06 juli 2018

CDA stelt vragen over subsidie ESF Actieve Inclusie

De woordvoerders Paul Hilferink en Drea Gieling stellen schriftelijke vragen aan de wethouders Huizinga en Sluiter over het wegvallen van Europese subsidie.

Heeft de wethouder kennis genomen van het artikel met de titel 'Subsidie voor kwetsbare jongeren is al op' in De Gelderlander van 25 juni 2018? In dit artikel wordt geschetst dat er plotseling geen geld meer is binnen de Europese subsidie voor een project dat draait om de begeleiding van kwetsbare jongeren in Doetinchem. Het project moet vanwege het wegvallen van de subsidie volgens het artikel noodgedwongen stoppen. Klopt dit inderdaad aangezien de subsidieregeling nog steeds op de website van het ministerie staat en zo ja wat is het gevolg van het stoppen van het project voor de jongeren die deelnemen en hun begeleiders en voor de cofinanciering aan dit project?

Met vriendelijke groet,
CDA Fractie
Drea Gieling
Paul Hilferink

Beantwoording van de vraag door wethouder Huizinga in afstemming met wethouder Sluiter

Onderscheid tijdvak subsidie 2017-2018 en 2019-2020
Het artikel in de Gelderlander van 25 juni met de titel 'Subsidie voor kwetsbare jongeren is al op' gaat over een ESF subsidie uit het Europees Sociaal Fonds Actieve Inclusie. Ook de regio Achterhoek heeft subsidie uit het Europees Sociaal Fonds Actieve Inclusie aangevraagd en toegekend gekregen. Zowel de aanvraag door de Achterhoek als de bedoeling van deze subsidie is gericht op alle werkzoekenden, niet uitsluitend op jongeren.

De meest recente subsidie betreft het tijdvak 2017-2018 (eerder kregen we als regio al middelen uit het tijdvak 2014-2016). De financiering van de subsidie voor het tijdvak 2017-2018 staat niet ter discussie; de middelen zijn aan onze regio voorlopig (onder voorbehoud van realisatie) toegekend en we hebben de helft ervan zelfs al als voorschot ontvangen. De activiteiten die we in dit tijdvak willen uitvoeren, kunnen en zullen dus gewoon worden voortgezet.

Het artikel gaat in op de ESF subsidie Actieve Inclusie voor het tijdvak 2019-2020. Oorspronkelijk zou voor die jaren een derde tranche ESF-subsidie beschikbaar komen. Echter, enkele maanden geleden heeft het Agentschap SZW (dat de subsidieverstrekking in Nederland regelt en monitort) al aangegeven dat hiervoor niet meer voldoende middelen beschikbaar zijn en dat er dus geen derde tranche open wordt gesteld. Dit is overigens een fenomeen wat we vaker tegenkomen bij ESF-subsidies. Daar hebben we al rekening mee gehouden bij de invulling en uitvoering van activiteiten van de ESF-subsidie in onze regio. De toegekende aanvraag 2017-2018 is sec gericht op dit tijdvak. We zijn niet uitgegaan van een extra tranche en hebben daar niet op voorgesorteerd.

Om welke activiteiten gaat het precies?
Het gaat om activiteiten van de sociale diensten in de Achterhoek gericht op de bemiddeling van mensen uit de bijstand naar betaald werk. Het kan gaan om opleidingen/trainingen, individuele begeleiding door consulenten, loonkostensubsidies. Daarnaast is een aantal activiteiten van het Graafschap college meegenomen, eveneens gericht op de bemiddeling/voorbereiding van leerlingen naar werk. Hierbij gaat het om (sollicitatie)training op school, begeleiding van statushouders. Een deel van de subsidie wordt in dezelfde lijn ingezet voor leerlingen van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Hoe zetten we de subsidie in?
We hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere activiteiten van de organisaties. Dit om de subsidierealisatie zo hoog mogelijk te laten zijn (het agentschap SZW keurt bij controles nogal eens activiteiten af die bijzonder/anders zijn, dus dat risico wilden we beperken). In feite speel je hier dus middelen mee vrij uit je reguliere budgetten die je dan voor extra/andere activiteiten kunt benutten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de middelen pas aan het einde van de periode vrij komen (realisatiebasis), dus na de looptijd van circa 2 jaar. Als we de subsidie volledig realiseren, dan wordt deze pas na de controles in voorjaar 2019 vastgesteld en definitief verstrekt aan de regio (via Doetinchem als centrumgemeente). Zoals wij de besteding van de ESF subsidie hebben vormgegeven, gaat het voornamelijk om reguliere activiteiten. Om daarmee geld uit reguliere budgetten ‘vrij te spelen’ waar we dan andere/extra activiteiten van kunnen doen.

Wat is het bedrag en invulling die hiermee gemoeid zijn?
Het subsidiebedrag betreft voor de regio als geheel €1,1 mln (daarnaast cofinanciering van eenzelfde bedrag, dit vullen we in door personele inzet van de diverse organisaties).

Wat betekent het dat de activiteiten per 2019 wegvallen?
Het krantenartikel schetst het beeld dat er door het stoppen van de subsidie ontslagen dreigen onder medewerkers die nu betrokken zijn bij de activiteiten. Dat is in onze regio niet het geval, juist omdat we zoveel mogelijk uitgaan van reguliere/reeds bestaande werkzaamheden en vanwege de flexibele bemensing. De reguliere activiteiten blijven we doen, ook als ESF stopt. De andere/extra activiteiten komen mogelijk te vervallen als daar geen alternatieve financiering voor gevonden kan worden.

In die zin ontstaan er naar ons weten geen problemen zoals die geschetst worden door de krant. Natuurlijk is het wel zo dat we met de ESF-subsidie extra middelen ontvangen voor de bemiddeling van werkzoekenden. Als die financieringsmogelijkheid stopt, dan betekent dat dat we minder inzet kunnen plegen op de doelgroep dan mét de ESF subsidie. We gaan dan bij wijze van weer terug naar het bestedingsniveau van vóór de ESF-subsidie.

Overigens hebben we deze week een brief van het Agentschap SZW ontvangen dat er weer wordt gesproken over een nieuwe ESF subsidieperiode vanaf 2021. Maar die plannen moeten nog concreet worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.