Schriftelijke vragen van de leden Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de uitzending van Het Misdaadbureau waarin wordt gesproken over het project 'Onder mijn Ogen' dat wordt gebruikt op een aantal mbo-scholen in Noord-Brabant.

  1. Bent u bekend met de uitzending van Het Misdaadbureau (NPO Radio 1) van 31 maart 2023, waarin wordt gesproken over een project omtrent de aanpak van ondermijning en criminele uitbuiting op scholen dat in gang is gezet op een aantal mbo-scholen in Noord-Brabant? (1)
  2. Heeft u in beeld op hoeveel (mbo-)scholen in Nederland signalen worden opgevangen van ondermijning en criminaliteit, maar ook en op welke manier en in welke omvang scholieren en studenten worden geronseld door criminelen? Zo ja, kunt u dit beeld delen? Zo nee, op welke wijze gaat u meer inzicht krijgen?
  3. Eerder zijn de moties van het lid Kuik (2) en Kuik c.s. (3) aangenomen door de Tweede Kamer, waarin wordt oproepen om scholen te ondersteunen in de aanpak van het ronselen en uitbuiten van jongeren voor de criminaliteit. Wat zijn tot nu toe de ervaringen van de scholen op dit punt en in hoeverre voelen de scholen zich op dit moment voldoende toegerust?
  4. Via het spel 'Onder mijn Ogen', dat wordt gebruikt door een aantal mbo-scholen in Noord-Brabant, leren docenten signalen van criminele uitbuiting en ondermijning herkennen bij hun studenten: zijn inmiddels de resultaten bekend van dit project en zo ja, wat zijn hierbij de ervaringen van trainers en docenten?
  5. Worden op andere plekken dan op mbo-scholen in Noord-Brabant soortgelijke trainingen gegeven aan docenten om ondermijning en criminele uitbuiting te signaleren? Zo nee, bent u bereid om deze campagne breder in te zetten op scholen door heel Nederland, wanneer de resultaten van het project in Noord-Brabant positief zijn?
  6. Bent u het met het CDA en de ChristenUnie eens dat docenten goed op de hoogte moeten zijn van hoe zij signalen van ondermijning en drugscriminaliteit op scholen kunnen herkennen, maar ook waar en hoe ze dit (anoniem) kunnen melden? Zo ja, op welke wijze gaat u dat bevorderen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om een landelijke meldcode voor docenten in te voeren, zodat het voor hen duidelijk is waar en hoe zij melding moeten maken van ondermijning op scholen?
  8. In hoeverre worden in het programma Preventie met Gezag ook onderwijsinstellingen betrokken? 

(1) https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/het-misdaadbureau/5be62041-e686-470f-ad24-a9a6687a1a3c/2023-03-31-het-misdaadbureau
(2) Kamerstukken II, 29240, nr. 116.
(3) Kamerstukken II, 29911, nr. 266.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.