Alle kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en mee te doen aan de samenleving, ongeacht de achtergrond van het kind. Elk kind heeft recht op gelijke kansen. Verschillende achtergronden mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties van kinderen. Het mag niet zo zijn dat kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld laagopgeleide ouders of ouders met een lager inkomen vaker een lager schooladvies krijgen. Door corona en het thuisonderwijs worden dit soort effecten versterkt. Het CDA pleit voor een Nationaal Plan Gelijke Onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.

Investeren in onderwijs

 • Het CDA wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van voorschoolse educatie. En schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse educatie uitbreiden om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 
 • Met schoolbesturen wordt gesproken over de procedure om tot een zo objectief mogelijk schooladvies te komen en te voorkomen dat externe factoren zoals de thuissituatie daarin een rol spelen. De gemeente kan dit faciliteren. 
 • Het CDA wil het aantal uren schoolmaatschappelijk werk uitbreiden. 
 • Het CDA zet in op het stimuleren van (kleinere) brede brugklassen met extra leerlingbegeleiding zodat er meer aandacht is voor leerlingen en voor wat ze nodig hebben om de best passende vervolgopleiding te kiezen. 
 • Het beroepsonderwijs in Den Haag moet meer aansluiten bij de arbeidsmarkt in Haaglanden. Het CDA wil dat de gemeente wedstrijden gaat organiseren waarin vakmanschap centraal staat. Dit helpt om vakmanschap meer erkenning en waardering te geven. 
 • Het CDA wil dat - net als voor de zogenaamde ‘pluskinderen’ (die vaak extra uitdagende vakken krijgen) - alle kinderen optimaal worden uitgedaagd, om zo elk talent verder aan te raken en te laten groeien. Dat gaat over creativiteit, technologie, muziek, sport en taal. 
 • Schoolpleinen worden duurzamer en groener. 
 • Het CDA wil vaste normen voor ventilatie en frisse lucht in de klas.
 • Zoveel mogelijk scholen worden omgevormd tot brede buurtscholen. De gemeente ondersteund de inrichting en beheer van deze scholen en zorgt zo voor een betere aansluiting tussen onderwijs, cultuur en sport. Regels die gemeenschappelijk gebruik en financiering van de brede buurtschool belemmeren worden afgeschaft.
 • Het CDA stimuleert de betrokkenheid van ouders door op alle scholen de rol van de MR te borgen en waar mogelijk te versterken. 
 • De sociale en fysieke veiligheid in en rondom scholen moet in samenspraak met de school, ouders en de buurt worden verbeterd. Het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Scholen en schoolpleinen zijn rook-, alcohol- en drugsvrij. 
 • Alle Haagse kinderen brengen naast een bezoek aan school in bos ook een bezoek aan een museum gerelateerd aan de holocaust. 
 • Het CDA wil het sportschooltoernooi terug. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen van verschillende scholen en uit verschillende stadsdelen elkaar ontmoeten om zo verschillen te kunnen overbruggen.  

Aanpakken van het lerarentekort

Het lerarentekort in Den Haag is in sommige wijken al twintig procent. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde en vormt een enorme bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Het lerarentekort oplossen is een gezamenlijke opgave van de schoolbesturen, het rijk, de gemeente én de lerarenopleidingen. Het lesgeven in een grote stad als Den Haag vraagt veel van leraren. Het is belangrijk dat pabo-studenten in hun lerarenopleiding voldoende bagage meekrijgen om met grootstedelijke problematiek om te kunnen gaan. 

