13 juli 2021

Inbreng Benno de Ruiter over de zomernota

Onderstaand leest u de inbreng van Benno de Ruiter namens CDA Zuidplas over de zomernota tijdens de gemeenteraad van 13 juli 2021.

Voorzitter,

Het klinkt altijd zo ‘warm’, de zomernota. Dat doet gelijk denken aan een mooie zomer met onwijs veel mooie momenten. Een zomer waar wij met
elkaar ook zo naar uitkijken. De zomer van 2021 was het vooruitzicht op minder maatregelen, langzaam het virus onder controle krijgen en terug naar hoe we
het met elkaar altijd gedaan hebben. Maar niets bleek minder waar. Helaas zijn we weer geconfronteerd met allerlei maatregelen en lopen de besmettingen flink op, we zijn er dus nog niet. Maar, hoe lastig ook, we moeten verder kijken dan alleen naar het hier en nu.

Dat laatste geldt ook voor de zomernota, verder kijken dan het hier en nu, kaders meegeven aan het college voor de programmabegroting. Deze kaders gaan niet over het hier en nu, deze gaan over hoe we met elkaar de gemeente Zuidplas de komende jaren gaan ‘besturen’. Deze zomernota is een bijzondere. We hebben te maken met het ‘traject keuzes maken’, bezuinigen. Het is nooit een leuk verhaal om te bezuinigen, alleen voor nu wel het eerlijke verhaal. Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat de begroting van de gemeente op orde is en dat verder kunnen bouwen aan onze krachtige dorpen.

Bouwen aan de unieke identiteit van elke dorp, de identiteit waar de inwoners zo trots op zijn. Die trots maakt dat Moordrecht, Moordrecht is en Nieuwerkerk, Nieuwerkerk is en Moerkapelle, Moerkapelle is en Zevenhuizen, Zevenhuizen is, en dat allemaal onder de grote paraplu van Zuidplas.

Om ervoor te zorgen dat de unieke identiteit en de trots van de inwoners blijft is het verstandig om de juiste keuzes te maken bij het bezuinigen. De CDA-fractie gaat niet voor onomkeerbare besluiten. Het zou natuurlijk erg makkelijk zijn om snel een paar grote posten te vinden, bijvoorbeeld een zwembad en deze dan sluiten. Dan hebben we snel de begroting weer op orde, echter zal als het financieel weer beter gaat er niet zo snel meer een zwembad worden teruggeplaatst. De CDA fractie is voorstander van een breed afgewogen plan,
zowel bezuinigen als inkomsten verhogen. Dit samen moet ervoor zorgen dat we met elkaar de lasten moeten dragen. Echter is de CDA fractie van mening dat inwoners die nu kwetsbaar zijn we zo veel als mogelijk moeten mijden, zij hebben elke dag al een uitdaging, daar moeten wij niet nog een schepje bovenop doen.

De afgelopen weken heb ik veel inwoners gesproken, de meeste van hen geven aan ook echt bereid te zijn om mee te dragen aan de inkomsten kant, maar ze hopen allemaal dat de voorzieningen zoals ze zijn, het zij iets verschraald, wel blijven. Daar staan wij als CDA dan ook voor. Als wij het goed hebben begrepen is zowel de lijst wenselijk als niet wenselijk van het herstelplan beide nog amendeerbaar en toe passen bij de programmabegroting, kan het college bevestigen dat wij dit goed hebben
geïnterpreteerd?

Voorzitter, de CDA-fractie zou graag op een aantal punten inzoomen op het herstelplan. Wat opvalt in de lijst is dat er voorstellen staan die repeterend een 0.00 euro
opbrengst laten zien. Waarom zitten deze posten zo in deze stukken? Onze fractie zou graag die bedragen zichtbaar willen hebben en willen beoordelen bij de behandeling van de programmabegroting. Hiervoor dienen wij, samen met andere partijen, een motie in. Wij vinden het van belang bij zo een belangrijk onderwerp dat wij allesnkunnen afwegen om zo een goede keuze te kunnen maken die in balans is.

