02 november 2021

Inbreng Najaarsdebat 2021

Voorzitter,

Annemaria Koekoek was voor mij altijd een leuk en onschuldig kinderspel. Maar sinds de serie Squid Game heeft omkijken en Koekoek roepen opeens een hele andere betekenis gekregen. Dezelfde beweging, een andere reactie. Een reactie die fatale gevolgen kan hebben.

Dit extreme “alles of niets” spel in de serie veroorzaakt een schok en geeft te denken. Het is een schrikbeeld voor hoe een samenleving eruit zou kunnen zien. Tegelijkertijd zitten er in de serie heel herkenbare personages en is serie gedurfd, spannend, meeslepend én met inhoud.

Dat kunnen we helaas niet van de begroting voor 2022 en de meerjarige vooruitzichten zeggen. Dat vinden we zorgelijk. De begroting is extreem afhankelijk van de bijdragen van het Rijk, maar als dat niet goed afloopt, zijn wij de inwoners de dupe. Een ‘alles of niets’ spel lijkt het.

En de Covid pandemie heeft een aantal zaken vergroot. ‘Geen geld én geen capaciteit’ is tegenwoordig hét standaard antwoord op voorstellen uit de Raad en dat maakt de begroting niet gedurfd, spannend en meeslepend. We hebben moeite met die reactie, want de begroting moet wel uiting geven aan wat we als inwoners belangrijk vinden voor onze stad.

Helaas is het niet gelukt om de voortdurende tekorten in het sociaal domein te verminderen. De voorzieningen in Zoetermeer blijven daardoor onder druk staan. Daarom is de invoering van gebiedsgericht aanbesteden een knap staaltje werk, hoewel de start niet vlekkeloos is verlopen. De visie Zoetermeer 2040 is een begin om een beter toekomstbeeld te krijgen voor onze stad.

Het college heeft zeer adequaat gehandeld bij het uitvoeren van de maatregelen tijdens de Coronapandemie. Onze complimenten daarvoor. De Coronapandemie liet zien dat het belangrijk is om elkaar te steunen. Geen polarisatie en verdeeldheid creëren. In deze afgelopen 1 ½ jaar is duidelijk geworden dat een gezond leven, in harmonie omgaan met onze onderlinge verschillen en een overheid die naast zijn inwoners staat, belangrijke onderwerpen zijn voor iedereen. Het zijn de kernpunten voor het CDA Zoetermeer. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij op deze punten nader ingaan en voorstellen doen. Voorstellen die verdieping, vernieuwing en energie geven.

 

Een overheid die naast zijn inwoners staat

Als inwoners met de overheid te maken hebben, verwachten ze steun, een luisterend oor en dat ze respectvol en rechtvaardig behandeld worden. Ze verwachten een overheid die naast zijn inwoners staat. Als dat op een juridische, formele manier gaat, dan krijgen inwoners andere antwoorden, dan als gekeken wordt naar de bedoeling van een vraag, een voorstel of een suggestie. Goede voorbeelden zien wij bij de procescoördinatoren in de jeugdhulp, de stadsbouwmeester en ook de avond over de noodopvang. Dat zijn voorbeelden waar we trots op kunnen zijn en die we meer willen zien. Waardoor je kunt zeggen: Zoetermeer is de plek.

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat dat faliekant mis kan gaan. Hoewel deze affaire vooral te wijten is aan de landelijke politiek, zijn ook op gemeentelijk niveau besluiten genomen die onze inwoners extra hebben getroffen. Dankzij onze vragen is het college bezig met ondersteuning van deze mensen. Complimenten aan het college zijn daarbij zeker op hun plaats. We vinden het wel jammer dat er in de begroting met geen woord over wordt gerept. Verwacht het college dat in 2022 alle financiële problemen van deze mensen zijn opgelost?

Gezond leven

Voorzitter,

Het CDA Zoetermeer hecht veel belang aan integraal denken. Dus verschillende invalshoeken gebruiken bij het oplossen van problemen. Inzetten van de denkwijze Positieve gezondheid bij nieuwbouwplannen en wijkverbeteringen doet dat. Positieve gezondheid focust op het totaal welbevinden van mensen en niet hun ziekte, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat mensen belangrijk vinden als het gaat om bijvoorbeeld zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Als dát als uitgangspunt wordt genomen -en niet slechts de aantallen woningen- komen er mogelijk ook andere prioriteiten en uitkomsten, waardoor inwoners zich echt thuis voelen in hun wijk. Wij dienen daarom de motie Het begint bij positieve gezondheid in.  

