Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik.

1.
Herkent u het beeld dat steeds meer jonge mensen tussen de 18 en 50 jaar getroffen worden door een herseninfarct of een hersenbloeding? Herkent u ook het beeld dat dit mogelijk veroorzaakt wordt door (toegenomen) drugsgebruik? (1)

2.
Deelt u de mening dat als er een oorzakelijk verband is tussen (toegenomen) drugsgebruik en de toename van het aantal jonge mensen dat door een herseninfarct of een hersenbloeding wordt getroffen, dit een actief beleid om drugsgebruik tegen te gaan nog urgenter maakt dan het al is?

3.
Kunt u cijfers geven van de afgelopen jaren van het aantal jonge mensen dat jaarlijks getroffen wordt door een herseninfarct of een hersenbloeding?

4.
Zijn er gegevens bekend van de oorzaak van beroertes bij jonge mensen? Zo ja, kunt u deze gegevens met de Tweede Kamer delen?

5.
Wordt er onderzoek gedaan naar het oorzakelijk verband tussen (toenemend) gebruik van drugs zoals cocaïne en wiet en de toename van het aantal gevallen van beroertes bij jonge mensen? Zo niet, ziet u meerwaarde in het uitzetten van een dergelijk onderzoek?

6.
Op welke wijze wordt voorlichting over drugsgebruik in verband met het verhoogde risico op herseninfarcten en hersenbloedingen op jonge leeftijd meegenomen in uw beleid op het gebied van beroertepreventie?

7.
Aangezien eerder is aangegeven dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met ZonMw bekijkt via welke programma’s ingezet kunnen worden op het verbeteren van beroertepreventie: bent u bereid hierbij ook mee te nemen of inzichtelijk gemaakt kan worden welke rol drugsgebruik hierbij heeft en op welke wijze drugsgebruikers het beste geïnformeerd kunnen worden over deze risico’s? Zo nee, waarom niet? (2)

(1) AD, ‘Meer jonge mensen krijgen een beroerte: ‘Drugsgebruik speelt mogelijk een rol’’, 8 mei 2023.
(2) Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2023, over Medische preventie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 32 793, nr. 671.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.