De voorgestelde bezuiniging op veiligheid vinden wij geen goed idee, wat ons betreft moet deze dan ook van tafel. In een gemeente die zo haar uitdagingen kent en tegelijkertijd groeit is het niet verstandig om een concessie te doen op veiligheid, kortgesteld een handhaver minder. Stilstaan is in deze tijd al achteruitgang en daarom zijn wij geen voorstander van deze maatregel. Wij staan voor veilige dorpen. Zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en het voorkomen is de aanpak bij onveilige situaties dit zijn voor het CDA belangrijke uitgangspunten. In deze situaties willen we niet dat er nee als antwoord, vanwege bezuinigingen op dit gebied wordt gegeven.

Wij dienen hier dan ook een motie voor in samen met CU/SGP en VVD.

Wij snappen dat we dan ook 65.000 elders vandaan moeten halen.

Wat de CDA-fractie betreft hiervoor een aantal suggesties;

1. het communicatiebudget voor branding direct op minimaal en als dat conflicteerde met de ‘marketing’ voor het 5e dorp, dan zal die branding wat ons betreft ten laste moeten komen aan de GREX en niet aan de huidige inwoners.

2. de opleidingskosten raad kunnen worden gehalveerd of worden verlaagd naar 0

3. De kosten van de formatie economie zou wellicht meer kunnen worden ondergebracht bij de GREX van het 5e dorp.

 

Het terug brengen van 1 avond openstelling doet iets met de klantvriendelijkheid van de organisatie. Wij snappen dat het nodig is echter zou het mogelijk zijn, zoals wij eerder voor gepleit hebben, om bijvoorbeeld paspoorten kostendekkend thuis te laten bezorgen. Uit de informatie nota uit 2018 B879 blijkt dat dit niet mogelijk is om dit kostendekkend te kunnen realiseren. Is het college bereid om de informatienota af te stoffen en opnieuw tegen het licht van deze tijd te houden. In een tijd waar onwijs veel mensen gebruik maken van thuisbezorgen, zouden wellicht de kosten daarvoor nu naar beneden bijgesteld kunnen zijn en is het ineens wel kostendekkend.

 

Voorzitter, dan nu de zomernota,

 

In het raadsvoorstel lezen we dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Ondanks dat het van belang is te investeren op preventie er nu bezuinigd moeten worden op dit onderwerp. Schuiven we de rekening hiermee niet vooruit? In de huidige tijd, waar de effecten door corona nog zichtbaar moeten worden en we vanuit de CDA-fractie al langer aandacht vragen voor het belang van preventie schrikken we toch wel van deze passage. 

 

Verschillende maatregelen raken de meest kwetsbare doelgroep. Mensen die noodzakelijk zorg nodig hebben, maar ook mensen die alle hulp nodig hebben om financieel rond te komen. Bezuinigingen kunnen op de langere termijn voor meerkosten zorgen. De CDA-fractie vraagt het college om bij maatregelen bij deze doelgroep voorstellen te doen voor een handelingsperspectief. Welke alternatieven zijn er in opvang door een vrijwillig netwerk of zijn er alternatieve activiteiten mogelijk? Wij dienen hier ook een motie voor in samen met de CU/SGP.

 

In de reactie van de jongerenraad lezen we deze zorg ook terug. Ik citeer: “het valt ons op dat er een aantal maatregelen in het herstelplan staan die grote impact zullen hebben op meer kwetsbare mensen … wij zien graag dat de genomen maatregelen zo min mogelijk impact hebben op deze groep” einde citaat. Vanaf deze plek willen wij de jongerenraad ook een compliment geven voor het duidelijk advies met zorgen die is opgesteld.

 

Voorzitter, in de toelichting zien we bij veel onderwerpen er door Corona niet alles is behaald, dat is jammer maar begrijpelijk daarom zullen wij ook niet bij elk punt stilstaan.

