Economie

 • Wederkerigheid moet de basis zijn voor handel. Er moeten strengere eisen worden gesteld aan overnames door partijen van buiten Europa, vooral als het gaat om strategische industrieën en infrastructuu
 • Drempelbedragen bij Europese aanbesteding van leveringen en diensten moeten omhoog
 • Er moet betere handhaving komen van bestaande regels op het gebied van mededinging
 • Er moet een digitaks komen, waarbij webgiganten belasting betalen voor de omzet die zij genereren in Europa
 • Europa moet niet meegaan in de openlijke aanvallen op andere landen in zogenoemde "handelsoorlog", maar hier altijd het gesprek over aangaan
 • Ook blijven we voorstander van nieuwe handelsverdragen, op voorwaarde dat deze meer rekening houden met de belangen van consumenten, werknemers en het milieu
 • Ten opzichte van de Verenigde Staten, onze grootste handelspartner, moet Europa proactief optreden om Europese bedrijven te beschermen
 • Douaneheffingen moeten steviger worden ingezet om dumping van producten op de Europese markt te voorkomen
 • Europa moet strenger optreden wanneer in andere landen staatssteun wordt gebruikt om Europese producten uit de markt te concurreren of wanneer het Europese bedrijven onmogelijk wordt gemaakt in diezelfde landen te investeren
 • Er moeten strengere eisen worden gesteld aan buitenlandse overname van cruciale voorzieningen en strategische sectoren, waarbij in het uiterste geval een overname kan worden geblokkeerd
 • Het CDA wil een vereenvoudiging van regels en een verhoging van de drempelbedragen voor
  Europese aanbestedingen, zodat het MKB een eerlijker kans krijgt
 • Ook zouden ondernemers beter ondersteund moeten worden in aanbestedingsprocedures
 • Bovendien zou de zorg en ondersteuning in het sociale domein zoals ingekocht door lokale
  overheden moeten worden uitgezonderd van de Europese aanbestedingsregels
 • We willen dat landen strenger worden aangepakt als zij nieuwe Europese regelgeving niet op tijd of onjuist invoeren. Dat gaat oneerlijke concurrentie tegen.
 • Wij willen dat Europa zich sterk maakt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nederland kan met andere landen in een kopgroep hier een voorbeeldfunctie innemen en goede stappen zetten
 • Het CDA steunt de komst van een Europese arbeidsmarktautoriteit die erop toeziet dat die regels worden nageleefd. De arbeidsautoriteit dient de mogelijkheid tot eigen initiatief voor inspectie
  te krijgen. Wel is hier toestemming voor nodig van de desbetreffende lidstaat/lidstaten
 • We willen er voor zorgen dat in sectoren waar genoeg Nederlandse werkzoekenden voor handen zijn, we hen eerst inzetten
 • De handhaving van regels rondom rij- en rusttijden is belangrijk in het tegengaan van oneerlijke concurrentie. En daarbij dienen de nieuwe detacheringsregels onverkort van toepassing te zijn op het internationaal transport. Ook hier moet gelden 'gelijk loon voor gelijk werk'
 • Het CDA pleit ervoor dat de regio- en structuur fondsen een nadruk krijgen op innovatie en slimme specialisatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.