In de raadsvergadering van 4 november stond de begroting van 2022 centraal. De laatste begroting van deze raad. Volgend jaar starten we met een nieuwe groep raadsleden. Deze begroting biedt ons als CDA voldoende mogelijkheden om een verkiezingsprogramma met ambitie op te stellen.

Het was een totaal andere vergadering dan vorig jaar. Toen stond alles in het teken van de noodzakelijke bezuinigingen. Nu was dit niet het geval. Als fractie zagen we geen aanleiding met moties of amendementen te komen. De wensen waren neergelegd bij de behandeling van de kadernota (de kadernota geeft de kaders aan van de betoging en is in juli behandeld). Wel konden we meegaan met een aantal door andere partijen ingediende moties/amendementen.

Opvallend was het aantal! Vorig jaar waren er 29 en dat vonden we gezien de voorgaande jaren al weinig. Dit jaar bleef het aantal steken op zeven. Een compliment voor het college, want dit betekent in feite dat ze hun huiswerk (het verwerken van het coalitieprogramma en de door de raad gedane voorstellen door middel van moties) goed hebben gedaan.

Waar we als (deel van de) fractie mee instemden was:
-    Een onderzoek naar het verhuren van ruimtes in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld aan ambtenaren, die via de werkmaatschappij voor zowel Buitenpost als ook Tietjerksteradeel werken. Ruimte, die vrijkomt door het deels hybride werken. Niet alle CDA-fractieleden stemden voor.
-    De afspraak om alle naam- en verwijsborden in 8K in het Frysk op te stellen. Zo moet volgens de FNP bijvoorbeeld  “Zwembad de Kûpe” vervangen worden door “Swimbad de Kûpe”. Ook daar ging een deel van de fractie niet in mee. Jacob, Doethyna en ondergetekende stemden tegen. Romke en Meindert voor. Gert was vanwege ziekte afwezig. Het vervangen van de naam kost de gemeenschap geld, wat beter gebruikt kan worden. Bovendien ontvangen we in Buitenpost ook gasten vanuit Westerkwartier. Voor het gemeentehuis staat sinds een halfjaar een bord “Publyksingong”. Mij lijkt tweetalig handiger.
-    Als fractie in het geheel steunden we graag het verzoek van de FNP om in het nieuwe rioleringsplan aandacht te hebben voor de klimaatgevolgen en de bodemdaling.

Tot slot, geheel tegen de afspraken in werd er ook ruimte gegeven voor het vragenhalfuurtje. Dit halfuurtje is bestemd voor zaken, waarop met spoed een antwoord nodig is. Een halfuurtje, dat niet gebruikelijk is bij de begrotingsvergadering.  Voor het CDA aanleiding om niet ook met vragen te komen, maar wel alvast aan te kondigen dat er schriftelijke vragen gesteld gaan worden over de langdurige afsluiting van het kruispunt bij zwembad De Kûpe in Buitenpost.

Tot slot,
De vergadering stond al in de sfeer van de komende verkiezingen. Het profileren is begonnen.

CDA fractie voorzitter Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Voor belangstellenden hierbij de link naar mijn betoog. 

Voorzitter,
De laatste begroting van deze raad. Volgend jaar starten we met een nieuwe groep raadsleden. De plannen van de huidige coalitie zijn uitgevoerd. Ook de plannen die we als raad in de afgelopen jaren hebben ingediend zijn of uitgevoerd of staan voor een groot deel in de steigers. Voor de nieuwe raad ligt er een begroting “met voldoende aangrijpingspunten om met een gezonde financiële positie de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan”. De complimenten voor het college en het ambtelijk apparaat.

Voorzitter,
Wat sta ik hier met een totaal ander gevoel dan vorig jaar. Toen stond de begroting in het teken van de noodzakelijke bezuinigingen. De gevolgen van de Corona-maatregelen, de grote kosten van het sociale domein en de herverdeling van het gemeentefonds bezorgden het college en ook ons als raad de nodige kopzorgen. Inmiddels weten we dat de gevolgen van de Corona-maatregelen worden gecompenseerd. De problemen van de bekostiging van de jeugdzorg zijn er nog wel, maar het feit dat de provincie alle gemeentes toestaat om alvast 75% van wat we - zeer waarschijnlijk - in de toekomst krijgen mogen opnemen in de begroting geeft ook daar enige lucht. Nu moet er nog een goede oplossing komen voor het WMO abonnementsgeld en moet de opschalingskorting van tafel. Wat blijft is de herverdeling van het gemeentefonds. Dat Achtkarspelen als enige gemeente in Friesland knalrood gekleurd is op de foto, die donderdag 21 oktober de voorpagina van het Friesch Dagblad sierde betrof niet de door de PvdA gewenste politieke kleur van onze gemeente, maar de gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds voor onze gemeente. Ik heb er maar één woord voor: “een DRAMA”. Complimenten voor het lobby-werk dat door het college is gedaan, maar ga hier vooral fors mee door. Het voorstel wat er nu ligt is voor 8K onacceptabel.

