15 november 2021

Bijdrage gemeenteraad 9 november - RV Programmabegroting & Herstelplan 3.0

RV Programmabegroting & Herstelplan 3.0

Voorzitter,

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug in en dat in meerdere opzichten. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar dat wederom in het teken stond van het corona virus en waar we helaas vandaag de dag weer in zitten.

Het is daarom ook nu wel een goed moment om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. De toekomst van onze inwoners in haar eigen krachtige dorpen in een vitale gemeente, een gemeente die er voor staat om te faciliteren aan de dorpen, bijvoorbeeld de voorzieningen op peil te houden, om deze dorpen krachtig te houden, dag na dag, week na week en maand na maand en jaar na jaar.

Voor de CDA-fractie als de lokale partij van Zuidplas, zijn daarbij de volgende drie punten van belang

1. een goed voorzieningenniveau

2. veiligheid

3. duurzaamheid

De CDA-fractie zal de programmabegroting doorlopen en op de zojuist genoemde punten toetsen. Wij snappen en staan ook achter het feit dat er bezuinigd moet worden, wij willen de rekening niet doorschuiven naar de toekomst, daar willen wij ook verantwoording voor nemen en zullen dat ook doen. Een goed voorzieningen niveau is essentieel voor onze dorpen, dat is mede een reden waarom inwoners ergens prettig wonen.

De voorzieningen moeten we koesteren en wij beseffen ons dat het geld kost maar we weten ook dat het echt wat oplevert, het draagt namelijk niet alleen bij aan de samenleving, het maakt de samenleving. Wij willen dat er een zwembad blijft, dat ieder basisschoolkind aan kan sluiten bij de voetbal, volleybal of turnen omdat sport en bewegen bijdraagt aan de fysieke en sociaal gezondheid.

Sport is belangrijk! Het is niet alleen gezond om in beweging te blijven, sport draagt ook bij aan de sociale cohesie binnen onze dorpen.  De CDA fractie zou graag zien dat we investeren in sportstimulering.

Hiervoor dienen wij samen met de CU SGP en VVD een amendement in.

Voorzitter,

Veilige buurten, dat is wat wij als CDA dagelijks uit alle dorpen horen. In alle gesprekken die wij hebben met ondernemers, verenigingen, instellingen en inwoners krijgt het onderwerp veiligheid wel een plek. Veiligheid is een heel ruim begrip en het gevoel veilig te zijn is opgebouwd uit veel factoren en voor iedereen weer anders.

Van een veilig begaanbare route naar de apotheek tot het terugdringen van geweld en criminaliteit op straat maar ook online !

Uitgangspunt is om onze samenleving veilig en aantrekkelijk te houden voor onze inwoners en onaantrekkelijk voor mensen die dreigen haar orde te verstoren.

De verschillende buurtteams die vrijwillig met elkaar voor veiligheid zorgen in wijken en straten, waar iedereen elkaar kent en zonodig op elkaar let. Voor de CDA fractie is het van belang dat deze teams de juiste aandacht krijgen vanuit de gemeente en veiligheidsdiensten. Kan het college toezeggen deze samenwerking intensief te blijven oppakken en waar het kan deze te versterken.

De vraag die wij ook hebben of het college kan toezeggen aandacht te geven aan het opzetten van een buurtpreventie team in Moordrecht. Onze fractie heeft vernomen dat het dat nog niet echt van de grond wil komen. Waar kan het college hierbij helpen? Graag reactie van het college.

De CDA fractie heeft ook nog een opmerking over de beantwoording van de vraag die wij hebben gesteld tijdens de tafeltjes avond namelijk ‘kunt u de tabel van pagina 21 verder invullen, hier ontbreekt nog wat informatie om een goed beeld te krijgen of we op de juiste route zijn’.

Het gaat hierbij om aantallen winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, verwijzingen naar halt.

Op de tafeltjes avond zelf was dit niet te beantwoorden maar zou schriftelijk worden afgedaan.

De beantwoording luidde ‘Momenteel is er onvoldoende menskracht binnen de organisatie om deze beleidsindicatoren in te vullen.’ De CDA fractie vind dit teleurstellend, wij stellen geen ingewikkelde technische vragen, gewoon even een tabelletje met getallen, niets meer en niets minder.

Voorzitter, ook een belangrijk veiligheidsonderwerp is de verkeersveiligheid.

De CDA fractie is dan ook blij met de ambitie om 10 knelpunten aan te pakken in 2022. Wanneer zijn deze knelpunten bekend, wanneer is het ‘to-do’ lijstje gereed zodat snel de schep in de grond kan. De CDA fractie gaat er wel vanuit dat het een nieuw knelpunten lijstje is en niet een kopie van ‘prikker op de kaart’.

