Privacyverklaring

In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt omschreven hoe het CDA omgaat met persoonsgegevens van belangstellenden, leden, donateurs,  bezoekers van onze evenementen, ontvangers van onze nieuwsbrief, websitebezoekers, sollicitanten en andere zakelijke contacten.  

Algemeen

Het CDA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welk doel (of welke doelen) wij deze gebruiken. Verder geven wij in deze Privacyverklaring aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot de persoonsgegevens en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren. Ook leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Tenslotte bevat deze Privacyverklaring een uitleg over hoe wij cookies gebruiken. Voor meer informatie kunt u doorklikken via de kopjes. Ook kunt u de Privacyverklaring downloaden door hier te klikken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is de vereniging CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA) (hierna: het “CDA”), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en onder andere aldaar kantoorhoudende aan de Buitenom 18 (2512 XA). Het CDA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407328.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacy- en cookieverklaring  is van toepassing op alle handelingen en binnen alle geledingen van het CDA ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit gaat dus zowel om handelingen van het CDA Partijbureau, de CDA Eerste Kamerfractie, de CDA Tweede Kamerfractie, de CDA Eurodelegatie als van onze CDA-afdelingen en -netwerken.  

Welke type persoonsgegevens verwerken wij en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft met het CDA. Dit zijn leden, belangstellenden, donateurs, bezoekers van onze evenementen, ontvangers van onze nieuwsbrief, websitebezoekers, sollicitanten en andere zakelijke contacten. Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt of een account aanmaakt, wanneer u bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met ons. In sommige gevallen ontvangen we uw persoonsgegevens van andere partijen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u expliciet aan deze andere partij toestemming hebt gegeven om uw gegevens met ons te delen. 

Leden en belangstellenden voor een lidmaatschap

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, geslacht, titulatuur (optioneel), geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en/of een overig telefoonnummer en MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt bij een bezoek aan de website of applicaties van het CDA); 
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalgegevens);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, het soort lidmaatschap, de eventuele functie die u uitoefent of hebt uitgeoefend voor het CDA, de CDA-evenementen die u bezoekt);
 • Voorkeuren (de voorkeuren die u hebt qua thema’s en het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven).
 • Bijzondere persoonsgegevens (vermoedelijke politieke voorkeur). 

Donateurs

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens en e-mailadres);
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalgegevens).
 • Bijzondere persoonsgegevens (vermoedelijke politieke voorkeur). 

Bezoekers van CDA-evenementen (leden en niet-leden)

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en MAC-adressen van de apparaten die u gebruikt, als u de APPèl-app hebt geïnstalleerd);
 • Gevoelige gegevens (wanneer er een lunch en/of diner georganiseerd wordt, kan om allergieën of dieetwensen worden gevraagd, ook kan worden gevraagd of u bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk bent of slechthorend; wij verwerken deze gegevens niet met het doel medische gegevens over u te achterhalen of verwerken);
 • Financiële gegevens (IBAN-nummer en betaalinformatie);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, tenzij u geen lid bent en meegaat als introducé);
 • Overige gegevens (hoe u naar het congres toekomt);
 • Bijzondere persoonsgegevens (vermoedelijke politieke voorkeur). 

Tijdens onze activiteiten kunnen foto’s en film(beeld)materiaal gemaakt worden. We gebruiken deze foto’s en/of film (beeld) materialen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en publicaties. Als u niet op deze foto’s en/of film(beeld)materialen wilt voorkomen, kunt u dit aangeven bij de fotograaf of filmmaker of bij de organisator van het evenement.

Nieuwsbriefontvangers (die geen lid zijn)

 • Persoonlijke gegevens (e-mailadres en MAC-adressen voor informatie over apparaten die u gebruikt);
 • Voorkeuren (lees- en klikgedrag in de nieuwsbrief en voorkeuren die u hebt qua thema’s).

