21 december 2019

Bestemmingsplan Europaweg

Op donderdag 19 december is het bestemmingsplan Europaweg vastgesteld door de raad. Negen van de tien partijen waren voor. Hieronder leest u de bijdrage die onze woordvoerder Rob Veenes uitgesproken heeft.

Voorzitter dank u wel, Geachte raad, beste aanwezigen,

Vandaag de behandeling in de meningsvormende raad over het Bestemmingsplan Europaweg. Een opdracht die wij als Raad, in juli 2017 het College hebben gegeven.Zorg ervoor hetgeen wij hebben vastgesteld ook ruimtelijk wordt mogelijk gemaakt. Als basis lag hieraan het voorstel Gebiedsuitwerking Europaweg. Deze bevatte 3 kernwaarden. Ten eerste verbeteren van de doorstroom en verkeersveiligheid van de Europaweg. Ten tweede het realiseren van duurzame energie. En tot slot het economisch versterken van de stad Doetinchem. De laatste twee genoemde zijn de realisatie van een Zonnepark en het mogelijk maken van de vestiging van een hotel Eerst genoemde punt, de doorstroom en veiligheid is destijds inhoud gegeven met het raadsvoorstel ‘verdubbeling Europaweg’ Wij hechten er als CDA fractie aan toch te noemen dat dit destijds in 2017 bij hamerslag, en slechts één stemverklaring is aangenomen. Zo is ook het uitvoeringsprogramma mobiliteit inclusief Europaweg afgelopen juni bij hamerslag en 2 stemverklaringen aangenomen.

Maar moet je je als raad, fractie, of raadslid dusdanig formeel opstellen bij dit voorstel? Strikt formeel is het per slot van rekening, het formeel mogelijk maken van een in het verleden genomen beslissingen, ten baten van uitvoering.
Nee dat vinden wij niet.

Zeker niet als juist nu bij dit voorstel veel reactie komt op de verdubbeling. Goede, overtuigende insprekers, met recht van spreken. En het gaat ook ergens over. Wij hebben dan ook kennis genomen van de -overigens begrijpelijke argumenten- vanuit de zienswijzen die bij dit voorstel zijn ingediend, betreffende de inrichting van de weg. Hiervoor hebben wij als CDA ook bewoners en insprekers thuis bezocht om over deze inrichting te spreken.Samengevat gingen deze gesprekken het meest over het verdwijnen van de voet- en fietsoversteekplaats ter hoogte van de Auroraweg/ Vancouverstraat. Deze oversteekplaats opheffen is ook een lastige afweging, zeker gezien vanuit alleen het oogpunt van de bewoners van de wijken Dichteren en De Hoop.

Maar volgens ons als CDA houd het besluit meer in dan alleen deze kruising en dient het besluit dan ook een bredere groep mensen het belang dan alleen de bewoners van dit gebied. Uitgangspunt daarbij is dan ook de in de mobiliteitsvisie vastgestelde prioriteiten doorstroming en verkeersveiligheid. Daarbij is een basisvoorwaarde (vanuit de mobiliteitsvisie) dat bij in- en uitvalswegen doorgaande fietsroutes zoveel als mogelijk ongelijkvloers worden gekruist dan wel worden opgeheven.  Dat is ook een van de redenen voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Siccomansholtweg richting de wijk Wijnbergen, waarover wij als gemeenteraad hebben besloten in 2016.

Met het creëren van deze extra mogelijkheid van kruisen voor alléén het voet- en fietsverkeer, naast de reeds bestaande ter hoogte van de woonboulevard als ook de onderdoorgang bij het spoor/De Huet zijn er in onze optiek voldoende alternatieven. Zij het dat wij als CDA fractie het alternatief langs de Europaweg op richting De Huet pas als volledig veilig achten als hier een voetpad zou kunnen worden gecreëerd. Wij zijn dan ook benieuwd naar de mening van de wethouder op dit punt. Voorzitter,Wij hebben onze afweging gemaakt, ondanks maar zeker ook dankzij de inbreng van buiten. Het is een besluit dat voor een bepaalde, direct betrokken groep inwoners vanuit de gemeente Doetinchem gevolgen heeft. Dat valt niet te ontkennen. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat op basis van inrichting het ook geen ander besluit is dan in 2017 reeds is genomen. De afwegingen die nu gedaan zijn, heeft het CDA toen ook gemaakt. Daarbij komt ook dat vanuit de bredere gedachte, een goede ontsluiting dan wel verkeersdoorstroming van ontsluitingswegen, en bovenal de veiligheid, wij het van belang achten dat de verdubbeling van de Europaweg wordt doorgezet. Zoals wij de laatste jaren constructief hebben gedaan, stemmen wij overtuigend voor dit voorstel.

Dank u wel.

Bron afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.