de maatschappij het best kan functioneren. Daar worden we als volksvertegenwoordigers voor gekozen; niet om via de lokale media een peiling uit te schrijven die vervolgens als niet-representatief getypeerd wordt.

Conclusie

Openstelling van winkels op zondag is niet een issue dat je even met een poll op RTW peilt. Ja, ik word dus als burger voor de gek gehouden. Bij een onderwerp als zondagsopenstelling hoort een goed onderzoek waarbij je de diverse (tegengestelde) belangen goed in kaart brengt. PCW, VVD en CDA hebben begin vorig jaar al besloten tot een dergelijk onderzoek eind 2016. Het CDA ziet uit naar dit onderzoek en de uitkomsten daarvan. Op basis daarvan willen we opnieuw een afweging maken hoe we vanuit onze principes vormgeven aan de zondagsopenstelling.

Zweder Bergman, 3 februari 2016

Spreektekst ‘Times are changin’ door CDA Waddinxveen

Uitgesproken tijdens de Programmabegroting-Raad van 11 november 2015

‘The times are changing’; Bob Dylan zong het in de zestiger Jaren van de vorige eeuw, maar het thema is weer springlevend. Ja, het zijn roerige tijden in Waddinxveen. Ik denk dat we in een onomkeerbaar proces zitten. Europa zit in zijn belangrijkste krachtproef sinds het begin van de EU; niet de bankencrisis, maar de crisis rond de vluchtelingenstromen brengt de eenheid in Europa ernstige schade toe.

Ook landelijk is de eenheid zoek: de traditionele partijen hebben het zwaar tegenover partijen die één issue tot landelijk speerpunt hebben verheven. Dat brengt veel mensen in beroering: waar gaat dit naar toe?!

Ook Waddinxveen ontkomt niet aan deze roering. Is dat erg? Nee, zolang we er maar met elkaar als samenleving uitkomen en elkaar als gemeenten te vinden in de Regio Midden Holland.

De noodopvang van vluchtelingen heeft onlangs aangetoond dat die samenhang in ons dorp prima aanwezig is. Maar we kunnen niet achterover hangen. Want bij velen voelt het dubbel: je wilt barmhartigheid bewijzen, maar aan de andere kant: wie halen we binnen? Zeker als we langduriger vluchtelingen met een status op gaan vangen.

Het is heel goed te begrijpen dat mensen die al jarenlang op een wachtlijst staan voor een huurwoning zich zorgen maken. Goed, omzien naar onze naaste mag ons wat kosten, maar mag niet ten koste gaan van kwetsbare groepen die al in onze samenleving woonachtig waren, zoals jongeren en sociale minima. Het verplicht ons als politiek om continu weloverwogen keuzes te maken over het dilemma barmhartigheid voor vluchtelingen en solidariteit binnen onze eigen gemeenschap. Zo moet er op korte termijn extra, goedkopere woonvoorzieningen komen voor beide groepen. Dat betekent dat we buiten de gevestigde lijntjes moeten durven denken en kijken hoe we rek kunnen krijgen in onze regelgeving. De huisvestingsproblematiek lijkt met het jaar heftiger te worden. Wij vragen het College om de Woonvisie komend jaar te herijken, zodat we niet met deeloplossingen, maar met een totaaloplossing komen.

Op die manier staat het CDA open voor het langduriger, kleinschalig opvangen van vluchtelingen met een status. Inpassing in de Waddinxveense samenleving lukt alleen als zij meegenomen worden in de normen en waarden die onze democratische samenleving ondersteunen. Daar is intensieve samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers bij nodig. Want dat het vrijwilligerswerk is een  sterk punt in Waddinxveen; ook al moeten we daar actief aan blijven werken. De discussies over de besteding van de vrije zondag lijkt een scheidslijn te trekken door Waddinxveen. Het CDA vindt dat deze discussie open en zonder drammerigheid moet plaatsvinden. De in 2016 geplande enquête is een prima manier om de diverse groepen in de samenleving te betrekken bij deze discussie.

Het CDA vindt het noodzakelijk om in een tijd van grote veranderingen tijdig de bakens te verzetten. Eigen verantwoordelijkheid bij de burger dient hand in hand te gaan met een goede ondersteuning vanuit de plaatselijke overheid. De drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn hiervan een goed voorbeeld. In 2016 wordt de broekriem van rijkswege weer strakker aangetrokken. Dat verplicht ons om samen met instellingen en gebruikers van de zorg naar creatieve oplossingen te zoeken. Daarnaast moeten we waarderen wat we hebben: de vele mantelzorgers nemen al heel veel professionele zorg weg. Maar we moeten ook uitkijken dat we hen niet overmatig belasten. Patiënten waarbij de problematiek ernstige vormen aanneemt moeten gewoon in korte tijd doorverwezen worden naar professionele hulp of opvang.

Ook moeten we met elkaar veel eerder problematiek signaleren. Preventie is het beste middel om te voorkomen dat problemen onnodig grote proporties aannemen. Het tijdig inschakelen van sport-, kerkelijke of culturele verenigingen bij welzijn en jeugdproblematiek is prima. Wacht dus niet tot het echt fout gaat. Dat kost echt veel, zowel in financieel als maatschappelijk opzicht! Maatschappelijke en gezondheidszorgorganisaties moeten in meer gaan samenwerken. Het CDA vindt dat daar ook extra subsidie tegenover mag staan. We slaan dan twee vliegen in één slag: vroegtijdige hulp gaat hand in hand met een financiële impuls voor verenigingen en andere organisaties.

Eigen verantwoordelijkheid moet ook terugkomen in de eigen buurt. Wij merken dat de communicatie met burgers verre van vlekkeloos verloopt bij aankondiging van nieuwe projecten als riolering en bestrating. Dat kan veel beter. Het is belangrijk dat inwoners gehoord worden, samen met hen afwegingen worden gemaakt, zodat de oplossing ook draagvlak heeft in de buurt. Het CDA wil daarvoor een motie indienen.

Het dictum luidt:

Verzoekt het college:

 • Bij inrichting/herinrichting van bestratingen in woonwijken, de communicatie met de bewoners te laten verlopen volgens de drieslag:

 1. Beginspraak, waarbij interactieve klankbordgroepen in de wijk worden gevormd die samen een ontwerp maken waarin wensen en verkeersnormen worden meegenomen
 2. Inspraak door buurtbewoners, de ‘deskundigen’ van hun woonomgeving
 3. Afspraak, waarin een uiteindelijk en door alle betrokkenen gedragen plan wordt gepresenteerd en vastgesteld

Ook die manier van omgaan met je inwoners hoort bij de participatiemaatschappij.

Deze samenwerkzaamheid ziet het CDA ook bij het thema duurzaamheid. Deze term is alleen niet meer voorbehouden aan een beetje energiebesparing. Ik heb het hier over ‘afval zien als grondstof’, ‘het klimaat-neutrale dorp’, maar vooral over burgerinitiatieven. In toenemende mate zien we dat burgers zich verenigen in corporaties om zo samen een impuls te geven aan meer duurzaamheid. En ja, daar zit ook vaak een financiële prikkel achter. Prima, wat ons betreft. Inwoners moeten de ruimte krijgen om de oplopende kosten terug te dringen van energie, afval en dergelijke. Onze gemeente moet daarin grenzen stellen, maar ook bereid zijn om waar nodig deze grenzen op te rekken. De door de gemeente voorgestelde energiecoaches zijn wat ons betreft een eerste aanzet om meer deskundigheid en ondernemersgeest te bevorderen bij burgers, maar die mogen wat ons betreft breder worden ingezet.

Een participerende overheid vergt ook een transparante overheid. En daar hebben we het nodige te doen! Het debacle rond de hefbrug in april was niet bepaald een voorbeeld van een overheid die het belang van burgers en ondernemers nastreeft. Lange tijd bleef het stil van provinciezijde en ook bij de gemeente Waddinxveen duurde het lang voordat uit de schulp gekropen werd. Wij hopen dat met name de provincie uit deze casus geleerd heeft dat de provincie er niet voor zichzelf is, maar uiteindelijk voor de gemeenschap. De gemeente Waddinxveen moet niet beschaamd zijn om voor haar eigen inwoners en burgers op te komen ook al is dat misschien tegen het zere been van de provinciebestuurders.

Het is voor het eerst dat ik meemaak dat het College een niet-sluitende meerjarenbegroting voorlegt. De reden ligt in de onduidelijkheden en onheilspellende verwachtingen betreffende de rijksbijdrage in het Sociale Domein. Met het College zijn we het eens dat we deze onzekerheid niet gelijk moeten inboeken voor 2016. Immers, het is nog maar de vraag hoe betrouwbaar de cijfers zijn op basis waarvan dit tekort wordt berekend. Dan zou het haast onvergefelijk zijn als we voor die tijd in Waddinxveen vele ouders en hulpbehoevenden onnodig de stuipen op het lijf zouden jagen. Maar, het signaal is wel heel serieus en we zijn er niet gerust op. We vragen de de toezegging van het College om ons per twee maanden op de hoogte te stellen van de daadwerkelijke uitvoeringskosten in het Sociaal Domein, zodat we als Raad goed zicht houden op dit risico van formaat. Ook  zien we uit naar het aangekondigde Herstelplan dat eerste helft 2016 wordt opgeleverd.

Neem ons verhaal niet al te somber. Dat is niet de bedoeling. De veranderingen op het gebied van het sociale domein, duurzaamheid en particulier initiatief zijn heftig. Veranderingen doen gewoon pijn omdat we het huidige vertrouwde moeten loslaten. Maar het perspectief lonkt. Naar een nieuwe samenleving waarin de overheid meer terugtreedt maar meer ruimte biedt aan diversiteit. Daarbij zullen we geholpen worden door een aantrekkende economie. Het CDA heeft begrepen dat het CPB vorige week de economische groeicijfers weer naar boven heeft bijgesteld. En eerlijk is eerlijk: betere koopkracht en meer investeringsruimte helpen ons wel om nieuwe initiatieven te kunnen bekostigen. De groei van de huizenbouw in de Triangel, maar ook op andere bouwplaatsen is bemoedigend en goed voor Waddinxveen. Ook de bedrijvigheid met de komst van het Lidl-distributiecentrum is goed voor de bestedingen alhier en de werkgelegenheid. Het nieuwe perspectief dwingt ons wel om steeds de kwaliteit van onze leefomgeving ernstig in de gaten te houden. Met name de verrommeling van het  landschap en lichtvervuiling van kassen hebben een negatief effect op onze kwaliteit van leven. Daar zullen wij het College de komende jaren  vaker op aanspreken.

Wij zijn christendemocraten. We weten dat we het als mensen niet alleen hoeven doen. Zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid die wij ook heel mooi ‘rentmeesterschap’ noemen. Maar we weten dat er ook een grote Regievoerder is.  Het was voor een aantal van u een buitengewoon zwaar jaar. En dat moet je dan maar weer zien te combineren met een verantwoordelijke job. Ik denk dan aan de succesvolle profeet Elia uit het Oude Testament. Hij zat er op een gegeven moment zo doorheen dat hij niet verder meer wilde. In de woestijn (die ook letter een woestijn in zijn leven was) voorzag God hem van eten en gaf hem weer moed in zijn job. Ik wens u dat ook allen toe.

