22 december 2019

Bouwen aan een gezonde stedelijke ontwikkeling

Met de Schaalsprong in het vooruitzicht is het extra belangrijk dat de ‘stenen stad’ in balans wordt gebracht met de leefbare, gezonde stad. In de motie ‘Bouwen aan een gezonder Zoetermeer’ roept het CDA Zoetermeer het college op een samenhangende aanpak te ontwikkelen tussen ‘groen’ en ‘grijs’.

De omgeving waar je leeft, kan een positief effect hebben op de gezondheid. Zeker als die omgeving uitnodigt tot gezond gedrag en stimuleert tot meer bewegen, gezonder eten en elkaar ontmoeten. “Het gaat erom dit te ondersteunen, en daarmee een maatschappelijke verandering op gang te brengen die mensen inspireert om gezonder te leven,” aldus CDA-raadslid Klaasjan de Jong.”

Concreet

De CDA-motie draagt het college op een beleid te ontwikkelen dat naast de woningbouwopgave rekening zorgt dat de ‘stenen stad’ in balans wordt gebracht met de leefbare, gezonde stad. “Wat dat concreet betekent? Als je het op dit moment hebt over volksgezondheid in ruimtelijke ordening dan kom je punten als geluid, lucht, geur, hitte eilanden, verkeersveiligheid en verkeer,” vertelt De Jong. “Het CDA Zoetermeer wil dat die traditionele inzichten verbreden met sociale aspecten als: bewegen, rust, sociale contacten, maatschappelijke samenhang, groen en water, ontmoeten, bereikbaarheid voorzieningen, actief en sociaal. Dat verhoogt de kwaliteit van leven en draagt ook bij aan een vitale maatschappij, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.”

Verder

Maar een gezonde stad gaat verder. Het CDA Zoetermeer wil het bouwen in de stad verbinden met sociale opgaven. “Kijk vanuit de specifieke sociale behoeften naar de ‘stenen stad’. Veel daklozen hebben bijvoorbeeld de nachtopvang en de bijbehorende begeleiding helemaal niet nodig. Maar wel werk én een dak boven het hoofd. Geen woning betekent extra zorg en dus extra kosten voor de gemeente. Een goede aanpak vraagt een andere werkwijze, die de kennis van medewerkers uit het fysieke en sociale domein koppelt,” aldus De Jong. “Ze moeten elkaar opzoeken, elkaars taal leren verstaan en samen op zoek gaan naar betere oplossingen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.