26 januari 2018

Beleidsnota Gezond Emmen

Bijdrage Theo Gerth:

In de commissie Samenleving van januari werd de beleidsnota Gezond Emmen besproken en in de raadsvergadering vastgesteld.

In de beleidsnota wordt de situatie m.b.t. de gezondheid in Emmen goed weergegeven. Je wordt niet vrolijk van de cijfers  van Emmen in  vergelijking tot de  rest van Drenthe en landelijk. Van die vergelijkingen zijn de belangrijkste : meer mensen zonder werk, meer armoede, slechtere leefstijl, meer inwoners met leefstijl gerelateerde ziekten en overgewicht. Veel andere aspecten, zoals niet genoeg bewegen, alcohol, roken en ongezond voedsel kun je onder slechte leefstijl rangschikken.

Daarnaast is er een probleem door een tekort aan mensen in de zorg, maar ook een tekort aan  huisartsen en specialisten. En dit tekort zal alleen maar toenemen.

De speerpunten, die in het besluit worden genoemd zijn: activeren, preventie, ketensamenwerking., gezondheidsachterstanden aanpakken, bevorderen van leefstijl. Allemaal zaken die belangrijk zijn, maar toch blijft voor de CDA fractie de vraag of dat nieuwe acties zijn, die de uitkomsten van de vergelijkingen moeten doen kantelen en de leefstijl in Emmen echt gaan verbeteren.

Bijv. Er wordt in de nota wel gesproken over het tekort aan personeel in de zorg, huisartsen en niet te vergeten de specialisten. Behalve een samenwerking tussen gemeente en huisartsen vinden we niet terug, wat we er concreet aan gaan doen. Er wordt in de nota wel gesproken over technische ontwikkelingen en domotica. Maar hoe gaan we die inzetten?

Een positieve uitzondering daarop is het antwoord op de motie, die is ingediend m.b.t. “gezond leren leven begint als je jong bent”. Hier wordt wel aangegeven, hoe daadkrachtig overgewicht bij de jongste jeugd (en al voor de geboorte) aangepakt gaat worden.

Ook de aanbevelingen van het RKE onderzoek m.b.t. de GGD zijn bij dit voorstel niet betrokken. Vooral het meetbaar maken van doelstellingen en deze te kunnen monitoren zien we niet terug. Het verzoek van de CDA fractie is om in het uitvoeringsprogramma de aanpak concreter te maken en daarbij de invulling van de motie en de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek daarbij op te nemen.

Armoede en eenzaamheid zijn belangrijke oorzaken van een gezonde leefstijl en slechte welzijn. Het CDA verzoekt deze twee aspecten in het uitvoeringsprogramma meer te betrekken.

Tijdens de behandeling in de commissie ontstond er een debat over aangeboden drankjes en etenswaren in sportkantines. De CDA fractie heeft aangegeven dat het niet zo kan zijn dat deze ongezonde voedingsaanbod persé gehandhaafd moet worden t.b.v. de exploitatie van de sportverenigingen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.