09 januari 2022

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Lokaal perspectief

(Verkiezingsprogramma 2022-2026 PDF versie)

 • Sterk en leefbaar: Zoeterwoude zelfstandig! Behoud van waardevolle aspecten en kwaliteiten van Zoeterwoude (zoals het dorpse karakter, bloeiend verenigingsleven, ondernemerschap en innovatie, Groene Hart); lokaal waar het kan, regionaal waar het moet; behoud van het niveau van voorzieningen;
 • Wonen: bouwen waar het kan; voor eigen inwoners, jongeren en senioren, maar ook voor diegenen die een bijdrage willen leveren aan de vitaliteit van Zoeterwoude; 
 • Zorg: iedereen hoort erbij, Zoeterwoude blijft zorgvuldig omgaan met zorggeld; 
 • Duurzaamheid: zorgvuldig omgaan met wat ons gegeven is: aarde, natuur, grondstoffen, gezondheid, behoud van het goede, anticiperen op en stimuleren van innovatie; 
 • Landelijk gebied: Zoeterwoude is landelijk en agrarisch. Onze agrariërs zijn beheerders van onze polders, het is hun werkgebied. Het bevorderen van een circulaire economie is belangrijk. Tegelijkertijd zullen energietransitie en klimaatadaptatie impact hebben op het landschap. Zoeterwoude zet zich in voor een duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs.
 • Verantwoordelijkheid en ondernemerschap: goed financieel beleid, vertrouwen en betrouwbaar zijn, gemeente heeft een dienstbare en faciliterende rol.

We doen geen zinloze beloften om stemmen te trekken, we zijn transparant en benoemen in ons verkiezingsprogramma alleen waar we invloed op hebben. Wij willen dit programma leesbaar houden en daarmee kort. In een verkiezingsprogramma kun je niet alles benoemen. Over onderwerpen die de komende periode langskomen bepalen we onze standpunten graag samen. Samen met u. CDA Zoeterwoude is immers een partij voor heel Zoeterwoude! Of u nu aan de Rijndijk woont, in ’t Dorp of in het buitengebied: iedereen maakt onderdeel uit van onze gemeente!

1.    Sterk en Leefbaar

Wij kiezen voor Zoeterwoude als sterke en (zelf)bewuste samenleving, die haar eigen kwaliteiten kent en op prijs stelt en haar kwetsbaarheden zo beperkt mogelijk houdt. CDA Zoeterwoude wil daarom de waardevolle aspecten van Zoeterwoude en de Zoeterwoudse gemeenschap behouden. 

Of het om ons weidse landschap gaat, of de gemeente, die een verantwoord en gezond financieel beleid voert, of de inwoner die zich als vrijwilliger inzet voor het verenigingsleven of de mantelzorger. Vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, zijn onmisbaar voor de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. 

Het gaat om waarden zoals saamhorigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, en solidariteit. Deze kwaliteiten maken ons sterk, zij vormen onze kracht en daarmee hebben we elkaar en de regio wat te bieden.
 
In de regio is Zoeterwoude op economisch gebied een sterke schakel. De gemeente Zoeterwoude werkt samen op bijvoorbeeld ruimtelijk vlak en op gebied van verkeer en vervoer om het beste resultaat voor inwoners te bereiken. Samenwerken zit in onze aard. We bouwen voort op de al bestaande samenwerking. Waar we als kleine gemeente het niet alleen af kunnen, zoeken we samenwerking. Om daarmee betere resultaten te halen, voor u. 

Zoeterwoude is Zoeterwoude en uniek in de regio.  Zoeterwoude heeft een dorps karakter. Wij bieden de regio werkgelegenheid op Bedrijventerrein Grote Polder én de mogelijkheid om te genieten van ons landschap. CDA Zoeterwoude wil graag “baas in eigen gemeente zijn” en beslissen waar we geld aan uitgeven, investeren in de kracht van Zoeterwoude, in subsidie voor Zoeterwoudse verenigingen. Ook voor voorzieningen als zwembad, bibliotheek en sporthal blijven we ons inzetten. We beslissen graag zelf waar wel en niet gebouwd wordt en als bestuur staan we dicht bij de inwoners. 