Websitebezoekers (o.a. van de websites www.cda.nl, www.cdja.nl en www.tweedehuiskamer.nl)

 • Persoonlijke gegevens (MAC-adressen van apparaten die u gebruikt);
 • Voorkeuren (lees- en klikgedrag op de website en voorkeuren die u daarbij aangeeft qua thema’s);
 • Cookies (zie hierna onder het kopje “Gebruik van cookies” voor meer informatie).

Verzenders van e-mails

Verzenders van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement (voor zover aangegeven in het bericht)

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens en e-mailadres);
 • Berichtgegevens (datum ontvangst van bericht en onderwerp en inhoud van bericht);
 • Lidmaatschapsgegevens (lidnummer, indien van toepassing).
 • Bijzondere persoonsgegevens (vermoedelijke politieke voorkeur in geval van leden en belangstellenden). 

Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

 • Persoonlijke gegevens (NAW-gegevens, geslacht, titulatuur, geboortedatum- en plaats, nationaliteit, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en overig telefoonnummer);
 • CV-gegevens (gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages, gegevens over de aard en inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en gegevens over huidige of vorige werkgevers; gegevens over huidige of vorige bestuursfuncties binnen en buiten het CDA; gegevens over maatschappelijke of andere nevenactiviteiten);
 • Overige gegevens (administratienummer, overige gegevens met het oog op het vervullen van de functie die door de sollicitant zijn verstrekt (bijvoorbeeld communicatie of uitslagen van testen of assessments) of andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist op grond van de wet en resultaten van online screenings).
 • Bijzondere persoonsgegevens (vermoedelijke politieke voorkeur). 

Minderjarigen 

Het CDA richt zich in beginsel niet op personen onder de 16 jaar.

Onder curatele of bewind gestelde personen

Indien en voor zover het CDA persoonsgegevens verwerkt van personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld, zal voor zover nodig de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger worden verzocht.

Gegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Het CDA verwerkt als politieke partij persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken. Dat is het geval als het gaat om verwerkingen van persoonsgegevens van onze leden, van personen die hebben geuit dat zij interesse hebben in een lidmaatschap (belangstellenden)  en personen die in dienst zijn van een onze politieke partij of nauw betrokken zijn bij de organisatie van de partij. Van websitebezoekers of personen die onze nieuwsbrief ontvangen verwerken wij geen gegevens waaruit hun politieke voorkeur blijkt. 

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Leden en belangstellenden voor een lidmaatschap

 1. Uitvoer geven aan het lidmaatschap en dienstverlening aan de leden van het CDA;
 2. Bijhouden van de ledenadministratie;
 3. Inning van contributie;
 4. Versturen van voor u relevante informatie, bijvoorbeeld over CDA-evenementen en andere landelijke, regionale of lokale activiteiten of trainingen;
 5. Voeren van correspondentie met u;
 6. Digitaal versturen van nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor hebt aangemeld;
 7. Gericht aanbieden van campagneadvertenties over het CDA en andere campagnedoeleinden, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Donateurs

 1. Voeren van correspondentie met u;
 2. Verwerken, incasseren en registreren van donaties;
 3. Gericht aanbieden van campagneadvertenties, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Bezoekers van CDA-evenementen

 1. Uw deelname mogelijk maken aan CDA-evenementen;
 2. Versturen van voor u relevante, algemene informatie over het evenement en vergaderstukken. Bijvoorbeeld inzake het programma, de logistiek en een routebeschrijving per openbaar vervoer en eigen vervoer;
 3. Indien u daarvoor toestemming hebt verleend: digitaal versturen van informatie over  bepaalde thema’s die u interessant vindt en die door u geselecteerd zijn;
 4. Indien van toepassing: aanbieden van een lunch en/of diner die/dat, aansluit bij de dieetwensen die u bij uw inschrijving voor het CDA-evenement hebt opgegeven;
 5. Indien van toepassing: aanbieden van de mogelijkheid,  om gebruik te maken van ringleiding, conform uw inschrijving voor het CDA-evenement;
 6. Gericht aanbieden van campagneadvertenties over het CDA en andere campagnedoeleinden, indien u daarvoor toestemming hebt verleend.

Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

 1. Mogelijk maken dat u de nieuwsbrief van ons kunt ontvangen;
 2. Versturen van nieuwsbrieven die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren;
 3. Gericht aanbieden van campagneadvertenties en andere campagnedoeleinden.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door u af te melden via [email protected].

Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op een andere manier dan via de website, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen bij een CDA-bijeenkomst of via Facebook. 

Websitebezoekers

 1. Om deze website goed te laten functioneren;
 2. (Geaggregeerd) statistisch onderzoek om uw gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren;
 3. Afhankelijk van uw cookievoorkeuren: om u ook op andere websites en sociale media gericht campagneadvertenties te kunnen tonen;
 4. Afhankelijk van uw cookievoorkeuren: om u in staat te stellen onze content te delen via sociale media. 

Wilt u uw cookie voorkeuren wijzigen? Dat kan eenvoudig onderaan deze pagina via ‘pas uw instellingen aan’ of via uw browserinstellingen (klik op deze link voor uitleg over browserinstellingen).

Adressanten van e-mails

Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer en het Europees Parlement

 1. Registreren van berichten in het correspondentieoverzicht;
 2. Monitoren van de afhandeling van berichten.

Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

 1. Registreren en monitoren van sollicitaties;
 2. Op zorgvuldige wijze afhandelen van sollicitaties en doorlopen van de procedure;
 3. Screenen van online activiteiten van de sollicitant, voor zover in overeenstemming met de NVP Sollicitatiecode;
 4. Geanonimiseerde statistische data-analyse, zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;
 5. Verbeteren en aanpassen van het werving- en selectieproces.

Op basis van welke grondslag verwerkt het CDA uw persoonsgegevens?

Hieronder geven wij voor alle groepen personen over wie wij persoonsgegevens verwerken aan op welke wettelijke grondslag wij dit baseren. Voor zover wij daarbij het gerechtvaardigd belang van het CDA of derde partijen noemen, geldt dat betrokkenen hierover nadere informatie kunnen opvragen via [email protected].

Leden

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en het CDA. Daarnaast dient het CDA aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de Wet financiering politieke partijen). Ten aanzien van de het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected]

Donateurs

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder de Wet financiering politieke partijen). Ten aanzien van het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected]

Bezoekers van CDA-evenementen

Door uw aanmelding voor een CDA-evenement of door het kopen van een toegangsbewijs sluit u met ons een overeenkomst. Wij zullen – al dan niet tegen betaling van een beperkte vergoeding – diensten verlenen in verband met het evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het evenement. Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van die overeenkomst. Daarnaast hebben wij (of hebben derden) er een gerechtvaardigd belang bij om CDA-evenementen zo goed mogelijk en veilig te laten verlopen en om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan u en de andere bezoekers aan te bieden. Ten aanzien van het digitaal versturen van gerichte advertenties en het gebruik van uw gegevens voor campagnedoeleinden geldt dat wij dit alleen doen op basis van uw expliciete toestemming. Het is te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected].

Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

U ontvangt onze nieuwsbrief alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of u kunt een e-mail sturen naar [email protected]. Het is dus te allen tijde mogelijk om uw toestemming weer in te trekken.

Websitebezoekers 

Het CDA gebruikt functionele en analytische cookies om deze website goed te laten functioneren en het gebruik ervan op privacy-vriendelijke wijze te meten en te analyseren. Voor zover wij hierbij uw persoonsgegevens verwerken, baseren wij dit op gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen wij met uw toestemming ook de volgende cookies plaatsen: (i) analytische (performance) cookies om uw gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren; (ii) advertentie- en targeting-cookies om u ook op andere websites en sociale media gericht advertenties te kunnen tonen; en (iii) sociale-mediacookies, waarmee u informatie op onze website kunt delen via sociale media zoals Facebook. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken hierna het kopje “Gebruik van cookies”.

