Gehouden: maandag 13 december 2021
Aanvang: 19:30 uur
Videovergadering via Teams
Onderwerp: kandidatenlijst GRV 16 maart 2022

1: Opening, welkom en mededelingen
Waarnemend voorzitter Auke Attema opent om 19.30 uur de vergadering en heet 26 deelnemers van harte welkom.
Zijn inleiding uit bijbels dagboek van ds. Troost gaat over schuld en verantwoording. Hij roept ons op om eerlijk te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en niet een ander snel de schuld te geven. Hij noemt kort het recente Partijcongres van CDA.

We moeten als gemeentelijke afdeling betrouwbaar, eerlijk en solidair handelen en uitgaan van eigen kracht. We houden koers en zetten ons in voor een goede uitslag in maart 2022.

2: Verslag ALV van 22 november 2021.
Het verslag van de ALV vergadering van 22 november 2021 wordt onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.

3: Bestuursverkiezingen, invulling vacatures
De heren H. (Hans) Postma uit Surhuisterveen en W. (Wiebe) Bosma uit Harkema hebben positief gereageerd op de vraag om deel uit te maken van het bestuur. Ze stellen zich voor en worden beide met algemene goedkeuring van de vergadering gekozen tot actief bestuurslid vanaf januari 2022.
Vanuit de vergadering komt een verheugde reactie dat het bestuur nu na lange tijd wordt versterkt.

4: Jouke stelt zijn team voor (Joukes 11-tal); kandidaten stellen zich voor
Lijsttrekker Jouke Spoelstra stelt zijn “11-tal” kort voor.
De 10 kandidaten krijgen vervolgens de gelegenheid een korte motivatie voor hun kandidaatstelling te geven en te vertellen wat ze vooral willen bereiken.

5: Vaststellen kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De waarnemend voorzitter geeft een chronologisch overzicht van de gedane inspanningen voor het tot stand komen van de kandidatenlijst. Het bestuur heeft samen met de adviescommissie na een zorgvuldig traject de kandidatenlijst nrs 2 t/m 9 opgesteld. Een lijst met verjonging en vernieuwing. Het bestuur adviseert dan ook om geen veranderingen in volgorde aan te brengen.
De kandidaten 2 t/m 9 worden digitaal in een aparte ruimte geplaatst waardoor ze tijdens de bespreking in de vergadering over hun plaats op de lijst, dit niet kunnen volgen.
Vervolgens kunnen de leden reageren op de advieslijst. De voorzitter constateert dat er een brede instemming is met de advieslijst. Er wordt geen stemming verlangt. De voorzitter stelt vast dat hiermee de nummers 2 t/m 9 van de lijst ongewijzigd wordt aangenomen.
De kandidaten 2 t/m 9 worden weer in de vergadering geschakeld uit de aparte ruimte en op de hoogte gesteld van het ongewijzigd overnemen van de advieslijst nrs 2 t/m 9.
Vervolgens wordt de lijst van nummers 10 t/m 30 (de zgn. lijstduwers lijst) bij acclamatie door de leden vastgesteld.
De leden van de adviescommissie (Lydeke Zandbergen, Betty Hamstra en Cor Hager) worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Jouke complimenteert bestuur en adviescommissie met het behaalde resultaat in zijn nawoord.

 

4: Gelegenheid tot het stellen van vragen en afronding
Doethyna Vriesema geeft een korte update van de komende campagne activiteiten.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Voorzitter deelt mee dat de leden voor de kerst naast de digitale versies ook de papieren nieuwsbrief en verkiezingsprogramma zullen ontvangen
Auke bedankt alle deelnemers aan deze ALV voor hun inbreng en wenst ze gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe, waarna deze teambijeenkomst wordt gesloten. Auke en Gert worden nog speciaal bedankt voor hun bijdragen aan deze digitale vergadering.

Oproep aan leden ingeval verhuizingen
Als u gaat verhuizen vergeet dan niet uw adreswijziging door te geven aan CDA met een email aan [email protected] .
Ook kunt u dit doorgeven aan Willem van der Wal email [email protected]

Hartelijk dank.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.