06 maart 2020

Bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020.

Voorzitter dankuwel,

Beste raadsleden, aanwezigen.Het bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg. Een ogenschijnlijk makkelijk dossier. De mogelijkheid om een tankstation te realiseren bij de Oostelijk Randweg hebben we als gemeenteraad al planologisch vastgelegd in het bestemmingplan Oostelijke Randweg. Steeds vanuit de wens van ons als Raad om een LPG tankstation te saneren in De Hoop Wijnbergen en die te verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. Dit idee is niet nieuw, en is door de raad in de jaren daarna steeds bekrachtigd en in ieder geval door niemand hier tegengesproken. Niet toen het opnieuw langs kwam bij het bestemmingplan Buitengebied, niet toen er over werd gesproken bij de Structuurvisie, niet toen het college de gesprekken aanging met de tankstationeigenaar en niet toen het college ons als Raad informeerde dat ze het Bestemmingsplan dat nu voorligt zou gaan opstellen.Waarom staat het nu vanavond toch op de agenda? Immers, zoals ik zojuist aangaf is het reeds opgenomen in het Bestemmingsplan Oostelijke Randweg. In hoofdlijn heeft dit dat met 3 aspecten te maken, waarbij het belangrijkste en meest zwaar dragende argument niet eens aan de Oostelijke Randweg ligt, maar is ingegeven omtrent veiligheid van onze inwoners in de kernen De Hoop en Wijnbergen. Dit is namelijk het:

  • Het definitief onttrekken van de mogelijkheid van het uitoefenen van een tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg. Dit ten baten van veiligheid van onze inwoners in de kernen. Door het verplaatsen van deze locatie, naar buiten de wijk wordt er direct de verantwoordelijkheid genomen voor een veiligere leefomgeving van onze inwoners van de wijken De Hoop en Wijnbergen. Daarnaast wordt er een risico weggenomen middels de aanvoer via tankauto’s door de wijk heen. Dit hoeft dan tenslotte niet meer plaats te vinden. Dit hebben wij  als raad dan ook meermalen geaccordeerd in onze structuurvisie (2012-2013),.. het verplaatsen van tankstations uit de wijken richting in- en uitvalswegen.
  • Daarbij komt dat tegelijkertijd dat er naast de Oostelijke Randweg een stuk extra natuur wordt gerealiseerd. Niet alleen praktisch, maar ook op basis van bestemming. Extra natuur die De Zumpe een impuls geven. Een groot natuurbied dat dit jaar de omvang van 90 hectare bereikt en waarvan de uiteindelijke omvang 120 zal bedragen. Met nadruk willen wij hier ook bij vermelden dat het tankstation niet IN de Zumpe komt te liggen, zoals het in de beeldvorming vaak naar buiten komt, maar aan de rand, direct grenzend aan de Oostelijke Randweg; het is dáár nu juist een onderdeel van.
  • Tot slot wordt de veiligheid milieucontour rondom de verplaatsing naar de nieuwe locatie aan de Oostelijke Randweg extra gewaarborgd.

Dat is wat wij regelen met dit voorstel. Niet meer, niet minder. 

Daarop zijn zienswijzen ingediend en in onze ogen zijn deze goed beoordeeld en beantwoord door het college.

Voorzitter wij als CDA houden onszelf niet voor de gek, maar belangrijker de burgers, de inwoners van onze gemeente Doetinchem al helemaal niet.  Hier zijn wij open en eerlijk tegen. Of mensen het nu met een besluit eens zijn of oneens, onderbouwde duidelijkheid en eerlijkheid, misschien wel vanuit onze mond ‘degelijkheid’ is daarbij leiden. 

