19 september 2018

Ontwikkeling Spoorzone

Ontwikkeling spoorzone is ontstaan uit breed sociaal en economisch debat al voor de economische crisis. Vanuit het nieuwe raadsprogramma willen we inzetten op de kwaliteitsslag in Zwijndrecht. Wonen en de verbetering van de wooncarrière neemt hierbij een belangrijke plek in. Met de Spoorzone ontwikkeling kan op dit terrein veel worden gewonnen. Zwijndrecht gaat voor verdichting in het binnenstedelijk gebied, waarbij een kwaliteitsslag wordt gemaakt op de gebieden leefomgeving, bereikbaarheid en de energiestrategie.

 

Op de orientatieavond “Spoorzone”, september j.l., heeft wethouder Jos Huizinga, vanuit het college een duidelijke richting aan gegeven, wat het CDA betreft nu doorpakken!

 

Individuele inwoners en bedrijven zijn vaak het meest betrokken bij hun directe leef- en werkomgeving. Wij stellen dan ook voor om participatie- en communicatietrajecten voor deelgebieden, waarin wij actieve ontwikkeling voorzien, samen met de overige stakeholders in deze gebieden op te pakken, zodra duidelijk wordt dat deelgebieden daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen.

 

Zoals eerder aangegeven vind het CDA het belangrijk de zwakke sociaal economische status van Zwijndrecht te verbeteren. Diverse onderzoeken en meermaals een doch vriendelijke reprimande, ook vanuit provincie onderstreept de noodzaak deze status te verbeteren.

 

Waar het CDA zich zorgen om maakt is hoe we de rug recht houden in de regio waar ons heen veel gemeenten snijden in sociale huurwoningen, waar men middels een regionaal systeem woningen toewijst. Hoe kunnen we nieuwe soc. huurwoningen voorbestemmen voor Zwijndrechtse inwoners?

Mede komt deze vraag voort uit de berichtgeving omtrent bouw Koningshof “75 soc huurwoningen” Wat spreken we af, hoe kunnen we deze woningen met voorrang aan Zwijndrechtse inwoners voor  bestemmen?

 

De ontwikkeling van de Spoorzone in Zwijndrecht is ambitieus. De samenwerking met Dordrecht helpt in deze ontwikkeling, maar kan ook vertraging bewerkstelligen. Het CDA vindt dat hier duidelijkheid en een goed evenwicht moet worden gevonden in aspecten die samen worden gedaan en zaken die apart worden opgepakt.

 

In de raadsvergadering van 25 september is er besloten de gevraagde 325.000 euro beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van het Masterplan Spoorzone inclusief de benodigde onderzoeken en de stedenbouwkundige uitwerking van het gebied Spoorzone Zwijndrecht.

 

Johan Limberger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.