 

In onze motie: Beter sturen op Zoetermeer 2040 vragen we het college een voorstel te presenteren voor een brede set van (bestaande en nieuwe) indicatoren gericht op het versterken van de sociaal en economische balans van de stad, geënt op de ambities van Zoetermeer 2040. Die indicatoren zijn op dit moment nog niet aanwezig, maar wel nodig om de doelstellingen van Zoetermeer 2040 te halen.

De andere kant van gezond leven is ziek zijn en dan is het fijn te weten dat er een ziekenhuis blijft in onze stad. Maar nu het Haga Ziekenhuis en het LLZ aan een fusie beginnen, lijkt het het CDA Zoetermeer een goed moment om een van de voorvechters van het ziekenhuis te eren en het LLZ een andere naam te geven. In onze motie Hannie van Leeuwen Ziekenhuis stellen we voor dat het college met de betrokken bestuurders hierover het gesprek aangaat.

In harmonie omgaan met onze onderlinge verschillen

Voorzitter,  

De jongeren zijn hard getroffen door alle gevolgen van de Coronapandemie. De verschillen tússen jongeren, maar ook tussen de generaties zijn groter geworden. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Dat maakt dat we extra aandacht willen besteden aan de Jeugd.

Het CDA Zoetermeer staat voor een betere toekomst voor onze kinderen. Bij alle maatregelen die we nemen staan wij daar expliciet bij stil. Belangrijk is dat we bestaande verschillen tussen leeftijd, afkomst en opleiding enzovoort met elkaar in harmonie en balans brengen. Desondanks zijn er zorgen bij jongeren over hun toekomst.

Naast het klimaat is de grootste frustratie van jongeren het vinden van een gepaste woning. Voor de jongeren die in de jeugdhulp zitten is de woonzorgvisie gemaakt. Die bespreken we volgende week. Het is een belangrijk document waarmee de eerste stappen worden gezet om ook jonge mensen uit de zorg te halen en in het gewone leven te brengen.

 

Jeugd en bewegen

In tegenstelling tot het stilstaan in de Squid Game is bewegen een belangrijke voorwaarde om mensen energiek en gezond te houden. Preventie en bewegen horen bij elkaar.

We vinden bewegen voor alle mensen belangrijk, maar voor jongeren die hun hele leven voor zich hebben, geldt dat helemaal. In de verschillende debatten over jeugd, de leeragenda en het belang van preventie bleek dat de samenhang tussen het Jeugdbeleid en bewegen nog verbeterd kan worden. In onze motie Jeugd en bewegen geven we dat belang nog eens aan en vragen het college, in het belang van de jongeren, met een plan te komen voor bewegen voor jongeren en dat te verwerken in het Zoetermeerse jaarplan.

En tot slot iets anders over jongeren.

Veel jongeren zijn vrijwillig actief. Dat is belangrijk omdat het hen helpt zelfstandig te worden en actief betrokken te zijn in Zoetermeer. Maar ze geven de samenleving ook iets terug bij hun verschillende maatschappelijke activiteiten. Helaas ontbreek de waardering voor hun activiteiten tot op heden. Zo komen jongeren door hun leeftijd bijna per definitie niet in aanmerking voor een lintje. Er zijn echter gemeenten waar dit wel wordt gedaan. Dat is inspirerend voor iedereen. Daarom vragen wij in onze motie Jeugdlintje het college om een jeugdlintje voor te bereiden voor jongeren tot 23 jaar, om de waardering voor de jongeren te laten zien.

Voorzitter,

Een begroting die net aan in evenwicht zit, nodigt niet uit tot grootste voorstellen van veranderingen. Maar veranderingen en vernieuwingen kan ook op een andere manier. Wij hebben voorstellen gedaan, die vragen om een andere manier van kijken naar elkaar en met elkaar omgaan. Waar met een positieve blik naar elkaar gekeken wordt, met begrip voor elkaars zorgen. Ze dragen bij aan een gemeente die gezond leven stimuleert, naast haar inwoners staat en verschillen verbindt. Dat kost niet per se veel geld en levert veel op. Het leven hoort geen bizar spelletje te zijn dat levens kost, geen Squid Game dus, maar moet mensen blij en gelukkig maken. Zodat onze inwoners zich thuis voelen in Zoetermeer en onze kinderen een betere toekomst krijgen.

En daar doen we het voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.