Syrische vluchtelingen: het CDA kiest voor mensen

Net als veel Nederlanders ben ik onthutst over het gebrek aan visie op de vluchtelingenproblematiek, zowel op landelijk als Europees niveau. Terwijl bestuurders en parlementariërs over elkaar heen buitelen, staan er steeds meer vluchtelingen voor onze grenzen. Vorige week kwam onze Buma nog met een idee voor een oplossing. Helaas, zijn idee werd een schietschijf.

Iedereen die de beelden van de verschrikkelijke oorlog in Syrië en Irak ziet, snapt dat je het daar als normaal mens op den duur niet uithoudt. Het feit dat vele Syriërs, zowel arme als rijke, op de vlucht slaan is een logisch gegeven. Degene die de middelen heeft om een veilige haven in Europa te vinden geef ik dan ook groot gelijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weken ook veel Nederlanders tijdelijk uit naar Engeland, Canada en de Verenigde Staten.

Het CDA Waddinxveen vindt dat vluchtelingen vanuit een oorlogssituatie welkom zijn en gastvrij onthaald moeten worden. Dat geldt dus nu voor veel (voornamelijk) Syrische vluchtelingen. We rekenen erop dat de landelijke overheid een goede selectie weet te maken wie voor deze status in aanmerking komen. Van ons dorp kan verwacht worden dat we actief meedenken in oplossingen.

Bij die oplossingen moet de hulpvraag voorop staan. Het gaat niet om wat wij in de aanbieding hebben, maar we moeten doen wat nodig is. Hoofdzaak is dat we deze mensen weer op weg helpen in hun leven. Als het gaat om onderdak dan lijkt het ons wijs om daar als regio Midden Holland met een best passend voorstel te komen. Het gaat er in deze niet om dat elke gemeente dan een gelijk aandeel levert, maar hoe kunnen we zorgen dat de Syrische vluchtelingen zo goed mogelijk een tijdelijk bestaan in kunnen richten. Afhankelijk van de vraag zou dit kunnen betekenen dat zij niet in alle gemeenten van Midden-Holland, maar in enkele daarvan geplaatst worden.

Wij gaan ervan uit dat het verblijf van deze mensen wel eens een aantal jaren kan duren. Dat betekent dat we goed moeten nadenken over de huisvesting. De kwaliteit van huisvesting moet goed zijn; maar we moeten ook zorgen dat de kansen op een woning voor onze landgenoten niet afnemen. Als dat zou gebeuren dan neemt het draagvlak voor opvang snel af. Dat betekent dat we voor huisvesting verder moeten kijken dan onze woningvoorraad.

Als de oorlog voorbij is en de situatie weer rustig wordt in het Midden-Oosten zullen veel Syriërs weer terugkeren. Wat zou het goed zijn als ze tijdens hun verblijf alhier zich kunnen voorbereiden op een wederopbouw van hun land. Dat betekent dat we ze naast huisvesting ook kansen moeten bieden op passende opleidingen en werkervaring. Dat komt op lange termijn de stabiliteit in Syrië als ook onze relatie met het Midden Oosten ten goede.

Onze boodschap aan het college is dan ook:  Zorg voor gastvrijheid, maar zorg ervoor dat je de belangen van onze eigen inwoners daarbij in het oog houdt. Zo houdt je draagvlak. Zorg dat je ook kansen biedt aan onze gasten om gedurende de opvangperiode te investeren in de toekomst. Daar plukken de Syriërs, maar ook wij op lange termijn de vruchten van! 

Bijdrage Voorbeschouwingen Begrotingsuitgangspunten 2016-2019

Uitgesproken op woensdag 8 juli 2015

Door: Zweder Bergman

De inkt van het coalitieakkoord is weliswaar droog, maar ik hoor het gelukkig geregeld terug komen in de beraadslagingen in de Raad. Voor het CDA is dat de bevestiging dat we een akkoord hebben gesloten waar tenminste nog vier jaar zinvol over wordt gepraat.

Ook vanavond wil ik daar wat aan toevoegen. Toevoegen ja, want gedurende het afgelopen jaar heeft het College een verdienstelijke stap gezet om hier uitwerking aan te geven. Compliment daarvoor. Het is echter hier niet de plaats en tijdstip om er verder over uit te weiden. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Afgelopen 1 januari zijn de langverwachte decentralisaties ingegaan. Ik denk dat we vanuit optiek van de gemeente mogen spreken over een doeltreffende implementatie, zij het dat 2015 een overgangsjaar is. 2016 zal echt het jaar van de waarheid worden. Echter, als volksvertegenwoordiger moet ik ook concluderen dat deze eerste stap in de 3D’s voor veel doelgroepen verre van gunstig is verlopen. Ik denk aan de onzekerheid die er bij veel ouders leeft over de continuering van de zorg van hun kind; ouderen die vraagtekens hebben bij hoeveel ondersteuning ze nog kunnen ontvangen bij het thuis wonen;  zzp-ers die wachten op de uitbetaling van PGB-budgetten; zorginstellingen die door declaratieproblemen de gemeentelijke gelden nog niet kunnen innen en daardoor liquiditeitsproblemen oplopen. Ik denk ook aan kwetsbaren op de arbeidsmarkt die ook door het getouwtrek om Promen ook niet bepaald meer zekerheid krijgen over hun toekomst.

Onze gemeente kan zich vanaf 2016 in dat rijtje voegen. De korting van 24% op de jeugdhulp en de totale korting op het Sociale Domein van 3 miljoen zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor het aanbod wat we zouden willen bieden. Dat voelt als in de steek gelaten worden door onze Rijksoverheid. Het is te vroeg om conclusies te trekken en ik ga uit van het redelijkheidsbeginsel bij onze Rijksoverheid. Ik kan me daarom voorstellen dat er een akkoord zal kunnen komen waarin wij omzien naar mogelijke besparingen en anderzijds bijgesprongen worden voor hulp en zorg die we echt niet op een andere manier kunnen bieden. Het mag duidelijk zijn dat we de voorgestelde 3 miljoen aan besparingen eerst nog wel eens goed beargumenteerd willen zien alvorens we dat daadwerkelijk door gaan rekenen in de meerjarenbegroting 2016-2019. Werk aan de winkel dus voor ons College, maar ook voor het kabinet.

We hebben al eerder een pleidooi gehouden voor meer  beleid op preventie. Hoewel we daar niet alles mee oplossen biedt een verder uitgewerkt plan wel handvatten om een bijdrage te leveren aan die besparing op langere termijn. Daarnaast hebben we onze collega-gemeenten in Midden-Holland keihard nodig. Op die manier hebben we meer slagkracht en laten we eerlijk zijn: zij lopen tegen dezelfde kortingen aan als wij. Daarom is het zo jammer dat onze Nieuwe Regio niet van de grond lijkt te komen. Het samenwerkingsverband lijkt –zoals wij vorig jaar al opmerkten- zoveel dossiers om haar nek te hebben hangen dat het de spreekwoordelijke molensteen in de –laat maar zeggen- Gouwe dreigt te worden. Opnieuw doen wij de oproep om ons in de Nieuwe Regio vooreerst in te spannen om samen op te trekken, te lobbyen, naar overheden en andere instellingen. Op die manier gaan we veel meer op zoek naar wat ons samen bindt in plaats wat ons verdeelt.

Eerder dit jaar kwam de term samenwerkzaamheid in een stuk naar boven. Dat willen wij omarmen; Het CDA vindt dat je zelfredzaamheid alleen voor elkaar krijgt als je het samen oppakt. De mantelzorger is hier een voorbeeld van. Veel mantelzorgers redden het om structureel hulp te bieden aan familieleden of die buurvrouw. Toch dreigt een deel van die groep om te vallen. Wij moeten ons inspannen om die mantelzorgers een vangnet te bieden als het even niet meer gaat. Die samenwerkzaamheid staat nog in de kinderschoenen. We moeten daar meer betekenis aan geven. Participatie van burgers mag nooit een gevolg zijn van besparingen. Dat is de verkeerde prikkel. We zijn het er wel mee eens dat goed participerende burgers in een samenleving uiteindelijk besparingen kan opleveren. Maar de kost gaat voor de baat uit. We zullen moeten investeren in participatie en met elkaar duidelijk krijgen wat we daar precies onder verstaan. Ik heb al aangegeven dat ik het initiatief (met anderen en griffie) zal oppakken om daar als Raad met elkaar eens goed over na te denken. U steunde dat bij grote meerderheid.

Nu het centrum is gerealiseerd is de risico-portefeuille van de gemeente wat leger geworden. Nou, laat ik zeggen: overzichtelijker. Want 20% van de centrumgrond is nog niet bebouwd en dat levert absoluut een risico op voor ons. We mogen hopen dat gezien de economische opleving de risico’s op de grondposities van de gemeente zullen afnemen. Daarom zijn we blij dat het College uitvoering wil geven aan de motie die oproept tot een actievere risicobeheersing.

Het moge duidelijk zijn wat de CDA-fractie vindt van de situatie rond de hefbrug. De houding en passiviteit van de provincie past een overheidsorganisatie niet in onze opinie. Onze bevolking en bedrijven eisen een actieve sturing van het College (samen met Alphen aan de Rijn) op de Provincie. Ook het meedenken in tijdelijke oplossingen mag daarin verwacht worden. We zijn blij dat met de komst van de Lidl naar onze contreien de mogelijkheid bestaat om aan de westelijke kant van Waddinxveen infrastructuur te ontwikkelen. Wij vinden wel dat dit gebaseerd moet zijn op actuele verkeersmetingen, want we gaan geen wegen aanleggen die uiteindelijk niet nodig zijn. Natuurlijk is dat in eerste instantie een taak van de Provincie, maar het is aan het College om de belangen van onze inwoners en met name agrariërs daar continu te behartigen.

En het is duidelijk dat het hier om grond gaat die tot de beste gronden behoort van deze regio. Behoedzaam en duurzaam omgaan met deze kwaliteit is belangrijk. Over duurzaamheid gesproken. Het CDA vindt dat we daar wel de nodige slagen in mogen maken.

1.
Onze gescheiden inzameling loopt op een aantal fronten behoorlijk achter op die in de regio. Betere afvalscheiding is beter voor onze ecologische voetafdruk en bespaart uiteindelijk op de kosten van de afvalverwerking. Deze besparing moet dan wel terugvloeien in de portemonnee van de burger

2.    
Burgers en maatschappelijke organisaties mogen best geholpen worden om meer zicht te krijgen op het coöperatief vormgeven van duurzaamheidsbeleid, bijv. in de vorm van gezamenlijke energiewinning e.d.

