Integratie, participatie, zorg & sociaal beleid

Ook integratie, participatie, zorg en sociaal beleid vallen onder het 'zorgzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat.

Het CDA vindt het belangrijk dat er in de Nederlandse samenleving ruimte is voor verschillende religieuze, culturele en etnische achtergronden. Voor de wet is iedereen gelijk. Het CDA vindt het van groot belang dat mensen naar vermogen meedoen in de Nederlandse samenleving. Iedereen kan iets, dus iedereen doet iets. De samenleving maken we samen! Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Een gezonde leefstijl kan veel problemen voorkomen. In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. Dat was een belangrijk moment. De WMO moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat mensen zelfstandig kunnen wonen en leven in hun eigen huis, buurt of wijk.

Het gemeentebestuur heeft een centrale rol bij (het bevorderen van) integratie, participatie, zorg en sociaal beleid. Dat wil niet zeggen dat de gemeente als énige een rol heeft. Iedere betrokkene heeft daarin een rol - en een verantwoordelijkheid.

De overheid dient een 'vangnet' te zijn voor mensen met problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Het gemeentebestuur hoort daarover goede informatie, advies en cliëntondersteuning te geven. Bijzondere aandacht dient er daarbij te zijn voor het zelfstandig kunnen functioneren van mensen met een fysieke en/of zintuiglijke beperking of een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem. Ook maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid moeten voldoende aandacht krijgen.

Het CDA kiest voor een veeleisend integratiebeleid: wie in Nederland wil wonen, moet daar ook een bewuste keuze voor maken, de taal spreken, de gemeenschappelijke waarden onderschrijven en onderdeel willen zijn van de samenleving. Het integratiebeleid moet respectvol 'van toon' zijn, maar duidelijk 'van inhoud'. Het gaat dan wel om integratie: meedoen aan de samenleving met behoud van de eigen cultuur, en niét om assimilatie: meedoen aan de samenleving, maar de eigen cultuur opgeven.

De gemeenten zijn belast met de uitvoering van de Wet inburgering. Om te participeren in de samenleving is het voor mensen van niet-Nederlandse afkomst belangrijk dat men de Nederlandse taal beheerst. Over het algemeen zijn de deelnemers aan het inburgerings-traject enthousiast.

Het CDA vindt het van groot belang dat mensen naar vermogen meedoen in de Nederlandse samenleving. Werk is een belangrijk fundament onder een samenleving, maar het belang van meedoen reikt voor het CDA veel verder. Wij roepen mensen op om hun talenten in te zetten voor zichzelf en de samenleving. Mensen mogen ook op die inzet worden aangesproken. Betekenisloos thuis zitten, al dan niet met een uitkering, past niet bij participatie. De samenleving maken we samen!

Om mee te kunnen doen in de samenleving is gezond zijn en blijven een belangrijke voorwaarde. Een gezonde leefstijl kan veel problemen voorkomen. Er zijn al flinke stappen gezet om de zorg toekomstbestendig te maken. Een voorbeeld hiervan is dat de wachtlijsten zijn afgenomen. De overheid blijft verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.

Mensen zijn bereid om zich in maatschappelijke verbanden te organiseren op basis van gedeelde idealen en belangen. Het CDA is voorstander van maatschappelijke organisaties en vindt dat het deze organisaties mogelijk gemaakt moet worden om ook in de toekomst hun belangrijke werk te kunnen blijven doen.

Onze maatschappij zal in de komende jaren sterk veranderen. Zo zullen er steeds meer (ook vitale!) ouderen komen, die veel zorg nodig zullen hebben. Door de economische crisis kunnen mensen hun baan kwijt raken en daardoor wordt hun inkomen lager. Voor beide groepen geldt dat het gevaar van sociaal isolement op de loer ligt. Het CDA wil oog houden voor mensen die tussen wal en schip dreigen te geraken.

Armoede kan het gevolg zijn van een gebrek aan voldoende financiële middelen, maar soms ligt het probleem ingewikkelder en is geldgebrek het gevolg van andere problemen: geen werk, onvoldoende structuur in het leven, te hoge woon- en energielasten of een verkeerd bestedingspatroon. Samenwerking tussen energieleveranciers, woningcorporaties, hypotheekverstrekkers en de sociale dienst is nodig om op tijd te kunnen ingrijpen. Het CDA maakt zich hier sterk voor. Als mensen dreigen te verkommeren dient door 'bemoeizorg' te worden ingegrepen. Het CDA roept buurtgenoten op om elkaar te kennen en problemen te onderkennen, zonder bemoeizuchtig te zijn.

Als woonlasten te hoog oplopen, raakt het besteedbaar inkomen in de knel. Huishoudens met een laag inkomen moeten dus geholpen worden bij het vinden van een betaalbare woning. Energielasten lopen vaak hoog op en drukken zwaar op het besteedbaar inkomen. Goede voorlichting en ondersteuning bij energiebesparing werkt twee kanten op: het ontlast het milieu en de huishoudbeurs. Verder kan een cursus budgetteren mensen helpen grip te krijgen op de financiële situatie.

Hoewel het CDA van mening is dat iedere Zoetermeerder een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. zijn er mensen die denken niets meer te kunnen. Dit zijn onder andere de zogenaamde 'zorgmijders'. Het is een groep die outreachende hulpverlening nodig heeft. Doordat zorgmijders geen hulp vragen, blijven ze in een vicieuze cirkel.

Vrijwillige en onbaatzuchtige inzet en zorg voor elkaar zijn volgens het CDA onmisbaar voor de kwaliteit van onze samenleving. Dat is goed zichtbaar in bijvoorbeeld de sport en de zorg. Het is belangrijk om in een maatschappij waarin economische overwegingen steeds meer de toon zetten, de waarde te benadrukken van belangeloze inzet voor de naaste en voor de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.