Onderwijs, sport, kunst & cultuur

Ook onderwijs maakt deel uit van 'duurzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat. Onderwijs is immers investeren in de toekomst! Goed onderwijs, afgerond met een goede 'startkwalificatie' voor de arbeidsmarkt, voor verder studeren of voor andere richtingen, vraagt niet alleen inzet van de leerlingen zelf, maar ook van de mede-leerlingen, de leerkrachten, de ouders of verzorgers, de directe omgeving, de overheid, bedrijven en organisaties, kortom: van de hele maatschappij.

Dit alles geldt ook voor Zoetermeer. Zoetermeer is enerzijds een jonge stad, met relatief veel scholieren, maar anderzijds een grote stad, met enkele problemen en aandachtspunten van dien. Meer dan 20.500 leerlingen zijn in Zoetermeer afhankelijk van hun eigen inzet, maar ook van die van mede-leerlingen, leerkrachten, ouders of verzorgers, directe omgeving, overheid en bedrijven en organisaties. Die leerlingen verdienen onze steun!

In Zoetermeer zijn 43 basisscholen (openbaar, Christelijk, bijzonder onderwijs e.d.) en 10 scholen voor voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO, bijzonder onderwijs e.d.), maar slechts één school voor hoger onderwijs (een HBO voor ICT). Het is van belang om leerlingen de mogelijkheid te bieden om in Zoetermeer verder te kunnen studeren, maar ook om jongeren, met hun opgedane kennis, te kunnen behouden in de stad, zowel als inwoner als als mogelijke werknemer voor het Zoetermeerse bedrijfsleven of overheid.

De school hoort een veilige haven te zijn waar je je als leerling kunt ontplooien en waar je als leraar prettig kunt lesgeven. Zo hoort het te zijn en op de meeste scholen is dat ook zo. Echter, agressie onder jongeren is er ook. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. En als dat elders in Nederland voorkomt, gaat dat ook aan Zoetermeer niet voorbij.

De 'brede school' is een school waar de voor- en naschoolse opvang een logisch vervolg is op het onderwijs, waar kinderen taalondersteuning krijgen, waar ouders 's avonds terecht kunnen, waar opvoedondersteuning op school geregeld is, waarin een bibliotheek is gevestigd, en alle organisaties die zich met opgroeiende kinderen bezighouden samenwerken. Het organiseren van het netwerk van zorg en opvoeding heeft als doel de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

Leerlingen die vanaf 2007/2008 naar het voortgezet onderwijs gaan, volgen tijdens hun opleiding een maatschappelijke stage van 3 maanden. Vanaf 2011 moet iedere scholier zo'n stage volgen. De stage is een verplicht onderdeel van het lespakket: zonder stage geen diploma.

Begin 2009 heeft de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) een advies uitgebracht over de vraag wat scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen doen om voortijdig schoolverlaten door - wat de WRR noemt - ‘overbelaste’ jongeren te voorkomen.

Ook sport, kunst en cultuur zijn dimensies van 'duurzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat. Sport, kunst en cultuur voorzien in een belangrijke maatschappelijke functie. Met sport, kunst en cultuur kan worden bijgedragen aan een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, wat tevens de maatschappelijke participatie kan stimuleren. Sport, kunst en cultuur geven mensen de mogelijkheid om hun talenten op die gebieden te ontdekken en te benutten.

Een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, bevordert de kwaliteit van het leven, ook omdat het bijdraagt aan een betere (arbeids-)participatie in de maatschappij.

Sport is een bindende factor in de samenleving. Sport is in de visie van het CDA dan ook meer dan 'de belangrijkste bijzaak in het leven'. Sport raakt aan alles wat we belangrijk vinden: gezondheid, veiligheid, normbesef, integratie en maatschappelijke binding.

Het CDA Zoetermeer is trots op de vele particuliere initiatieven voor kunst en cultuur in Zoetermeer (w.o. Greg & Baud Productions (een overkoepelende organisatie voor een groot aantal activiteiten in Zoetermeer en omstreken ter promotie van cultuur in het algemeen en theater in het bijzonder) en Circus Never Mind). De veelkleurigheid aan uitingen op het terrein van kunst en cultuur worden gewaardeerd en zullen de komende periode waar nodig kaderstellend/faciliterend verder worden ondersteund. Cultuurvoorzieningen moeten betaalbaar en toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.