Het beheersen van Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) is een uitdaging waar veel gemeenten mee worstelen. Deze regelingen leggen steeds meer financiële lasten op de deelnemende gemeenten, maar het is vaak moeilijk om invloed uit te oefenen. Het indienen van zienswijzen lijkt soms op praten tegen een muur. Momenteel vereist elke verandering in de GR een meerderheid in het Algemeen Bestuur, wat in de praktijk lastig te realiseren is vanwege de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende raden. Het vinden van gemeenschappelijke grond is moeilijk, hoewel dit beter lukt tussen CDA-fracties. De recent versterkte banden met NoardEast en Dantumadeel zijn positief, maar de gezamenlijke slagkracht in de regelingen blijft beperkt.

Maar we kunnen de handen ineen slaan! Samenwerking is mogelijk door middel van een gezamenlijke raadsadviescommissie, die binnen de wettelijke kaders van de Gemeenschappelijke Regelingen kan worden ingesteld.

De raadsadviescommissie wordt ingesteld door het algemeen bestuur op verzoek van de betrokken gemeenteraden, waarbij instemming van alle raden vereist is. Het doel is om raden met elkaar te laten overleggen, voornamelijk over gezamenlijke zienswijzen en niet om besluitvorming over te nemen. De commissie bestaat alleen uit raadsleden (circa twee per raad) en kan advies geven aan zowel de raden als het algemeen bestuur. Deze agendacommissies hebben een niet-politieke rol en dienen voornamelijk voor het bewaken van gemaakte afspraken en het delen van zienswijzen en moties. De raadsadviescommissie kan dienen voor politieke afstemming en samenwerking tussen gemeenteraden op het gebied van kaderstelling en controle binnen samenwerkingsverbanden.

Persoonlijk ben ik van mening dat dit niet toepasbaar moet zijn op alle GR’s, maar voor grote GR’s zoals de FUMO en de Veiligheidsregio kan dit een gewenst instrument zijn. Vaak zit ik met mijn collega’s raadsleden van de CU en GBA met de handen in het haar wanneer bijvoorbeeld de FUMO weer komt voor extra financiering, maar wanneer we vragen om efficiënter te werken of om wellicht het uitvoeringsniveau te verlagen dit niet verder reikt dan onze gemeentehuis muren.

Het CDA streeft naar meer grip op de GR’s, wellicht is deze raadsadviescommissie een optie. De komende tijd zullen we binnen de fractie kijken of dit een mogelijke doorgang kan vinden.

Rienk R.P. Schootstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.