31 oktober 2017

CDA: Begroting Zwijndrecht 2018!

Voorzitter,

wat houd je bezig wanneer je met deze begrotingsbehandeling bezig bent. Eerst en vooral is dat bij het CDA de verontrustende cijfers die in verband worden gebracht met de aanpak kindermishandeling. Ik noem er een paar. Zwijndrecht 19,4% eenoudergezinnen; landelijk 15,4%. Zwijndrecht 9,65% uitkeringsgezinnen; landelijk 6,6%; Zwijndrecht 3,06% kinderen met een handicap; landelijk 2,7%; Zwijndrecht 6,7% ouders die te maken hebben met een verslaving; landelijk 4,4%. Tenslotte Zwijndrecht 10,2% gezinnen met psychiatrische problematiek, tegen 6,3% landelijk.

Maar toch zorgelijke cijfers, waar je wakker van ligt. Goed dat er dit jaar, mede naar aanleiding van een motie van het CDA extra geld uitgetrokken wordt om hiermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zou het goed kunnen zijn dat we dit veel langer moeten volhouden om succesvol te zijn.Voorzitter, wel een vraag heeft het college externe deskundigheid ingeschakeld, of u met uw plannen op de goede weg bent? Laat hiermee overigens geenszins gezegd zijn, dat wij twijfelen aan de deskundigheid hier in huis.

Kadernota

Voorzitter, wat houdt ons bezig wanneer we de begroting zien als uitwerking van de kadernota?

U heeft bij de kadernota extra capaciteit gevraagd voor een aantal activiteiten. Ik noem HR, ik noem de omgevingswet en ik noem extra menskracht voor openbare orde en veiligheid. Wat betreft openbare veiligheid, heeft u in de kadernota aangegeven extra capaciteit nodig te hebben, specifiek ter bestrijding van ondermijnende activiteiten. Dat laatste vindt het CDA niet duidelijk terug in de begroting. Daar graag meer duidelijkheid over. Het CDA kan instemmen met de extra capaciteit voor HR en voor de omgevingswet.Het CDA is minder uitgesproken over het generatiepact. Wij hebben in de kadernota aandacht gevraagd hoe dat gezien moet worden in relatie tot de regio. Het CDA gunt onze medewerkers een aantrekkelijke regeling, tegelijkertijd moet dat wel passen in de bedrijfsvoering en in de regio. Wij hebben daar geen passende antwoorden op gekregen en wachten de reactie van het college af. Pas dan bepalen wij of wij hiermee in kunnen stemmen. Mogelijk zullen wij een amendement indienen om invoering uit te stellen naar 2019.Onze ingediende moties en amendementen.Voorzitter, wat houdt ons bezig als het om onze ingediende moties gaat? Het CDA leest dat het college goede hoop heeft dat de veiligheidsregio het onderhoud van de extra waterputten op zich wil nemen. Daar zijn wij blij om, al geldt in dit geval voor het CDA ook hier eerst zien dan geloven.Voorzitter, wij vragen ons af of het college uitvoering geeft aan de mede door het CDA ingediende amendement betreffende het speelruimteplan. Nergens in het amendement staat een koppeling aan “zoekgebieden” voor zover het om de besteding gaat van de resterende €50.000,00 terwijl u dat in uw plannen wel doet. U voert het amendement dus niet uit, wanneer corrigeert u dat?Voorzitter, u heeft nog steeds een motie van ons in uitvoering vanuit de begrotingsbehandeling 2017, de motie “Gezond naar de sport, ga toch fietsen”. Hoe staat dat ermee, dat duurt een beetje erg lang?Verder heeft het CDA een motie boven “de markt” laten hangen betreffende de aanpassing van de bouwleges. Enig spitwerk en onderzoek werk heeft ertoe geleid dat we deze motie opnieuw maar aangepast zullen indienen.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

Voorzitter, wat houdt het CDA verder nog bezig als wij naar deze begroting kijken. Het blijft jammer dat onze burgers niet beloond worden voor het scheiden van afval.Niet alleen het CDA, maar ik denk dat de hele raad zich jaarlijks bezig houdt met de hoogte van de afvalstoffen - en de rioolheffing. CDA heeft nog eens goed gekeken naar de ontwikkeling van deze heffingen de laatste jaren en constateert dat de kwijtscheldingen jaar op jaar toenemen. Wij vinden dat, gezien het economische herstel, vreemd. Voorzitter, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen is een principe waar het CDA niet van wil afwijken. Er is echter wel wat vreemds. Doordat de volledige kwijtschelding opgebracht moet worden door ieder ander huishouden in Zwijndrecht, heeft dat tot gevolg dat een huishouden dat net niet gebruik kan maken van de kwijtscheldingscriteria de volle mep moet betalen. Dat is wat het CDA betreft niet fair.Voor het begrotingsjaar 2018 stelt het CDA nu geen wijzigingen voor, dan hadden we dat met de kadernota moeten doen. Wij zullen echter wel een motie indienen, die het college oproept om bij de kadernota 2019 met een voorstel te komen voor beide heffingen, waarbij de 100% kostendekkendheid wordt losgelaten en de kwijtschelding die wordt meegenomen voor beide heffingen te beperken tot maximaal €200.000.