3.
We moeten veel beter inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Mensen moeten zich veel bewuster worden van dat veel kleine bijdragen tot een grote kunnen leiden.

Wat willen we veel zaken meegeven aan het College. En we spreken over de komende vier jaar. De afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van dorpsgenoten die een grote bijdrage leverden aan ons dorp en ons toch zomaar ontvielen. Dat vraagt ons ook om bescheidenheid. Want niemand dan God alleen gaat over ‘wie dan leeft’. Toch ontslaat het ons er niet van, zolang ons dat gegeven is, mee te denken over het zo goed mogelijk inrichten van onze Waddinxveense samenleving voor ons en onze kinderen.

Ik realiseer me dat ik dit uitspreek een paar uur voor het zomerreces van de Raad. Ik snap heel goed dat College, ambtenaren en ook de vele Waddinxveners die in onze samenleving actief zijn ook aan vakantie toe zijn. Neem het ervan: hetzij hier of elders. En doe vanuit die rust weer mooie inspiratie op om ons dorp nog mooier te maken!

Bijdrage besluitvormende raad inzake renovatie gemeentehuis

Het is nu de vierde keer dat we op basis van een raadsvoorstel met elkaar praten over een nieuw gemeentehuis. In december hebben we een pittige discussie gevoerd over renovatie of nieuwbouw. We hebben om redenen van draagvlak gekozen voor renovatie. Daarbij houden we wel vast aan de meest financieel duurzame oplossing.

Vanavond bespreken we de volgende fase in de verkenning naar een vernieuwd gemeentehuis. Nu ligt de keuze voor tussen renovatie van het huidige gemeentehuis of renovatie van het voormalig HEMA-Rabopand en dit herbestemmen als gemeentehuis.

Wij houden er niet van om eerder gevoerde discussies opnieuw te doen. Daarom vat ik maar even samen:

 • We zijn overtuigd van nut- en noodzaak van een stevige renovatie. Wij snappen dat een gebouw uit 1978 een zodanige update nodig heeft dat we weer jaren verder kunnen en dat er naar tevredenheid gewerkt kan worden. Ook vinden wij het prima dat moderne inzichten ten aanzien van flexibel werken worden toegepast
 • We vinden dat deze investering veel geld kost. Maar uiteindelijk gaan met de ingrepen die worden gedaan de exploitatielasten fors naar beneden vergeleken met nu. Dat zit vooral in de besparing van energiekosten. We moeten nu dus niet doen alsof we in een keer geld gaan uitgeven voor een gemeentehuis; dat doen we namelijk ook al jaren voor het huidige.
 • Uitgaven doen voor grote overheidsprojecten zorgt altijd voor reuring. En terecht, want het gaat om het uitgeven van geld dat door burgers en bedrijven wordt opgebracht. En dat moet goed en doelmatig besteed worden. Aan de andere kant wordt er ook veel verwacht van de overheid. Om die verwachtingen waar te kunnen maken is het nodig dat ambtenaren de middelen hebben om hun werk te doen. Daarnaast fungeert de Raad ook indirect als werkgever. Goed werkgeverschap geef je vorm door goed voor je mensen te zorgen; ook in hun werkomstandigheden.

 

Dan een paar specifieke opmerkingen

 • We zijn het eens met het College dat op basis van de scoringslijst de renovatie van het huidige HEMA/Rabo-pand het best scoort.
 • Het risico dat we daar met name lopen is vertraging als gevolg van eventuele bezwaarprocedures tegen de herbestemming. We snappen dat het moeilijk is om dit risico concreet te maken in geld en tijd, maar het is wel onze behoefte om daar –zodra daar meer duidelijkheid over bestaat- over geïnformeerd te worden
 • We stellen vast dat de businesscases van de twee scenario’s elkaar weinig ontlopen; dat geeft bij ons aanleiding om even pas op de plaats te maken en de kostenkant van de businesscases nog even tegen het licht te houden. Wij willen daarbij de hulp van een onafhankelijk adviesbureau inroepen. Daarom dienen we met de VVD daarover een motie in. Als die motie door een raadsmeerderheid wordt aangenomen, betekent dit dat de besluitvorming moet worden uitgesteld totdat duidelijkheid is verkregen.
 • Op basis van deze uitkomst zullen wij een uiteindelijke afweging maken
 • Het CDA stelt vast dat de raadsfracties heel verdeeld zijn over dit dossier. Dat heeft met name te maken met verschillende opvattingen over de wijze van renoveren. Daarbij worden termen als sober, eenvoudig e.d. gebruikt. Wij denken dat de wijze van renoveren aan de orde komt in de volgende fase, de ontwerpfase. Omdat wij hechten aan brede raadssteun voor een te renoveren pand willen wij het College alvast kenbaar maken dat de renovatie doelmatig en gespeend van overvloedigheid moet zijn. Dat geeft ons rust en biedt het College om daar verstandige beslissingen in te nemen. Daarom dienen wij een motie in, waarvan het dictum luidt:

verzoekt het college:

 • in de ontwerpfase steeds een doelmatige en niet overvloedige realisatie voor ogen te houden.
 • hier in de communicatie met de Waddinxveense samenleving nadrukkelijk aandacht aan te schenken.

Decentralisaties en verder...

Een verkenning van de belangrijkste thema’s voor de komende periode

Operatie decentralisatie is sinds anderhalve maand een feit. De gemeenten hebben nu de verantwoordelijkheid over de uitvoering van wetten op het gebied van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. De invoering van de decentralisaties in Midden Holland is uiteindelijk redelijk soepel verlopen. En dat is een compliment waard aan betrokken wethouders, ambtenaren en zorginstellingen. Toch, een nuance is op haar plaats. Want 2015 geldt als een overgangsjaar waarbij veel bestaande behandel- en begeleidingsrelaties uit 2014 zijn overgenomen. 2016 kondigt zich aan als een veel ingrijpender jaar. Een jaar waarin veel scherper gestuurd zal worden op de balans tussen kwaliteit en geld.

Ik vind dat we daar op voorbereid moeten zijn. Als gemeenteraad is het je taak om ontwikkelingen te doorzien op hun consequenties en daarop tijdig maatregelen te treffen. Ik wil vier thema’s met u langsgaan waarop het CDA de komende periode gaat sturen. In deze blog wil ik stilstaan bij de jeugdzorg en de langdurige zorg. Hoewel de twee types zorg heel verschillend zijn qua doelgroep en uitvoering zie ik wel een aantal gemeenschappelijke thema’s die onze aandacht vragen.

1.     Kansen voor zorg buiten het medische circuit

Wat is zorg? In mijn opvatting gaat zorg veel breder dan een behandelrelatie tussen patiënt en een zorgprofessional. Woorden als ‘voorzorg’ en ‘nazorg’ geven dit al aan. Laat ik helder zijn: medische zorg moet door daartoe opgeleide zorgprofessionals worden uitgevoerd. Omdat niet iedereen zich zal herkennen in de term patiënt, gebruik ik in het vervolg de term ‘cliënt’.  Naast medische zorg zullen veel cliënten ook behoefte hebben aan begeleiding, coaching en interventies. Dat hoeft niet altijd van medici te komen.  Daarnaast moet ook niet alle problematiek gelijk als zuiver medisch probleem worden gezien. Door tijdig en gericht ingrijpen liggen er ook kansen om bij bepaalde problematiek het maatschappelijk middenveld in te schakelen. Verenigingen, kerken en instellingen van algemeen nut kunnen hierin een rol spelen. Voorzorg (ofwel: preventie) bespaart veel leed bij de patiënt, voorkomt veel overbodige trajecten bij zorginstellingen en spaart de maatschappij geld uit.

2.     Gemeente, patiënt en zorginstelling moeten meer  in balans komen

De vormgeving van de zorg is niet alleen een ‘ding’ van de gemeente, maar ook van instelling en cliënt. In haar regiefunctie moet de gemeente veel meer ruimte geven aan instellingen en patiënten om ook hun rol te pakken. Laten we eerlijk zijn: de scherpe contracten met veel zorginstellingen zijn op de lange duur niet goed voor de aantrekkelijkheid van de zorgsector. Met een aantrekkende economie voor de boeg hopen we dat ook in de toekomst veel mensen blijven kiezen voor een baan in de zorg. Het imago van de zorgsector loopt nu harde klappen op en dreigt veel nieuwe medewerkers af te schrikken. Redelijke (prijs-)afspraken zijn op termijn zowel voor gemeente, instelling als cliënt positief.

Daarnaast zal de cliënt veel meer zeggenschap moeten krijgen bij de behandeling; bij minderjarigen moeten ouders inzage hebben in de behandeldoelen en het behandelpad. Daarbij moet niet de kwaal, maar uiteindelijk ‘kwaliteit van leven’ centraal staan. Dat betekent dat in samenspraak tussen cliënt en behandelaar soms eerder wordt gekozen voor de ingreep die het meest oplevert om een kwalitatief aangenaam leven te leiden. De gemeente zal met zorginstellingen in gesprek moeten gaan om de patiënten meer betrokkenheid te geven bij hun behandel- of begeleidingstraject.

3.     Kwaliteit als gezamenlijke inspanning

Op dit moment hebben gemeentes nauwelijks benul van de kwaliteitseisen die zij aan de zorg moeten stellen. Laatst wist een zorgwethouder uit een andere gemeente mij te vertellen dat het kwaliteitsdenken prima op de rit was. ‘We zijn nu een maand bezig met de jeugdzorg en we hebben gelukkig nog geen enkele ernstige escalatie gehad’. Daaraan werd de conclusie ‘so far so good’ verbonden. Ik vind dat een gevaarlijke uitspraak, zeker als het gaat om de zwaardere jeugdzorg. Want juist het gebrek aan kwaliteit in de jeugdzorg gedraagt zich als een veenbrand. Wel of geen succes is niet af te meten aan het aantal incidenten in de eerste maand na de introductie. Nee, gemeenten zullen met instellingen en cliëntorganisaties om de tafel moeten om gezamenlijk de kwaliteit van de zorg af te spreken. Daarbij moet de gemeente wat meer durven loslaten, want eerlijk is eerlijk: de expertise over kwaliteit van de zorg zit in het algemeen eerder bij de zorginstellingen en patiënten dan bij de gemeenten.

4.     Geen genoegen nemen met te weinig middelen

Zoals ik al aangaf wordt 2016 het jaar van de waarheid. Onlangs werden wij geïnformeerd over de voorgenomen kortingen op de jeugdzorg per 2016. Onze regio zou ongeveer 25% van het budget moeten inleveren. Dat is nogal wat! De geschiedenis heeft uitgewezen dat afbouwen van  geestelijke gezondheidszorg altijd meer problemen in de openbare orde en veiligheid met zich meebrengt. U zult begrijpen dat dit zich totaal niet verhoudt tot het preventie-uitgangspunt van het CDA dat ik eerder noemde. Daarnaast komt het kabinet hier wel heel makkelijk mee weg. Immers, de decentralisatiegelden komen nog van Rijkswege, maar extra uitgaven op openbare orde en veiligheid drukken direct op het gemeentebudget. Dit is dus een klassieke ‘regen en drup’-constructie.

