Duurzaamheid & mobiliteit

Op het gebied van duurzaamheid moeten er volgens het CDA in de komende jaren ècht bakens worden verzet. Zo kunnen we ook in Zoetermeer het hergebruik van afvalstoffen bevorderen, maatregelen nemen in het kader van waterkwaliteit en -kwantiteit, energiebesparende maatregelen stimuleren, afspraken maken over ‘schoon rijden’, duurzame energieopwekking promoten, bijdragen aan het voorkomen van de opwarming van de aarde enzovoort, enzovoort.

Om een duurzame stad te blijven heeft het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid, maar ook andere (overheids)instanties, particuliere organisaties, het bedrijfsleven en iedere inwoner van Zoetermeer. Dit komt voort uit het uitgangspunt 'rentmeesterschap' van het CDA: de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de aarde en van al haar bewoners: mensen, planten en dieren, voor de huidige, maar ook voor volgende generaties.

Duurzame ontwikkeling vraagt om een regierol van de overheid; de overheid staat hierin echter niet alleen. Wij verwachten van de overheid dat ze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven aanspoort en stimuleert om tot de realisering van duurzame initiatieven te komen.

Ook mobiliteit is een aspect van 'veilig' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat, in die zin dat leefbaarheid, waaronder mobiliteit, mede bepalend is voor het gevoel van veiligheid van de inwoners van Zoetermeer.

Mobiliteit is belangrijk voor een gezonde sociale en economische samenleving. Met de auto, de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of op een andere manier. Mobiliteit is dienstbaar aan ieders leefbaarheid en is een van de belangrijkste pijlers van de samenleving. Mobiliteit moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast kan schoner rijden (b.v. bussen/voertuigen die rijden op aardgas of waterstof) en duurzame mobiliteit worden gestimuleerd.

De mobiliteit in en de bereikbaarheid van Zoetermeer hebben blijvende aandacht nodig. Door de jaren neemt het autobezit en -gebruik toe. Hoewel Zoetermeer een adequaat hoofdwegenstelsel heeft, zouden zich in de toekomst problemen kunnen voordoen. Daarom moet er nu al voldoende aandacht zijn voor maatregelen voor een betere verkeersdoorstroming.

Hoewel Zoetermeer een adequaat hoofdwegenstelsel heeft, blijven de verbindingen vanuit Zoetermeer, zowel per auto als met het openbaar vervoer, naar het noorden (Leiden; Amsterdam) en naar het zuiden (Rotterdam) een aandachtspunt.

De verbindingen naar het oosten (Gouda; Utrecht) en het westen (Den Haag) zijn aanmerkelijk beter, maar ook de aansluiting van Zoetermeer op autosnelweg A12 en de doorstroming op de A12 moeten gewaarborgd blijven. Daarom moet er nu al voldoende aandacht zijn voor maatregelen die een betere verkeersdoorstroming bevorderen.

Het stedelijk knooppunt 'BleiZo' wordt een belangrijke locatie in de verdere ontwikkeling van Zoetermeer. Het stedelijk knooppunt BleiZo is een unieke kans om in de regio een grootschalig transferium aan te leggen en zo bij te dragen aan goede alternatieve vervoersmogelijkheden in de richting van Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Bij de aanleg dient dan echter wel lering getrokken te worden uit de ervaringen met andere transferia.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.