Het CDA wil recht doen. Recht doen is onze hoopvolle agenda voor heel Nederland. Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden.

Recht doen is ons alternatief. Onder dat ‘recht doen’ ligt een fundament van principes en daadkracht. ‘Recht doen’ gaat ook over het doen, over daadkracht. Recht doen is ons verhaal voor een beter Nederland. Een hoopvol verhaal als fundament voor het versterken van vertrouwen, saamhorigheid en solidariteit.

Met Recht doen wakkeren we drie vernieuwingsbewegingen aan: van regelzucht naar burgerruimte, van ratrace naar relaties, en van kortetermijnwinst naar duurzame relaties.

Download ons verkiezingsprogramma.
Download ons verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal.


Onze tien prioriteiten

1. Gemeenschapszin, waarden en normen vormen het fundament om recht te doen

We voeren de maatschappelijke dienstplicht in. We verbieden anoniem gescheld op sociale media. Het verenigingsleven wordt versterkt en onze tradities worden beschermd.

2. We helpen gezinnen die niet rond kunnen komen door hun bestaanszekerheid te vergroten

De belastingheffingen en toeslagen worden hervormd, zodat meer werken meer loont. Gezinnen gaan er in koopkracht op vooruit door een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Kinderopvang wordt voor de meeste mensen bijna gratis.

3. Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar in heel Nederland

Daarvoor maken we de omslag van zorg naar gezondheid. Er komen geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg en de huisartsen blijven uitgezonderd van het eigen risico. Regionale ziekenhuizen blijven behouden voor het leveren van basiszorg en reguliere acute zorg.

4. We gaan onverminderd door met de bouw van genoeg woningen om het woningtekort op te lossen

Startende gezinnen en ouderen kunnen een passende woning vinden in de eigen omgeving. Daarvoor nemen we onnodige regels weg om in ieder dorp en iedere stad snel te kunnen bijbouwen. Gemeenten kunnen nieuwbouwwoningen en huurwoningen toewijzen aan starters en eigen inwoners. Woningbouwverenigingen gaan bouwen voor de middenklasse.

5. Nederland wordt niet van bovenaf bestuurd vanuit Den Haag. We organiseren de overheid veel meer lokaal

Gemeenten kunnen weer investeren in bibliotheken, zwembaden en buurthuizen. We investeren extra in wegen en openbaar vervoer in heel Nederland, want bereikbaarheid is een basisrecht.

6. Boeren, leraren en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap

We schrappen zoveel mogelijk onnodige regels, administraties en voorschriften die mensen in de weg zitten om het goede te doen. De overheid kiest voor langjarige, voorspelbare doelsturing in plaats van middelsturing.

7. Met onze plannen voor een groene industriepolitiek zorgen we voor een duurzame toekomst voor onze kinderen

Klimaatbeleid moet ambitieus, realistisch en sociaal zijn, zodat banen en bedrijven voor Nederland blijven behouden.

8. We maken een einde aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit

Regels en wetten worden gehandhaafd. Er komt een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit en voor coffeeshops komt er een hasjheffing. We investeren in kansen in de kwetsbaarste wijken om jongeren uit de handen van criminelen te houden.

9. Nieuwkomers kunnen rekenen op onze steun in een ambitieuzer integratiebeleid

Goed taalonderwijs wordt van meet af aan gecombineerd met een basisbaan of ander werk. De instroom van migranten gaat omlaag, zodat onze huisvesting, zorg en onderwijs het aankunnen.

10. Voor het beschermen van onze manier van leven doet Nederland volop mee in Europa en de wereld

We leggen de NAVO-norm van 2% wettelijk vast. Het is onze morele plicht Oekraïne te blijven steunen in zijn strijd voor vrijheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.