Adressanten van e-mails

Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer en het Europees Parlement

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw verzoek aan ons in behandeling te kunnen nemen of wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze dienstverlening richting u goed vorm te geven.

Nadere informatie over de behandeling van uw e-mail of ander bericht

De leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben een persoonlijk e-mailadres dat eindigt op ‘@eerstekamer.nl’, ‘@tweedekamer.nl’ of respectievelijk op ‘@europarl.europa.eu’. Binnen de verschillende organen van het CDA wordt een onderlinge verdeling gemaakt van de onderwerpen/portefeuilles. Indien u een e-mail stuurt naar één van de voornoemde e-mailadressen, bijvoorbeeld met een politiek inhoudelijke vraag, wordt gekeken bij welke volksvertegenwoordiger deze vraag thuishoort. Dit betekent dat het kan voorkomen dat uw e-mail (inclusief eventuele bijlagen) aan iemand anders binnen het CDA wordt doorgestuurd omdat dit de meest geschikte persoon is om uw e-mail te behandelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw e-mail en eventuele bijlagen worden doorgestuurd naar vertegenwoordigers in andere volksvertegenwoordigende organen van het CDA wanneer dit passend is voor afhandeling van uw bericht. 

Als u niet wenst dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar andere volksvertegenwoordigers van het CDA, dient u dit uitdrukkelijk aan te geven in uw e-mail. Dit kan echter betekenen dat wij uw vraag niet (goed) kunnen beantwoorden. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Het CDA en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit contact tussen u en één van onze volksvertegenwoordigers of medewerkers. Bovendien is het CDA niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons toestuurt. Indien u persoonsgegevens (van uzelf of van een eventuele derde) meestuurt in uw e-mail, verleent u toestemming c.q. verklaart u dat u toestemming hebt gekregen van de derde om deze gegevens met ons te delen en op te sturen. Bovendien geeft u toestemming aan het CDA deze persoonsgegevens te verwerken, mits deze gegevens niet bovenmatig zijn en verband houden met het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Als u nadien uw toestemming intrekt of als nadien blijkt dat u persoonsgegevens van een derde zonder diens toestemming met ons deelt, vernietigen wij deze gegevens in principe onmiddellijk. Dit kan betekenen dat wij uw vraag niet (verder) in behandeling (kunnen) nemen.

Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

Het CDA heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de openstaande functie en om de sollicitatieprocedure op een goede wijze af te handelen. Dit geldt ook in geval van een open sollicitatie. 

Het is mogelijk dat het CDA Partijbureau, de CDA Tweede Kamerfractie en het CDA Europarlement uw sollicitatie onderling wenst uit te wisselen. Hierbij is het gerechtvaardigd belang van het CDA dat zij kan inventariseren in hoeverre een sollicitant bij één van onze geledingen aan de slag kan. De betreffende selectiecommissie zal u hierover altijd vooraf informeren. U hebt vanzelfsprekend het recht om hier bezwaar tegen te maken, in welk geval wij uw gegevens niet onderling zullen uitwisselen.

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

In zijn algemeenheid geldt dat wij de kring van personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zo klein mogelijk houden. 

Leden

Medewerkers en vrijwilligers - die voor specifieke opdrachten worden ingezet, waaronder campagneactiviteiten - van het Partijbureau die vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de in deze Privacy- en Cookieverklaring beschreven doelen hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor hun functieuitoefening. Ook medewerkers en bestuursleden van uw provinciale en gemeentelijke afdeling hebben toegang tot uw persoonsgegevens - voor zover zij vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Denk hierbij aan een secretaris die kan zien of u stemrecht heeft, terwijl een penningmeester ziet of u uw contributie voldaan hebt.