Matthijs van der Hoeven: "Ik heb zelf een fijne en onbezorgde jeugd gehad in Zoeterwoude en dat gun ik ieder gezin. Niet voor jezelf bezig zijn, maar samen. Dat begint thuis, op school en bij de verenigingen. Kinderen moeten veilig kunnen fietsen naar school. Maar ook veilig uitgaan voor de jeugd en prettig wonen in je wijk. Werken aan een leefbare woonomgeving, dat is waar wij voor staan."

 • CDA Zoeterwoude staat pal voor het verenigingsleven. Vrijwilligers en verenigingen worden gesteund en gefaciliteerd met onder meer subsidie.
 • We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) of samenwerkingsverbanden van inwoners publieke taken overnemen of nieuwe vormen bedenken van dienstverlening binnen de gemeenschap. De gemeente kan eraan bijdragen om deelname aan vrijwilligerswerk makkelijker te maken.
 • Het CDA is trots op Zoeterwoude. Wij willen de zelfstandigheid van de gemeente behouden. Samen met de regio pakken we de grotere vraagstukken op volgens het principe ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’.
 • Wij blijven, samen met verschillende belanghebbenden, zoals verenigingen, politie, (horeca-)ondernemers, scholen en betrokken inwoners aan veiligheid(beleving) werken. Veilig uit kunnen gaan van onze eigen Zoeterwoudse jeugd zoals bijvoorbeeld bij het jongerencentrum Utopia vinden wij belangrijk.
 • Handhaving van openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Wij volgen de inzet van boa en politie bij overlast en vandalisme nauwgezet en spreken de gemeente aan indien nodig.
 • Verkeersveiligheid; veilig fietsen naar school voor kinderen. Aandacht voor en het beperken van sluipverkeer.

 

2.    Wonen

Al jaren is huisvesting onderwerp van gesprek in de gemeente. Veel jongeren zoals Esther willen in onze prachtige gemeente blijven wonen, maar hen ontbreekt de financiële middelen om dat te bereiken. Maar ook senioren willen graag oud worden in de gemeente waar ze vaak al hun hele leven wonen. Een groot aantal 65-plussers woont nog zelfstandig en het aantal huishoudens met ouderen zal landelijk de komende 20 jaar nog met één miljoen toenemen. Als ouderen kunnen bewegen op de woningmarkt kan dat dus een groot effect hebben. Voor de gemeente is een goede doorstroming op de woningmarkt van groot belang: voor de ouderen zelf, maar ook voor jongere generaties.

Esther Belt: "Ik ben net afgestudeerd en wil mij graag blijven inzetten voor SJZ en daarom wil ik erg graag in Zoeterwoude blijven wonen. Een huis kopen is met het huidige aanbod en de woningmarkt helaas onmogelijk voor mij. Samen met mij zijn er nog veel jongeren die Zoeterwoude liever niet willen verlaten. Er moet een hoge prioriteit komen voor de woningbouw voor starters".

De afgelopen periode is onder onze wethouder al veel gerealiseerd voor starters op de woningmarkt. Er komen de komende jaren nog veel woningen op Verde Vista aan de Rijndijk. De komende vier jaar zetten we dit beleid voort. We willen Zoeterwoude bereikbaar houden voor jongeren; zij zijn de toekomst voor een vitale gemeente. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben een passende woning te vinden in de gemeente, waardoor er weer woningen voor gezinnen vrijkomen. Gezamenlijke woonvormen als een "Knarrenhof" willen wij stimuleren. De doorstroom moet daardoor op gang komen/blijven. 

De gemeente heeft een beperkte rol in de woningmarkt, maar met lokaal beleid willen we wel optimaal sturen. Creatieve ideeën als een kleine woonruimte of Tiny house laten plaatsen zijn mogelijkheden. Dan wonen generaties bij elkaar, iets wat veel voordelen heeft.

