Veiligheid

 • We willen dat er structurele samenwerking komt op het gebied van de bestrijding van zware drugscriminaliteit, zodat dit doeltreffender kan worden aangepakt. Dit is met name van belang voor de grensregio's.
 • In de strijd tegen terrorisme is zoveel mogelijk afstemming tussen  lidstaten belangrijk. Met name op het vlak van gegevensuitwisseling moet er sprake zijn van meer automatisme, zodat criminelen en terroristen niet langer in de anonimiteit verdwijnen zodra ze een binnengrens oversteken
 • Versterking van de Europese grens- en kustwacht is hard nodig,  daarvoor moet meer geld en mankracht beschikbaar worden gesteld
 • Europese lidstaten moeten fors meer investeren in de bescherming tegen  cyberaanvallen. Investeren en opleiden in cyber security moet een absolute  topprioriteit worden
 • Door een sterkere rol voor Europol en meer mogelijkheden om gegevens in databases op te nemen, kunnen we veel sneller online criminaliteit ontdekken en aanpakken
 • Wij willen een strengere aanpak van het ronselen van Europese jongeren door jihadisten en een gezamenlijk Europees optreden tegen landen die radicalisme en terrorisme financieel of anderszins ondersteunen. Aanzetten tot haat en geweld via internet moet in alle Europese landen hoge prioriteit krijgen
 • De bescherming van mensenrechten en de veiligheid van onze burgers spelen een centrale rol in het buitenlandbeleid. Op deze twee terreinen moet de Europese Raad kunnen beslissen met de meerderheid van stemmen
 • Europa moet meer gezamenlijk onderzoek doen naar hoe cyberdefensie kan worden bevorderd
 • De bescherming van mensenrechten en de veiligheid van onze burgers spelen een centrale rol in het buitenlandbeleid. We willen niet dat één lidstaat de rest van Europa kan tegenwerken voor nationaal gewin. Daarom willen we dat beslissingen op deze twee terreinen kunnen worden genomen met de meerderheid van stemmen in de Europese Raad. Voor de stemming moet dan wel duidelijk aangetoond zijn waarom het mensenrechten of veiligheid betreft
 • Wij zijn geen voorstander van een eigen Europees leger, maar door de bundeling van inzet en
  betere samenwerking kan Europa een grotere bijdrage leveren aan de bescherming van vrede en veiligheid
 • Het besluit om Nederlandse soldaten uit te zenden blijft altijd een nationale bevoegdheid
  van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer. Wel moet er een structuur komen die het mogelijk maakt om dreigingen sneller te analyseren, met lidstaten te overleggen en - na het besluit van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer - sneller tot actie over te gaan
 • Door niet alle taken door de eigen krijgsmacht te laten vervullen, maar dit in samenwerking met andere lidstaten op te pakken, kunnen de beschikbare middelen veel effectiever worden ingezet. Zo kan Europa zich op defensieterrein op verschillende sporen ontwikkelen; wie mee kan en wil doen, doet mee en ervaart de voordelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.