26 januari 2018

CDA Zoeterwoude Verkiezingsprogramma 2018-2022

‘Wij zijn Zoeterwoude’.

Voor CDA Zoeterwoude staat de samenleving centraal. Alleen samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst voor een zelfstandig Zoeterwoude. Wij kiezen voor de lange termijn, boven de korte. Wij kiezen voor verantwoordelijkheid, solidariteit tussen generaties, goed omgaan met wat ons gegeven is en willen onze waarden aan komende generaties doorgeven. 

CDA Zoeterwoude is een lokale partij! Inderdaad: wij zijn gelieerd aan het landelijk CDA. Onze inzet, standpunten en overtuiging zijn lokaal gedreven.
Wij zijn trots op Zoeterwoude, daarom zijn wij CDA Zoeterwoude. CDA Zoeterwoude is van en voor alle mensen in Zoeterwoude. Uw betrokkenheid bij Zoeterwoude vormt het draagvlak voor het leven in Zoeterwoude. 

Op 21 maart 2018 kiest u als inwoner van Zoeterwoude een nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Zoeterwoude. Voor u als kiezer is het belangrijk om te weten waar CDA Zoeterwoude voor staat. Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Wij  zijn Zoeterwoude’ is samengesteld rond zes belangrijke thema’s die we lokaal kunnen beïnvloeden, waar wij het verschil kunnen maken voor Zoeterwoude en dus voor u:

 • Sterk en (zelf)bewust: Zoeterwoude zelfstandig! Behoud van waardevolle aspecten en kwaliteiten van Zoeterwoude (zoals het dorpse karakter, bloeiend verenigingsleven, ondernemerschap en innovatie, Groene Hart); lokaal waar het kan, regionaal waar het moet;
 • Huisvesting: bouwen waar het kan en waar het moet; voor eigen inwoners, jongeren en senioren, maar ook voor diegenen die een bijdrage willen leveren aan de vitaliteit van Zoeterwoude; 
 • Zorg: iedereen hoort erbij, Zoeterwoude blijft zorgvuldig omgaan met zorggeld; 
 • Duurzaamheid: zorgvuldig omgaan met wat ons gegeven is: aarde, natuur, grondstoffen,  gezondheid, behoud van het goede, anticiperen op innovatie; 
 • Landelijk gebied: Zoeterwoude is landelijk en agrarisch, Zoeterwoude is geen openluchtmuseum. Onze agrariërs zijn beheerders van onze polders, het is hun werkgebied. Recreatieve ontwikkelingen moeten niet ten koste gaan van het ‘boeren’; tegelijkertijd zullen energietransitie en klimaatadaptatie impact hebben op het landschap; duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs;
 • Verantwoordelijkheid: goed financieel beleid, gezond verstand boven regels, vertrouwen, gemeente heeft een dienstbare en faciliterende rol. 

We doen geen zinloze beloften om stemmen te trekken, we zijn transparant en benoemen in ons verkiezingsprogramma alleen waar we invloed op hebben. Wij zijn trots op onze wethouder die de afgelopen vier jaar veel bereikt heeft, samen  met zijn collega’s en de raad.CDA Zoeterwoude maakt de komende vier jaar ook weer graag deel uit van de coalitie om onze wethouder het goede werk voort te laten zetten! 

Wij willen dit programma leesbaar houden en daarmee kort. In een verkiezingsprogramma kun je niet alles benoemen. Over  onderwerpen die de komende periode langskomen bepalen we onze standpunten  graag samen. Samen met u. CDA Zoeterwoude is immers een partij voor heel Zoeterwoude! Of u nu aan de Rijndijk woont, in ’t Dorp of in het buitengebied:  iedereen maakt onderdeel uit van onze gemeente!

1. Sterk en Zelfbewust

Wij kiezen voor Zoeterwoude als sterke en (zelf)bewuste samenleving, die haar eigen kwaliteiten kent en op prijs stelt en haar kwetsbaarheden zo beperkt mogelijk houdt. CDA Zoeterwoude wil daarom de waardevolle aspecten van Zoeterwoude en de Zoeterwoudse gemeenschap behouden. 

Of het om ons weidse landschap gaat, of de gemeente, die een verantwoord en gezond financieel beleid voert, of de inwoner die zich als vrijwilliger inzet voor het verenigingsleven of de mantelzorger. Het gaat om waarden, om kwaliteiten. Deze kwaliteiten maken ons sterk, zij vormen onze kracht en daarmee hebben we elkaar en de regio wat te bieden. 

In de regio is Zoeterwoude op economisch gebied een sterke schakel. De gemeente Zoeterwoude  werkt samen op bijvoorbeeld ruimtelijk vlak en op gebied van verkeer en vervoer om het beste resultaat voor inwoners te bereiken. 
Samenwerken zit in onze aard. We bouwen  voort op de al bestaande samenwerking. Waar we als kleine gemeente het niet alleen af kunnen, zoeken we samenwerking. Om daarmee betere resultaten te halen, voor u. 

