16324 RA logo 2016_cmyk
28 december 2017

Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek

Op het voorstel tot doorontwikkeling van de regionale samenwerking Achterhoek in de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft het CDA bij monde van Freek Diersen de volgende visie en richting gegeven:

Dit voorstel past in de rij van Sterk Bestuur, Doorontwikkeling samenwerking R.A. en Kracht van Oost Nederland.

In het voortraject over deze doorontwikkeling van de R.A. hebt u alle gemeenteraden betrokken.

Er zijn diverse sessies gehouden en eenieder heeft die kunnen bezoeken en een bijdrage kunnen leveren aan een visievorming over hoe onze samenwerking R.A. moet werken om toekomst bestendig te zijn op vele ons bekende mogelijk onbekende terreinen.BMC heeft een eindrapportage uitgebracht met diverse senario’s.

Het AB legt nu, vanuit al deze opgehaalde informatie het nu voorliggende voorstel aan ons voor.

Wij, als CDA, willen niet te veel terug kijken op wat niet goed gaat (bv. bereikbaarheid, het spoor,N-of A-18 e.d.), maar wij willen nu vooruit kijken en maken bij deze nota dan nog enkele opmerkingen , 6 in totaal,  zoals wij die zien. Wij willen graag dat u die verwerkt in uw verdere uitwerking.

1.Als cda zijn wij van huis uit een bestuurders partij en wij willen ook hier dan ook volop aan meewerken dat er een toekomstig sterke regionale invulling komt in structuur en inhoud voor de te realiseren opdrachten binnen onze samenwerking R.A., zodat we daar als regio en gemeenten (gezamenlijk) sterker van worden.

Onze daadkracht, slagkracht en zeggingskracht moet hierdoor van importantie worden dat ons als gemeenten verder helpt tot een sterke R.A. met aanzien en uitstraling.

Dit vraagt om vertrouwen en wel om vertrouwen in elkaar. Dit vraagt ook vanuit dat vertrouwen, geven en nemen en gunnen om tot de beste resultaten te komen in de samenwerking. Dit moeten we met elkaar nu eens echt laten zien. Daar is nu de kans voor.

2.We zitten niet te wachten op ingewikkelde constructies of extra praatlagen.Effectiviteit en helderheid wordt gevraagd in opzet en aanpak. De hand moet nu echt aan de ploeg.

3.Wat de amendementen betreft het volgende:

U kiest voor een voorzitter uit eigen geleding. Blijkbaar is dit al vastgelegd. Wij zullen ervaren hoe dit gaat werken.

4.Wat het radenforum aangaat: dit wilt u nog verder uitwerken; daar zien wij naar uit hoe e.e.a. concreet naar ons toekomt. (b.v.171 of vertegenwoordigers?)Wij vinden het zeer belangrijk dat de raden of raadsvertegenwoordigers echt aan de voorkant mee doen in menigsvorming en besluiten.Dit moet goed ingebracht en uitgewerkt worden. Dat er geen 4e bestuurslaag ontstaat moet helder gemaakt worden.

5.Ook wat de thematafels (of mogelijk carrousels) aan gaat verwachten we een duidelijkere en nadere precisering hoe u dit precies ingevuld ziet.

6. Indien er nieuwe ontwikkelingen goed neergezet moeten worden zal er extra geld nodig zijn.Dat lijkt ons logisch;en wij wachten hierin ook uw nadere invulling af over hoe u zich dat voorstelt.

Vz. tot zover onze opmerkingen. Als cda willen we met elkaar als gemeenten naar een R.A. als “sterk merk” en zien de nieuwe voorstellen zoals u aangeeft van uw kant tegemoet.

Het amendement zie ik (zien wij) (niet meer/minder) als een aansporing bij het voorliggende voorstel dat moet leiden om met voortvarendheid de doorontwikkeling sterk op te pakken en neer te zetten.

Freek Diersen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.