Wat is integer? Wanneer ben je integer? Wat is niet integer? Vragen die ook het CDA in beweging houden. Integriteit is namelijk geen statisch begrip. Er geldt geen dogma over de betekenis van integriteit. Het is een dynamisch begrip; afhankelijk van tijd, plaats, persoon en context.

Tegelijkertijd is ‘integriteit’ een begrip dat gevuld moet worden. Dit begint met het creëren van een fundament. Daarmee ontstaat een basis om een Huis van de Integriteit neer te zetten. Dit is een huis dat, zoals gewoonlijk, is opgebouwd vanuit verschillende bouwstenen. Het is de metafoor die gebruikt wordt om aan te geven hoe het CDA integriteit georganiseerd heeft.

Wie mail je bij een integriteits waarneming?

Meer informatie: de partijjurist of de BSV zijn bereikbaar voor praktische vragen via [email protected] 

CDA-leden die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van CDA-politici raken kunnen een melding indienen bij de Integriteits- en Royementscommissie (IRC). Meldingen aan de IRC kunnen zowel schriftelijk als per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de IRC. Meer informatie is te vinden in het Reglement van de IRC (zie onderstaande link).

 

Het Huis van Integriteit

1. Fundament: waarden en normen

Gedragscode

Het vervullen van een publieke taak is een eervolle opdracht die hoge eisen stelt aan diegenen die dit doen. CDA’ers - betrokken op welke wijze dan ook - kenmerken zich door gedrag conform die hoge eisen en overeenkomstig de uitgangspunten en waarden van het CDA. Dit is een verwachting van CDA’ers richting CDA’ers. Het vertrekpunt is wat wij, als CDA’ers, over en weer van elkaar mogen verwachten. Om dit concreet te maken, is de Gedragscode Integriteit voor het CDA opgesteld. Deze code vult de verwachtingen concreet in aan de hand van de vier uitgangspunten van het CDA en specifiek geformuleerde gedragswaarden. Bovendien geldt deze code niet alleen voor het individueel handelen, maar ook voor collectief handelen van CDA’ers.

2. Beleid en Governance

Landelijke integriteitscoördinator

De integriteitscoördinator is verantwoordelijk voor (i) het actualiseren van het integriteitsbeleid, (ii) het aanjagen, afstemmen en monitoren van de activiteiten die op het gebied van integriteit worden gedaan en (iii) de registratie van o.a. belangenconflicten.

Bij een integriteitmelding: mail naar [email protected]

Trainingen en opleidingen via de CDA Academie

Structureel trainingen aanbieden. In het bijzonder (nieuwe) leden die geïnteresseerd zijn in een politiek-bestuurlijke functie kunnen de training volgen om toegerust te worden voor hun functie.

Verplichte VOG voor kandidaat volksvertegenwoordigers en bestuurders

De VOG dient als een eerste, basale doch noodzakelijke toets om (mogelijke) integriteitsrisico's tijdig te identificeren en te ondervangen.

Partijverklaring

De VOG dient als een eerste, basale doch noodzakelijke toets om (mogelijke) integriteitsrisico's tijdig te identificeren en te ondervangen.

Toetsen van nevenfuncties

Nevenfuncties worden in kaart gebracht. Een cumulatie wordt getoetst en waar nodig volgt het zwaarwegende advies aan de kandidaat om bepaalde functies neer te leggen.

3. Onderhoud, inbedding en evaluatie

Dialoog en vangnet

In sommige gevallen kan het gebeuren, dat incidenten optreden. Zoals eerder gezegd, fouten maken is menselijk, maar het is belangrijk om hiervan te leren. Wat doen wij om deze incidenten te managen en de impact zo klein mogelijk te maken?

Dit begint bij het bijstaan van CDA’ers die tegen een integriteitsdilemma aan zijn gelopen. Vanuit het partijbureau wordt hulp aangeboden aan afdelingen, fracties of individuele CDA’ers om hen bij te staan bij specifieke voorvallen. Ook is het CDA lid van het 'Netwerk Weerbaar Bestuur' (in de persoon van de coördinator BSV en de partij-jurist).

In sommige gevallen is het te laat om nog bij te sturen. In dat geval is een integriteitsschending opgetreden (bewust, danwel onbewust). In dat geval is een melding bij de Integriteits- en Royementscommissie op zijn plaats. De commissie onderzoekt het voorval, formuleert eventuele sancties en benoemt lessen om toekomstige voorvallen te voorkomen.

Zelfevaluatie en verantwoording voor afdelingsbesturen

Lokale besturen plannen een jaarlijkse zelfevaluatie ten aanzien van 'integriteit' (intervisies). Evenzo het partijbestuur dat over de zelfevaluaties en het integriteitsbeleid in algemene zin (schriftelijk en mondeling) jaarlijks verantwoording aflegt door middel van een passage in het bestuursverslag en – waar opportuun – mondelinge toelichting op het partijcongres.

Integriteit op de agenda

De besturen en fracties van de afdelingen en de partij laten het thema ‘integriteit’ hoog op de agenda staan. Dit draagt bij aan een cultuur van openheid.

Hulplijn integriteit

Op het partijbureau is veel kennis aanwezig over integriteit, dan wel een netwerk om CDA’ers bij te staan met raad en daad.

CDA

 

 

Werkwijze Partijbureau en Bestuurdersvereniging bij conflicten

Conflict in de vereniging als lid?

Het kan zijn dat je tegen iets aanloopt binnen de vereniging. Voor het gemak noemen we dat een conflict. Voor de volgende conflicten kan je contact opnemen met Hielke Onnink via e-mailadres [email protected]:

  • conflicten intern in het afdelingsbestuur;

  • conflicten tussen het afdelingsbestuur en de fractie; 

  • conflicten tussen het afdelingsbestuur, en een lid c.q. leden;

  • andere conflicten waarbij het afdelingsbestuur betrokken is.

Conflict als politicus?

Het kan zijn dat je als decentrale politicus in een vervelende situatie terechtkomt. Een conflict tussen fractieleden of met bijvoorbeeld de wethouders. Daarvoor staat de BSV voor jou klaar. Neem contact met hen op via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.