Zoeterwoude is Zoeterwoude en uniek in de regio.  Zoeterwoude heeft  een dorps karakter. Wij bieden de regio werkgelegenheid op Bedrijventerrein Grote Polder én de mogelijkheid om te genieten van ons landschap. CDA Zoeterwoude wil graag “baas in eigen gemeente zijn” en beslissen waar we geld aan uitgeven, investeren in de kracht van Zoeterwoude, in subsidie voor Zoeterwoudse verenigingen. Ook voor voorzieningen als zwembad en bibliotheek blijven we ons inzetten. We beslissen graag zelf waar wel en niet gebouwd wordt en als bestuur staan we dicht bij de inwoners.  

 • CDA Zoeterwoude staat pal voor het verenigingsleven. Vrijwilligers en verenigingen worden gesteund en gefaciliteerd worden met ondermeer subsidie.
 • Het CDA is trots op Zoeterwoude. Wij willen de zelfstandigheid van de gemeente behouden. Samen met de regio pakken we de grotere vraagstukken op volgens het principe ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’.
 • Wij blijven, samen met verschillende belanghebbenden, zoals verenigingen, politie, (horeca-)ondernemers, scholen en betrokken inwoners aan veiligheid(sbeleving) werken. 
 • Handhaving van openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente.  

2. Huisvesting

Al jaren is huisvesting onderwerp van gesprek in de gemeente. Veel jongeren willen in onze prachtige gemeente blijven wonen, maar hen ontbreekt de financiële middelen om dat te bereiken. Maar ook senioren willen graag oud worden in de gemeente waar ze vaak al hun hele leven wonen.

De afgelopen periode is onder onze wethouder al veel gerealiseerd voor starters op de woningmarkt. Bakkerspunt in het dorp, Verde Vista aan de Rijndijk bijvoorbeeld. De komende vier jaar zetten we dit beleid voort. We willen Zoeterwoude bereikbaar houden voor jongeren; zij zijn de toekomst voor een vitale gemeente.Ouderen moeten de mogelijkheid hebben een passende woning te vinden in de gemeente, waardoor er weer woningen voor gezinnen vrijkomen. De doorstroom moet op gang komen/blijven. De gemeente heeft een beperkte rol in de woningmarkt, maar met lokaal beleid willen we wel optimaal sturen.

We moeten niet bang zijn soms de grens op te zoeken. Wij gaan voor het groen houden van onze polders, maar om aan de regionale woningbouwopgave te kunnen voldoen zullen we soms spannende en dappere beslissingen moeten nemen. De afspraken die we daarover met elkaar gemaakt hebben in ‘Hart van Holland. Regionale Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’ zijn daarbij leidend. Daarin staat onder andere dat met name langs de Oude Rijn gebouwd zal worden. Hoe dan ook, bouwen moet, maar alles op schaal en in samenspraak met de belanghebbenden. 

 • CDA Zoeterwoude zet zich in voor huisvesting van jongeren en ouderen.
 • Wij zijn voor bouwen waar het kan (binnen de  bebouwde kom). Kader daarbij is wel een dorpse leefomgeving en behoud van groen. 
 • Wij willen dat projectontwikkelaars over bouwplannen  het gesprek met de omgeving aangaan, de gemeente is daarbij ondersteunend.
 • Voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe ontwikkelingen is een prioriteit voor CDA Zoeterwoude.

3. Zorg

Rond de vorige verkiezingen bestond er veel onzekerheid rond de decentralisatie van de zorgtaken. Wij hebben ons ingezet om deze transitie zo soepel als mogelijk te laten verlopen. We kunnen constateren dat grote problemen in Zoeterwoude zijn uitgebleven, maar we zijn er nog niet! Met onze specialisten blijven we dit onderwerp kritisch volgen en zullen we waar nodig ingrijpen.

 •  Wij willen dat de gemeente haar sociale taken goed vorm geeft. Vooral op het vlak van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdbeleid en het gebied van werk staan wij vooraan om met andere gemeenten dit zo goed mogelijk op te pakken: steun voor ieder die dat nodig heeft (zorg, jeugd), stimulering voor ieder die de verantwoordelijkheid voor eigen leven nog onvoldoende of niet meer kan oppakken. 
 • De zorg houden we gezond. CDA Zoeterwoude blijft zich er voor inzetten dat zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar is.
 • Ook blijven we zuinig op het zorggeld; het zorggeld blijft geoormerkt en dient niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 • CDA Zoeterwoude staat voor goed jeugdbeleid en preventieve en curatieve jeugdzorg. 

4. Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het CDA de invulling van haar uitgangspunt rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met wat ons als mensen is gegeven - de aarde, de natuur, de grondstoffen in de bodem en niet in de laatste plaats: onze eigen gezondheid. Wij willen dat doen op een wijze die door de toekomstige generaties wordt gewaardeerd. CDA Zoeterwoude kiest voor duurzame energieopwekking; welvaart, die hand in hand gaat met welzíjn; geen overvloed;  verantwoorde, beheerste groei. De nieuwe vorm van leen-economie is hier een goede ontwikkeling bij. Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. 

