De zorg is geen markt, maar mensenwerk. De stad Den Haag staat de komende jaren voor verschillende grote uitdagingen op het gebied van gezondheid. Het CDA staat voor betere preventie en meer focus op een gezonde leefstijl. De groeiende groep ouderen verdient goede zorg en ondersteuning. Ook neemt al jaren de druk op de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassen toe. 

Iedereen heeft recht op toegankelijke en goede zorg waarin de menselijke waardigheid centraal staat. De zorg draait niet om regels, financiën, of snelheid, maar om mensen. Maatschappelijke organisaties horen partners van de gemeente te zijn, geen klant. Het CDA staat voor zorgfinanciering waarin de mens centraal staat, zoals het persoonsgebonden budget of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht. Wie grotendeels afhankelijk is van zorg moet de mogelijkheid hebben dat zelf vorm te kunnen geven. 

Beschikbaar en bereikbaar

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg voor iedereen die dat nodig heeft is essentieel. De locatie van het Bronovo ziekenhuis moet ook in de toekomst een plek zijn waar zorg verleend wordt.  

Wij zetten in op het schrappen van regels en het vereenvoudigen van aanvragen. Er moet een laagdrempelige hulppost komen die mensen helpt met hun aanvragen en de daarbij in te vullen formulieren.

Zorg organiseren we met de samenleving

Goede zorg is niet alleen een taak van de gemeente. We geven de zorg samen vorm met de samenleving. concreet betekent dat deze veranderingen voor ons: 

  • Het CDA wil dat de gemeente meer gebruik maakt van ervaringsdeskundigen bij het maken van toekomstig beleid en advies over bestaand beleid.
  • Het CDA wil levensbeschouwelijke instellingen uitnodigen om een rol te spelen op het gebied van de WMO, sociaal beleid, integratie en wijkbeleid. De rol van deze instellingen is essentieel voor gemeenschappen en zien vaak van dichtbij hoe het beleid werkt of tekortschiet. 
  • Initiatieven om overbelaste mantelzorgers te ontlasten worden voortgezet. Hierbij is specifiek aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden. Er komen meer wijkcoördinatiepunten met een kring van vrijwilligers en professionele krachten die hen steun biedt. Het CDA wil dat mantelzorgers gratis kunnen parkeren bij het huis van degene die zij verzorgen.
  • Er wordt meer gebruik gemaakt van Burenhulpcentrales en het Platform Zorgvrijwilligers om mensen te ondersteunen, ook bij kleine dagelijkse dingen.

Ouderenzorg

Het CDA wil meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties. Veel ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving, met kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger. Ouderen zijn van grote waarde. Op hogere leeftijd worden ouderen echter ook kwetsbaarder voor eenzaamheid. De Coronapandemie heeft dit versterkt. Zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan zet het CDA in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden.

  • Een deel van het WMO-budget moet ingezet worden om vereenzaming tegen te gaan. Wensen van ouderen zelf zijn hierbij leidend. 
  • Het CDA bepleit dat groepen in de samenleving ook echt samen leven in een gezamenlijke woonvorm. Het CDA wil ook initiatieven van jonge ouderen, die kiezen samen de toekomst in te gaan ondersteunen bij de vaak ingewikkelde procedures.
  • Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. 
  • Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen kunnen blijven rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Bij voorkeur kleinschalig, vraaggericht, met meer vertrouwen en minder regels voor de zorgprofessional. 
  • Het CDA wil dat Den Haag een dementievriendelijke stad wordt. De gemeente moet zich inzetten om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 
  • Ouderen zijn extra kwetsbaar voor oplichting en kleine criminaliteit. Daarom is er extra aandacht voor meldingen en aangiftes van ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.