08 juli 2014

Bijdrage CDA kadernota 2015

Een tweeledig primeur vandaag. De eerste kadernota van het nieuwe college en voor ondergetekende de eerste behandeling van de perspectiefnota/kadernota. We hopen er beiden zonder al te grote kleerscheuren af te komen.

 

Ik zal in mijn beschouwing de kadernota en de vooruitblik op het raadsprogramma apart behandelen.

 

Uit de financiële cijfers blijkt dat er noch sprake is van een florissante situatie noch van een zeer zorgelijke situatie. Alertheid is en blijft geboden. U geeft een nagenoeg sluitend financieel perspectief aan voor 2015 en 2016 maar oplopende tekorten in 2017 en 2018.

 

Voorzitter u geeft de speerpunten aan en zegt daarbij niets af te doen aan de overige beleidsvoornemens, maar in de praktijk werkt dat helaas wel zo.

In dat licht gezien vindt het CDA het teleurstellend dat er met geen woord gerept wordt over de gevolgen van de transities. Wat heeft een oudere aan de verbetering van luchtkwaliteit wanneer hij substantieel moet inleveren aan huishoudelijke zorg? Wat koopt een arbeidsgehandicapte ervoor als de energiereductie afgenomen is met 10% maar hij niet aan het werk is?

Het CDA vindt de balans in deze speerpunten zoek. U wilt  dat de behoefte aan zorg wordt teruggebracht, maar uit de nota blijkt nergens dat u zorg heeft voor de vele burgers, ook in uw gemeente, die in het ongewisse zijn van de gevolgen van de verschillende transities voor hun eigen situatie. Geen woord daarover. Nogmaals teleurstellend en een gemiste kans.

 

Ambities

 

Kabinetsfunctie, wij zijn niet overtuigd. De dodenherdenking loopt volgens ons goed en doorgaans nemen we eens per 4 jaar afscheid van bestuurders, dus de capaciteit daarvoor benodigd zien wij niet.

Weesfietsen, voorzitter wij vragen ons af of dit beleid niet zoveel mogelijk uitgevoerd kan worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

DVO wij zijn niet overtuigd, wij vragen ons af of het intern niet opgelost kan worden. Bovendien, verwachten wij een goed plan van het college hoe te zorgen dat het vertrouwen van onze burgers in het bestuur de komende jaren vergroot wordt, alvorens wij in kunnen stemmen met dit plan.

Verkopen van Gronden

De CDA fractie vraag zich af of het niet realiseren van geraamde opbrengsten ook te maken kan hebben met de op die gronden rustende bestemming en als dat het geval is, biedt het aanpassen van bestemmingsplannen dan een mogelijkheid om de opbrengsten te vergroten?

Drechthopper Het CDA is onaangenaam verrast door de aanzienlijke toename van de kosten van de Drechthopper. Wij verzoeken het college het Drechtstedenbestuur opdracht te geven na te gaan hoe deze kosten zo snel omlaag gebracht kunnen worden, zodat dat mogelijk nog effect kan hebben op 2014.

 

Financiële kaders

Voorzitter ,wij hebben recentelijk nog uitgebreid gediscussieerd over de indexatie voor de grote subsidieontvangers. Wat schetst onze verbazing alles wordt weer over één kam geschoren. Wij vinden dit onjuist en kunnen ons voorstellen dat er onderscheid gemaakt wordt. De bibliotheek en ToBe hebben wat het CDA betreft een andere positie dan Diverz/Swoz en Vivenz. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de laatsten wel in aanmerking komen voor de inflatiecorrectie en de bibliotheek en ToBe niet, tenzij zij kunnen aantonen dat het nodig is.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college.

Daarnaast vindt het CDA dat de kleinere subsidieontvangers ontzien moeten worden.

Het valt daarnaast zeker niet te rijmen wel de huren van de accommodaties te verhogen en de subsidies niet te indexeren.

Wij zullen hierover een motie indienen

 

Risicomeldingen

Dat onkruid milieuvriendelijk bestreden moet worden is te prijzen, maar wat het CDA betreft hoeven wij niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Wat ons betreft worden er geen extra kosten uitgetrokken voor alternatieven en gaan we desnoods nog maar een jaar door. Bovendien is de kwaliteit van de alternatieven beperkt.

