23 februari 2018

CDA stemt in met gedachtenlijn toekomst bedrijventerreinen West - Achterhoek

Donderdag avond is het CDA tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met de gedachtenlijn bedrijventerreinen West - Achterhoek.

Namens het CDA deed Bennie Ernst onderstaande bijdrage:

Na meerdere overleggen in Stuurgroep-verband en daarna tussen de 4 colleges leek het er op dat er geen overeenstemming bereikt zou worden over een gezamenlijke visie op de toekomstige samenwerking in de West Achterhoek.

Na de tussenkomst van een mediator is er een gedachtenlijn ontstaan die weliswaar niet de ideale is, maar wel op een gezamenlijke instemming van de vier colleges kon rekenen. Jammer is wel dat er een mediator aan te pas moest komen.

Wat voor ons hierbij ook zeker van belang is, is het continueren van de West-Achterhoekse samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen, net zoals wij het belang zien in de regionale samenwerking op andere gebieden in de Achterhoek. Op dit moment weten wij nog niet wat het realiteitsgehalte is van het totaal afsprakenpakket, (Gesprek met de provincie over de haalbaarheid van de uitkomsten van het rapport, moet nog besproken worden). maar wij bepleiten al wel jaren voor het financieel afwaarderen van fase 2 van het A18 Bedrijvenpark. Dit draagt n.l. ook bij aan het verbeteren van de schuldpositie van onze gemeente.

De boekwaarde van het noordelijke deel bedraagt nu al circa € 12 miljoen en jaarlijks stijgt dit alleen al door de rentekosten met pakweg 4 ton. Wat voor onze gemeente toch jaarlijks een bedrag betekend van € 140.000,00.  Als CDA vinden wij het ook van belang, dat alle vier gemeenten zich inspannen om economische kansen die zich voordoen te benutten en negatieve financiële gevolgen voor de samenwerkende partijen zoveel mogelijk te beperken. In het rapport Feijtel konden we lezen: verdeel zoet en zuur en de gunfactor een randvoorwaarde is voor samenwerking.

Ook belangrijk voor ons is dat eerst afgewacht wordt of in 2018 de uitgifte van grond op het A-18 Bedrijvenpark fase-1 voldoende spoedig verloopt om daarna pas een pleidooi te houden bij de provincie om Hofskamp-3 in de Oude Ijsselstreek te ontwikkelen. Indien de conclusie is dat A18 Bedrijvenpark fase 1 nog onvoldoende snel wordt uitgegeven, wordt dit eind 2019 opnieuw onderzocht. 

Wij hopen, tenslotte, voorzitter dat alle raden tot een eenduidige besluitvorming over deze gedachtenlijn komen en dat er voor 1 juli 2018 een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming in onze raad ligt, waarin de juridische, financiële en beleidsmatige consequenties van deze gedachtenlijn ook voor onze gemeente zijn uitgewerkt.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.