We moeten niet bang zijn soms de grens op te zoeken. Wij gaan voor het groen houden van onze polders, maar om aan de regionale woningbouwopgave te kunnen voldoen zullen we soms spannende en dappere beslissingen moeten nemen. 

Max van Mil: "Je ziet om ons heen dat er te weinig bouwgronden zijn en daardoor te weinig sociale- en betaalbare koopwoningen voor jongeren en gezinnen. Zoeterwoude moet verder denken dan de korte termijn en hierin investeren. Dit kost landbouwgrond voor woningbouw maar als je dit goed reguleert kunnen wij ondanks het bouwen aan de dorpsranden wel het karakteristieke gevoel van Zoeterwoude behouden."

 • CDA Zoeterwoude zet zich in voor huisvesting van jongeren en ouderen. Doorstromen van ouderen zorgt voor vrijkomen van bestaande eengezinswoningen.
 • De vraag naar levensloopbestendige woningen zal ook in Zoeterwoude alleen maar toenemen. 
 • Wij pleiten voor het ontwikkelen van een integrale woon- en leefvisie met daarin concrete plannen voor seniorenhuisvesting.  CDA wil dat de gemeente de mogelijkheid van gemeenschappelijke woonvormen voor Zoeterwoudse ouderen onderzoekt, zogenoemde "Knarrenhof" woningen. CDA Zoeterwoude denkt hier aan centraal gelegen locaties in de kernen van Dorp en Rijndijk; te denken valt aan de Klaverhal of Eendenkooi als deze te zijner tijd van bestemming veranderen.
 • Wij zijn voor bouwen waar het kan, maar kritisch naar inbreilocaties. Ons kader is een dorpse leefomgeving en behoud van groen en van de huidige speelplekken. 
 • Wij willen dat projectontwikkelaars over bouwplannen het gesprek met de omgeving aangaan. Wij verwachten bij deze gesprekken ook een actieve en ondersteunde houding van de gemeente.
 • Voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe ontwikkelingen is een prioriteit voor CDA Zoeterwoude.

 

Ton de Gans: "De ruimtelijke ontwikkeling van Zoeterwoude draagt bij aan een sterk en zelfbewust Zoeterwoude. Er is daarbij veel aandacht voor leefbaarheid en gemeenschapszin."

 

3.    Zorg

Rond de vorige verkiezingen bestond er veel onzekerheid rond de decentralisatie van de zorgtaken. Wij hebben ons ingezet om deze transitie zo soepel als mogelijk te laten verlopen. We kunnen constateren dat grote problemen in Zoeterwoude zijn uitgebleven, maar we zijn er nog niet! Met onze specialisten blijven we dit onderwerp kritisch volgen en zullen we waar nodig ingrijpen.

Astrid Coene-Beereboom: "Zorg voor elkaar en zorg voor onze omgeving is voor CDA Zoeterwoude een speerpunt. Wij staan voor de dementievriendelijke gemeente, de persoonlijke benadering in jeugdhulp en zoeken naar voldoende ondersteuning in de maatschappelijke ondersteuning en zorg. We zetten in op voldoende voorzieningen in onze kernen, zowel Dorp als Rijndijk."

 • Wij willen dat de gemeente haar sociale taken goed vormgeeft. Vooral op het vlak van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdbeleid en het gebied van werk staan wij vooraan om met andere gemeenten dit zo goed mogelijk op te pakken: steun voor ieder die dat nodig heeft (zorg, jeugd), stimulering voor ieder die de verantwoordelijkheid voor eigen leven nog onvoldoende of niet meer kan oppakken. 
 • De zorg houden we gezond. CDA Zoeterwoude blijft zich ervoor inzetten dat zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar is.
 • Ook blijven we zuinig op het zorggeld; het zorggeld blijft geoormerkt en dient niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • CDA Zoeterwoude staat voor goed jeugdbeleid en preventieve en curatieve jeugdzorg. 

