Aanwezig 20 leden afwezig met kennisgeving 9 leden.

Het afgelopen kwartaal hebben we vijf nieuwe en vooral jonge leden mogen verwelkomen. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een gedeelte uit een bijbels dagboek dat onder de titel Niet heersen maar Dienen dat door ds. A.F. Troost is geschreven. De kern van zijn betoog is dat wij ons als navolgers van Jezus Christus dienstbaar moeten opstellen en dus je niet afvragen wat word ik er zelf beter van maar hoe kan ik een ander tot zijn of haar recht laten komen. Deze spiegel moeten wij ons dagelijks voorhouden en niet alleen wij maar ook onze partij het CDA. In de herbronningsdiscussie die de komende maanden zal plaatsvinden moet dit gegeven nadrukkelijk worden meegewogen. Ons raadslid Doethyna Vriesema wordt van harte gelukgewenst met de geboorte van een zoon.

Diverse verslagen.
Het verslag van de ALV van 28 april 2021 wordt goedgekeurd en vastgesteld. Dhr. J. Atsma heeft bedoeld dat de inbreng van de wethouders bij het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma niet te veel leidend mag zijn. Input vanuit de gemeentelijke samenleving is hierbij belangrijk. Ook het jaarverslag van de secretaris en de financiële verslagen worden onder dankzegging aan het bestuur goedgekeurd en vastgesteld nadat J. Boersma heeft geadviseerd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De afdeling staar er financieel goed voor. De kascommissie zal eind dit jaar bestaan uit de heren J.J. van der Veen en J. Wijma.

Nieuws van uit het campagneteam.
Dhr. J. Spoelstra vertelt iets over de opzet van de campagne voor de raadsverkiezingen van 16 maart 2022. Getracht zal worden om met optimale inzet van sociale media (facebook, Instagram, Omrop Fryslân) en de plaatselijke en provinciale pers een dorpsgerichte campagne te voeren.  Mevr. T. Krol pleit er voor om bepaalde zaken ook te visualiseren. Leden en stemmers willen zien wat we nu eigenlijk willen voor de periode 2022-2026. Dhr. H. Bruining vertelt iets over de opzet van het verkiezingsprogramma 2022-2026. Was de titel van het vorige programma TROCHPAKKE. Nu wordt het TROCHSETTE, want er moet nog een tandje bij, zowel financieel als beleidsmatig.

Speerpunten zullen zijn:
Meer taken erbij dan ook geld erbij, geen verhoging van de OZB, gezond verstand gebruik bij opstellen klimaatdoeleinden, de bevolking moet het wel mee (financieel) kunnen maken. En netverzwaring door Liander zal ten goede moeten komen aan onze eigen bedrijven en burgers. Er wordt momenteel volop input verzameld, de meelezers zullen in september in actie komen en tenslotte kunnen de leden zich op de ALV van 22 november 2021 uitspreken over het programma.

Rondvraag.

Dhr. F. Kuipers deelt mee dat een groep ex-provinciale CDA bestuurders- en statenleden zich heeft verzameld in een werkgroep Verontrusten. Ze willen proberen P. Omtzigt weer binnen het CDA bootje te krijgen en een diepgaande discussie te animeren over de ideologische koers van onze partij. Dhr. J. Atsma maant de aanwezigen aan om de rust te bewaren. Nog meer heibel binnen het CDA kan alleen maar nadelig werken.Rond 22.30 bedankt de voorzitter een ieder voor komst en inbreng waarna deze vergadering wordt gesloten. Vast te stellen in de ALV van 22 november 2021.

Attema, waarnemend voorzitter en W. van der Wal, secretaris.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.