Wat bedoel ik daarmee nu te zeggen zult u denken. Welnu, er van uitgaande dat dit voorstel wordt aangenomen, dan wordt er uitgevoerd wat wij als politiek met elkaar, gekozen vanuit onze inwoners, hebben afgesproken. Betrouwbare politiek vinden wij dat. Mocht dat niet zo zijn, dan doet de schijnvertoning zich voor dat er géén tankstation zou kunnen komen aan de Oostelijke Randweg. Iets wat het in de media en publieke opinie op korte termijn vast en zeker goed zal doen. Maar dit is absoluut niet het geval. De mogelijkheid om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, ligt in het onherroepelijke en het van kracht zijnde Bestemmingsplan oostelijke Randweg. En dat verandert niet. Ook niet na vanavond, ongeacht het besluit dat we ook nemen. Om een afweging te maken in dit dossier maken wij als CDA gebruik van verkregen informatie beschikbaar gesteld door het College, ambtenaren, maar ook datgeen ons aangereikt wordt van buitenaf. Ik wil daar graag 2 aspecten van aanhalen. Eén vanuit intern, en één vanuit extern. Als wij kijken naar de aangeleverde stukken dan is dit zeer ruim voldoende en volledig. Een van de stukken betreft het besluit motorbrandstoffenverkooppunten daterend uit het jaar 1999. Dit is oud, zoals ook door ons als raadsleden of in sprekers al werd opgemerkt tijdens de beeldvormende raad. Maar het is wel onze input voor deze besluitvorming. Wellicht is het een goede gedachte dit document de komende tijd eens te gaan actualiseren, of misschien zijn er mogelijkheden dit vorm te geven in de aanstaande omgevingswet. Wij zijn benieuwd naar de visie van de wethouder hierop.

Kern van het stuk, en ook de kadervorming waarmee wij ons als raadsleden moeten bezighouden blijft altijd overeind, en dat is de veiligheid van onze inwoners van de gemeente Doetinchem. Vandaar ook dat het nu in onze optiek zeker goed bruikbaar is voor onze afwegingen. Voorzitter dan ons tweede punt van informatieverzameling vanuit ‘extern’.  Ik doel daarmee op de activiteiten van de actiegroep ‘Bescherm de Zumpe’. Een actieve groep mensen, die al sinds de eerste plannen van de aanleg van Oostelijke Randweg actief haar mening laat horen. Destijds tegen de aanleg van de weg, vorige week horende van één van de insprekers dat hij zich niet kon voorstellen dat deze weg er niet zou liggen ten baten van de ontsluiting van Doetinchem. De manier waarop actie is gevoerd, het actief benaderen van ons als raadsleden, een communicatie naar de omgeving toe last but nog least een petitie met zo’n 3500 handtekeningen, schept bewondering. Een respectabel aantal dat niet valt te negeren en op de juiste manier dient te worden gewogen. Over objectiviteit valt te discussiëren bij deze petitie. Zo ook over de beeldvorming naar buiten toe. Gekleurd is denk ik het goede woord. Maar dat is nog in kleine mate te begrijpen, gezien zij strijden voor één belang, hun eigen belang.

Aan ons als raadsleden individueel is hierin de taak, hun eigen belang te wegen in het collectieve belang waar wij als raad voor staan.Maar de manier waarop de groep heeft geacteerd, en zich naar buiten toe presenteert, heeft ook een keerzijde gehad. Uiteindelijk praten we wel over mensen, mensenwerk. Inwoners die een mening hebben. Inwoners die tegen dit voorstel zijn zoals de actiegroep, als evengoed mensen die dit voorstel in de volle breedte steunen. Echter als dergelijke acties en benadering van mensen, veroorzaakt dat burgers, inwoners vanuit onze gemeente Doetinchem niet naar openbare raadsvergaderingen durven! komen om het simpele feit zij dit een goed voorstel vinden en dit ook uitdragen, dan zijn we verkeerd bezig. Dit komt de democratie en niet ten goede, en is voor ons als CDA een brug te ver.

Het is aan ons als raadsleden ook dit te wegen naast al het voorgaande. Dat hebben wij dan ook gedaan. Voorzitter, dit betoog begon ik bewust met het woord ‘ogenschijnlijk’. ‘Ogenschijnlijk een makkelijk dossier’. Wat ons betreft als CDA staan wij voor keuzes gemaakt in het verleden en dragen wij daar maar wat graag de verantwoordelijkheid voor. U kunt op ons vertrouwen en wij komen afspraken na. Het woord ogenschijnlijk is in deze overbodig geworden. Een makkelijk dossier waar wij vol overtuiging achter staan en het college hierin steunen. Ieder CDA raadslid is voor.U kent onze argumenten: Veiligheid in de wijk, Betrouwbare overheid en een Tankstation dat niet IN de natuur komt maar AAN de rondweg.

Dank voor uw aandacht. 

Bron afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.