 

4.    Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het CDA de invulling van haar uitgangspunt rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met wat ons als mensen is gegeven: de aarde, de natuur, de grondstoffen in de bodem en niet in de laatste plaats onze eigen gezondheid. Wij willen dat doen op een wijze die door de toekomstige generaties wordt gewaardeerd. 
CDA Zoeterwoude kiest voor duurzame energieopwekking; welvaart, die hand in hand gaat met welzíjn; geen overvloed; verantwoorde, beheerste groei. De nieuwe vorm van leeneconomie is hier een goede ontwikkeling bij. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn.

Josje van Houten: "Het scheiden van afval gaat heel goed in Zoeterwoude en het aantal kilo’s van het restafval per woning is relatief laag. Dit kan natuurlijk beter, maar dit geldt ook van de dienstverlening hier omheen, zoals de frequentie van ophalen. Voor de Rijndijkers ontbreekt een milieustraat." 

 • Zoeterwoude zet in op duurzame energie in de vorm van zonne- en/of windenergie. Met de energietransitie staan we voor een enorme uitdaging. Daarmee gaat hoe dan ook ruimtelijke impact ontstaan. Grote windturbines worden echter niet geplaatst midden in ons open landschap. Over plaatsing wordt pas na goed overleg met de bevolking besloten.
 • CDA Zoeterwoude staat voor een goede inpassing in het landschap van grote infrastructurele projecten, zoals zonnepanelen in bermen of geluidswallen.
 • CDA Zoeterwoude stimuleert ondernemers, waaronder de agrarische, verder in maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief ondernemen. 
 • CDA Zoeterwoude zet zich in voor het behoud van ecologische oevers en bermen. (Behoud van) biodiversiteit wordt gestimuleerd. 

 

5.    Landelijk gebied

Zoeterwoude is van oudsher agrarisch georiënteerd. Recreatie wordt steeds belangrijker, ook voor de gemeenten om ons heen. CDA Zoeterwoude staat voor een goede balans tussen agrariër en recreant.

De polders zijn al eeuwenlang het werkgebied van onze agrariërs.  Agrarisch ondernemen is aan veranderingen onderhevig.  Bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, verduurzaming zijn belangrijke items. We gaan voor maatwerk, zowel bij herbestemming, als bij andere ontwikkelingen.  Wij zetten ons in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, leven en genieten van en in onze polders.

Sjaak van Veen: "Het aantal agrariërs in onze gemeente is in verhouding een bescheiden bevolkingsgroep maar bepalen voor een groot gedeelte het dorpsaanzicht. Met de openheid, rust, recreatieve activiteiten en voedselproductie produceren zij voor ons allen groene energie. Belangrijk is dat zij met de nieuwe omgevingswet, het ondernemerschap en de toekomstige innovaties, genoeg ruimte houden zich door te ontwikkelen."

 • Het open veenweidelandschap, zoals dat door de boeren in de loop der eeuwen is vormgegeven, is voor het CDA Zoeterwoude een belangrijke kernwaarde van Zoeterwoude. 
 • De agrariër is bij uitstek degene die het buitengebied in stand kan houden door rendabel gebruik te maken van de open ruimte, natuurbeheer en energieproductie. Met het leveren van een positieve bijdrage aan duurzaamheid, dierenwelzijn en het landschap verdient de agrariër alle ruimte om zijn bedrijvigheid uit te oefenen.  
 • Boerenlandpaden zijn bij uitstek geschikt om te recreëren in het veenweidelandschap.

 

6.    Verantwoordelijkheid en ondernemerschap

Zoeterwoude is niet van de politiek of van de gemeente, maar van alle inwoners. Wij zullen toezien op een financieel verantwoord beleid: zuinig waar het kan, uitgeven waar het moet. Kortom: verantwoordelijk omgaan met de middelen die ons zijn toevertrouwd.

Vanzelfsprekend zullen de komende jaren onderwerpen de revue passeren, die niet in dit verkiezingsprogramma genoemd worden. We zullen alles langs de meetlat leggen en ons oor te luisteren leggen bij inwoners, buurtbewoners of belanghebbenden. 