Voorzitter,
Goed dat de gevolgen van de herverdeling gemeentefonds wel vast ‘in potlood’ zijn opgenomen. We hopen dat we deze regels snel met een gummetje kunnen verwijderen.

Voorzitter,
Nog even terugkijkend naar vorig jaar. Het pakket aan voorgestelde bezuinigingen zoals door het college aan ons als raad voorgelegd om de noodzakelijke bezuinigingen te halen kon deels worden teruggedraaid. Bezuinigingen die onze Mienskip raakten. Boze mails aan de raad als geheel, naar de fractie, maar ook persoonlijk waren een logisch gevolg. De raad heeft zich ingezet voor het terugdraaien van een deel van deze bezuinigingen en met succes! Fijn nu als raad een brief te ontvangen van het personeel en het bestuur van de Wâldsang waarin de dank wordt uitgesproken. We wensen het personeel van de Waldsang alle goeds toe voor de toekomst en vooral veel werkplezier.

Als raad hebben we gepleit voor het voorkomen van een lasten verhoging voor de burgers. Door de inzet van de Corona-gelden volgt er geen inflatieverhoging van de OZB voor zowel inwoners als bedrijven. De OZB blijft dus gelijk! Of dit een gevolg is van dit door de heer Stellinga in de krant genoemde ‘kneiterrechtse college’ bestrijd ik. Volgens mij - en dat weet de heer Stellinga net zo goed als ik - is dit de uitvoering van een door de raad op 8 juli 2021 aangenomen motie. De PvdA wil graag deel uitmaken van een volgend college zo las ik ook in deze bijdrage, maar ook dan zal zij moeten luisteren naar de raad.

Er waren in onze fractie vragen naar aanleiding van de begroting. Deels technisch, maar ook deels politiek. Een paar wil ik hier stellen. Het betreft een vraag  over de inzet van ons mooie gemeentehuis en over het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen.

1: Inzet van ons mooie gemeentehuis: Door de Corona hebben we gemerkt dat hybride werken, dus deels thuis werken goed mogelijk is. Dit betekent volgens ons dat er regelmatig lege bureaus - en misschien zelfs lege ruimtes - op het gemeentehuis zijn. Mooie werkplekken voor anderen.

Vraag:
Wordt er nagedacht over verhuur aan externen? Dit levert geld op, maar vooral ook meer samenwerking… Externen dat kunnen wat ons betreft ook ambtenaren van de werkmaatschappij zijn. Ons lijkt het ook een goed idee om te onderzoeken of het personeel van de werkmaatschappij in 1 gemeentehuis - hier in Buitenpost - besparingen kan opleveren.

2: Onderhoud gemeentelijke eigendommen: De nota kapitaalgoederen[1] met als einddoel de besluitvorming in de raad over keuzes en ambities in 2021. Dat zal dan 16 december worden? Als we de tabel op pagina 94 lezen lijkt de uitvoering van de nota nog lang niet klaar. Liefst acht keer lezen we “in voorbereiding”.Voor de welzijnsgebouwen, het gemeentehuis, de monumenten, de wegen, sportgebouwen, sportvelden, groen, openbare verlichting

Inmiddels is de looptijd van het plan Riolering bijna verlopen. We nemen aan dat de voorbereiding voor het maken van het nieuwe plan voor de periode 2023 -2027 is gestart. Helemaal gezien de gevolgen van de klimaatveranderingen is dit iets wat absoluut niet op de lange baan geschoven kan worden.

Vraag:
Krijgen we de toegezegde plannen in december in de raad? en is het college het met ons eens dat de voorbereiding voor het nieuwe Rioleringsplan tijdig d.w.z. voor de zomer van 2022 gestart moet worden?

Tot slot,

Bij een aantal programma’s komen we als fractie nog andere vragen of opmerkingen. Het CDA is - zoals ik al memoreerde - tevreden over deze begroting. Voor de nieuwe raad ligt er een begroting “met voldoende aangrijpingspunten om met een gezonde financiële positie de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan”. Een begroting die ons als CDA voldoende mogelijkheden biedt om een verkiezingsprogramma met ambitie op te stellen.

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.