14 januari 2016

Bestuur CDA tekent bezwaar aan tegen windmolens in Balijbos langs de A12

Het CDA in Zoetermeer en in Pijnacker-Nootdorp vinden dat er veel mankeert aan de gang van zaken rond de 3 à 5 grote windmolens in het Balijbos langs de de A12. Het is weliswaar nog een studieproject van de provincie Zuid-Holland, maar veel leden en kiezers zien dit als eerste stap op weg naar realisatie. De besturen van het CDA hebben daarom een zienswijze ingediend. Deze besturen dienen niet zo vaak zienswijzen in en dan moet er dus wel wat aan de hand zijn. En dat is ook zo, want het ontbreekt aan voldoende democratische legitimatie en de leden en kiezers worden door de provincie niet serieus genomen. Beide besturen zijn voorstander van meer duurzame energie. Maar zij konden na bestudering van vele documenten niet tot een andere conclusie komen dan bepleiten om deze locatie niet mee te nemen in de studie.

De druppel die bij Zoetermeer de emmer deed overlopen was het niet informeren van de bevolking over het in studie nemen van de locatie A12 de Balij. Twee grote woonwijken liggen op 600 meter van deze locatie en grote molens veroorzaken veel hinder in een grote straal rond de masten. Protest hiertegen heeft er voor gezorgd dat de termijn door de provincie verlengd is. Maar veel te krap, de infoavond is gehouden op dinsdag 5 januari en de zienswijzen moesten al op 11 januari binnen zijn. De beschikbare tijd was tekort voor Zoetermeer om dit onderwerp in de gemeenteraad te bespreken.

In Pijnacker-Nootdorp begon de verbazing met de strijdigheid met de ruimtelijke visie die twee jaar geleden is vastgesteld. Toen zijn honderden bezwaarschriften ingediend tegen de mogelijkheden voor grote windmolens. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad toen besloten om het plan te amenderen en alleen kleine molens toe te laten. De Provincie doet net alsof er niets aan de hand is en gaat juist heel grote molens onderzoeken. Ook de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft een zienswijze tegen deze locatie ingediend.

Dit heeft er toe geleid dat veel leden en kiezers ongerust zijn geworden en bij de besturen hebben aangedrongen op het indienen van een zienswijze. De besturen van de beide buurgemeenten hebben samenwerking gezocht. Daarbij is veel aan het licht gekomen. Zo staat deze locatie haaks op de Groen-blauwe-slinger waar de Balij deel van uitmaakt, juist op de plek waar deze op z’n smalst is, een flessehals die trekvogels al ontdekt hebben. Let wel, in deze slinger heeft dezelfde provincie jarenlang honderden miljoenen euro's geïnvesteerd. Ook staat deze locatie haaks op het ruimtelijke beleid van de provincie zelf, deze locatie is bij de vaststelling daarvan bij amendement vervallen! Ook moet de Haagse regio plots windenergievermogen ophoesten omdat de Rotterdamse regio eerdere afspraken niet waar kan maken. Gekozen is in de Haagse regio voor locaties waarvan de eigenaren interesse hebben getoond in realisatie van windmolens. Flinterdunne argumentatie voor het in studie nemen van molens met zo’n grote impact. Alles overziend is de legitimatie van deze locatie naar de mening van de beide besturen ontoereikend.

Beide besturen kunnen deze gang van zaken niet uitleggen aan hun leden en hun kiezers. Daarom hebben zij besloten tot het indienen van een zienswijze.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.