09 november 2022

Bijdrage CDA Berap 2022-II

Door Dirk van Dijken tijdens de raadsvergadering van 7/11/ 2022

Wij willen met name ingegaan op 2 aspecten: de vorming van de calamiteitenfonds en de storting van 5M in het Stimulerings en Innovatie OntwikkelingsFonds (SIOF). Niet dat we ondankbaar zijn voor het overzicht van de voortgang .. zeker niet. Blij zijn we met bijvoorbeeld de Erasmus aanvraag die is ingediend voor een MBO HBO opleiding Waterstof en dat deze ook nog eens is gehonoreerd. Ook zijn we blij met het voornemen om bij de Kadernota2024 een realistisch toekomstperspectief te schetsen rondom parkeeropbrengsten want nu boeken we alleen maar af én dat er stevig wordt ingezet op de doorontwikkeling van de Regiocampus. Om maar een paar zaken te noemen.

Dan naar de twee onderwerpen: SIOF en Calamiteitenfonds.

Een Berap is in onze beleving een rapportage waarin tussentijds verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting, een rapportage over hoe we het doen. Bijvoorbeeld parkeren heeft toch minder opgeleverd dan we hadden begroot, de beoogde taakstelling voor Aquarena blijkt niet realistisch te zijn en er zijn tegen de verwachting in meer paspoorten uitgegeven.

Zowel de storting in het SIOF en de omvorming van de reserve Corona in een reserve Calamiteitenfonds horen hier, in onze beleving, niet thuis. Hierdoor loopt onze controlerende en kaderstellende taak door elkaar heen. We moeten oppassen (ik kijk ook even naar de BerapI) dat we als raad niet op zoek moeten naar nieuw beleid in een bestuursrapportage.

En hoe ga je er als fractie mee om als je VOOR de BERAP bent maar TEGEN de vorming van een dergelijk fonds. Onze oproep… Laat de Berap de Berap zijn, en kom als het echt noodzakelijk is met een aparte begrotingswijziging.

En wat is de noodzaak….. over een uur bespreken we de begroting 2023 en dan kunnen we deze beslissingen prima nemen. Of is de nood zo hoog dat we nu al over het geld willen beschikken. Dit kunnen we ons prima voorstellen bij het Calamiteitenfonds (maar benoem dit dan ook specifiek!) maar hoe zit dat met het SIOF? Wij kunnen niks bedenken.

Dan inhoudelijk … nu we het er toch over hebben.

De vorming van een Calamiteitenfonds. Wij zijn voor. De informatiebijeenkomst over energiearmoede was klip en klaar. De Sportverenigingen, de cultuursector, buurthuizen en onze inwoners staan soms met de rug tegen de muur en verduurzaming voor de komende winter gaat hem niet worden. En daar is het calamiteitenfonds voor. Om bij te springen. Als vangnet voor inwoners en maatschappelijke partners. Is er nog gedacht aan tijdelijk schotten (bijvoorbeeld tussen Sport, Cultuur & Inwoners) zodat we kunnen monitoren hoe snel de bodem in zicht is en we ook geld over houden voor die andere sector waar dit fonds ook voor is bedoeld.

We willen hier als laatste onze waardering uitspreken over de manier waarop getracht wordt in contact te komen met onze maatschappelijke partners, de moeite die wordt gedaan om inzicht te geven in welke regelingen er allemaal zijn (zoals het Duurzaamheidsfonds en bijv. Drenthe Sport Duurzaam) en we willen onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich inzetten als Energiecoach of als vrijwilliger in een fixteam van het Drents Energieloket.

CDA stemt uiteindelijk in met BERAPII Omdat we voor de vorming van een Calamiteitenfonds zijn en voor de projecten zijn die gefinancierd worden uit het SIOF hebben we ingestemd met de BerapII. Wel hebben we opgeroepen om voortaan geen nieuw beleid te betrekken in de Berap en pas als het echt noodzakelijk is met een aparte begrotingswijziging te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.