Onze fractie wil het college nogmaals verzoeken om bij het oplossen van knelpunten onze inwoners te betrekken die dagelijks gebruik maken van deze routes en derhalve als ervaringsdeskundigen gezien moeten worden. De implementatie van landelijke richtlijnen en uitgangspunten mag nooit de maximaal haalbare veiligheid en het veiligheidsgevoel in de weg staan. Want in theorie, zijn theorie en praktijk wel gelijk, maar in de praktijk vaak niet.

Daarnaast hoopt de CDA fractie dat er geen nieuwe snelfiets routes de revue gaan passeren om daar dan de knelpunten aan te pakken. Knelpunten zijn wat ons betreft punten die nu knellen en niet gaan knellen door nieuwe ambities te verwezenlijken. Deze nieuwe ambities moeten separaat bekeken worden en geen onderdeel zijn van de 10 knelpunten van het todo lijstje. Graag een reactie van de wethouder.

Daarnaast wil de CDA fractie de aandacht vragen om de oplossingen te prioriteren waar het meeste risico is, bijvoorbeeld bij scholen. De CDA fractie krijgt meerdere signalen uit verschillende dorpen dat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid nabij de scholen van Moerkapelle echt een issue is en bijvoorbeeld dat de gevaarlijke parkeer situatie bij de scholen in Moordrecht binnenkort weer in ere wordt hersteld, de zogenoemde kiss & ride strook, zodat er weer auto’s kunnen rijden rijden, dat hebben wij van bezorgde scholen en inwoners aldaar te horen gekregen.

Maar ook ouders, opa’s en oma’s maken zich hier zorgen om. Wanneer worden beide voorbeelden opgepakt?

Het laatste voorbeeld, de kiss & ride hebben we bij het vorige agendapunt al besproken. De vraag die wij hebben voor het college is of zij het met ons deelt dat het niet veilig is dat kinderen naar school gaan tussen schuin in en uit parkerende auto’s door.

Voorzitter, wij begrijpen dat er veel autobewegingen zijn rondom een school.

Wij willen het college vragen hier met goede oplossingen te komen die weer jaren mee kunnen en als er financieel meer nodig is, dan vraagt de CDA fractie dit in de raad te bespreken met een voorstel zodat wij hier de keuze’s kunnen maken.

Wij vinden dit zeker bij scholen en sportvelden. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat zijn of haar kind veilig naar school en sport kan gaan.

Voorzitter, ons laatste punt duurzaamheid.

Dit is een belangrijk onderwerp geweest de afgelopen jaren maar ook zeker een heel belangrijk onderwerp naar de komende jaren. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven om de RES en de TVW uit te voeren en dan gaat het om gemeentelijk geld, geld van de provincie en het rijk en waar mogelijk uit Europa.

De CDA heeft kennis genomen van informatienota B1319 en daarin is te lezen dat er 16 punten niet meer uitgevoerd kunnen worden. 16 punten !

Volgens de CDA fractie is het onderzoeken van subsidie mogelijkheden juist essentieel om meer geld binnen te halen, bijvoorbeeld uit Europa. We moeten het juist makkelijk en aantrekkelijk maken voor inwoners om te verduurzamen en niet alle financiële consequenties op hun bord leggen. Juist subsidie blijkt voor veel mensen het duwtje in de rug dat nodig is om de stap naar een duurzamer huis te zetten.Extra middelen dragen bij aan de realisatie van de doelen en ambities.

Voor onze fractie is duurzaamheid een heel belangrijk onderwerp, want wij zijn slechts passanten op deze wereld die er even gebruik van mogen maken en zullen hem voor de volgende generaties net zo mooi, zo niet mooier, achter moeten laten.

De CDA fractie dient samen met CUSGP en SP een motie in waarbij wij het college oproepen om te onderzoeken wat mogelijk is om voor dit belangrijke onderwerp voldoende financiële middelen naast rijks subsidies omdat er dan sprake is van een positief saldo.

Daarnaast zal de fractie van het CDA samen met de SP een motie indienen die oproept aan het rijk via de VNG om een stevig signaal neer te leggen dat de ambities voor het gemeenten groot zijn maar het rijk achterblijft om gemeenten hier fatsoenlijk de financiële middelen voor te verstrekken, denk hierbij aan het sociaal domein en de verdeling van het gemeente fonds.

Voorzitter ik rond af, de laatste begroting van deze periode, toch een bijzonder moment.

De CDA fractie wenst het college veel sterkte toe bij het belangrijke werk in deze moeilijke tijd

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.