Duurzaamheid

Voorzitter, duurzaamheid blijft het CDA bezig houden en niet alleen wij, gelukkig. In dit verband heeft het CDA de neiging mevrouw Van Dongen een grote pluim te geven. Als het CDA kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers over het aantal bomen, dan leest het CDA dat er in 2017 20.817 bomen zijn tegen een jaar eerder, 2016, 19295. Dat zijn ongeveer 1500 bomen extra! Voorzitter, de vraag aan onze collega’s van ABZ waarom bent u niet veel eerder met mw Van Dongen op de proppen gekomen, dan hadden we nu 6000 extra bomen gehad!Die pluim werd echter wat minder groot toen wij verder lazen. Het aantal bomen in 2015 was namelijk 19295 en toen we verder keken bij 2014 was het aantal bomen ……… u raad het al, ook 19295. Voorzitter, met een serieuze knipoog, het CDA beschuldigt u geenszins van het aanleveren van onjuiste informatie, en ook zullen wij geen motie indienen om een bomenteller aan te stellen, maar ik denk dat het CDA terecht mag twijfelen aan de juistheid en dat roept vragen op over de andere gegevens in datzelfde overzicht.Verder zullen wij een motie indienen om de aantrekkelijkheid van elektrische auto’s in onze woongebieden te vergroten.

Handhaving

Voorzitter, welke andere zorgen houden ons bezig. Het CDA is bezorgd over de handhaving door de gemeente. Wij hebben de indruk dat de gemeente een beetje wegkijkt en het niet belangrijk genoeg vindt. Ook afgelopen week bij de mobiele kraampjes bij Walburg viel het ons op. Jarenlang aangeven dat iets niet mag, ook nog aangeven dat het een jaar verlengd wordt, dat doet mensen, begrijpelijk de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Wij geven ze geen gelijk, maar dat moet anders. U en wij verliezen onze geloofwaardigheid. Het zelfde geldt voor het plaatsen van fietsen waar het niet mag (foto's fietsenoverlast station). Voorzitter, het hoort niet! U moet laten zien dat wanneer we afspraken maken er gehandhaafd wordt. Nu maakt geen fietser of bromfietser zich er druk om dat zijn rijwiel mogelijk weggehaald zal worden.

Als we praten over handhaving. Hoe doen we dat met Kijfhoek? Ook afgelopen week weer een bericht over druppellekkages van stookolie. De verklaring daarvoor is volstrekt onbevredigend. Waarom komen die wagons überhaupt op Kijfhoek te staan? Voorzitter u moet ProRail het vuur na aan de schenen leggen! Het CDA zal hierover een motie indienen.

Klein leed

Voorzitter nog een punt voordat ik tot een afronding kom. Klein leed, maar wel belangrijk (foto geen andere doorgang dan met de rollator over een trap) . Het CDA gaat hier ook geen motie over indienen. Wij hebben wellicht te weinig oog voor dit klein leed. Het dient u en ons aan het denken te zetten. Bij al onze discussies over geld, dekking, heffingen, moeten we deze kleine, maar grote ergernissen, niet uit het oog verliezen. Dit oplossen, zou moetenvallen onder de noemer, “Kleine moeite, groot plezier”. Wij zijn ervan overtuigd dat er zo meer obstakels zijn, die wij niet zien. Laten we onze ogen openhouden!

Dank

Voorzitter, tenslotte een paar woorden van dank. Allereerst wil het CDA de “tribune” bedanken die hard gewerkt heeft aan deze begroting. We zijn wel eens kritisch, maar bij het CDA is nooit enige twijfel over uw betrokkenheid en inzet.

Dan aan het college en aan mijn collega’s. Het is u en onze laatste begroting van deze periode.Het motto van het verkiezingsprogramma van het CDA was en is “We doen het samen”. We zijn het “gelukkig” lang niet altijd met elkaar eens en er valt soms ook wel eens een onvertogen woord. Toch twijfel ik bij geen van ons allen aan de oprechtheid om deze gemeente; Heerjansdam en Zwijndrecht, beter te maken en zo handelen we ook naar elkaar. Dat geldt voor zowel college als raad, dank daarvoor. We doen het samen!Om tenslotte nog even politiek te eindigen, dat wil nu ook weer niet zeggen dat een raadsprogramma heilig is. Tot maart 2018!

 

Dank voor de aandacht!

Evert Jan van de Mheen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.