08 juli 2021

Inbreng Pien Meppelink op de omgevingsvisie

Onderstaand leest u de inbreng van Pien Meppelink namens CDA Zuidplas over de omgevingsvisie tijdens de gemeenteraad van 6 juli 2021.

Als CDA hebben we toch wel een beetje een dubbel gevoel over voorliggende visie.

Het stuk is goed leesbaar geschreven maar lijkt op het eerste gezicht weinig concreet. Tegelijkertijd staan er ook specifieke ambities in die grote gevolgen kunnen hebben voor onze
inwoners en leefomgeving. Het is bijzonder fijn om te realiseren dat zoveel inwoners en organisaties zich betrokken voelen bij onze leefomgeving en zich door alle stukken hebben geworsteld. 75 zienswijzes afgelopen weken ook nog elke inpraakreacties in de mail.

Helaas hebben deze veelal een zelfde toon. “De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen en gaat niet in op mogelijkheden van individuele
percelen” lezen wij meermaals in de Nota van Beantwoording. Maar toch zien inwoners hun percelen in de visie opeens aangeduid als mogelijk Ringvaartpark, recreatiegebied of energielandschap. Het is niet meer dan logisch dat men hun zorgen hierover uit, want voor hen wordt er over hun perceel gesproken. En de ambities die de gemeente in dit document neerlegt kunnen, als ze worden uitgewerkt, voor hen als individu maar ook bedrijfsmatig, grote gevolgen hebben.

De grote vraag is waar dient deze visie voor en vooral, hoe is en wordt dit gecommuniceerd? Op basis van de kwaliteiten en ambities uit voorliggende visie worden de omgevingswaarden en regels voor het Omgevingsplan opgesteld. In hoeverre worden ambities zoals in de visie opgenomen, dan als kaders gezien? En in hoeverre bemoeilijkt deze visie na vaststelling, de mogelijkheden van perceeleigenaren om hun eigen ambities te realiseren als die niet overeenkomen met de ambities die in dit document aan zijn perceel verbonden zijn?

In de Nota van beantwoording worden alle uitnodigingen om in gesprek te gaan door het college omarmd. Is er al een plan op welke wijze daar invulling aan gegeven gaat worden? En op welk termijn? Natuurlijk hebben we met COVID te maken, maar los daarvan en helemaal met het oog op de Omgevingswet, is communiceren en het betrekken van inwoners een belangrijke opgave waar we voor staan. Er staat meermaals omschreven dat het visiedocument zou moeten uitnodigen tot initiatieven vanuit onze samenleving. Het moet dan ook duidelijk zijn waar inwoners en ondernemers terecht kunnen en dat er daadwerkelijk ruimte is voor hun inbreng.

Zoals aangegeven tijdens de PC ruimte missen wij de link naar het PRO, waarin de afwegingskaders van voorliggende visie verder zijn uitgewerkt. Er is gekozen om de dorpsvisies als grove schets op te nemen in de Omgevingsvisie. Een denkbeeldige fietstocht door onze dorpen in 2040 waarbij grote delen van de dorpen worden overgeslagen en waarbij de belangrijke cultuurhistische plekken als waardevol en gekoesterd worden benoemd maar niet concreet wordt beschreven hoe die plekken beschermd dienen te worden.

Aangezien wij nog geen idee hebben van de vorm waarin straks het omgevingsplan gegoten wordt, hadden wij liever gezien dat de dorpsvisies verder uitgewerkt zouden zijn. En net als in de structuurvisie, meer iets meer houvast zouden bieden aan wat er wel en niet kan. Wij kijken dan ook uit naar de verder geconcretiseerde dorpsvisies in het omgevingsplan en
gebiedspaspoorten. Dank u!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.