De VNG heeft het naar mijn mening de afgelopen jaren heel erg af laten weten in de aanloop naar de decentralisaties. De helft van haar leden (ca. 200 gemeenten) dreigt aan te lopen tegen grote tekorten in de budgetten. Dit is de kans voor de belangenvereniging van gemeenten om richting het Rijk een vuist te maken. Het mag in onze moderne samenleving niet zo zijn dat mensen met zorgproblematiek niet voldoende geholpen worden. Daarnaast moet voorkómen worden dat (vooral) jongeren met een psycho-medische problematiek afglijden naar het strafrechtelijke circuit. De decentralisaties moeten een investering zijn in de samenleving, en deze niet afbreken!

Speech bij uitreiking Valentijnstaart 2015

Wie gaat er nu op vrijdag de 13e een feestje vieren? En dan nog wel laat in de middag. Dat klinkt vrij kansloos. Toch, soms liggen kansloos en betekenisvol dicht tegen elkaar aan. Morgen is het nl. feest: Valentijnsdag. Dan geef je wat waardevols aan elkaar.

Al 5 jaar deelt CDA Waddinxveen een Valentijnstaart uit aan een instelling of persoon die een betekenisvolle bijdrage levert aan onze samenleving. Aan de vooravond van Valentijnsdag is de keuze dit jaar op het Coenecoop College gevallen.

De school heeft een moeilijke tijd achter de rug. Jullie hebben er de afgelopen jaren keihard aan gewerkt om het Coenecoop College weer goed op de rit te krijgen. Dat verdient onze lof, maar daarvoor delen we niet de taart uit. Nee, want het gaat ons om dat ‘extra’ wat jullie doen.

Ik denk aan de waardevolle bijdrage die jullie leveren aan de kenniseconomie in ons dorp. Samen met bedrijven scheppen jullie kansen voor Waddinxveense jongeren. En daar profiteren niet alleen zij, maar ook de bedrijven van. Maar ik belicht ook een heel andere kant: de jeugdproblematiek die er ook in Waddinxveen is. Jullie rector Jan Rozema heeft ons begin december tijdens onze Stamtafel bijgepraat over de stadse problematiek die speelt rond onze jeugd. En dat is nogal wat! Jullie zijn het eerste vangnet. En dat reikt vaak veel verder dan de contouren van de school. Daarmee helpen jullie jongeren op weg vanuit een veilige omgeving.

Zelfs jullie gebouw zijn jullie bereid te delen. Ik noem maar even wat. De Zonta, een beweging voor vrouwelijke managers bieden jullie regelmatig onderdak om ‘niet’. Ik denk aan de kerkelijke gemeente die hier elke zondag dankbaar gebruik maakt van jullie gebouw. Ook initiatieven als Wadcultureel worden door jullie omarmd. Dit vrijwilligersfeest mag  jaarlijks in september van het schoolgebouw gebruik maken.

Het is duidelijk dat het Coenecoop College een onmisbare schakel is geworden in de samenleving. En dat zien wij graag! Daarom willen we jullie verrassen met deze taart. Ik reik hem vanmiddag uit aan de conrector, maar weet dat ik ‘m aan jullie allemaal uitreik. Natuurlijk is het managementteam belangrijk in het bepalen van de koers. Maar het is duidelijk dat de koers uitgedragen wordt door zoveel collega’s van het Coenecoop! Het Coenecoop College is daardoor meer dan een school alleen! 

Bijdrage CDA tijdens Algemene beschouwingen

Trots op Waddinxveen. Dat was niet alleen de leuze van Rita. Nee, het was de leus tijdens de CDA-verkiezingscampagne in 2006. We waren trots op ons verenigingsleven, de hechte structuur van Waddinxveners onderling en het was bedoeld als een oppeppertje. Een oppepper? Ja, want Waddinxveen heeft decennialang geleden onder een soort trauma van ‘hier lukt toch niks’.


Mensen, wat is er een hoop veranderd sindsdien! Over welgeteld 8 dagen opent Gouweplein, het nieuwe hart van Waddinxveen, haar deuren. Nou, zeg gerust maar poorten. Want het lijkt wel of er een nieuwe vestingsstad is neergedaald op het voormalige Be-Fairterrein! Het straalt kracht en dynamiek uit. En dat is wat we in Waddinxveen nodig hebben. Wij denken dat het nieuwe centrum een grote stimulans zal zijn voor onze Waddinxveense gemeenschap.

Ik doe onrecht aan al die andere projecten als ik alleen het nieuwe centrum memoreer, want op meerdere verwaarloosde plekken verrijzen mooie kleinschalige woongemeenschappen. Zelfs op het schier oneindige Triangelterrein mochten we het afgelopen jaar de eerste woningen zien verrijzen! Ja, Waddinxveen wordt er zeker mooier op!

Mooie woonwijken zijn niks zonder hun bewoners. Het CDA richt zich op mensen. Want mensen kunnen met elkaar ook levende bouwwerken vormen. Vanuit onze bijbelse visie hebben gemeenschappen levende bouwstenen nodig. Mensen die verbinding willen maken met anderen en op die manier een samenleving van binnenuit vormgeven.

Dat vinden we terug in ons netwerk van ondernemingen, verenigingen en kerken. Zij vormen het hart van de samenleving. We kunnen als gemeente heel veel regelen. Maar als er echt iets fout gaat bij inwoners dan bieden zij het echte vangnet. Daarom moeten wij zuinig zijn op het verenigingsleven. Daarnaast wil het CDA hen ook betrekken bij de nieuwe uitdagingen die op ons Waddinxveen afkomen. En dat is niet mis! De drie decentralisaties van jeugdzorg, langdurige zorg en participatiewet zal veel van ons als gemeenschap vragen.

Vorige maand hebben we in een motie aandacht gevraagd voor preventie en de rol van het maatschappelijk middenveld daarin. Een meerderheid van de Raad is het hiermee eens. Als we de rol van verenigingen en kerken in deze zo belangrijk vinden, dan is het raar dat we eerst flink gaan korten op het subsidiebeleid. Daarna krabben we ons verdwaasd achter de oren dat we daarmee ons preventienetwerk om zeep helpen. Het CDA is daarom pas voor een afbouw van de subsidies totdat er een duidelijk preventiebeleid ligt waarbij besloten is welke bijdrage vanuit het decentralisatiebudget naar preventie gaat. Het CDA dient daarom bij deze een motie in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:

De voorgenomen taakstelling op te schorten tot er een nieuw subsidiebeleidskader is vastgesteld, waarbij de maatschappelijke effecten zijn onderzocht en sprake is van een samenhangende visie op preventie in het sociale domein

Naast de georganiseerde verbanden hecht het CDA ook groot belang aan die vele individueel werkende vrijwilligers die één of meer mensen begeleiden of verzorgen. We hebben het hier over de mantelzorgers. Mensen die vaak niet eens beseffen dat ze met hun jarenlange inspanning voor hun medemens van onschatbare waarde zijn. Deze mensen verdienen een pluim, maar ook ondersteuning. Het is belangrijk dat die waarde wordt uitgedrukt in een mantelzorgbeleid. Deze olie van de maatschappij is essentieel en dient beschermd te worden waar mogelijk. Dat betekent dat de mantelzorger bij vragen of problemen terecht kan bij instanties; of eens in de zoveel tijd met andere mantelzorgers ervaringen en ideeën uitwisselen. Maar ook een mantelzorger kan het bij tijd en wijle moeilijk hebben. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van respijtzorg. Deze mogelijkheid kan worden ingezet wanneer een mantelzorger tijdelijk overbelast is. Het is dan heel prettig voor zowel mantelzorger als verzorgde om tijdelijk terug te kunnen vallen op een waarnemer.

Zoals u weet heeft het CDA zich landelijk verzet tegen het tempo waarmee de decentralisaties erdoor worden gejast. Het gaat hier om de jeugdzorg en de langdurige zorg. CDA Waddinxveen is realistisch genoeg om te beseffen dat deze verantwoordelijkheid op ons af komt en dat we ermee aan de bak moeten. We zijn blij dat het College een paar ton voor frictiekosten achter de hand houdt. Op die manier kunnen we onze inwoners voorlopig de zorg bieden die ze nodig hebben. Waddinxveen heeft inderdaad de plicht om de inkoop van jeugdzorg zo snel mogelijk op de rit krijgt. Wij hebben wel enige ergernis over de houding van het Rijk dat nu wel heel erg naar de gemeenten wijst die de zaken niet op orde hebben. Wij vinden dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van Rijk en gemeenten. Wij zijn van mening dat de VNG als onze belangenbehartiger veel te weinig die bal terugkaatst.

De komende periode hopen we veel nieuwe Waddinxveners te verwelkomen in onze nieuwe wijken. Waddinxveen is in vele opzichten een aantrekkelijke woonplaats. Daarover hoef ik hier niet uit te wijden. Het CDA heeft al vaker aangegeven dat de culturele sector wat onderbelicht is gebleven. Al vele jaren heeft de gemeente niet meer geïnvesteerd in een kunstwerk door een professionele kunstenaar. De opening van Gouweplein is een goede aanleiding om als gemeente te investeren in een blijvend aandenken aan deze grote stap in de historie van Waddinxveen. Natuurlijk kost dit aandenken geld. Als wij het goed hebben berekend, zou er in de post ‘onvoorzien’ van de 2e Burap 2014 nog voldoende ruimte moeten zitten voor de initiatief. Graag horen wij of de wethouder financiën dit kan bevestigen. Het dictum luidt:

Verzoekt het college:

 • om middels een prijsvraag een openbaar kunstwerk te (doen) realiseren waarmee de verbondenheid van de Waddinxveense gemeenschap met dit nieuwe centrum tot uiting wordt gebracht
 • de kosten van dit kunstwerk tot een maximaal bedrag van 25.000,00 euro te dekken uit de post ‘onvoorzien’ van de 2e Burap 2014

De grote bouwprojecten in Waddinxveen moeten gelijke tred houden met investeringen in de mobiliteit. De afgelopen jaren zijn in Waddinxveen heel wat infrastructurele projecten uitgevoerd om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het CDA is trots op de bereikte resultaten en de kwaliteit van het Waddinxveense wegennetwerk, maar zal tegelijkertijd kritisch blijven op met name enkele beruchte fietsknelpunten. Daarnaast zal het CDA de ontwikkelingen rondom de opening en sluiting van de hefbrug nauwgezet blijven volgen. Met de ontmanteling van de Passage ziet het CDA kansen om voor fietsers een goede doorstroming te realiseren en daarmee ook de gewenste ontwikkeling van station tot brug een flinke impuls te geven.