 

Trap op trap af

U schrijft : “De systematiek is leidend maar voorkomen moet worden dat er een onrealistische taakstelling plaatsvindt”. Mag het CDA daaruit afleiden dat het college afscheid aan het nemen is van deze systematiek?

 

Voorzitter, tijdens de laatste raadsvergadering heeft de PvdA een vraag gesteld compleet met foto's over de rotzooi op een hangplek bij het basketbalveldje bij Verkerk. Ik meende dat toen ik de dag erna er langsreed de rotzooi er nog lag. Dat er hangplekken zijn en dat we dat niet een twee drie oplossen begrijp ik, maar we zouden toch een spoedopruimdienst kunnen regelen, een “Zwijndrecht schoon-app” fotootje nemen, appen naar de gemeente, voor 12 uur gebeld, dezelfde dag nog opgeruimd. Op “erkende” hangplekken zou iedere ochtend opgeruimd moeten worden. Wij zullen daarover een motie indienen.

 

Het uitvoeringsprogramma

Prima om de bevolking erbij te betrekken, we zijn wel benieuwd hoe de bevolking uitgenodigd wordt.

 

Veiligheid en leefbaarheid

Voorzitter, het beleid een boom voor een boom, is wat het CDA betreft voldoende. Er is voldoende groen in deze gemeente, er hoeft wat ons betreft dan ook geen bos en geen rekening bij.

 

Externe veiligheid

Het CDA heeft gepleit voor een veiligheidsmonitor. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de omgeving kennen waar zij wonen en weten hoe veilig het daar is. Daarbij helpt ons inziens dat duidelijk is hoe bedrijven presteren op het gebied van veiligheid. Wij hebben niets tegen het omgaan met gevaarlijke stoffen; we kunnen eenvoudig niet zonder. Wat helpt is dat we weten dat er zorgvuldig gewerkt wordt. Een veiligheidsmonitor is daar een goed middel voor. Dat moet zichtbaar maken hoe goed een bedrijf presteert op dat vlak.

 

Voor wat betreft jongerenvoorzieningen, zou wat het CDA betreft ook het gebouw de Toorts meegenomen moeten worden als mogelijkheid. Het Cruyf court komt weer terug, maar wij gaan er nog steeds van uit, dat, zoals de wethouder heeft toegezegd, de raad betrokken wordt in de keuze.

Wij zijn overigens blij dat het college afspraken heeft willen maken met de Stichting Dilemma en dat dat er nu eindelijk van komt. Wel hopen wel dat deze toezeggingen hard zijn.

 

Economie Arbeidsmarkt en onderwijs

Voor alle genoemde bedragen geld, eerst een plan, maar dat zult u begrijpen. Doelstellingen zijn soms wel smart , maar of ze ambitieus zijn? Een verdubbeling in 4 jaar ? Prima, maar als dat van 1 stage plaats naar 2 stageplaatsen is …...

Ook vindt het CDA het belangrijk de relaties met het bedrijfsleven te verbeteren, en daarin te investeren. Wel vindt het CDA dat het college er ook op moet toezien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor stageplaatsen, alsmede een bijdrage leveren aan het plaatsen van mensen met een beperking. Een indicator moet daarvoor worden opgenomen.

 

Zorg en Welzijn

Wat het CDA betreft zou dat een van de speerpunten moeten zijn. Helaas voor het college niet. U geeft aan dat u mantelzorg wil laten toenemen, maar u doet daar niets aan. Wij verwachten dat in het uitvoeringsprogramma voorstellen komen te staan hoe mantelzorgers te ontlasten. Tot op heden vinden wij hier niets over terug.

Een aantal doelstellingen houdt u gelijk (bewoners in sociaal isolement, inwoners met weinig eigen kracht) waarom kiest u daarvoor?

Ook vindt het CDA in het uitvoeringsprogramma niets terug om vereenzaming tegen te gaan zoals het stimuleren van wijkontmoetingsplekken. Het hoort erin thuis!

Wat betreft het armoedebeleid zou u als indicator kunnen opnemen het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank.

 

Voorzitter, ik kom tot een afronding en dan spits ik mij toe op het uitvoeringsprogramma. De richting ligt er het kader is nagenoeg gereed. Wij hebben onze aandachtspunten gegeven en onze zorg geuit over uw gekozen speerpunten.

Wij wensen u veel succes en met spanning kijken wij uit naar het definitieve uitvoeringsprogramma.

Evert Jan van de Mheen

fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.