Er is weer een jaar voorbij, een druk jaar met veel belangrijke vragen. Vorige week is de kadernota besproken, die net als vorig jaar ook beleidsarm is, rekening houdend met de ontwikkelingen die op ons af komen. De jaren 2024 en 2025 laten een positieve balans zien, maar deze is zeer fragiel. Zoals het nu lijkt laten 2026 en 2027 een groot negatief saldo zien. De financiële vooruitzichten zijn onzeker over de effecten van de herziening van het gemeentefonds. Het is nu nog lastig in te schatten hoe dit vanaf 2026 gaat uitpakken en nu het kabinet gevallen is zal het nog langer duren voordat we hier duidelijkheid over hebben. Maar los daarvan zijn er meer partijen die door de val van het kabinet langer in het ongewisse blijven. En dan denken we met name aan de boeren in onze gemeente.

In de vorige nieuwsbrief nam ik u mee in het proces van samenwerking en legde ik uit waarom wij er als CDA voor gekozen hebben om een ​​zelfstandige gemeente te blijven. Bij het maken van de kadernota was de stand van zaken bij ontvlechting nog niet bekend, maar wij als CDA gaan ervan uit dat bij ontvlechting rekening wordt gehouden met het budget, bijvoorbeeld in het weerstandsvermogen, bij ontvlechting, al is dit nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Positief is dat in de kadernota wordt opgemerkt dat veel aanvragen voor fte's incidenteel zijn. Al zien we ook dat hierdoor onze Algemene Reserve fors zal afnemen. Wij zullen hier kritisch mee omgaan. Laten we voor verdere duidelijkheid eerst het plan van aanpak afwachten, dan kunnen we verdere stappen ondernemen.

In 2024 wordt de omgevingswet ingevoerd. Wij als CDA hebben daar een bedenkelijk gevoel bij. Uiteraard is uniformering van de wetgeving en het opnemen van deze Omgevingswet in combinatie met de Wet Digitale Omgeving van belang. Maar ook over de juridische gevolgen houden we ons hart vast. Zelfs bij de rijksoverheid is er sprake van een 'speeltuin voor handels advocaten'. Ook zijn wij van mening dat wij als gemeente onvoldoende gecompenseerd zijn voor de uitvoering en verwachten in de toekomst nog meer kosten, ondanks dat de nog fictieve gelden op zijn. We willen bouwen, renoveren, verloedering tegengaan en daarvoor hebben we een goed werkende Omgevingswet nodig.

Het is niet allemaal negatief; er zijn ook mooie positieve ontwikkelingen uit de beheersovereenkomst. In naam van preventief investeren in onze kwetsbare inwoners. Daar zetten we ons voor in. Dit zorgt ervoor dat jongeren en gezinnen hulp krijgen aan het front en voorkomt daarmee dat zij moeten worden doorverwezen naar moeilijkere hulp en niet te maken krijgen met de lange wachtlijsten voor ondersteuning. Zo is het gebied team-zorg in de school (GIS) gestart met een mooi project en een aantal uren zichtbaar in scholen. De eerste ervaringen zijn positief en zorg en ondersteuning kan vroegtijdig en beter worden verleend. Daarnaast is er een gebiedsregisseur, de praktijkondersteuner Jeugd op de huisartsenpraktijk in Harkema; van grote toegevoegde waarde en we hopen dat dit in onze gemeente kan worden uitgebouwd.

Dan staat er ook in onze beheersovereenkomst dat er een onderzoek komt naar verdere professionalisering van De Spitkeet. Wij vinden het erg belangrijk dat de Spitkeet blijft en zien ook de belangrijke taken die de Spitkeet heeft in onze gemeente. In een prachtige presentatie informeerde de voorzitter van De Spitkeet, de heer Wouda, ons over alle activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur, onderwijs en inburgering die plaatsvinden op De Spitkeet. Er wordt samengewerkt met Aeres met als doel de leerlingen/studenten onderwijs te bieden. En dan het geweldige nieuws dat ze € 280.000,- subsidie ​​heeft gekregen van de regiodeal. De Spitkeet heeft laten zien op de goede weg te zijn met hun professionalisering. Er ligt nu dus een uitgebreide "langetermijnvisie 2023-2030". Ook zijn wij van mening dat de jaarlijkse subsidie ​​aan De Spitkeet structureel kan zijn. We hebben hiervoor samen met FNP, GBA, CU, FVD, EdV een motie ingediend.

Naast alle punten die we in onze beheersovereenkomst hebben, zijn er altijd onvoorziene onderwerpen waar we als gemeente mee te maken hebben. Neem de oorlog in Oekraïne. Sindsdien hebben we te maken met enorme stijgingen van onder meer de energieprijzen. Aankoop voor ons als gemeente maar ook voor onze bewoners. Om ervoor te zorgen dat onze bewoners niet in de kou hoefden te zitten, konden bewoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienden een energietoeslag aanvragen. Meerdere huishoudens hebben deze toeslag aangevraagd. Maar weet deze groep dat er verschillende vormen van ondersteuning zijn? Om deze huishoudens hierover te informeren hebben wij als CDA een motie ingediend.

De titel van de beheersovereenkomst is Mei-inoar en ik kan terugkijken op een jaar waarin we het ook samen als gemeente hebben aangepakt. Dat we het niet altijd met elkaar eens zijn is zeker, maar de sfeer is goed.

Ik wens iedereen een fijne gezonde vakantie!

Thea Kuipers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.