Rentmeesterschap is een van de bestaansgronden van het CDA. Dat er nu een samenhangende visie komt op duurzaamheid in Waddinxveen is voor ons dan ook erg belangrijk. Duurzaamheid gaat veel verder dan de discussie over alternatieve vormen van energie. Hoe gaan we verantwoord om met grondstoffen? In het nieuwe afval-beleid wil het CDA dat we maximaal inzetten op zo min mogelijk afval. Afval is grondstof en is dus geld waard. En dat geld moet terug naar de burger: afval stook je niet op, maar gebruik je telkens weer opnieuw. Daarvan profiteren de inwoners nu door lagere heffingen, en daar plukken onze kinderen de vruchten van omdat we verantwoord omgaan met de aarde.

Het CDA wil verder inzetten op lokale energie voorziening: zonne-parken waar buurtgenoten samenwerken om elektriciteit op te wekken. Maar ook het isoleren van huizen met slechte energie-labels. Zeker bij sociale woningbouw kan het verlagen van de (stook)kosten een mooie inkomens-verbetering bewerkstelligen. Kortom, duurzaamheid heeft onze nadrukkelijke aandacht en dat zult u de komende jaren gaan merken ook! En duurzaamheid moet je met elkaar doen en daar willen we burgers ook in stimuleren.

Participatie van burgers in Waddinxveen is essentieel. De participerende burger vraagt niet alleen veel van de burger, maar ook veel van de ambtenaren. Immers, als wij burgers meer initiatief willen laten nemen, dan moet de overheid ook een stapje terug durven doen. Loslaten heet dat. De vraagt ook een andere attitude van ons als gemeente. In de Volkskrant van 22 oktober waarschuwde columnist Ron Meijer dat de overheid zelf de grootste blokkade is voor participatie. Laten we daar met elkaar voor waken.

Participatie wordt gevoed door kennisdeling. De gemeente heeft heel wat kennis te delen met haar burgers. Kennis over besluitvorming en de uitwerking daarvan. Toch komen burgers maar moeilijk aan hun informatie. Laten we eerst eens naar onszelf kijken. Informatie vooraf over raadsvergaderingen is ofwel moeilijk te vinden ofwel heel laat beschikbaar. Regelmatig wordt een informerende raad georganiseerd in een niet-toegankelijke kantine van het gemeentehuis. Raadsvergaderingen zijn slechts moeizaam te volgen via internet en een verslaglegging hiervan is niet beschikbaar. Ook wij raadsleden moeten ons afvragen of de inhoud van onze raadsvergaderingen wel aansluit op wat voor de burger relevant is

Over het gemeentelijk besturen gesproken. Voor het CDA zijn zelfstandigheid en kleinschaligheid belangrijke uitgangspunten als het gaat om openbaar bestuur. Mensen, organisaties en ook gemeenten staan niet op zichzelf, maar hebben elkaar nodig. Juist om onze zelfstandigheid te kunnen behouden is samenwerking meer dan ooit van belang. Een sterke lobby richting landelijke en provinciale overheden maar ook bedrijven is alleen mogelijk door gezamenlijk op te trekken. Niet alleen bij de decentralisaties is de gezamenlijkheid van belang. Ook bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen met regionale uitstraling, is het onderkennen van en het handelen vanuit een gezamenlijk belang noodzakelijk.

Behalve wat het oplevert gaat het hierbij ook om de bijdrage die je zelf als gemeente in regionale samenwerkingsverbanden kunt leveren. Dit moet niet uitsluitend getalsmatig worden benaderd, de grootte van een gemeente zegt niet alles. Het gaat eerder om de wijze waarop je je manifesteert en inhoudelijk iets toevoegt. Is er sprake van voldoende visieontwikkeling om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan? Deze kritische vraag mag behalve aan het college ook gesteld worden aan de gemeenteraad. Houdt de raad zich niet teveel bezig met uitvoeringsdetails i.p.v. de beleidskaders?

Het is voor het CDA met het oog op de democratische legitimatie van belang dat de visie op regionale samenwerking telkens vanuit de raad wordt geïnitieerd. Het college neemt uitgaande van deze visie de uitvoering ter hand en legt hierover verantwoording af. In dat kader is het ons niet altijd even duidelijk welke rol Waddinxveen in de regio speelt en hoe de ontwikkeling van bijv. ‘De Nieuwe Regio’ gestalte krijgt. Wij roepen het college dan ook op meer inzage te geven in de relatie van Waddinxveen tot de regio.
Doelen stellen zonder middelen kan niet. We willen daarom ook kort stilstaan bij de financiële kant van de Programmabegroting. We complimenteren College en ambtelijke organisatie dat we het financiële plaatje voor de komende jaren er solide uitziet.

Veel inwoners en ondernemers hebben het gezien de huidige financiële situatie best zwaar. Het CDA juicht daarom toe dat de lokale heffingen voor het merendeel niet worden verhoogd.

Waddinxveen heeft de komende periode nog wel wat uitdagingen aan te gaan. Daar zit wat ons betreft ook wel het pijnpunt van de begroting. De grootste risico’s lopen we op projecten die worden uitgevoerd binnen het grondbedrijf en de decentralisaties. Voor het grondbedrijf is een geactualiseerd risicobeheerplan noodzakelijk. In de zorg dient preventie zo veel als mogelijk te worden ingezet om de kosten van zorg in de hand te houden. De wijze waarop Waddinxveen haar weerstandsvermogen op pijl houdt moet onderdeel uitmaken van het risicobeheerplan maar meevallers hoeven niet per definitie en altijd te worden toegevoegd aan de algemene reserve. Ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen vindt het CDA het volgende. Om renterisico's voor de gemeente Waddinxveen af te dekken moet gekeken worden naar de gevolgen van het aangaan van langer lopende leningen.

Het is natuurlijk jammer dat het nodig is om in de begroting voor 2015 een onttrekking aan de Algemene Reserves van € 875.000,00 (zie pagina 87 post onvoorzien) om deze sluitend te krijgen, wij delen de mening van het college dat het herstel van de reserve positie van onze Gemeente in de komende jaren aandacht moet hebben.

Het college met ambtelijk apparaat krijgt extra € 130.000,00 voor ondersteuning op strategisch niveau, de raad daarentegen dient nog wel te besparen. Dat voelt niet evenwichtig. Immers, met de uitgebreide wethoudersformatie mag verondersteld worden dat er extra strategische denkkracht is ontstaan. De ambtelijke apparaat ondersteuning mag ook verondersteld worden visie te kunnen aandragen en leveren. Toch vindt het college het nodig deze verder uit te breiden. De redenen daarvoor, hebben we niet met objectief meetbare argumenten kunnen verifiëren, maar we vertrouwen in dit opzicht op de inschatting van het college, met deze kwaliteitsimpuls lijkt het ons een goede zaak om aandacht te vragen voor de monitoring van de doelen die het College zich gesteld heeft. Wij willen dat deze doelen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van expliciete kritische prestatie Indicatoren, zodat de Gemeenteraad goed haar werk kan doen.
Hieraan gekoppeld hebben wij een motie opgesteld waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:
In de komende 3 maanden elk programma en paragraaf van tenminste 2 meetbare en toetsbare Key Performance Indicatoren te voorzien, voor het komend jaar 2015.

Voorzitter, alles overziende hebben we op papier een goede basis liggen voor de komende jaren. Het zal u niet vreemd voorkomen dat het CDA de komende periode ook actief gaat monitoren dat de doelen ook gerealiseerd worden. Dat doen wij niet uit eigen kracht. Wij wensen u en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en succes toe!

Collegeprogramma: Vragen staat vrij!

3 november 2014

In het AD van afgelopen zaterdag stond te lezen dat het CDA kritische vragen stelde over het Collegeprogramma. In deze column gaat fractievoorzitter Zweder Bergman in op het belang van het Collegeprogramma. Daarbij is het aan de lezer of ‘kritisch’ en ‘verdiepend’ synoniem aan elkaar zijn.

In april was ik één van de zeven onderhandelaren voor de een coalitie tussen PCW, VVD en CDA. Bij die coalitiegesprekken waren ook de fractievoorzitters van VVD en PCW en de beoogde wethouders betrokken. In het algemeen verliepen deze onderhandelingen heel voorspoedig, zodat we er begin mei met elkaar uit waren. Op dat moment leverden wij het coalitieakkoord op. Een coalitieakkoord is een soort gezamenlijk statement van ‘wat en hoe’ je in de samenleving wilt aan gaan pakken. Het CDA was erg tevreden met het coalitieakkoord, omdat daarin een heel aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma waren opgenomen.

Na zo’n coalitieakkoord zijn in feite de fractievoorzitters klaar. Het College van Burgemeester en Wethouders vormt zich. Zij werken in de daaropvolgende maanden aan het zgn. Collegeprogramma. Dit Collegeprogramma is een soort spoorboekje dat een verdiepingsslag is op het Coalitieakkoord. Het wordt de gehele raadsperiode gebruikt als leidraad voor het handelen van het College. Een belangrijk stuk dus! Namens het CDA heeft wethouder Martijn Vroom hier een verdienstelijke bijdrage aan geleverd. Het College heeft dit programma de laatste maand besproken met diverse Waddinxveense organisaties en burgers. Onlangs is het aangeboden aan de gemeenteraad ter beoordeling en vaststelling.

Afgelopen woensdag was dan hét moment om als Raad in de openbaarheid vragen te stellen over het Collegeprogramma. Het ging hier om een informerende raad; je mag dus alleen maar vragen stellen en geen meningen geven. Als coalitiepartij vind je het belangrijk dat de afspraken in het coalitie-akkoord goed worden uitgewerkt in het Collegeprogramma. Zo’n informerende Raad is bij uitstek de gelegenheid om daarover vragen te stellen aan het voltallige College. Op die manier krijg je meer zicht op de wijze waarop het College de komende jaren het Collegeprogramma gaat realiseren. We hebben een tiental vragen gesteld aan het College; elk Collegelid heeft een paar vragen beantwoord. Soms is een antwoord niet direct bevredigend; dan vraag je door! Alle Collegeleden worden door ons gelijk behandeld, daarom waren er ook voor onze wethouder Martijn Vroom een aantal vragen.  Het was opvallend dat de andere fracties- op de VVD na- geen inhoudelijke vragen stelden aan het College. Betekent dit nu dat de verdiepende vragen van het CDA daarom als kritisch moeten worden beoordeeld?

Het stellen van verdiepende vragen hoort gewoon bij het werk van een raadslid. Op basis daarvan kun je raadsstukken uiteindelijk goed beoordelen. Dat geldt ook voor zo’n Collegeprogramma. De komende weken kunnen wij op basis van de stukken en antwoorden een oordeel geven over het Collegeprogramma, Programmabegroting en dergelijke. Het moge alvast duidelijk zijn dat we heel blij zijn met dit College en trots op onze Martijn die zich in zo korte tijd zo goed heeft ingewerkt in de Waddinxveense samenleving!

