Veiligheid & leefbaarheid, gemeentebestuur

Het CDA Zoetermeer vindt dat overheden, zoals gemeenten, op strikte wijze moeten toezien op de naleving van wettelijke regels en voorschriften en dat deze consistent en slagvaardig moeten worden gehandhaafd. Gedogen past daar niet bij. Aan de andere kant moet de overheid terughoudend zijn met het stellen van regels. Regels moeten een aantoonbaar maatschappelijk belang dienen.

Zoetermeer is de afgelopen jaren gegroeid naar een stad met meer dan 120.000 inwoners. Een volwassen stad met alle voordelen, maar ook nadelen van dien, zoals bedreigingen van de veiligheid (criminaliteit; overlast e.d.). Des te belangrijker is het dat het gemeentelijk beleid erop gericht is om de sociale samenhang in onze wijken verder te versterken.

Ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid gaat het CDA echter uit van een 'gespreide verantwoordelijkheid': één van de uitgangspunten van het CDA. Iedere inwoner heeft ook een eigen verantwoordelijkheid betreffende veiligheid en leefbaarheid. Dat kan niet alleen worden overgelaten aan de overheid. Veiligheid en leefbaarheid maak je samen!

Het is de afgelopen jaren in Nederland - objectief gezien - veiliger geworden. Toch merkt niet iedereen dat in zijn of haar eigen woon- of leefomgeving, buurt of wijk. Veel mensen zijn zich de afgelopen jaren - subjectief gezien - juist onveiliger gaan voelen. Niet alleen de veiligheid moet toenemen, maar ook het veiligheidsgevoel! Het (subjectieve) veiligheidsgevoel van mensen wordt echter bepaald door veel meer factoren dan de (objectieve) veiligheid. Ook door zaken als hangjongeren, geluidsoverlast, rommel op straat, graffiti en kleine vernielinkjes, maar ook door de toenemende individualisering en de afnemende sociale samenhang, voelen veel mensen zich onveilig (subjectief), terwijl daarbij soms niets ècht strafbaars gebeurt (objectief).

Het CDA is voor een integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. Een veiliger samenleving betekent niet alleen dat mensen daadwerkelijk veiliger zijn, maar zich ook veiliger voélen!

De leefbaarheid van een stad is gediend met vitale wijken en buurten. Er dient sprake te zijn van adequaat voorzieningenniveau. Verder spelen maatschappelijke organisaties als scholen, kerken en verenigingen een belangrijke rol bij het leefbaar houden van wijken en buurten. Zij zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het realiseren van sociale samenhang. Het CDA erkent deze rol en vindt dat organisaties als genoemd betrokken dienen te worden bij het maken van plannen en het besteden van budgetten in en voor de wijken.

Ook een sterk gemeentebestuur is in de ogen van het CDA Zoetermeer een component van 'zorgzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer). Zorgzaam voor de inwoners van Zoetermeer.

In de visie van het CDA moet iedere gemeente een sterk gemeentebestuur hebben, dat het vertrouwen heeft van de inwoners, maatschappelijke organisaties en instellingen en het bedrijfsleven. Het vertrouwen groeit als mensen ervaren dat het gemeentebestuur zijn wettelijke taken naar behoren vervult en de dienstverlening op orde heeft. De geloofwaardigheid moet telkens blijken uit het contact dat mensen - bij wijze van spreken - iedere dag met de gemeente hebben. Een sterk gemeentebestuur laat merken dat het ten dienste staat van de lokale samenleving!

Bij meer inzet van het gemeentebestuur voor een geloofwaardiger contact met inwoners denkt het CDA onder andere aan het aspect dat inwoners de communicatie vanuit de gemeente begrijpen.

Bij meer inzet van het gemeentebestuur voor een geloofwaardiger contact met inwoners denkt het CDA onder andere aan het aspect dat inwoners in de contacten met de gemeente ervaren dat de gemeente handelt volgens de gewekte verwachtingen.

Bij meer inzet van het gemeentebestuur voor een geloofwaardiger contact met inwoners denkt het CDA onder andere aan het aspect dat inwoners kunnen rekenen op de steun van de gemeente bij maatschappelijke initiatieven.

Bij meer inzet van het gemeentebestuur voor een geloofwaardiger contact met inwoners denkt het CDA onder andere aan het aspect dat mede door het voorgaande de inwoners het gemeentebestuur een beter 'rapportcijfer' geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.