Wereldwijde inzet voor mensenrechten

Strijd tegen christenvervolging

Nieuwe wetten

Het CDA heeft zich op verschillende manieren ingezet voor wereldwijde mensenrechten. Voorbeelden van succesvolle nieuwe wetgeving op dit terrein zijn:

Anti-martelverordening: veel strengere wetgeving voor buitenlandse handel in goederen die kunnen worden gebruikt voor de doodstraf, marteling of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Conflictmineralenverordening: die zorgvuldigheid verplicht voor EU-importeurs van tin, tantaal, wolfraam, ertsen en goud uit conflictgebieden.

Verordening tweeërlei gebruik: betere controles op de export van goederen en technologie die zowel kunnen worden gebruikt voor onschuldige en legale doeleinden, maar ook voor ernstige schendingen van mensenrechten of de ontwikkeling van massavernietigingswapens.

Ook heeft het CDA zich de afgelopen vijf jaar continu hardgemaakt om de vervolging van Christenen aan te pakken. Zo heeft het Europees Parlement op ons initiatief de confiscaties van christelijk Aramees erfgoed door de Turkse regering veroordeeld en uitgesproken dat de barbaarse omgang van IS met christelijke minderheden gelijk staat aan genocide. Daarnaast hebben we gepleit voor het aanstellen van een speciale vertegenwoordiger voor de religieuze vrijheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.