Het CDA voert niet alleen zijn eigen ledenadministratie, maar voert ook de ledenadministratie van het CDJA (jongerenorganisatie) en het CDA-V (Vrouwenberaad) uit. In dat geval is het CDA aan te merken als verwerker en volgt zij de instructies van het CDJA en het CDA-V op. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten gesloten tussen het CDA (als verwerker) en het CDJA respectievelijk het CDA-V (als verwerkingsverantwoordelijke).

Bent u dus lid van het CDJA en/of het CDA-V, dan hebben de medewerkers en/of bestuursleden van onze zusterorganisaties als verwerkingsverantwoordelijke ook toegang tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor hun functie-uitoefening. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaringen van het CDJA (link) en het CDA-V. De inzage door deze medewerkers en/of bestuursleden van het CDJA of CDA-V is uiteraard beperkt tot de administratie die het CDJA of het CDA-V aangaat. Zij hebben geen inzage in persoonsgegevens die verbonden zijn aan uw CDA-lidmaatschap. Op hun beurt hebben medewerkers en provinciale en gemeentelijke bestuursleden van het CDA geen inzage in de persoonsgegevens die het CDJA en het CDA-V aangaan.

Nadere toelichting

Uw persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie van het CDA. Deze maakt onderdeel uit van het Partijbureau. De contactgegevens hiervan vindt u verderop in deze Privacy- en Cookieverklaring. 

De medewerkers en bestuursleden van onze geledingen hebben (slechts) inzage in een beperkte set persoonsgegevens, dit wil zeggen: er is toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld voor het CDJA afgebakend tot de CDJA-leden of voor gemeentelijke afdelingen voor de leden die in die afdeling wonen. Verder is verschil aangebracht tussen de verschillende functies. Zo kan de secretaris enkel uw NAW-gegevens inzien, terwijl de penningmeester enkel uw betaalgegevens kan bekijken

Donateurs

Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Bezoekers van CDA-evenementen

Medewerkers van het Partijbureau die vanuit hun functie direct betrokken zijn bij de uitvoering van de doelen zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Nieuwsbriefontvangers (die geen CDA-lid zijn)

Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Bezoekers van de websites

Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Adressanten van e-mails

Adressanten van e-mails en andere berichten aan het Partijbureau, de Ledendesk, het Partijbestuur, de partijvoorzitter of leden van de Eerste of Tweede Kamer en het Europees Parlement

Medewerkers van het Partijbureau of van het Fractiebureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Sollicitanten en kandidaten voor de Tweede of Eerste Kamer of voor het Europees Parlement

Medewerkers van het Partijbureau die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Daarnaast gebruikt het CDA verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen (waar het CDA een (verwerkers)overeenkomst mee heeft gesloten) kunnen daardoor ook persoonsgegeven van u verwerken voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Voor meer informatie over leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Leveranciers van het CDA

Het CDA gebruikt verschillende systemen en diensten voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder hosting en cloud diensten en diensten op het gebied van digital marketing. Het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen en diensten in het kader van hun dienstverlening aan ons ook uw persoonsgegeven verwerken. Het CDA heeft in die gevallen een beoordeling gemaakt van de betrouwbaarheid van een dergelijke partij en vervolgens een (verwerkers)overeenkomst met goedgekeurde leveranciers gesloten. Op grond van deze overeenkomst mogen leveranciers uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen volgens de instructies van het CDA verwerken en mogen zij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet doorgeven aan derden. Voor meer informatie over onze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Het CDA verwerkt zowel persoonsgegevens die direct door uzelf zijn verstrekt, als persoonsgegevens die het CDA indirect over u heeft verkregen. Voorbeelden van direct verkregen persoonsgegevens zijn gegevens over u die zijn opgenomen in uw correspondentie met ons. Voorbeelden van indirect verkregen persoonsgegevens zijn gegevens over een lid die door een ander lid aan ons zijn verstrekt, of gegevens die zijn verkregen uit openbare bronnen zoals het internet. Ook kunnen wij gegevens verkrijgen van derden partijen, indien deze partijen hebben gewaarborgd dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens met ons te delen om te gebruiken voor onze campagnedoeleinden.  

