Ruimtelijke ordening, wonen & winkelen

Ook ruimtelijke ordening, wonen en winkelen zijn aspecten van 'veilig' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat. Ruimtelijke ordening, wonen en winkelen bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid van de inwoners van Zoetermeer, wat mede bepalend is voor hun gevoel van veiligheid.

Omdat Zoetermeer aan de vooravond staat van de omslag van groeigemeente naar een bestendige grote stad, moeten we de komende jaren slimmer omgaan met de beschikbare ruimte. Slimmer omgaan met de - weinige - nieuw te bouwen woonruimte. Slimmer omgaan met de bestaande - eventueel om te bouwen - woonruimte. Slimmer omgaan met de - veranderende - behoefte aan recreatie- en andere voorzieningen. Bijzondere aandacht daarbij is nodig voor jongeren en ouderen. Jongeren trekken nu bijvoorbeeld vaak weg uit Zoetermeer omdat zij te weinig goede huisvestingsmogelijkheden zien. Ouderen willen bijvoorbeeld vaak in een appartement wonen in plaats van hun huidige woning met meerdere verdiepingen. Voor beide groepen moeten daarom in de komende jaren extra inspanningen worden gepleegd op het gebied van huisvesting.

Dit alles mede vanuit 'solidariteit' (één van de kernbegrippen van het CDA) met jongeren en ouderen; betrokkenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De overheid zorgt voor de juiste omstandigheden, maar vraagt van inwoners en maatschappelijke organisaties op om ook hun steentje bij te dragen.

De kwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk. Daarom moeten Rijk, gemeenten, woningcorporaties en private partijen en alle inwoners van Zoetermeer een actieve strategie voeren. Niet alleen moet nagedacht worden over de inzet en beheer van ‘groen’, maar ook over de vraag hoe we omgaan met de natuur in zijn totaliteit.

Het CDA heeft gedurende de afgelopen gemeenteraadsperiode betreffende de kwaliteit van de openbare ruimte herhaalde keren aangegeven dat Zoetermeer langzamerhand is volgebouwd; er is weinig ruimte meer over voor nieuwe initiatieven. Als er nog toevoegingen in of aan de stad worden gedaan, moet ervoor gezorgd worden dat die daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de stad. Datzelfde geldt voor eventuele herinrichting van de bestaande ruimte. Op die manier kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat Zoetermeer als grote stad afglijdt naar een niveau waar de grauwe middelmaat het straatbeeld bepaalt.

De overheid moet de verantwoordelijkheid van mensen en organisaties erkennen en bevorderen en hen de ruimte en de mogelijkheden geven om dat waar te maken.

Dat geldt ook voor de wijken in Zoetermeer. De wijken zijn nooit 'af'. Er is altijd onderhoud en vernieuwing nodig. Daarvoor moeten de verschillende betrokken partijen samenwerken. De gemeente is, naast één van die partners, daarin de 'regisseur'.

Een woning moet zijn afgestemd op de mensen die daarin (gaan) wonen en op hun behoeften. De vraag naar woningen is momenteel echter groter dan het aanbod - ook in Zoetermeer. Het simpelweg bouwen van veel woningen lost die problemen niet op. De huidige problemen zijn divers en verschillen per wijk en per doelgroep. De aard en de omvang van de woning¬(ver)bouw moet worden afgestemd op de woonbehoeften. Daarbij moet ook de lange-termijnwoonbehoefte in het oog worden gehouden. Speciale aandacht is daarbij nodig voor jongeren en ouderen. Zij hebben vaak een voorkeur voor kwalitatief goede appartementen. Het toenemend aantal 'singles' zal de vraag naar appartementen verder doen toenemen.

Dit alles geldt ook voor alle organisaties en instanties in Zoetermeer: van het gemeentehuis tot diverse sport- en ontspanningsverenigingen. Ook die hebben 'woonbehoeften'.

Zoetermeer maakt deel uit van het Stadsgewest Haaglanden. Daarnaast onderhoudt Zoetermeer intensieve relaties met de buurgemeenten. Permanent worden zaken op het gebied van ruimtelijke ordening afgestemd, woningplanning vindt regionaal plaats en ook de inrichting van recreatieve en groenvoorzieningen wordt binnen het Stadsgewest Haaglanden besproken. Onderwerpen die hierbij vooral van belang zijn, zijn de parken en het ‘groen’ rondom Zoetermeer en het stedelijk knooppunt BleiZo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.