Kleinere gemeenten onder druk

26 februari 2014

100.000+-gemeenten

Rutte2 was nog niet koud aangetreden of het credo 100.000+-gemeenten werd één van de speerpunten van dit kabinet. Deze benadering zou op termijn geen ruimte meer bieden aan gemeenten van een minder grote omvang. Dat een dergelijke inwonersgrens gemeenten opleverde die soms ongeveer een kwart provincie omvatten werd voor lief genomen.

De kritiek zowel landelijk als op gemeentelijk niveau was niet mals. Om het povere draagvlak van het kabinet niet in gevaar te brengen werd het speerpunt wat afgezwakt: nee, kleinere gemeenten hoefden niet te vrezen, het ging slechts om een stip op de horizon.

Decentralisaties en bezuingiingen

‘Gaat het niet linksom, dan lukt het wel rechtsom’ moet het kabinet gedacht hebben. Want, als die kleine obstinate gemeenten niet vanzelf willen, dan gaan wij het zo regelen dat ze op gegeven moment vanzelf komen. De ene na de andere rijks- of provinciale regeling werd voortaan bij de gemeenten gedropt. De drie decentralisaties van jeugdhulp, participatie en langdurige zorg vormden het slotakkoord. Door de stapeling van taken werd de druk geleidelijk opgevoerd. En die schroeven werden nog even extra aangedraaid door met de drie decentralisaties gelijk een onbeargumenteerde bezuiniging van 15 to 25% door te voeren. Als gemeentes dan niet over de fusiestreep te trekken zijn….!

Democratisch verantwoord?

In veel regio’s –waaronder de onze- hebben de kleinere gemeenten zich niet laten kennen. De uitvoering van de drie decentralisaties wordt in goede harmonie opgepakt. In onze regio wordt daarnaast ook intensief samengewerkt op gebied van woningbouw, economie en infrastructuur. Maar door al die dwarsverbanden wordt het voor het gemiddelde raadslid wel steeds lastiger om goed controle uit te voeren op alles wat er gebeurt. Daarnaast moet er soms plaatselijk geslikt worden wat regionaal met meerderheid van stemmen geregeld is. U snapt het: de democratische legitimatie van al deze samenwerkingsvormen wordt een steeds ingewikkelder issue. En ik vind dat je als raadslid aan je kiezers moet kunnen uitleggen wat het effect is van de besluiten en maatregelen die worden genomen.

CDA Waddinxveen heeft de afgelopen periode met coalitiepartners VVD en PCW gestreden voor het behoud van de zelfstandige status van Waddinxveen. Dat is goed gelukt en een recente bestuurskrachtmeting toonde aan dat we onze zaakjes goed voor elkaar hebben in ons dorp. Echter, door de toenemende druk van decentralisaties van rijksregelingen en regionale verbanden moet je als raadslid steeds harder knokken om goed je werk te kunnen doen. De onlangs gepubliceerde enquêtes onder raadsleden weerspiegelen die toenemende druk. In plaats van dat het kabinet gaat staan voor de problemen van de lokale politiek wordt er meewarig gezwaaid met een aantal regionale raadsbijeenkomsten over integriteit.

Regio’s en gemeenten

Het had het kabinet gesierd als ze in de bestuurlijke herverkaveling van Nederland meer leiderschap hadden vertoond. Waarom moeten veel kleinere gemeentes continu fusieprocessen door. Een voorbeeld is Zevenhuizen-Moerkapelle. In 1991 moesten deze twee dorpen fuseren tot 1 gemeente. Per 1 januari 2010 is deze gemeente weer gefuseerd met Nieuwerkerk en Moordrecht (gemeente Zuidplas) Het is nog maar de vraag hoe lang een gemeente als Zuidplas nog zelfstandig kan blijven.

Waarom heeft dit kabinet niet alle bestuurslagen in Nederland in één keer hadden aangepakt? Het Duitse model van Deelstaten, Kreisen en Gemeindes had daarin prima als model kunnen dienen. In de Zuidhollandse situatie had dat wellicht een vijf- of zestal regio’s opgeleverd, waaronder de regio Midden Holland (driehoek Alphen/Gouda/Woerden). Dat had ervoor gezorgd dat de gemeentes de afgelopen (maar ook toekomende) jaren veel meer waren toegekomen aan hun eigenlijke kerntaken. Op die manier hadden ze beter de kans gehad om beter verbinding te maken met burgers in plaats van met andere gemeentelijke en hogere overheden. Namens het CDA zal ik de uitvoering van de decentralisaties de komende tijd kritisch volgen. De democratische controle op de uitvoering krijgt bij ons hoge prioriteit; daar kunt u op rekenen.

Tenslotte: toch nog perspectief?

Conclusie: Als de politieke technocraten de komende jaren hun zin krijgen, wordt het voor gemeenteraadsleden steeds lastiger om hun taken goed en verantwoord uit te voeren. De huidige kabinetslijn zet de kiezer op veel grotere afstand van de Raad. De komende jaren wordt je als burger steeds afhankelijker van gemeentelijk beleid, maar tegelijkertijd wordt er veel meer van bovenaf opgelegd. Bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen moet elke kiezer zich dit realiseren. Voor de lokale democratie is het te hopen dat een toekomstig nieuw kabinet meer oog heeft voor de lokale en regionale uitdagingen die er overal in Nederland liggen; een kabinet dat een goede, democratisch gelegitimeerde rolverdeling kan maken tussen kleinschalige gemeenten en de grotere regio’s waar zij deel van uitmaken.

Speech in het kader van Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Waddinxveen

11 januari 2014

Kleine dingen
Vind u de tijd ook zo snel gaan? Het lijkt nog maar net geleden dat we hier het glas op 2013 hieven. En toch, als je kijkt wat er het afgelopen jaar is gebeurd in Waddinxveen… Van een diepe bouwput begin dit jaar rijzen de gebouwen in het nieuwe centrum tot onWaddinxveense hoogten; daarnaast de realisatie van diverse  woonprojecten waarin ook al de nodige Waddinxeners hun plek hebben ge vonden. Een Coenecoopcollege dat op eigen benen staat en de start van de bouw van een scholencomplex in Waddinxveen-Noord. Dat zijn de grote verhalen. Ook op kleinere schaal is er veel gebeurd en dat valt vaak niet eens zo op aan de buitenstaander, maar als ze er niet zouden zijn….. Ik bedoel de mantelzorgers die dag in dag uit stilletjes hulpbehoevenden helpen in hun buurt; een groep vrijwilligers die oud gereedschap opknapt en ter beschikking stelt aan ontwikkelingswerk; de diaken van de kerk die samen met een minderbedeelde bekijkt hoe deze geholpen kan worden. Het zijn niet de grote dingen, maar juist de kleine dingen die ook het afgelopen jaar Waddinxveen Waddinxveen maakten.

Meer samenleving, minder overheid

En als we dan naar 2014 kijken gaan die op het oog kleine dingen gewoon door. En gelukkig maar, want die passie die veel mensen voor anderen hebben blijft. En wat het CDA betreft gaan we dat meer doen. Want het CDA zegt: zet die samenleving centraal. Laat maatschappelijke organisaties en betrokken burgers gewoon hun ding doen. Sta ze niet in de weg met allerlei regeltjes, maar ondersteun ze. Dat bedoelen wij met meer samenleving, minder overheid.  De samenleving moet centraler. De overheid heeft daar vooral een dienende en beschermende taak in. Want de overheid is er niet voor zichzelf, maar voor de samenleving!

Solidair en rechtvaardig
Het CDA vindt dat de meeste mensen prima voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Maar we zitten wel in een lastige tijd. De crisis heeft ons in 2013 meer geraakt dan we van tevoren hadden kunnen denken. Oplopende werkloosheidscijfers gaan ook Waddinxveen niet voorbij. Daarnaast horen we van forse bezuinigingen op zorg en subsidies. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten dat de overheid zuinig met z’n geld om moet gaan. Toch roepen wij ook in 2014 dat wij mensen niet voor onszelf leven. We zijn door God aan elkaar gegeven. Ook in moeilijkere tijden. Dat betekent dat we bij de verdeling van geld solidair, maar ook rechtvaardig zijn. Dat betekent dat er voorzieningen moeten zijn waar minder draagkrachtigen subsidie kunnen krijgen voor deelname aan de samenleving. Ik bedoel daarbij ook een bijdrage om mee te doen bij een sport of kunstvereniging.

Werkgelegenheid en opleiding
Wij willen dat mensen in staat worden gesteld zo maximaal mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Werk is een belangrijke factor om in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom willen wij dat Waddinxveen aantrekkelijk is voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat  betekent goede toegangswegen, maar ook een gemeente die met bedrijven meewerkt die aan de weg willen timmeren.  Dat betekent ook goede en blijvende samenwerking met ICW en OVW. Daarbij kan bij uitstek het Coenecoop College een goede bijdrage leveren door technisch goed geschoolde jongeren. Dat is goed voor bedrijven en goed voor de positie van deze jongeren op de arbeidsmarkt.  Ook zullen we moeten kijken of we vernieuwende bedrijfstakken kunnen aanspreken die hier nog niet gevestigd zijn. In juni 2013 deed het CDA al een oproep om meer innovatieve industrie aan te trekken. Want wees eerlijk: we zitten hier toch prima qua bereikbaarheid langs A12, A20 en N207?!

Kansen benutten met jongeren
De samenleving, dat zijn wij!  Want een mens leeft niet bij brood alleen. Een mens is gemaakt om sociaal actief te zijn. Daarom vragen wij van alle Waddinxveners om op enigerlei wijze actief te zijn in de gemeente. Dat hoeft niet om de grote dingen te gaan. Kies gewoon waar je talent ligt. In het Wijkplatform, als badmeester in de Sniep of als voorleesmoeder op school. Ook in Waddinxveen is eenzaamheid is een toenemende fenomeen. Bezoek eens iemand die dat nodig heeft. Welzijnsorganisaties en kerken kunnen je zo de weg wijzen. Een uurtje aandacht geven levert al veel op! Ook jongeren moeten de ruimte hebben zich te ontplooien. Het is goed om ook zaken aan hen over te laten om zelf ook te groeien in hun verantwoordelijkheden. Dat betekent dat jeugdbeleid niet gaat over het terugdringen van overlast. Nee, het betekent ruimte en vertrouwen geven. Mogelijkheden geven om actiivteiten te organiseren en zich in te zetten in bestaande organisaties. Ik bezocht laatst de Waddinxveense Reddingsbrigade die meerdere jongeren in het bestuur heeft. Het betekent  ook samen met hen kijken naar mogelijkheden om hier zelfstandig te wonen. Een goed huisvestingsbeleid voor jongeren is essentieel.