Met wie deelt het CDA mijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van het CDA en worden niet gedeeld met externen, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor hebt geven of in geval van externe dienstaanbieders die uw persoonsgegevens uitsluitend op onze instructie mogen verwerken, danwel wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Het CDA kan aldus in de volgende gevallen uw persoonsgegevens delen: 

 • Dienstverleners voor het verlenen van onze diensten. Persoonsgegevens worden gedeeld met externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de leden- en financiële administratie, het verzenden van magazines en andere post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website en andere systemen, verwerken en incasseren van betalingen, organiseren van evenementen. Deze verstrekking vindt plaats op een need-to-know basis. 
 • Dienstverleners ten behoeve van campagnedoeleinden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens mogelijk aan sociale media aanbieders om u of anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap te informeren. Voor meer informatie verwijzen we naar het kopje ‘Hoe gaan wij om met sociale media?’ van deze Privacy- en Cookieverklaring. 
 • Overige dienstverleners. Ook kunnen wij uw gegevens verstrekken aan andere partijen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van een rechtszaak of als dit in het kader van de procedure bij de rechter noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten. 
 • Wettelijke plicht/bevoegde toezichthouder. Het CDA kan uw gegevens verstrekken aan andere partijen om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke plicht of bevel van een bevoegde toezichthouder. 

Wanneer het CDA persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders, dan zijn  duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst).

Hoe lang bewaart het CDA uw persoonsgegevens?

Het CDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doel, verwijderen wij uw gegevens, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn geldt. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is wisselend. De bewaartermijn is afhankelijk van het soort persoonsgegeven, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de wettelijke bewaarplichten. Zo moeten wij sommige persoonsgegevens, zoals namen en adresgegevens van onze leden, op grond van de Wet financiering politieke partijen verplicht tien (10) jaar bewaren. 

Ook uw persoonsgegevens met betrekking tot betalingen en donaties moeten wij op grond van fiscale wetgeving minimaal tien (10) jaar bewaren.  Uw persoonsgegevens over dieetvoorkeuren, allergieën en andere gevoelige gegevens worden direct verwijderd na het CDA-evenement. Dat betekent dus ook dat wij u bij deelname aan een volgend CDA-evenement hier opnieuw naar zullen vragen. Ook de informatie over met welk vervoersmiddel u naar een CDA-evenement bent gekomen, wordt direct na het evenement door ons verwijderd. 

Het CDA hanteert voor persoonsgegevens die u hebt verstrekt in het kader van een sollicitatie een standaard bewaartermijn van vier (4) weken na formele afronding van de sollicitatieprocedure. Bepalend daarbij is het moment dat een kandidaat is benoemd, dan wel het besluit is genomen de betreffende vacature niet te vervullen. Sollicitanten kunnen het CDA desgevraagd toestemming geven om hun sollicitatie en bijbehorende persoonsgegevens in plaats van 4 weken een jaar te bewaren, bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende(r) functie beschikbaar komt. 

Hoe beveiligt het CDA uw gegevens en waarborgt zij de vertrouwelijkheid?

Het CDA behandelt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Voor zover wij persoonsgegevens met derden delen, doen wij dit alleen zoals omschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring en in lijn met de hierin genoemde voorwaarden en waarborgen. In dat kader hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens altijd zo goed als mogelijk te beveiligen en om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo geldt voor de medewerkers van het Partijbureau dat een twee-staps-authenticatie verplicht is wanneer zij toegang wensen tot persoonsgegevens. De medewerkers zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met uw persoonsgegevens om moeten gaan. Daarbij hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die de privacy compliance binnen onze organisatie monitort. Tot slot voeren wij in het kader van gegevensbescherming een Responsible Disclosure beleid. Als welwillende derden kwetsbaarheden aantreffen in onze systemen of processen, kunnen zij ons hierover informeren in lijn met ons Responsible Disclosure beleid. Wij kunnen dan maatregelen nemen voordat de kwetsbaarheden actief misbruikt kunnen worden door kwaadwillende derden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen, en de eventuele maatregelen die u zelf kunt treffen. Als dat vereist is, informeren wij uiteraard (ook) de bevoegde toezichthouder.

