11 november 2020

Bijdrage CDA: Begrotingsbehandeling 2021

Dinsdag 10 november was de begrotingsvergadering over de begroting 2021. Deels hybride en deels volledig digitaal. Gelukkig kon het College dit jaar een sluitende begroting presenteren. Daar hebben wij bewondering voor. Maar dat betekent niet dat de problemen opgelost zijn. De kosten voor het sociaal domein lopen echt uit de hand en daar zal de landelijke overheid aan bij moeten dragen. Mede door de Enecogelden hebben we wat meer ruimte. Belangrijk is wel dat we die structureel toepassen zodat we als goed rentmeester geen rommel achterlaten voor die na ons komen.

We hebben aandacht gevraagd voor oa armoede, kindermishandeling, OZB, duurzaamheid, afvalbeleid en meer. We hebben ook diverse moties ingediend.

Het was een goede begrotingsvergadering waarin alle ingediende moties aangenomen zijn.

 

Bijdrage:

 

Voorzitter,

Bij het indienen van het herstelplan heeft iedere partij stilgestaan bij de vele mensen die vochten voor hun leven om het virus de baas te worden. Velen van ons hadden niet voorzien dat dat nu weer het geval is. Iedereen die ziek is, corona of geen corona het CDA wenst u sterkte en beterschap.

Voorzitter, allereerst dank aan college en organisatie voor deze begroting. Het CDA heeft bewondering voor de wijze waarop u tot een sluitende begroting bent gekomen en hoe u de Eneco-gelden heeft aangewend. Onze complimenten daarvoor. Dat neemt niet weg dat het CDA met de beeldvorming in zijn maag zit. Nog geen jaar geleden diende deze raad en dit college zelfbewust een niet sluitende begroting in. Nu, een jaar later, weten we ogenschijnlijk zonder problemen een sluitende begroting op te hoesten. Weliswaar wordt aangegeven, dat we nog  een vordering hebben op het rijk, maar dat zijn woorden. Een zorgpunt is ook de transformatie van het sociaal domein. CDA heeft ermee ingestemd, maar gaat het ook in financiële zin opleveren wat wij ervan verwachten. Graag reactie.

Het CDA wil een goed rentmeester zijn. Voor ons betekent dat, dat we nu goed voor Zwijndrecht zorgen maar ook dat we geen rommel achterlaten voor wie na ons komen. Wij zijn ervan overtuigd, dat het niet aanwenden van de Enecogelden nu voor het verminderen van de schulden ook in kader van rentmeesterschap goed te verdedigen valt. Dat neemt niet weg dat wij alert moeten blijven op onze schulden, nu, maar ook later.

Het CDA zal daarover een motie indienen.

Voorzitter, armoede. We hebben het er vaak over. Allereerst de vraag hoe het staat met de  doelstelling om het aantal kinderen in armoede te halveren. Het zou ook helpen om de begroting ook te voorzien van de voortgang op doelstellingen die we met elkaar afgesproken hebben. Om nu in begrotingen dezelfde doelstelling te zien stimuleert niet.

Het CDA wil graag weten of het college vindt dat in Zwijndrecht de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij twijfelen daaraan. Ja, de laagste inkomens kunnen een volledige kwijtschelding krijgen. Maar die vrijstelling wordt betaald door iedere andere inwoner en verhoudingsgewijs betalen die inkomens die net boven de kwijtscheldingsgrens zitten het meest. Is dat wel redelijk?

Wat vindt u daarvan?

Voorzitter bij de OZB baseert u een verhoging op de opbrengst van het jaar ervoor. Wij willen nieuwe inwoners uit het hogere segment aantrekken om onze draagkracht te vergroten. Dan leidt de huidige  systematiek niet tot een substantieel hogere opbrengst. Hoe ziet u dat?

Voorzitter, het CDA vindt duurzaamheid belangrijk. Tegelijk zien wij dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om energiebesparende maatregelen te nemen. Het CDA stelt voor om vanuit de Enecoreserves te komen tot een Revolving fund voor energiebesparende maatregelen, waardoor ook  eigen huizenbezitters met een lager inkomen mee kunnen werken aan de klimaatplannen. Wij zullen daarvoor een motie indienen om met een voorstel te komen, alsmede een amendement om van de Eneco-gelden 1 miljoen te reserveren voor dit fonds.

Voorzitter,

Het CDA ziet helaas weinig voortgang als het gaat om duurzaamheid. Het blijft bij mooie woorden.  Voor het tweede jaar achtereen zien wij dat warmtenetten een kansrijke optie zijn. Maar, blijft het bij opties of komen er resultaten. Een pilot voor een aardgasvrije wijk krijgt geen subsidie. Ook daar staan we dus stil. We zijn in 2022 vier jaar verder en hebben we dan wat bereikt?

Voorzitter, we hebben een ontluisterend rapport van de rekenkamercommissie ontvangen over het afvalbeleid. We kunnen concluderen dat ondanks de aandacht die deze raad daar verschillende malen aan besteed heeft, het college hier geen prioriteit aan geeft. Waarom? Het heeft wel degelijk te maken met duurzaamheid en dat leidt ook tot lagere kosten. Uw collega uit Ambacht gaat digitaal in overleg met burgers, waar blijft ons college, waarom geen urgentie?

Voorzitter, inhoudelijk komen we volgende week terug op de afvalscheiding. Wij zullen nu echter al wel een motie indienen om de afvalstoffenheffing met ingang van 2022 met minimaal 10% omlaag te brengen. Het rapport van de rekenkamer biedt voldoende mogelijkheden daartoe. Bovendien iedere euro die in het tarief omlaag gaat hoeven we ook niet kwijt te schelden. Dat mes snijdt echt aan twee kanten. Het college heeft helaas onze aansporing nodig.

Voorzitter waarom geen inflatiecorrectie op de hondenbelasting? Afhankelijk van de beantwoording zullen we daarvoor een amendement indienen. ( 3 jaar geen verhoging).

Voorzitter,  in de regio willen wij 30.000 banen te creëren waarvan 3800 in Zwijndrecht? Hebben we daarvoor voldoende terreinen? Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Voorzitter, wij zullen ook een motie indienen om Qbuzz te vragen het Veerplein met OV aan te doen. We voorkomen daarmee parkeerdrukte en de bewoners willen ook graag dat voorzieningen zoals station en ziekenhuis goed te bereiken zijn. Daarnaast wordt de waterbus daardoor beter ontsloten.

 

Voorzitter, wij zien uit naar de beantwoording en wensen u veel succes.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.