 • Het CDA heeft hard gewerkt aan het realiseren van een academische lerarenopleiding in Den Haag. Deze is specifiek gericht op lesgeven in een grote stad en leidt op tot een dubbele bevoegdheid voor funderend onderwijs, voor zowel bovenbouw PO en onderbouw VO.
 • Het is belangrijk zoveel mogelijk pabostudenten voor Den Haag te behouden. Door afspraken te maken met de PABO's en de lerarenopleidingen dat stages in Den Haag plaatsvinden willen we meer studenten hier behouden. 
 • Het vak van leerkracht wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Hierin is extra aandacht voor zij-instromers door middel van betere begeleiding.
 • Het CDA zet in op ondersteunende medewerkers zodat lesgevend personeel wordt ontlast en zich kan concentreren op onderwijs. 
 • Het CDA wil dat scholen worden ondersteund met praktische zaken zoals gratis parkeren voor personeel bij school. 

Studeren en student zijn

Het CDA wil de positie van het HBO en universitaire opleidingen in Den Haag versterken. De universiteit Leiden en Delft hebben beiden een campus in Den Haag. De aanwezigheid van universitair onderwijs en HBO draagt bij aan de kennisinfrastructuur en innovatiekracht van Den Haag en is daarmee een verrijking van onze stad. Het CDA wil dat Den Haag een nog aantrekkelijkere stad wordt voor studenten, met voldoende huisvesting en ondersteuning van het verenigingsleven, om zo studenten aan Den Haag te binden.

 • Het CDA wil dat de gemeente Den Haag inzet op de verbreding van het aanbod van de universiteiten Leiden en Delft in de stad Den Haag. 
 • Het CDA wil dat het stadsbestuur zich inzet om lectoraten en bijzondere leerstoelen die passen bij het economische en internationale profiel van vrede en recht naar de Den Haag te halen. 
 • Het CDA is voorstander van een verdergaande samenwerking tussen het HMC en LUMC om zo de medische samenwerking te vergroten, ook op sportmedisch gebied via de Sportcampus. 
 • Den Haag moet gaan uitblinken in de mogelijkheden om door te studeren (aansluiting Mondriaan, Haagse Hogeschool en de Haagse universiteiten) en/of onderzoek te doen. Hierdoor kunnen nieuwe kennis-en innovatiemogelijkheden sneller door het Haagse bedrijfsleven worden opgenomen en toegepast. 
 • Het CDA maakt zich sterk voor een bloeiend verenigingsleven voor studenten (waaronder huisvesting) zodat Den Haag zich verder ontwikkelt tot een volwaardige studentenstad. Het CDA wil dat het pand van de Haagsche Studenten Vereeniging (HSV) bestemd blijft voor het verenigingsleven. Samen met HSV gaan wij op zoek naar mogelijkheden om dit pand nog beter te benutten voor het verenigingsleven. Ook andere verenigingen kunnen op ons rekenen. 
 • Studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk vallen tussen wal en schip. Zij zijn geen internationale studenten maar hebben ook niet alle voordelen van Nederlandse studenten. Om studenten uit Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius welkom te heten in Nederland organiseert de gemeente een speciaal welkom om deze studenten vertrouwd te maken met Den Haag. 
 • Er wordt een Haagse adviesraad voor het studentenleven in Den Haag in leven geroepen, waarin alle Haagse studentenverenigingen vertegenwoordigd zijn. 
 • We gaan in overleg met de Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden over hun beleid wat betreft het verstrekken van de bestuursbeurs. Al jaren worden bepaalde verenigingen hierin uitgesloten en dat is wat het CDA betreft onacceptabel. 
 • Het CDA wil dat de gemeente actief bijdraagt aan het oplossen van het schrijnende tekort aan studentenkamers. Het aanbod studentenwoningen wordt voortaan niet meer onder de noemer sociaal geschaard. Studentenhuisvesting moet wat het CDA betreft apart worden bijgehouden en er moeten aparte afspraken worden gemaakt met betrekking tot de nieuwbouw van studentenkamers. 
 • Het verkamerverbod wordt als proef opgeheven, uitsluitend ten behoeve van studentenhuisvesting. Het verkameren van woningen en het huisvesten van maximaal 6 studenten wordt uitsluitend toegestaan voor de huisvesting van studenten bij wijze van proef voor de duur van 5 jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.