Welke rechten hebt u als betrokkene (inclusief het recht op bezwaar)?

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, hebt u verschillende wettelijke rechten. Die rechten zorgen ervoor dat u beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die het CDA over u heeft opgeslagen. Bovendien kunt u beter grip krijgen op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bovendien bestaat voor leden de mogelijkheid om in te loggen in het ledenportaal. In het ledenportaal kunt u steeds uw persoonsgegevens inzien en eventuele wijzigingen zelf aanbrengen. 

Hieronder lichten wij uw privacyrechten kort toe. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verschillende rechten zijn:

Recht op inzage

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. 

Recht op correctie

Als u vindt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u ons vragen deze persoonsgegevens te corrigeren. Bijvoorbeeld als het achterhaalde gegevens zijn.

Recht om vergeten te worden

Dit recht brengt met zich mee dat wij onder omstandigheden verplicht zijn om uw gegevens te verwijderen als u daarom vraagt. U kunt dit recht hebben in de volgende gevallen:

 • Toestemming ingetrokken. Wij verwerkten de persoonsgegevens op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming, maar u heeft deze toestemming ingetrokken.
 • Succesvol bezwaar. U heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door het CDA (zie hieronder over het recht van bezwaar).
 • Gegevens niet meer nodig. Het CDA heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor het CDA deze verwerkte.
 • Onrechtmatige verwerking. Het CDA verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat het CDA hiervoor geen geldige grondslag (meer) heeft.
 • Verplichte wissing. De persoonsgegevens moeten door het CDA worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Apps en websites bij kinderen. De persoon over wie de gegevens gaan is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (“dienst van de informatiemaatschappij”).

Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat het CDA persoonsgegevens over u op uw verzoek wel blijft opslaan, maar daar in principe verder niets mee mag doen. U heeft dit recht kort gezegd wanneer het CDA geen rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens of als dit ter discussie staat.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u vindt dat uw privacy belang prevaleert ten opzichte van ons belang bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor campagnedoeleinden, zullen wij altijd voldoen aan een bezwaarverzoek. 

Indien het CDA voldoet aan uw bezwaarverzoek, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Wel kan het zo zijn dat het CDA de persoonsgegevens nog voor een ander doel blijft verwerken, zoals voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een minimale bewaartermijn. Indien dat het geval is, wordt u daarover geïnformeerd.

Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen (naar een andere instelling)

Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als u een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan u of – op uw verzoek – aan een door u aangewezen andere instelling. Wij verstrekken deze gegevens dan in een vorm waarmee u er iets mee kunt; in de wet heet dit “een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm”. 

Recht op intrekking van toestemming 

Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, mag u die toestemming altijd intrekken. Wij zullen dat te allen tijde respecteren. U kunt uw toestemming bijvoorbeeld per mail intrekken via [email protected].

Recht om een klacht in te dienen

Dit recht is opgenomen onder het kopje ‘Vragen’. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Wilt u een beroep doen op één of meer van deze rechten? In dat geval kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via [email protected], per telefoon via (070) 342 48 88 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag. Als u de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, onder curatele staat of als een bewind of mentorschap is ingesteld, moeten de privacyrechten uitgeoefend worden door uw wettelijk(e) vertegenwoordiger(s), als u daar niet toe in staat of onbevoegd bent. Voor overige vragen kunt u ook altijd terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u verderop in deze Privacy- en Cookieverklaring. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Nadat u een verzoek bij ons hebt ingediend waarin u aangeeft privacyrecht(en) te willen uitoefenen, ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Vervolgens kan het zo zijn dat wij vragen om aanvullende informatie, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van uw verzoek daaraan gehoor te geven. Wij zullen uiterlijk binnen een (1) maand op uw verzoek reageren. In het geval wij langer de tijd nodig hebben, bijvoorbeeld gezien de complexiteit en het aantal verzoeken, dan zullen wij u informeren dat wij tot maximaal twee maanden extra de tijd nodig hebben. 

