Vragen van de leden Slootweg, Kuik en Van den Berg (allen CDA) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'The jury is still out' (Economist, 6 mei 2023).

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel 'The jury is still out' uit de Economist van 6 mei 2023? (1)
  2. Laat ook Nederlands onderzoek een stijging zien van gevallen van depressie onder Nederlandse jongeren?
  3. Laat ook Nederlandse onderzoek zien dat bij jonge mensen, met name meisjes, de mentale gezondheid verslechtert?
  4. Klopt het dat het aantal gevallen van suïcide daalt, behalve onder de groep jonge meisjes van 10-19 jaar?
  5. Stijgt ook in Nederland het aantal gevallen van zelfmutilatie explosief onder tienermeisjes?
  6. In hoeverre wordt in onderzoek naar het effect van smartphone en social media gebruik op de mentale gezondheid van tieners onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes? Bent u bereid zich in te zetten voor meer onderzoek specifiek onder de doelgroep tienermeisjes?
  7. Klopt het dat meisjes tussen 10-19 jaar gemiddeld meer tijd doorbrengen op smartphones en social media dan jongens in dezelfde leeftijdsgroep?
  8. Mochten smartphone en social media gebruik een trigger zijn voor depressiegevoelens onder meisjes, welke maatregelen zouden er genomen kunnen worden om de trend te keren?
  9. Neemt het kabinet op dit moment maatregelen om schadelijk effecten van smartphone en social media gebruik te ondervangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?
  10. Bent u bereid om  de aanpak 'Mentale gezondheid voor ons allemaal' uit te breiden en specifiek aandacht te besteden aan de online leefwereld en de risico's voor meisjes? Zo ja, welke acties onderneemt u?

(1) https://www.economist.com/graphic-detail/2023/05/03/suicide-rates-for-girls-are-rising-are-smartphones-to-blame 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.