Economie en ondernemers

Een gezonde economische ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van de samenleving. Economische groei betekent een lagere werkeloosheid en het betaalbaar houden van allerlei voorzieningen. De gemeente kan een cruciale rol spelen in het stimuleren van de economische bedrijvigheid, door het scheppen van een goed ondernemersklimaat. Samenwerkingen en overleg met het plaatselijke bedrijfsleven is een belangrijke voorwaarde. Goede ondernemersnetwerken zijn hierbij belangrijk. Van oudsher heeft het CDA een grote verbondenheid met de agrarisch sector. Wij zien deze sector als een zeer innoverende bedrijfstak met veel werkgelegenheid, die een wezenlijk deel van onze lokale economie uitmaakt. Ondernemers zijn een belangrijk deel van de samenleving. Ze zorgen mede voor werkgelegenheid en winkeliers bevorderen de levendigheid in de dorpen. Afgelopen jaren zijn fractieleden van CDA Zuidplas met regelmaat op bezoek gegaan bij ondernemers. In ieder gesprek klonk er een helde geluid: ‘Wees duidelijk! Nee, is ook een antwoord, als we het maar horen.’

Belangrijke speerpunten:

- Het CDA streeft naar snelle, duidelijke antwoorden voor ondernemers.

- Ondernemers die “op slot” zitten, perspectief geven.

- Wettelijke termijnen voor vergunningen in acht nemen.

- Verlaging van de regeldruk voor bedrijven.

- Voldoende bereikbare en veilige bedrijventerreinen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.