 • CDA Zoeterwoude kiest voor behoud van het Duurzaamheidsfonds in de huidige of vergelijkbare vorm. 
 • Zoeterwoude zet in op duurzame energie in de vorm van zonne- en/of windenergie. Met de energietransitie staan we voor een enorme uitdaging. Daarmee gaat hoe dan ook ruimtelijke impact ontstaan. Windturbines worden echter niet geplaatst middenin ons open landschap. Over plaatsing wordt pas na goed overleg met de bevolking besloten.
 • Zonnepanelen moeten ook mogelijk zijn op het maaiveld, maar ook hier geldt: plaatsing in goed overleg en niet overal.
 • CDA Zoeterwoude staat voor een goede inpassing in het landschap van grote infrastructurele projecten.
 • CDA Zoeterwoude stimuleert ondernemers, waaronder de agrarische, verder in maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief ondernemen. 
 • CDA Zoeterwoude zet zich in voor het behoud van ecologische oevers en bermen. (Behoud van ) biodiversiteit wordt gestimuleerd.  

5. Landelijk gebied

Zoeterwoude is van oudsher agrarisch georiënteerd. Recreatie wordt steeds belangrijker, ook voor de gemeenten om ons heen. CDA Zoeterwoude staat voor een goede balans tussen agrariër en recreant.

De polders zijn al eeuwenlang het werkgebied van onze agrariërs.  Agrarisch ondernemen is aan veranderingen onderhevig.  Bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, verduurzaming zijn belangrijke items. We gaan voor maatwerk, zowel bij herbestemming, als bij andere ontwikkelingen.  Wij zetten ons in voor een evenwichtige balans tussen wonen, leven en genieten van en in onze polders.  

 • Het open veenweidelandschap, zoals dat door de boeren in de loop der eeuwen is vormgegeven, is voor het CDA Zoeterwoude een belangrijke kernwaarde van Zoeterwoude. 
 • De agrariër is bij uitstek degene die het buitengebied in stand kan houden door rendabel gebruik te maken van de open ruimte, natuurbeheer en energieproductie. Met het leveren van een positieve bijdrage aan duurzaamheid, dierenwelzijn en het landschap verdient de agrariër alle ruimte om zijn bedrijvigheid uit te oefenen.  
 • Boerenlandpaden zijn bij uitstek geschikt om te recreëren in het veenweidelandschap.

6. Verantwoordelijkheid

Zoeterwoude is niet van de politiek of van de gemeente, maar van alle inwoners.

Wij zullen toezien op een financieel verantwoord beleid: zuinig waar het kan, uitgeven waar het moet. Kortom: verantwoordelijk omgaan met de middelen die ons zijn toevertrouwd.

Vanzelfsprekend zullen de komende jaren onderwerpen de revue passeren, die niet in dit verkiezingsprogramma genoemd worden. We zullen alles langs de meetlat leggen en ons oor te luisteren leggen bij inwoners, buurtwoners of belanghebbenden. Een goed voorbeeld daarvan is de gebiedsvisie Zoeterwoude-Rijndijk. Wij hechten belang aan het DNA van Zoeterwoude-Rijndijk. 

Zoeterwoude is uniek. Zoeterwoude zijn we samen. Samen kunnen we het beste werken aan een sterke, zelfbewuste en zelfstandige gemeente. Ook in de komende periode. Wij staan voor werken vanuit onze kracht. Nuchter en realistisch, met beide benen op de grond. 

Zoeterwoude is niet van de politiek, niet van de gemeente. Samen zijn wij Zoeterwoude. Dorps, landelijk en groen, innovatief, duurzaam en sociaal.

Wij zijn Zoeterwoude!

CDA Zoeterwoude gaat voor:

 • Een sterk en (zelf)bewuste gemeenschap
  • Zelfstandigheid;
  • Behoud van het dorpse karakter, voor vitaliteit en leefbaarheid;
  • Behoud en ondersteuning van het bloeiende verenigingsleven en de vele vrijwilligers; 
  • Behoud van bestaande voorzieningenniveau (waaronder zwembad, bibliotheek);
 • Huisvesting: 
  • Bouwen voor jongeren/starters en senioren;
  • Bouwen t.b.v. leefbaarheid en toekomstbestendigheid;
 • Zorg:
  • Ondersteuning voor inwoners, die het nog niet of niet meer zelf kunnen;
  • Zorgvuldig omgaan met zorggeld; zorggeld blijft geoormerkt;
 • Duurzaamheid:
  • Voortzetten Duurzaamheidsfonds;
  • Stimuleren inwoners en ondernemers; de gemeente heeft en geeft een voorbeeldfunctie;
 • Landelijk gebied:
  • Duurzaam toekomstperspectief agrariërs;
  • Agrarisch en landelijk karakter;
 • Verantwoordelijkheid: 
  • Goed en gezond financieel beleid;
  • Gemeentelijke overheid heeft een dienstbare en faciliterende rol;
  • Betrokkenheid bij en zeggenschap inwoners over eigen leefomgeving. 

Het verkiezingsprogramma in PDF.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.