Ruimte voor de wijkplatforms
De samenleving is sterk en kan sterker. Dat betekent een terugtredende overheid. Ook de Gemeenteraad zal zich hierin moeten voegen. We moeten vooral niet in gaan grijpen in de activiteiten die mensen zelf al goed kunnen. De wijkplatforms mogen van ons ruimere mogelijkheden en budgetten krijgen. Dat vertrouwen verdienen ze.  Wij gaan ons de komende jaren vooral bezighouden met drie decentralisaties. Aan de nieuwe jeugdwet, de langdurige zorg en de participatiewet zullen we een flinke kluif hebben. We moeten zorgen dat we het zo organiseren dat het in de Waddinxveense context past. Dat betekent goed bereikbaar en kleinschalig. Mensen zijn geen nummer, maar hebben maatwerk en aandacht nodig! In het blad van de Vereniging van Nederlandse gemeenten las ik onlangs dat de gemeenteraden een nieuw soort raadsleden nodig hebben. Raadsleden die zich niet bemoeien met elk wissewasje, maar echt verantwoordelijkheid nemen voor het zo goed mogelijk besteden van de gelden aan zorg en inkomen. Daar mag het CDA de komende periode op aangekeken worden. Niek, Ruud, Rens, Trix, Evalien, Jan en ik zullen daar ons uiterste best voor doen! En dat laten we de komende weken aan de kiezer zien!

Goede raad is duur bij beslissing rond huisvesting raadhuis

Afwegingen rond een in het oog springend en ingewikkeld dossier

Twee alternatieven

De nieuwe huisvesting van de gemeente is onderwerp van menig gesprek tussen Waddinxveners. De komende jaren worden namelijk miljoenen gestoken in een gemeentelijk kantoor; de vraag is alleen waar dit komt te staan: 1. Gerenoveerd en wel op de oude plek of  2. Geheel nieuwgebouwd in het nieuwe centrum. Het College heeft de Raad onlangs geadviseerd om voor nieuwbouw te gaan, hoewel renovatie ook een haalbare optie is. De alternatieven zijn uitvoerig uitgewerkt in vele raadsstukken.

Bevolking en ondernemers hebben zich intussen ook niet onbetuigd gelaten. Raadsleden hebben de afgelopen weken vele brieven, mails, tweets en telefoontjes ontvangen. De nieuwe huisvesting houdt de gemoederen bezig! Komende woensdag vindt de besluitvorming plaats in het al dan niet ‘oude’ raadhuis van Waddinxveen!

Over noodzaak en kansen grijpen

Natuurlijk had Stephan Peters (WeWa) gelijk toen hij afgelopen week woensdag memoreerde dat niemand twee jaar geleden had gevraagd om een nieuw gemeentehuis. Het is inderdaad belangrijk om de ‘waarom’-vraag te stellen, voordat je aan zo’n project begint. Alleen, soms doen zich ineens kansen voor: door de crisis zijn de nieuwbouwprijzen fors gedaald.  En als het dan mogelijk is om tegen aantrekkelijke voorwaarden een nieuw kantoor te vestigen in het nieuwe hart van je dorp dan denk je daar over na. Het gaat tenslotte wel om een beslissing voor de komende 30 á 40 jaar!

Budget-neutraal

Eén van de veelgehoorde klachten is dat het (ver)nieuw(d)e gemeentehuis de Waddinxveense burgers veel geld gaat kosten. Sorry, maar dat is onzin. Ook op dit moment geven we veel geld uit aan een oud en wat achterstallig onderhouden raadhuis. Al langere tijd is er in het gemeentehuis nagedacht over het wegwerken van die achterstalligheid. Natuurlijk snapt men daar dat het (zeker in deze tijd) onverkoopbaar is dat de burger daar extra voor in de buidel moet tasten. Daarom is van meet af aan al aangegeven dat opknappen van het gemeentehuis de komende jaren niet meer geld mag kosten dan dat we nu betalen. Dat heet budget-neutraal. Door de mogelijkheid in het nieuwe centrum is er nu naast renovatie, de optie tot nieuwbouw. Maar ook voor die variant geldt: dit mag niet meer kosten dan nu.

Geen franje

Gevoelsmatig klinkt het natuurlijk wel raar dat je even veel geld uitgeeft aan een oud gebouw als aan een gerenoveerd of nieuw gebouw. Ik denk dat het voornaamste verschil ‘m zit in de vierkante meters. Want in de nieuwe situatie wordt het gemeentehuis ca. 1500 m2 kleiner dan nu. Dat komt door een iets kleiner aantal ambtenaren en door betere benutting van het nieuwe werkoppervlak. Bovendien zijn de energielasten een stuk lager dan in het huidige gebouw.

Als CDA-fractie zitten we niet te wachten op een gebouw met allerlei franje. Zeker niet in deze tijd. We vinden wel dat je in deze tijd ook moet durven vooruitkijken. Het feit dat er iets moet gebeuren met het huidige raadhuis is voor ons een gegeven: het voldoet steeds minder aan de eisen van de huidige tijd. Actie is dus gewenst, maar liefst zonder extra kosten. Met dat financiële uitgangspunt is het College op pad gestuurd. Het voorstel betreffende renovatie is budgetneutraal, het voorstel over nieuwbouw is een paar tienduizenden euro’s per jaar duurder.

Financieel plaatje als criterium

Zoals gezegd is het financiële plaatje voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Gegeven bovenstaande zou je zeggen dat je voor renovatie moet gaan
Maar voor ons is zuinig omgaan met energie ook een belangrijke doelstelling. Om het huidige gebouw ongeveer even energiezuinig te maken als de nieuwbouw  moet er zoveel extra worden geïnvesteerd, dat het gat tussen renovatie en nieuwbouw zo goed als verdwenen is.

Daarnaast hebben we als Raad aan het College gevraagd aan te geven waar we de meeste financiële risico’s lopen. Dat wil zeggen: waar lopen we kans op méér-kosten? Afgelopen woensdag heeft onze woordvoerder, Jan Beekman, aangegeven dat de risico’s bij nieuwbouw wat hanteerbaarder lijken dan die bij renovatie. Maar goed, ‘budget-neutraliteit’ is ons uitgangspunt: dus wat doe je dan?

Ik heb u een beetje proberen mee te nemen in de afwegingen die we maken in een lastig dossier als het gemeentehuis. Bij zo’n gewichtig onderwerp heb je altijd fervente voor- en tegenstanders per alternatief. In de dorpsopinie doe je het niet gauw goed als politieke partij. Alle mails, brieven en telefoongesprekken hierover nemen we mee in onze afweging. Afgelopen week hebben we ook onze achterban hier nog over gesproken. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het CDA nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over renovatie of verhuizing. Woensdag in de raadszaal zal Jan Beekman onze eindafweging duidelijk maken!

Aanvang raadsvergadering 2 oktober om 20 uur. Welkom!

Zweder Bergman (fractievoorzitter CDA Waddinxveen)

Reacties?   zkbergman@gmail.com

‘Methodische’ fout in financiële onderbouwing verhuizing gemeentehuis

Belangrijke misser in een toch al moeilijk dossier

Bron: Zweder Bergman; 13 juli 2013

Waarschijnlijk is ten aanzien van de verhuizing van het gemeentehuis naar het nieuwe centrum een behoorlijke fout gemaakt in de berekening. Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders donderdagavond meegedeeld aan de zes fractievoorzitters van de Gemeenteraad Waddinxveen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017 ontdekte de ambtelijke staf de fout woensdag.

Twee weken eerder had de Gemeenteraad op basis van deze (naar nu blijkt) onjuiste berekening nog besloten tot verhuizing van het gemeentehuis. Burgemeester Cremers deelde donderdagavond mee dat de uitvoering van het raadsbesluit onmiddellijk ‘on hold’ is gezet en dat aan een nieuw voorstel wordt gewerkt. Daarbij trok Cremers als eindverantwoordelijke het boetekleed aan: ‘Stom en ernstig’ noemde hij het voorval in een tweet op vrijdag.

Fouten maken is menselijk. Maar het is wel heel pijnlijk dat het juist in dit dossier gebeurt. Laten we even kijken naar het proces. Toen een jaar geleden de centrumplannen vastere vormen kregen riep burgemeester Cremers dat hij het voornemen had om het gemeentehuis te laten verhuizen naar het nieuwe centrum van Waddinxveen, ongeveer 500 meter verderop. Dat zou budgettair neutraal moeten gebeuren, voegde hij hieraan toe. Dat betekent zoveel als dat de nieuwe huisvesting plus verhuizing niet meer mocht kosten dan blijven zitten in de oude gemeentelocaties aan het Raadhuisplein en Beukenhof.

Het afgelopen jaar was een euforisch jaar voor ons als Raad. Eindelijk, na 40 jaar ging niet 1 paal, maar paal na paal de grond in. Waddinxveen stond ineens regionaal op de kaart: want daar werd tenminste gebouwd! Eind mei mochten we tijdens een Raadsbezoek de fundamenten en eerste opbouw van het Nieuwe Centrum bewonderen. Dit was de tijd om ook het plan voor de verhuizing van het nieuwe gemeentehuis aan de Gemeenteraad voor te leggen.

En het plan ademde de eerdere toezegging van Cremers: verhuizing naar het nieuwe centrum bleek het meest voordelige scenario te zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nogal sceptisch over was: een spiksplinternieuw gemeentehuis is dus goedkoper dan blijven zitten in de huidige huisvesting! Op 5 juni uitte ik mijn scepsis nog in een artikel in het AD. Ook verschillende mensen uit onze achterban herkenden zich in de twijfels. Tijdens de diverse raadsbijeenkomsten in juni heeft woordvoerder Jeannette Heezen aangegeven dat dit plan er veel te snel doorheen werd gejaagd. De Raad werd eigenlijk niet fatsoenlijk de tijd gegeven om de consequenties van het plan goed door te denken. Daarnaast werd er te weinig communicatie gepleegd naar onze Waddinxveners, om hen ook mee te nemen in het proces. Twee dagen voor de besluitvormende raad werd nog even een informatie­avond georganiseerd voor geïnteresseerde burgers!

Maar toegegeven: de plannen waren goed doordacht. Er was een slimme afspraak gemaakt met ASR waarbij zij garant stonden voor de aankoop van Raadhuis en Beukenhof. Daarnaast zou het nieuwe gemeentehuis geheel worden aangepast aan het Nieuwe Werken. Het aantal vierkante meters op de nieuwe locatie zou behoorlijk lager uitvallen dan op de oude twee locaties.

Om van alle twijfel verlost te zijn stelde de gemeenteraad unaniem voor om een second opinion te laten doen door een ander accountantskantoor. Vlak voor 26 juni presenteerde deze haar bevindingen aan de Raad. De conclusies waren te mooi om waar te zijn: zij kwamen tot de conclusie dat op financiële gronden een verhuizing naar het nieuwe centrum goed te verdedigen was. Ik was behoorlijk verrast over een dergelijke positieve aanbeveling. De burgemeester verbond enige dagen daarvoor in het AD ook nog zijn politieke  lot aan een mogelijke overschrijding van het budget.

Als CDA-fractie hebben we hier goed over gesproken: Ook een onafhankelijk onderzoek bevestigde het gelijk van het College. Hoewel er onder de bevolking veel scepsis was over dit prestigeobject in barre tijden; dit plan was toch verdedigbaar! Een nieuwe behuizing tegen structureel lagere kosten! Je kunt niet uitleggen aan OZB-betalende Waddinxveners dat je tegen zo’n plan stemt!