Wij voldoen zoveel mogelijk aan privacyverzoeken, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bijvoorbeeld zijn gehouden om de persoonsgegevens nog te bewaren. Een verzoek om bepaalde, minimale gegevens te verwijderen kan met zich brengen dat wij uw lidmaatschap niet meer kunnen handhaven. Indien dat het geval is, zullen wij u daarover informeren, zodat u daar bij de uitoefening van uw recht(en) rekening mee kunt houden. Als wij de gegevens hebben verwijderd, proberen de kopieën van deze gegevens zo snel mogelijk uit onze back-upsystemen te verwijderen. Om technische redenen kan hier vertraging bij optreden.

Hoe gaan wij om met sociale media?

Op de website van het CDA zijn sociale media buttons opgenomen om CDA webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, maar ook buttons voor E-mail, Outlook en printen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van desbetreffende derde partij afkomstig zijn. Dit zijn dus cookies die door derde partijen op onze website worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van deze derde partij. Deze informatie wijzigt geregeld; het CDA heeft hier geen invloed op.

Facebook

Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties worden getoond aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap, om wat voor reden dan ook. Op die manier kunnen wij Facebook-berichten en -advertenties aan u laten zien die voor u mogelijk interessant zijn. Het CDA verstrekt daartoe – indien u daarvoor toestemming hebt gegeven - gegevens over u aan Facebook zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. Facebook versleuteld deze gegevens en koppelt deze aan Facebookprofielen en kan op deze wijze onze advertenties tonen aan u. Facebook informeert ons over het aantal mensen dat een advertentie heeft gezien en het aantal mensen dat op de advertentie heeft geklikt. Deze van Facebook ontvangen gegevens die het CDA hiermee verzamelt, worden geanalyseerd. Dit betreft door Facebook gepseudonimiseerde en gehashte data die door ons niet tot een specifiek persoon herleidbaar zijn. Vervolgens gebruiken wij deze gegevens voor het ontwikkelen van (onder meer) campagnes. Met deze methode streven wij ernaar voor u relevante informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op Facebook en om u via Facebook door te leiden naar onze websites, zoals www.cda.nl. Wij ontvangen van Facebook geen informatie over uw bezoeken aan andere websites dan www.cda.nl. U heeft Facebook door het gebruik van hun dienst gerechtigd om de verzamelde gegevens op een beveiligde manier door te geven aan anderen. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Facebook.

Vragen?

Als u vragen of klachten hebt over de Privacyverklaring, kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (hierna: “FG”). Onze FG is te bereiken per e-mail via [email protected], per telefoon via (070) 342 48 17 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag. 

Als u algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, of als u een wettelijk recht met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze ledendesk per e-mail via [email protected], per telefoon via (070) 342 48 88 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag. Dit geldt ook voor niet-leden waar het CDA de persoonsgegevens van verwerkt, bijvoorbeeld donateurs en bezoekers van evenementen.

Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link. Wij stellen het op prijs als u ons eerst de kans geeft om zelf te reageren op uw klacht. 

Wijzigingen van de Privacy- en Cookieverklaring 

Wij streven ernaar om deze Privacy- en Cookieverklaring zo actueel mogelijk te houden. Om die reden kan het CDA deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen of updaten. Aanpassingen aan het privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd via deze Privacy- en Cookieverklaring op de website van het CDA. Tevens geldt dat deze Privacy- en Cookieverklaring te allen tijde wordt geactualiseerd teneinde te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving en andere vereisten en verplichtingen. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn informeren wij u daar specifiek over.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.