Wel hoopt de CDA-fractie dat zodra het weer kan een inhaalslag gemaakt kan worden om deze doelen alsnog zo goed al het kan, te behalen. Is het college bereid ons hierover te informeren middels een info nota medio oktober ?

 

De CDA-fractie zal een aantal programma’s uit de zomernota willen bespreken

Programma 1,

In het stuk is te lezen dat er  extra budget nodig is voor de participatie. Dit is in de raad al breed besproken. Als we doen wat we deden kost dat 110.000 extra structureel. Kan het college aangeven waarom als we niets anders doen, het dan toch 110.000 extra kost, dit zou dan toch 0 kunnen zijn ?

 

Voor de CDA fractie is de naamsbekendheid van onze gemeente niet een noodzakelijk punt. Dit hebben we al reeds benoemt bij ‘keuzes maken’. Wat ons betreft eerst de begroting op orde, de meest kwetsbare ontzien en dan weer aan de marketing beginnen. Graag een reactie van het college.

 

Programma 2

Het sociaal domein, meermaals besproken in deze raad het afgelopen jaar en dat is niet voor niets.

Wachtlijsten lopen op evenals de kosten.

Met de start van stichting zo is de verwachting dat het complete proces vlotter gaat en zal resulteren in korte wachtlijsten en verlaging van de kosten. De CDA fractie verwacht dat we de komende tijd resultaten kunnen verwachten welke meegenomen kunnen worden in de programmabegroting. Daarnaast verwachten wij dat de prestaties en middelen op de verschillende onderdelen zullen verbeteren.

Zoals eerder gezegd vanavond, het is goed en een compliment waard dat er op jeugd binnen de begroting is uitgekomen. Het zou goed zijn als dit zo blijft, als we alleen al de tekorten jaarlijks weten weg te werken, dan zal er ook echt een dalende lijn in de kosten zijn. Uiteraard mag dit niet ten kosten gaan van de zorg, dit mag nooit een punt van discussie zijn!

 

Programma 3

Bij sport zien we veel nieuwe ambities staan van het college, een blaashal, rolschaatsbaan en kunstgrasvelden. Het is goed dat deze ambitie er is ook in tijden waar we op de portemonnee moeten letten. Gezien de groei van onze gemeente moeten we hier geen concessies aan doen. We moten geen concessies willen doen aan voorzieningen, dat maakt dat onze dorpen krachtige dorpen blijven. Nu concessies doen is later de prijs betalen. Wij wensen het college dan ook alle succes toe bij de realisatie van deze ambitie

 

In de zomernota bij de financiële producten lezen we de extra kosten vanwege de Corona maatregelen die gemaakt zijn en nog gemaakt gaan worden. Dit geeft een helder overzicht en fijn dat met de flexibiliteit en inzet de dienstverlening zoveel mogelijk gecontinueerd is. Voor 2021 en komend jaar 2022 is er een bedrag opgenomen van 125.000 en 250.000. Dit om de te verwachte kosten voor langdurig verzuim op te vangen. Voorzitter, als nu al voorzien wordt dat er langdurig verzuim mogelijk is, zijn er dan geen andere maatregelen mogelijk om dit juist te voorkomen? Een bedrag van deze omvang in tijden van bezuiniging is fors en bovenal willen we dit vanuit zorg voor de collega's ook voorkomen. 

 

Voorzitter ik rond af,

Het was een bizar jaar, onwerkelijk en niet verwacht. Voor de komende tijd wensen wij iedereen heel veel wijsheid en succes bij de ambities die er liggen en om er voor te zorgen dat er een inhaalslag gemaakt kan worden in de lopende zaken en bezig te zijn met onze krachtige dorpen. Wij beseffen ons dat dit geen gemakkelijke opgave is gezien de uitdagingen omtrent het bezuinigingsplan.

 

Dank u wel  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.