Arjan Bakx: "Wij in de raad gaan over uw geld, niet alleen hoeveel er betaald moet worden via de belastingen, maar ook waar we het aan uitgeven. Het CDA heeft het rentmeesterschap hoog in het vaandel staan, want we willen ook dat Zoeterwoude voor onze kinderen hetzelfde kan bieden als Zoeterwoude nu voor ons doet."

Ondernemerschap

Een gezonde economische ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van de samenleving, zo ook in Zoeterwoude. Economische groei betekent een lagere werkeloosheid en het betaalbaar houden van allerlei voorzieningen in Zoeterwoude. De gemeente kan een cruciale rol spelen in het stimuleren van de economische bedrijvigheid, door het scheppen van een goed ondernemersklimaat. Samenwerkingen en overleg met het plaatselijke bedrijfsleven in het dorp, de industrieterreinen en de Rijneke Boulevard zijn een belangrijke voorwaarde.

Goede ondernemersnetwerken zijn hierbij belangrijk en die willen wij behouden. Van oudsher heeft het CDA al een grote verbondenheid met de agrarisch sector. Wij zien deze sector als een zeer innoverende bedrijfstak met lokale werkgelegenheid. Kortom, ondernemers zijn een belangrijk deel van de samenleving. Ze zorgen mede voor werkgelegenheid en winkeliers bevorderen de levendigheid in de kernen van Zoeterwoude. Een regelmatig en gestructureerd overleg met de ondernemers c.q. afvaardigingen van ondernemers in Zoeterwoude is van groot belang om de economische positie van Zoeterwoude en de ondernemers blijvend te optimaliseren.Het CDA Zoeterwoude streeft naar snelle, duidelijke antwoorden voor ondernemers bij initiatieven of aanvragen, zodat tijdig perspectief geboden kan worden. Verlaging van de lokale regeldruk voor bedrijven en voldoende bereikbare en veilige bedrijventerreinen zijn voor CDA Zoeterwoude een doorlopend aandachtspunt.


7.      Tot slot

Zoeterwoude is uniek. Zoeterwoude zijn we samen. Samen kunnen we het beste werken aan een sterke, zelfbewuste en zelfstandige gemeente. Ook in de komende periode. Wij staan voor werken vanuit onze kracht. Nuchter en realistisch, met beide benen op de grond. 

Zoeterwoude is niet van de politiek, niet van de gemeente. Samen zijn wij Zoeterwoude. Dorps, landelijk en groen, innovatief, duurzaam en sociaal.

 

Wij zijn Zoeterwoude!

 

CDA Zoeterwoude staat voor...

Een sterk en leefbare gemeenschap:
▪    Zelfstandigheid;
▪    Behoud van het dorpse karakter, voor vitaliteit en leefbaarheid;
▪    Behoud en ondersteuning van het bloeiende verenigingsleven en de vele vrijwilligers; 
▪    Behoud van bestaande voorzieningenniveau zoals het zwembad, sporthal en speelplaatsen.

Wonen: 
▪    Bouwen voor jongeren/starters en senioren;
▪    Bouwen t.b.v. leefbaarheid en toekomstbestendigheid zoals woonvormen voor ouderen;

Zorg:
▪    Ondersteuning voor inwoners, die het nog niet of niet meer zelf kunnen;
▪    Zorgvuldig omgaan met zorggeld; zorggeld blijft geoormerkt;

Duurzaamheid:
▪    Voortzetten Duurzaamheidsfonds;
▪    Stimuleren inwoners en ondernemers; de gemeente heeft en geeft een voorbeeldfunctie, echter ambities zijn passend bij de schaal van Zoeterwoude.

Landelijk gebied:
▪    Duurzaam toekomstperspectief agrariërs;
▪    Agrarisch en landelijk karakter met oog voor recreatie;

Verantwoordelijkheid: 
▪    Goed en gezond financieel beleid;
▪    Gemeentelijke overheid heeft een dienstbare en faciliterende rol;
▪    Betrokkenheid bij en zeggenschap inwoners over eigen leefomgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.