21 december 2018

CDA motie bij beleidskader duurzame energieopwekking overgenomen

Op de raadsagenda van 20-12-2018 stond het ''conceptbeleidskader Duurzame energieopwekking''.
Het CDA heeft bij dit punt extra aandacht gevraagd voor biodiversiteit en andere gebruikers van het buitengebied. Vincent Heuthorst diende namens de CDA fractie een motie in welke 6 mede-indieners kende.

De motie werd door wethouder Langeveld overgenomen.

Hieronder de bijdrage welke is gedaan door woordvoerder Vincent Heuthorst:

Het CDA is een groot voorstander van verder aan de slag gaan met de energietransitie.
Van daaruit wordt er gezocht naar duurzame vormen voor de opwekking van energie. Wij lezen dat de gemeente Doetinchem de ambitie heeft om snel zoveel als mogelijk schone energie op te wekken en in 2030 energieneutraal wil zijn. Wij denken dat u veel opties heeft om deze ambitie te kunnen realiseren en vragen u dan ook om naar passende vormen van de energietransitie te zoeken. Eigenlijk moeten we alle mogelijkheden goed bekijken om de energietransitie te laten slagen: Van besparen tot het onszelf afvragen of het afkoppelen van gas niet makkelijker wordt en de leidingen bijvoorbeeld voor toekomst gebruik in de grond te houden tot aan windmolens en zonneparken voor een duurzame opwekking. Het CDA is voorstander van duurzame (energie ) productie, die past in de omgeving en circulair duurzaam is.

Volgens ons zijn er veel alternatieven voor een duurzame opwek van energie. Wij zien nog steeds een uitdaging voor zonnepanelen op daken, waarbij we ons sterk maken voor goede en praktische regelingen ( asbestsanering, alternatief salderen, SDE+, regeling Verlaagd Tarief ) en het verkrijgen van financiële ondersteuning uit deze regelingen, waarbij ook voor de landbouwers zonnepanelen op daken leidt tot een redelijke en financiële businesscase.

We ontkomen niet aan zonneparken, Wel geven wij er de voorkeur aan dat er eerst ook goed naar plaatsing van zonnepanelen op het bouwblok ( bebouwd en onbebouwd ) en naar niet-agrarische functies wordt gekeken. Hierbij denken wij aan geluidswallen of –schermen, waterbergingen, oppervlaktewater in de vorm van plassen en meren, overhoeken en bermen.

Wij vinden dat er voor overheden een stimulerende rol ligt om in ruimtelijk beleid ook de opties binnen gebouwd gebied goed te benutten, dit vanwege het principe zuinig omgaan met landbouwgrond. De beperkte hoeveelheid landbouwgrond in de gemeente Doetinchem wordt door de aanleg van zonneakkers verder beperkt waardoor het voor de landbouw steeds moeilijker wordt om te voldoen aan eisen die markt- en maatschappij haar stellen.

Een voorbeeld hiervan is de grondgebondenheid en de daarbij behorende ‘koe in de wei’. Dat de zonnepanelen op daken horen, en de koeien in de wei! En dat het niet zo kan zijn dat de daken leeg blijven, de weilanden vol gelegd worden en de koeien op stal gezet worden! Vanwege een verdere beperking van het areaal landbouwgrond in de gemeente loopt de prijs van landbouwgrond op, waardoor de aankoop van grond moeilijker wordt en het zeer lastig wordt, zeker voor de jonge boeren, een grondgebonden bedrijf te realiseren. Daarnaast worden de gronden een generatie lang uit de agrarische productie genomen en zijn ze niet beschikbaar voor een duurzame ( economische en structurele ) ontwikkeling van agrarische bedrijven in het gebied. Daarnaast moeten we ook goed omgaan met de biodiversiteit in het buitengebied en daar rekening mee houden in onze plannen.

Het CDA doet een beroep op de gemeente Doetinchem om het beleid inzake opwekking groene energie dusdanig te maken dat er alleen een vergunning voor een project ( windturbines – zonneparken ) komt als 50 procent van de participanten uit de regio Achterhoek / Liemers komen. Participatie is zowel in financiële- als praktiserende zin enorm belangrijk voor het realiseren en / of slagen van eventuele projecten enorm belangrijk! Het CDA steunt van harte het nu voorliggende document, maar om het belang van de diverse belangen te benadrukken dient onze fractie de volgende motie in: 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.