Budget en financiën

 • Wij willen dat een deel van de cohesiefondsen niet meer in de vorm van subsidies wordt verstrekt, maar in de vorm van langlopende leningen. Dit dwingt de ontvangers om met projecten te komen die levensvatbaar en duurzaam zijn en voorkomt dat er geld wordt gepompt in onnodige of geldverslindende projecten. Zo wordt het Europese budget efficiënter besteed
 • Het CDA stelt wil de Europese structuurfondsen in fases uitbetalen. Elk jaar moet worden bekeken of de lidstaat het geld op een goede manier besteedt. Houden lidstaten zich niet aan de regels, dan wordt de volgende fase niet uitbetaald.
 • Wij willen dat het volledige begrotingstekort dat door de Brexit ontstaat, wordt opgelost
  door besparingen en herprioriteren
 • Voor de huidige taken gaat het budget niet omhoog. Nieuwe uitgaven worden pas gedaan als deze bijdragen aan concrete doelen, zoals grensbewaking, asiel- en migratie, duurzaamheid en digitalisering. Hier kunnen eigen inkomstenbronnen van de EU voor worden gebruikt zoals de toekomstige opbrengsten van het Europese in-en uitreis systeem en de digi-taks
 • Voor een sterke euro moeten de landen in de Eurozone hun financiën op orde
  hebben en zich houden aan de afspraken zoals gemaakt in het Stabiliteits- en Groeipact. Doet een land dat niet, dan krijgt het land een ultimatum en moet het binnen vijf jaar orde op zaken stellen
 • Wanneer een land een risico vormt voor de economische stabiliteit in de hele eurozone, moet het in een uiterste geval mogelijk zijn een land (tijdelijk) uit de eurozone te zetten
 • Lidstaten moeten hun eigen nationale belastingstelsel vorm blijven geven
 • Het CDA steunt maatregelen om belastingontwijking te voorkomen. Dit moet op Europese en
  mogelijk zelfs op mondiale schaal gebeuren
 • Het CDA is geen voorstander van het introduceren van een Europese minister voor
  economische zaken en financiën
 • Het CDA wil geen risico’s delen met andere landen wanneer zij te hoge risico’s in
  stand houden. Wanneer de risico’s worden verminderd, wil het CDA de bankenunie
  voltooien met een goed werkend resolutiemechanisme voor banken die toch in de
  problemen komen en een door de financiële sector gefinancierd Europees garantiestelsel
  voor de spaartegoeden van particulieren.
 • Nu de economie zich herstelt, kan het huidige opkoopbeleid van staatsobligaties snel afgebouwd worden en kan Europa terugkeren naar een evenwichtig rentebeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.