Het wordt een hete zomer voor het College. De klok tikt door in het Nieuwe Centrum. Het College moet een oplossing vinden voor een misser in een toch al pijnlijk dossier. De Gemeenteraad en de bevolking moeten op basis van een nieuw plan toch weer vertrouwen krijgen in een eventuele verhuizing. Er moet goed de tijd worden genomen om ditmaal wel te werken aan het draagvlak!

Wat het CDA betreft liggen alle opties nu weer open. We gaan de plannen opnieuw tegen het licht houden en afwegingen maken. Dit najaar hopen wij op basis van financiële (hopelijk ditmaal de goede) cijfers een gedegen besluit te nemen over de huisvesting van het gemeentehuis voor de komende decennia.

Zweder Bergman

Reageren? zkbergman@gmail.com

============================================================================

 

Veel gedoe om Waddinxveen

Bron:  Zweder Bergman

Datum:  20 januari 2012

Veel gedoe om Waddinxveen. Het had te maken met een aantal erotische reclames in bushokjes. Het bleek uiteindelijk om een misverstand te gaan tussen de gemeente Waddinxveen en de advertentie-exploitant. Blijkbaar plakt deze exploitant in een aantal Nederlandse gemeenten zonder probleem erotische plakkaten aan; hij was even vergeten dat er in Waddinxveen (maar ook in sommige andere gemeenten) regels zijn gesteld ten aanzien van reclame-uitingen. Een foutje of misverstand dat weer snel werd rechtgezet.

Rechtgezet? O nee. Inmiddels was het nieuws via meerdere kanalen terecht gekomen bij de landelijke media. En ja hoor: daar begon het getwitter uit alle streken over dat achterlijke Waddinxveen. Het was al snel duidelijk voor de buitenwacht: dit ultraconservatieve dorp met katjes-knijpende gelovigen leefde nog in de vorige eeuw. De hashtag (#) bekrompen werd veel gebruikt in de vele tweets die het dorp belaagden.

Over reclame-uitingen wordt heel verschillend geoordeeld. Bij de één spreekt de vorm en boodschap aan en bij de ander niet. Het begrip ‘sex sells’ is een bekende uitdrukking in de reclamewereld. Daar wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt; de ene keer wat duidelijker dan de andere keer. Bij veel reclame-uitingen kun je er voor kiezen om het langs je heen te laten gaan. Als dat op radio, tv of op een website gebeurt zap of surf je gewoon weg als het je niet aanstaat. Bij posters op een bushokje is dat wat anders.

Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen zich zo comfortabel mogelijk voelen. In een aantal opzichten heb je dat als politiek niet in de hand, in veel opzichten wel. Als blijkt dat mensen zich niet prettig voelen bij bepaalde uitingen dan moet daar rekening mee worden gehouden. Ook voor mensen die –tegen de neo-liberale trend in- dit om godsdienstige redenen doen. Anderzijds is het een goed recht van mensen die zeggen dat erotische uitingen in 2013 in het straatbeeld mogen. Daar kun je als samenleving een goede discussie over voeren. Maar soms het gaat het verder dan goede of slechte smaak. Twee schooldirecteuren trokken aan de bel. Zij geven aan dat het een hele klus is om in deze tijd 400 kinderen naast onderwijs ook burgerschap bij te brengen. Deze directeuren voelen zich gedwarsboomd als ze op weg naar de gymzaal aan de kinderen moeten uitleggen waar die expliciete  reclame van die vrouw en sextoys over gaat.

Kijk, over smaak valt te twisten; ja, daar moet je zelfs regelmatig over discussiëren, want de tijden veranderen. Weet u nog, 20 jaar geleden kon de Marlboro-man nog, nu niet meer. 10 jaar geleden werden breezers wijd en zijd aangeprezen, nu niet meer. Goed om in een samenleving met vele minderheden regelmatig die gesprekken aan te gaan. Oordelen als ‘bekrompen’, ‘het is toch 2013’ of ‘azijnpissers’ horen hier niet bij. Als dat te vaak gebeurt betekent dit dat mensen met verschillende achtergronden niet meer met elkaar praten. Dat betekent dat mensen zich terug gaan trekken in hun eigen kringetje. En dat willen we als CDA niet. Ook hier geldt: met open vizier en met argumenten en vooral: met een open oor en hart voor elkaar. En dat mogen best pittige gesprekken zijn!

 ==================================================================

Mens sana in schola sana

(Een gezonde geest in een gezonde school)

Bron: Zweder Bergman
19 november 2012

Een ‘doorbraak’ noemt fractievoorzitter Zweder Bergman het plan van het College van B&W om binnen een aantal jaren nieuwe schoolgebouwen neer te zetten in Waddinxveen-Noord. Het scholenlandschap gaat helemaal ‘om’ van sterk verouderde behuizing naar modern geclusterde onderwijsvoorzieningen midden in de wijk! Zweder Bergman gaat in deze weblog in op de afwegingen van het CDA.

Noodzakelijke beweging

Eindelijk komt er beweging in de jarenlange discussie over de schoolgebouwen in Waddinxveen-Noord. Het plan dat het College onlangs aan de Raad presenteerde mag gerust een doorbraak worden genoemd. Al jaren wordt slechts een gedeelte van de rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting daadwerkelijk besteed aan de schoolgebouwen. Het College wil daar met dit plan voorgoed mee afrekenen. In het plan worden drie varianten voorgesteld. Opvallend is dat het gemeentebestuur voor de meest vergaande variant kiest: totale vervangende nieuwbouw.

De huidige toestand van de schoolgebouwen levert een weinig florissant beeld op. In het algemeen is het heel matig gesteld met de kwaliteit van de huisvesting. Het gebouw van de Theo Thijssenschool staat er het slechtst voor.

In die zin heeft het College ook weinig keus: actie is nu vereist. Misschien is de tijd er nu meer rijp voor dan enkele jaren geleden het geval was. Toen werd een centrale onderwijslocatie voorgesteld op het AWZI-terrein (bij het WSE-terrein). Dat plan is toen op financiële, maar ook –wat het CDA betreft- op inhoudelijke gronden gesneuveld.

Rol van de school in de wijk

Het CDA vindt dat de school een belangrijke functie heeft in de wijk. Dat is ook met een praktisch voorbeeld aan te tonen. Immers, een gezin met drie kinderen zit algauw een jaar of 10 å 15 dagelijks vast aan een school. En die verbindingen blijven op de één of andere wijze bestaan. Je voelt je gewoon betrokken bij het wel en wee van zo’n school. Daarnaast is een schoolgebouw buiten de reguliere lesuren ook een verzamelplaats van allerhande activiteiten: van kinderopvang en brede school tot vergaderlocatie voor de een of andere stichting. Dat brengt niet alleen overdag, maar ook buiten de lesuren dynamiek en leven in de wijk.

De tijden veranderen. Er worden andere eisen gesteld aan de huisvesting Dat heeft te maken met afnemende leerlingenaantallen en toenemende eisen vanuit de onderwijsvernieuwing. Meer samenwerking tussen scholen en meer flexibiliteit is het motto. Het ligt dan in de rede om de huisvesting meer te clusteren. Immers, bij het gezamenlijk gebruik van meerdere scholen van een gebouw zijn er meer mogelijkheden om de ruimtes in de school efficiënter te benutten.

Het CDA maakt zich er sterk voor dat er in zoveel mogelijk wijken een centrale voorziening is waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan een buurtcentrum zijn, maar ook een sporthal of school. Wij vinden dat het scholenplan moet samenhangen met de spreiding van de andere accomodaties binnen de gemeente. De wethouder heeft ons onlangs ervan verzekerd dat het scholenplan rekening houdt met een deze spreiding van publieke gebouwen in Waddinxveen..

Aandacht voor krapte

Het CDA heeft wel wat opmerkingen bij het scholenplan Waddinxveen-Noord. Hoewel de locaties nog niet definitief bepaald zijn, hebben we wel een voorstelling bij een mogelijke locatiekeuze. Ik noem dan maar gewoon de Peter Zuidlaan. Het gaat hier om een locatie in een krap bemeten omgeving. Bereikbaarheid en veiligheid zijn wat ons betreft heel belangrijk aandachtspunten bij de verdere vormgeving van de plannen. Immers, een mogelijke verdubbeling van het aantal lokalen (en daarmee leerlingen) heeft zondermeer effect op de wijde omgeving rondom het scholencomplex. Daarbij loopt één van de belangrijkste verkeersaders in Waddinxveen (Chopinlaan) hier pal langs.

De schoolbesturen hebben een appêl op ons als Raad gedaan. Dat hebben we goed gehoord. De jarenlange onduidelijkheid over de toekomst van de onderwijshuisvesting trekt een zware wissel op de scholen in Waddinxveen Noord. Het is dus zaak dat de Raad die duidelijkheid schept. Het Collegeplan heeft –naar wij hebben begrepen- de steun van de betrokken scholen. Het CDA vindt het belangrijk dat schoolbesturen en college hierin gelijk optrekken. Prijzenswaardig is dat de scholen ook uit eigen financiële middelen een bijdrage doen. Dat onderstreept ons inziens nog eens het gezamenlijk draagvlak van gemeente en scholen.

Steun onder voorwaarden

Het CDA steunt het plan voor vervangende nieuwbouw. Echter, deze variant is wel iets duurder dan het renoveren van de huidige gebouwen. Daarnaast verkeren we vanwege de economische recessie in financieel zwaar weer. Toch moeten we ook in deze tijd vooruit kijken en een beslissing durven nemen voor de komende pakweg 40 jaar. Vanuit dat gezichtspunt is nieuwbouw wel de meest duurzame variant.

Ook de gemeente kan het geld maar één keer uitgeven. We moeten dus bezonnen te werk gaan. Het CDA vindt het verantwoord om het College opdracht te geven om het plan tot nieuwbouw verder uit te werken. Echter, we willen de risico’s van dit verstrekkende project zoveel mogelijk beperken. Daarom zeggen wij: faseer dit verhaal. Pak eerst de scholen beet waar de nood het hoogst is. Dat is te verantwoorden richting de samenleving. De andere scholen komen daarna aan de beurt. Op die manier spreiden we onze uitgaven. Het College had ons in het plan gevraagd om jaarlijks 3 ton extra vrij te maken uit de gemeentebegroting. Samen met de PCW en VVD hebben wij voorgesteld dit terug te brengen tot 2 ton. Ons inziens moet dat haalbaar zijn. Op die manier geven we ook het College beperkte, maar verantwoorde financiële ruimte mee.

Het College verdient een groot compliment om juist in deze tijd haar nek uit te steken voor een totaaloplossing voor de onderwijshuisvesting in Waddinxveen Noord. Ook heeft het CDA veel waardering voor de deelnemende schoolbesturen. Er ligt een uitdagende scenario klaar waar zowel leerlingen, ouders als leerkrachten blij van moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.