Schriftelijke vragen van het lid Kuik (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Weinig agenten en geen vertrouwen. Platteland van Groningen een snoepwinkel voor criminelen. 'Zelfs met een trekker ontsnap je makkelijk’’ en het bericht ‘Drugshandel in Ommelanden floreert tekorten aan handhavers’.

 1. Bent u bekend met het bericht 'Weinig agenten en geen vertrouwen. Platteland van Groningen een snoepwinkel voor criminelen. 'Zelfs met een trekker ontsnap je makkelijk'' (1) en het bericht 'Drugshandel in Ommelanden floreert tekorten aan handhavers' (2)?
 2. Bent u het met het CDA eens dat wanneer de dekking voor handhaven en toezicht niet goed verdeeld is in Nederland, dit criminelen kansen biedt om ongestoord in die gebieden te werk te gaan? Zo ja, welke strategie is er nu om dit waterbedeffect te voorkomen?
 3. Wat is uw reactie op de constatering dat door de afwezigheid van de overheid juist criminelen kansen zien, maar ook dat meldingen daarom minder worden gedaan omdat men op zichzelf is aangewezen? 
 4. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de meldingsbereidheid van ondermijning te verhogen?
 5. Deelt u de mening van het CDA dat het schrijnend is dat politie-eenheden in de avond en nacht bepaalde streken liever mijden, omdat er geen tijdige back-up mogelijk is en dus de norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners in een uitgestrekt gebied geen solaas biedt? 
 6. Welke stappen zijn er volgens u nodig om ervoor te zorgen dat ook in de dunbevolkte (grens)gebieden in Nederland een georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde criminaliteit staat?
 7. In het rapport 'Ondermijning in het Ommeland' worden twee geijkte risicolocaties genoemd vanwege onder andere de anonimiteit, namelijk bedrijventerreinen en vakantieparken: bent u bereid om hier met overheden, eigenaren en inzet van technologie een specifieke aanpak voor te ontwikkelen, in lijn met de motie-Knops/Michon-Derkzen (3)?
 8. In hoeverre kunnen de omvangrijke regionale infrastructuur, de grens met Duitsland en de verbindingen met meerdere zeehavens een kans bieden om met verschillende partners een georganiseerd antwoord met buurlanden en overheden te geven op criminelen?
 9. In het rapport wordt geconstateerd dat het vertrouwen in de (Haagse) overheid erg laag is en dat bij oplossingen en het verdelen van geld vooral de Randstad centraal staat, wat ook consequenties heeft voor de kansen van criminelen: deelt u deze constatering en wat is uw reactie hierop?
 10. Vindt u net als het CDA dat fundamentele veranderingen nodig zijn om dit gebied minder een prooi te laten zijn voor criminelen, waarnaar bij het invullen van de ereschuld naar Groningen, zoals genoemd in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, breed moet worden gekeken? 
 11. Volgens het rapport leiden economische achterstanden tot sociale problemen, maar de laatste tijd ook tot een snelle toename van drugsgebruik: welke preventieve maatregelen kunt u nemen, zodat er meer aandacht komt voor de gevolgen voor drugsgebruik en de mogelijkheden tot hulp en voorlichting over drugsgebruik?
 12. Bent u bereid om, in lijn van de adviezen uit het rapport 'Ondermijning in het Ommeland', gemeenten te helpen om specialistische teams op te zetten om ondermijning in de provincies aan te pakken?

(1) https://dvhn.nl/groningen/Groninger-Ommeland-broedplaats-criminaliteit-28290307.html 
(2) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1004560/drugshandel-in-ommelanden-floreert-door-tekorten-aan-handhavers 
(3) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z16325&did=2022D34332 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.